Cjenovnik

CJENOVNIK
Na osnovu clana 12. Zakona o komunalnim djelatnostima („Službeni list SR BiH“, broj 20/90 ), clana 10. stav 1. tacka 3. Statuta JKP „Bašbunar“ d.o.o. Travnik, (broj: S – 319/06; OPU 2135/2008) i clana 15. stav 2. Pravilnika o kriterijima za utvrdivanje cijena komunalnih usluga JKP „Bašbunar“ d.o.o. Travnik, Nadzorni odbor JKP„Bašbunar“ d.o.o. Travnik, na 48. sjednici održanoj dana 16.07.2010.godine, donosi:

CJENOVNIK

KOMUNALNIH USLUGA JKP “BAŠBUNAR” d.o.o. TRAVNIK

I IZNOS NAKNADA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH USLUGA

Naknada za obavljanje komunalnih usluga utvrduju se u slijedecim iznosima:

USLUGE SNABDJEVANJA VODOM ZA PICE

Search:
Uredi
r.b. Vrsta naknade Cijena bez PDV-a PDV 17% Cijena sa PDV-om
1. Naknada za korisnike koji imaju ugraden vodomjer-PRAVNA LICA 2,00 KM/m³ 0,34 KM/ m³ 2,34 KM m³
2. Naknada za korisnike koji imaju ugraden vodomjer-FIZICKA LICA 0,80 KM/m³ 0,14 KM/ m³ 0,94 KM m³
3. Naknada (paušal) za korisnike koji nemaju ugraden vodomjer-FIZICKA LICA (6 m³/clan domacinstva) 4,80 KM/clan domacinstva 0,82 KM/clan domacinstva 5,62 KM/clan domacinstva
4. Naknada za bolnice 1,28 KM/m³ 0,22 KM/ m³ 1,50 KM m³
USLUGE ODRŽAVANJA KANALIZACIONE MREŽE

Search:
Uredi
r.b. Vrsta naknade Cijena bez PDV-a PDV 17% Cijena sa PDV-om
1. Naknada za korisnike koji imaju ugraden vodomjer-PRAVNA LICA 1,00 KM/m³ 0,17 KM/ m³ 1,17 KM m³
2. Naknada za korisnike koji imaju ugraden vodomjer-FIZICKA LICA 0,40 KM/m³ 0,07 KM/ m³ 0,47 KM m³
3. Naknada (paušal) za korisnike koji nemaju ugraden vodomjer-FIZICKA LICA (6 m³/clan domacinstva) 2,40 KM/clan domacinstva 0,41 KM/clan domacinstva 2,81 KM/clan domacinstva
4. Naknada za bolnice 0,64 KM/m³ 0,11 KM/ m³ 0,75 KM m³
NAKNADA ZA PRIKLJUCAK NA VODOVODNU MREŽU

Search:
Uredi
r.b. Vrsta naknade Cijena bez PDV-a PDV 17% Cijena sa PDV-om
1. Naknada za prikljucak na vodovodnu mrežu-FIZICKA LICA 307,69 KM 52,31 KM 360,00 KM
2. Naknada za prikljucak na vodovodnu mrežu-PRAVNA LICA
a) stambeni objekti
b) stambeno-poslovni objekti sa 1 poslovnim prostorom i poslovni prostori
NAPOMENA: za stambene objekte sa više poslovnih prostora li stanova, naknada se povecava za 340,00 KM za svaki naredni prostor ili stan, a gradevinski i drugi radovi se obracunavaju po predracunu
393,16 KM
547,01 KM
66,84 KM
92,99 KM
460,00 KM
640,00 KM
3. Naknada za prikljucak za privredne subjekte u privatnoj i državnoj svojini: 8,00 KM/m² 1,36 KM/m² 9,36 KM/m²
NAKNADA ZA PRIKLJUCAK NA KANALIZACIONU MREŽU

Search:
Uredi
r.b. Vrsta naknade Cijena bez PDV-a PDV 17% Cijena sa PDV-om
1. Naknada za prikljucak na kanalizacionu mrežu-FIZICKA LICA 153,85 KM 26,15 KM 180,00 KM
2. Naknada za prikljucak na kanalizacionu mrežu-PRAVNA LICA
a) stambeni objekti
b) stambeno-poslovni objekti sa 1 poslovnim prostorom i poslovni prostori
NAPOMENA: za stambene objekte sa više poslovnih prostora li stanova, naknada se obracunava u vrijednosti 50% visine naknade za prikljucak na vodovodnu mrežu
196,58 KM
273,50 KM
33,42 KM
46,50 KM
230,00 KM
320,00 KM
NAKNADA ZA ODRŽAVANJE MJERNOG MJESTA

Search:
Uredi
r.b. Profil vodomjera Cijena bez PDV-a PDV 17% Cijena sa PDV-om
1. Ø 15 mm 1,50 KM/mjesec 0,25 KM/mjesec 1,75 KM/mjesec
2. Ø 20 mm 2,00 KM/mjesec 0,34 KM/mjesec 2,34 KM/mjesec
3. Ø 25 mm 3,90 KM/mjesec 0,66 KM/mjesec 4,56 KM/mjesec
4. Ø 30 mm 5,00 KM/mjesec 0,85 KM/mjesec 5,85 KM/mjesec
5. Ø 40 mm 8,10 KM/mjesec 1,38 KM/mjesec 9,48 KM/mjesec
6. Ø 50 mm 16,60 KM/mjesec 2,82 KM/mjesec 19,42 KM/mjesec
7. Ø 80 mm 26,70 KM/mjesec 4,53 KM/mjesec 31,23 KM/mjesec
8. Ø 100 mm 43,10 KM/mjesec 7,33 KM/mjesec 50,43 KM/mjesec
NAKNADA ZA USLUGE UGRADNJE VODOMJERA

Search:
Uredi
r.b. Vrsta usluge Cijena bez PDV-a PDV 17% Cijena sa PDV-om
1. Ugradnja vodomjera profila 0,5 cola i ¾ cola 59,83 KM 10,17 KM 70,00 KM
2. Ugradnja vodomjera profila 1 col 128,21 KM 21,79 KM 150,00 KM
3. Ugradnja vodomjera profila 2 cola 521,36 KM 88,64 KM 610,00 KM
4. Ugradnja vodomjera sa dodatnim modulima za prijenos podataka putem radija, naknada se utvrduje prema tržišnoj vrijednosti vodomjera i opreme na dan ugradnje
NAKNADA ZA ISKLJUCENJE I PONOVNO PRIKLJUCENJE

Search:
Uredi
r.b. Vrsta troškova Cijena bez PDV-a PDV 17% Cijena sa PDV-om
1. Naknada troškova iskljucenja i ponovnog prikljucenja bespravnih korisnika
a) PRAVNA LICA
b) FIZICKA LICA
100,00 KM
50,00 KM
17,00 KM
8,50 KM
117,00 KM
58,50 KM
2. Naknada troškova iskljucenja i ponovnog prikljucenja neredovnih platiša
a) PRAVNA LICA
b) FIZICKA LICA
70,09 KM
35,04 KM
11,91 KM
5,96 KM
117,00 KM
58,50 KM
NAKNADA ZA IZDAVANJE KOMUNALNIH SAGLASNOSTI

Search:
Uredi
r.b. Vrsta naknade Cijena bez PDV-a PDV 17% Cijena sa PDV-om
1. Naknada za PRAVNA LICA 100,00 KM 17,00 KM 117,00 KM
2. Naknada za FIZICKA LICA 50,00 KM 8,50 KM 58,50 KM
NAKNADA ZA STAMBENE OBJEKTE U KOJIMA TRENUTNO NIKO NE BORAVI

Search:
Uredi
r.b. Vrsta naknade Cijena bez PDV-a PDV 17% Cijena sa PDV-om
1. Naknada za stambene objekte u kojima trenutno niko ne boravi 5,00 KM 0,85 KM 5,85 KM
NAKNADA ZA USLUGE PRIKUPLJANJA, ODVOZA I DEPONOVANJA KOMUNALNOG OTPADA

Search:
Uredi
r.b. Vrsta naknade Cijena bez PDV-a PDV 17% Cijena sa PDV-om
1. Naknada za PRAVNA LICA 1,20 KM/m² 0,20 KM/m² 1,40 KM/m²
2. Naknada za FIZICKA LICA
a) I zona
b) II zona
c) III zona 3,00 KM/clan domacinstva
1,50 KM/clan domacinstva
1,00 KM/clan domacinstva 0,51 KM/clan domacinstva
0,25 KM/clan domacinstva
0,17 KM/clan domacinstva 3,51 KM/clan domacinstva
1,75 KM/clan domacinstva
1,17 KM/clan domacinstva
3. Naknada za odvoz komunalnog otpada za bolnice 2,00 KM/vreca 0,34 KM/vreca 2,34 KM/vreca
4. Naknada za odvoz gradevinskog otpada (šuta) 23,93 KM/m³ 4,07 KM/m³ 28,00 KM/m³
NAKNADA ZA RAD GRAÐEVINSKIH I DRUGIH MAŠINA I NAKNADE ZA USLUGE RADA RADNIKA

Search:
Uredi
r.b. Vrsta radova Cijena bez PDV-a PDV 17% Cijena sa PDV-om
1. Rad gradevinskih mašina
a) rad rovokopaca
b) rad kompresora
c) rad mašine za nabijanje materijala (žaba)
d) rad traktora
e) rad valjka
f) rad mašine za rezanje asvalta
g) rad smetljara
h) upotreba cisterne (5 m³ vode)
(naknada za upotrebu cisterne se uvecava za troškove transporta)
i) rad pumpe za odštopavanje kanalizacije
60,00 KM/h
50,00 KM/h
70,00 KM/h
50,00 KM/h
60,00 KM/h
5,00 KM/h
100,00 KM/h
20,00 KM/h
100,00 KM/h 10,20 KM/h
8,50 KM/h
11,90 KM/h
8,50 KM/h
10,20 KM/h
0,85 KM/h
17,00 KM/h
3,40 KM/h
17,00 KM/h
70,20 KM/h
58,50 KM/h
81,90 KM/h
58,50 KM/h
70,20 KM/h
5,85 KM/h
117,00 KM/h
23,40 KM/h
117,00 KM/h
2. Usluga pražnjenja septickih jama
a) pražnjenje septicke jame po cisterni od 3 m³
b) rad pumpe za pražnjenje septickih jama 100,00 KM/h
60,00 KM/h 17,00 KM/h
10,20 KM/h 117,00 KM/h
70,20 KM/h
3. Usluge transporta
a) prijevoz tereta kamionom do 10 km
b) prijevoz tereta kamionom od 10 km do 30 km
c) prijevoz tereta kamionom preko 30 km 5,00 KM/km
3,50 KM/km
2,00 KM/km 0,85 KM/km
0,59 KM/km
0,34 KM/km 5,85 KM/km
4,09 KM/km
2,34 KM/km
4. Usluge asvaltiranja
a) priprema terena i asvaltiranje
b) asvaltiranje bez pripreme terena
25,00 KM/m²
18,00 KM/m² 4,25 KM/m²
3,06 KM/m² 29,25 KM/m²
21,06 KM/m²
5. Usluge rada radnika
a) VKV majstor
b) KV majstor
C) NK majstor 11,00 KM/h
8,00 KM/h
5,00 KM/h 1,87 KM/h
1,36 KM/h
0,85 KM/h 12,87 KM/h
9,36 KM/h
5,85 KM/h
6. Rad geofona za otkrivanje podzemnih radova (na cijenu se dodaju troškovi prijevoza do mjesta kvara) 30,00 KM/h 5,10 KM/h 35,10 KM/h
NAKNADA ZA KORIŠTENJE USLUGA ZELENE PIJACE

Search:
Uredi
r.b. Vrsta usluge Cijena bez PDV-a PDV 17% Cijena sa PDV-om
1. Prvi red prodajnih stolova (dnevno) 2,99 KM/m² 0,51 KM/m² 3,50 KM/m²
2. Ostali prodajni stolovi (dnevno) 2,56 KM/m² 0,44 KM/m² 3,00 KM/m²
3. Rezervacija stola (mjesecno, izuzev prvog reda) 38,46 KM/m² mjesecno 6,54 KM/m² mjesecno 45,00 KM/m² mjesecno
4. Ulazak motornih vozila u krug pijace 2,56 KM/vozilo 0,44 KM/vozilo 3,00 KM/vozilo
5. Rezervacija stola za sezonski rad (3 do 6 mjeseci)- (prodaja suhomesnatih proizvoda, mlijecnih proizvoda isl.) 1.000,00 KM/sto 170,00 KM/sto 1.170,00 KM/sto
NAKNADA ZA PRIKUPLJANJE, OTKUP I PRODAJU PAPIRA, KARTONSKE AMBALAŽE, NAJLONA PVC I PET BOCA I OSTALIH SEKUNDARNIH SIROVINA

Search:
Uredi
r.b. Vrsta usluge Cijena
1. Otkup paira i kartonske ambalaže od trecih lica 60% od cijene utvrdene Pravilnikom
2. Otkup najlona 60% od cijene utvrdene Pravilnikom
II PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Stupanjem na snagu ovog cjenovnika prestaje da važi cjenovnik komunalnih usluga JKP „Bašbunar“ d.o.o. Travnik, broj 05-1-1705.3/06 od 06.09.2006. godine na koji je saglasnost dalo Opcinsko vijece Travnik Odlukom broj OV-01-02-633/06-1 od 24.08.2006. godine i Odluka o izmjenama i dopunama cjenovnika komunalnih usluga broj: 05-1-NO-2399.2/08 od 27.10.2008. godine na koji je Opcinsko vijece Travnik dalo saglasnost Odlukom broj 01-1-1-4-27/09 od 23.01.2009. godine, te Cjenovnik usluga zelene pijace broj 05-1-NO-1434.3/08 od 26.06.2008. godine.

Na ovaj cjenovnik Opcinsko vijece Travnik, je dalo saglasnost, Odlukom broj : 01-1-01-3-2-686/10 od 21.12.2010. godine, na sjednici Opcinskog vijeca Travnik, održanoj dana 21.12.2010. godine.