Javni oglas: Prijem radnika u radni odnos

Na osnovu člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji BiH (“Službene novine “ F BiH, broj: 13/19 ), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK (“Službene novine “ SBK, broj: 07/19 ),člana 12. stav 5. tačka 7. Statuta JKP “ Bašbunar “ Travnik, broj: S-319/06, od 07.04.2006. godine, izmjenama i dopunama Statuta 2135/08, od 04.03.2009. godine, izmjenama i dopunama Statuta OPU-IP 1148/2011, od 09.08.2011. godine, direktor  JKP “ Bašbunar “ Travnik, i Odluke direktora o pokretanju procedure za prijem u radni odnos, broj: 01-6088/22, od 07.10.2022. godine, objavljuje se:

JAVNI OGLAS
za prijem radnika u radni odnos u JKP “BAŠBUNAR” TRAVNIK

I  Objavljuje se Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz obavezan probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca, za radna mjesta:

 1. Veterinar………………………………………………………..2 izvršioca,
 2. Radnik u skloništu za nezbrinute životinje………………….1 izvršilac,
 3. Čistać javnih površina ………………………………………..1 izvršilac,
 4. Očitač brojila – vodomjera……………………………………1 izvršilac.

Za radno mjesto pod rednim brojem 1.) jedan kandidat se prima na određeno vrijeme, radi obavljanja pripravničkog staža

II  Kandidati trebaju da ispunjavaju slijedeće uslove:

Opći uslovi:

 1. da je državljanin Bosne i Herecegovine,
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova

Pozicija pod rednim brojem 1.

Naziv radnog mjesta : Veterinar   

Opis poslova:

 • vrši preventivu i liječenje životinja naseljenih u skloništu za napuštene životinje i odgovoran je za zdravlje životinja,
 • izvršava osnovne dijagnostičke i terapijske procedure,
 • brine se o ishrani životinja, vodeći računa o poznavanju medicinske hrane i njenih funkcija te asortimana lijekova i pomočnih lijekovitih sredstava za kućne ljubimce,
 • trebovanje hrane i medicinskih sredstava,
 • vrši nadzor nad adekvatnom održavanju higijenskih uslova u skloništu,predlaže i sudjeluje u idejnom osmišljavanju izgradnje i adaptacije nastambi i predlaže nova rješenja za smještaj životinja,
 • organizuje internu edukaciju veterinarskih tehničara i hranilaca životinja,
 • vođenje registra vlasničkih pasa i registar pasa u skloništu,
 • sarađuje sa srodnim institucijama, veterinarskim stanicama oko liječenja i zbrinjavanja bolesnih životinja,
 • sačinjava mjesečne izvještaje i dostavlja ih neposrednom rukovodiocu,
 • obavlja druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Posebni uslovi:

 • VSS – VII stepen – završen veterinarski fakultet ili 300 bodova po Bolonjskom sistemu obrazovanja,
 • poznavanje rada na računaru,
 • položen vozački ispit „B“ kategorije,
 • 1 godina radnog iskustva

Za kandidata koji se prijavljuje radi obavljanja pripravničkog staža, umjesto potvrde o radnom iskustvu prilaže se potvrda o prijavi kandidata kod Zavoda za zapošljavanje.

Pozicija pod rednim brojem 2.

Naziv radnog mjesta: Radnik u skloništu za nezbrinute životinje

Opis poslova:

 • vrši fizički nadzor u objektu i oko objekta u kojem su smještene životinje,
 • obavlja fizičko čišćenje fekalija u boksovima i drugim površinama u objektu,
 • obavlja hranjenje i pojenje životinja,
 • obavlja hvatanje životinja na terenu,
 • prevozi uhvačene životinje sa terena do skloništa,
 • obavještava nadležnog veterinara o bolesnim životinjama,
 • asistencija veterinaru i tehničaru prilikom lijećenja životinja,
 • vrši istovar hrane za životinje i smješta u magacin,
 • dočekuje potencijalne udomitelje životinja i pomaže im u odabiru životinje,
 • evidentiranje vlasnika i životinja radi hotelskog smješataja životinja,
 • daje prijedloge za obračun usluga po cjenovniku,
 • obavlja i druge poslove po nalogu šefa radne jedinica.

Posebni uslovi:

 • SSS ili osnovna škola
 • 6 mjeseci radnog iskustva

Pozicija pod rednim brojem 3.

Naziv radnog mjesta: Čistač ulica

Opis poslova:

 • sakupljanja smeća i ostalog otpada te redovne dnevne poslove metenja, čišćenja određenog rejona od smeća, čišćenje jarkova ( kanala ), pražnjenje korpi za otpatke, odstranjivanje korova sa ivičnjaka.
 • u toku zimskog perioda učestvuje u raščišćavanju snijega i uklanjanju poledice sa javnih površina,
 • obavlja i druge poslove po nalogu šefa R.J. Čistoća

Posebni uslovi:

 • osnovna škola
 • bez radnog iskustva

Pozicija pod rednim brojem 4.

Naziv radnog mjesta: Očitač brojila – vodomjera

 • očitava stanje vodomjera,
 • vrši podjelu opomena, obavjesti i letaka,
 • vrši evidenciju potrošača,
 • odgovoran je za evidencije korisnika i stanja brojila,
 • po nalogu rukovodioca obavlja i  poslove iz opisa kontolora priključaka,
 • koordniraju aktivnosti sa kontrolorima priključaka,
 • vodi potrebne evidencije i sačinjava izvještaje o urađenim poslovima,
 • obavlja i druge poslove po nalogu poslovođe i rukovodioca sektora

Posebni uslovi:

 • III ili IV stepen SSS
 • 6 mjeseci radnog iskustva

Obavezna dokumentacija koju je kandidat dužan dostaviti:

Svojeručno potpisana prijava  sa biografijom i kontakt podacima ( adresa, broj telefona i e-mail ) i tačnom naznakom za koje se mjesto prijavljuje.

Spisak dokumentacije koju kandidat dostavlja uz prijavu:        

 • UVJERENJE O DRŽAVLJANSTVU;
 • IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH;
 • UVJERENJE / DIPLOMA O STEČENOM OBRAZOVANJU;
 • POTVRDA RANIJEG POSLODAVCA O RADNOM ISKUSTVU

Kandidati su dužni uz prijavu priložiti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije naprijed navedenih dokumenata koji ne mogu biti stariji od 3 mjeseca.

Kandidati koji budu stavljeni u uži izbor bit će pozvani na intervju.

Oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 8 ( osam ) dana od dana objavljivanja u Večernjem listu, WEB stranici JKP „ Bašbunar „.

Oglas se dostavlja nadležnoj Službi Zavoda za zapošljavanje SBK/KSB.

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti osobno ili preporučenom poštom na adresu:

JKP „ Bašbunar „ Travnik, ulica Kalibunar 3a, 72270 Travnik, sa naznakom:

„PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA POPUNU RADNIH MJESTA U JKP “BAŠBUNAR” TRAVNIK”

Na poleđini koverte naznačiti ime i prezime podnosioca prijave.

                                                                                                                                      DIREKTOR

                                                                                                                    mr.sci. Abid Drobo, dipl.ing. saob.