Javni oglas za prijem radnika – 3 izvršioca

Na osnovu člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji BiH (“Službene novine “ F BiH, broj: 13/19 ), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK (“Službene novine “ SBK, broj: 07/19 ),člana 12. stav 5. tačka 7. Statuta JKP “ Bašbunar “ Travnik, broj: S-319/06, od 07.04.2006. godine, izmjenama i dopunama Statuta 2135/08, od 04.03.2009. godine, izmjenama i dopunama Statuta OPU-IP 1148/2011, od 09.08.2011. godine, direktor  JKP “ Bašbunar “ Travnik, i Odluke direktora o pokretanju procedure za prijem u radni odnos, broj: 01-5345/22, od 14.09.2022. godine,objavljuje se:

JAVNI OGLAS


za prijem radnika u radni odnos u

JKP “BAŠBUNAR” TRAVNIKI  Objavljuje se Javni oglas za prijem

radnika u radni odnos na neodređeno

vrijeme, uz obavezan probni rad u

trajanju od 3(tri) mjeseca, za radna

mjesta:

 1. GLAVNI BLAGAJNIK1 izvršilac
 2. KONTROLOR PRIKLJUČAKA1 izvršilac
 3. KONTROLOR KORISNIKA KOMUNALNIH USLUGA NA TERENU-1 izvršilac

II  Kandidati trebaju da ispunjavaju slijedeće uslove:

Opći uslovi:

 1. da je državljanin Bosne i Herecegovine,
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova

Pozicija pod rednim brojem 1.

Naziv radnog mjesta : Glavni blagajnik   

Opis poslova:

 • obavlja sve blagajničke poslove (uplate i isplate u gotovom) i sačinjava dnevne blagajničke izvještaje;
 • odgovoran je za tačno i ažurno vođenje blagajničkog poslovanja u skladu sa internim aktima Preduzeća i u skladu sa zakonskim propisima;
 • odgovoran je za blagovremenost i tačnost polaganja dnevnog pazara u banku, dostavlja kompletirane i ispravne blagajničke izvještaje na likvidaciju;
 • vodi sve potrebne evidiencije, kompletira ih i uredno arhivira, obavlja po potrebi i druge poslove koji nisu u vezi sa blagajnom po nalogu šefa službe;
 • prati i kontroliše rad pomočnih blagajni,te o tome po potrebi izbještava nadređene
 • sarađuje i učestvuje u radu radnih grupa i/ili timova u koje je imenovan po posebnom rješenju, obavlja i druge poslove po nalogu šefa službe i rukovodioca sektora,
 • zadužuje vrijednosne blokove i vodi računa o njihovoj realizaciji,
 • vodi potrebne evidencije i sačinjava izvještaje o urađenim poslovima,
 • za svoj rad odgovara šefu službe, rukovodiocu sektora sektora i direktoru preduzeća

Posebni uslovi

 • IV stepen ekonomskog smjera, gimnazija ili neka druga srednja škola društvenog smjera,
 • poznavanje rada na računaru
 • 1 godina radnog iskustva

Pozicija pod rednim brojem 2.

Naziv radnog mjesta : Kontrolor priključaka   

Opis poslova:

 • vrši kontrolu zakonitosti i ispravnosti priključaka na vodovodnu i kanalizacionu mrežu,
 • vrši blombiranje vodomjera,
 • vrši isključenje dužnika i nelegalno priključenih korisnika,
 • po nalogu rukovodioca sektora vrši kontrolu očitanih stanja na brojilima,
 • koordniraju aktivnosti sa očitačima vodomjera,
 • vodi potrebne evidencije i sačinjava izvještaje o urađenim poslovima,
 • obavlja i druge poslove po nalogu poslovođe i rukovodioca sektora

Posebni uslovi

 • III ili IV stepen SSS
 • 6 mjeseci radnog iskustva

Pozicija pod rednim brojem 3.

Naziv radnog mjesta : Kontrolor korisnika komunalnih usluga na terenu  

Opis poslova:

 • vrši podjelu posuda za odvoz smeća ,
 • vrši podjelu opomena, letaka i obavijesti,
 • vrši evidenciju i kontolu korisnika odvoza smeća na licu mjesta,
 • obavlja i druge poslove po nalogu šefa RJ

b) Posebni uslovi

 • III ili IV stepen SSS
 • 6 mjeseci radnog iskustva

Potrebni dokumenti:

 • biografija sa adresom i kontakt telefon,
 • uvjerenje o državljanstvu (CIPS ),
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • dokaz o završenoj srednjoj školi

Kandidati su dužni uz prijavu koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon priložiti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije naprijed navedenih dokumenata koji ne mogu biti stariji od 3 mjeseca.

Kandidati koji budu stavljeni u uži izbor bit će pozvani na intervju.

Oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 8 ( osam ) dana od dana objavljivanja u Večernjem listu, WEB stranici JKP „ Bašbunar „.

Oglas se dostavlja nadležnoj Službi Zavoda za zapošljavanje SBK/KSB.

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti osobno ili preporučenom poštom na adresu:

JKP „ Bašbunar „ Travnik, ulica Kalibunar 3a, 72270 Travnik, sa naznakom:

„PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA POPUNU RADNIH MJESTA U JKP “BAŠBUNAR” TRAVNIK”

Na poleđini koverte naznačiti ime i prezime podnosioca prijave.

                                                                                                                                      DIREKTOR

                                                                                                                    mr.sci. Abid Drobo, dipl.ing. saob.