Javni oglas: čistači ulica

Na osnovu člana člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji BiH (“Službene novine “ F BiH, broj: 13/19 ), člana člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK (“Službene novine “ SBK, broj: 07/19 ),člana 12. stav 5. tačka 7. Statuta JKP “ Bašbunar “ Travnik, broj: S-319/06, od 07.04.2006. godine, izmjenama i dopunama Statuta 2135/08, od 04.03.2009. godine, izmjenama i dopunama Statuta OPU-IP 1148/2011, od 09.08.2011. godine, direktor  JKP “ Bašbunar “ Travnik, objavljuje:

JAVNI OGLAS

O PRIJEMU RADNIKA U RADNI ODNOS

NA ODREĐENO VRIJEME ČETIRI MJESECA RADI OBAVLJANJA SEZONSKIH POSLOVA

Raspisuje se javni oglas za prijem radnika na određeno vrijeme i to:

          ČISTAČ ULICA           ………………………………………………………………………….. 4  izvršitelja

Opis poslova radnog mjesta

 • sakupljanja smeća i ostalog otpada te redovne dnevne poslove metenja, čišćenja određenog rejona od smeća, čišćenje jarkova ( kanala ), pražnjenje korpi za otpatke, odstranjivanje korova sa javnih površina,
 • radi na uređenju zelenih površina i parkova,
 • u toku zimskog perioda učestvuje u raščišćavanju snijega i uklanjanju poledice sa javnih površina,
 • obavlja i druge poslove po nalogu šefa RJ
 1. Opći uslovi:
 2. da je državljanin Bosne i Herecegovine,
 3. da je stariji od 18 godina,

b) Posebni uslovi

 • dokaz o završenoj osnovnoj školi

Potrebni dokumenti:

 • biografija sa adresom i kontakt telefon,
 • uvjerenje o državljanstvu (CIPS ),
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • dokaz o završenoj osnovnoj školi

Kandidati su dužni uz prijavu koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon priložiti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije naprijed navedenih dokumenata koji ne mogu biti stariji od 3 mjeseca.

Kandidati koji budu stavljeni u uži izbor bit će pozvani na intervju.

Prijave kandidata s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 10 dana od dana isteka roka za prijavu neće biti uzete u razmatranje u daljem postupku za izbor.

Oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 8 ( osam ) dana od dana objavljivanja u Večernjem listu, WEB stranici JKP „ Bašbunar „.

Oglas se dostavlja nadležnoj Službi Zavoda za zapošljavanje SBK/KSB.

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti osobno ili preporučenom poštom na adresu:

JKP „ Bašbunar „ Travnik, ulica Kalibunar 3a, 72270 Travnik, sa naznakom:

„PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA POPUNU RADNOG MJESTA ČISTAĆ ULICA” –  NE OTVARATI.

Na poleđini koverte naznačiti ime i prezime podnosioca prijave.

                                                                                                                                      DIREKTOR

                                                                                                                    mr.sci. Abid Drobo, dipl.ing. saob.