Javni oglas za prijem radnika u radni odnos

Na osnovu člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji BiH (“Službene novine “ F BiH, broj: 13/19 ), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK (“Službene novine “ SBK, broj: 07/19 ),člana 12. stav 5. tačka 7. Statuta JKP “ Bašbunar “ Travnik, broj:

S-319/06, od 07.04.2006. godine, izmjenama i dopunama Statuta 2135/08, od 04.03.2009. godine, izmjenama i dopunama Statuta OPU-IP 1148/2011, od 09.08.2011. godine, direktor  JKP “ Bašbunar “ Travnik, i Odluke direktora o pokretanju procedure za prijem u radni odnos, broj: 01-2473/23, od 17.04.2023. godine, objavljuje se:

JAVNI OGLAS


za prijem radnika u radni odnos u JKP

“BAŠBUNAR” TRAVNIK

I  Objavljuje se Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz obavezan probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca, za radna mjesta:

 1. Vodoinstalater………………………………………………….1 izvršilac,
 2. Pomoćni radnik u RJ Vodovod i kanalizacija……………….1 izvršilac,
 3. Bravar majstor…..…… ………………………………………..1 izvršilac,
 4. Veterinar……………………………………………………….. 1 izvršilac.

II  Kandidati trebaju da ispunjavaju slijedeće uslove:

Opći uslovi:

 1. da je državljanin Bosne i Herecegovine,
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova

Pozicija pod rednim brojem 1.

Naziv radnog mjesta : Vodoinstalater 

Opis poslova:

 • vršenje popravki jednostavnijih kvarova na  vodovodnim i kanalizacionim instalacijama po radnom nalogu
 • montaže i održavanja cijevi i drugih uređaja za snabdijevanje vodom
 • ugrađivanje podzemnih i nadzemnih hidranata i garnitura za zasone,
 • obavezan je redovno održavati ispravnost sredstava rada,
 • obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca sektora, šefa RJ i neposredno nadređenog poslovođe

Posebni uslovi:

 • III stepen –  KV instalater vodovoda i kanalizacije ili KV drugog tehničkog smjera
 • 1 godina radnog iskustva

Pozicija pod rednim brojem 2.

Naziv radnog mjesta: Pomoćni radnik u RJ Vodovod i kanalizacija

Opis poslova:

 • iskop na opravci vodovodne i kanalizacione mreže,
 • pomaže u raznošenju materijala na objektima, vodovodnim i kanalizacionim rovovima,
 • štemanje u objektu za vodovodnu i kanalizacionu mrežu,
 • obavlja i druge poslove po nalogu neposredno nadređenog poslovođe.

Posebni uslovi:

 • osnovna škola
 • bez radnog iskustva

Pozicija pod rednim brojem 3.

Naziv radnog mjesta: Bravar majstor

Opis poslova:

 • prima i izdaje alat po reversima,
 • po prijemu alata kontroliše kvalitet i ispravnost,
 • vodi kartoteku izdatog alata i inventara,
 • vrši opravke na alata i inventaru i objektima,
 • obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca sektora

Posebni uslovi:

 • III stepen mašinskog smjera
 • 6 mjeseci radnog iskustva

Pozicija pod rednim brojem 4.

Naziv radnog mjesta: Veterinar

Opis poslova:

 • vrši preventivu i liječenje životinja naseljenih u skloništu za napuštene životinje i odgovoran je za zdravlje životinja,
 • izvršava osnovne dijagnostičke i terapijske procedure,
 • brine se o ishrani životinja, vodeći računa o poznavanju medicinske hrane i njenih funkcija te asortimana lijekova i pomočnih lijekovitih sredstava za kućne ljubimce,
 • trebovanje hrane i medicinskih sredstava,
 • vrši nadzor nad adekvatnom održavanju higijenskih uslova u skloništu,predlaže i sudjeluje u idejnom osmišljavanju izgradnje i adaptacije nastambi i predlaže nova rješenja za smještaj životinja,
 • organizuje internu edukaciju veterinarskih tehničara i hranilaca životinja,
 • vođenje registra vlasničkih pasa i registar pasa u skloništu,
 • sarađuje sa srodnim institucijama, veterinarskim stanicama oko liječenja i zbrinjavanja bolesnih životinja,
 • sačinjava mjesečne izvještaje i dostavlja ih neposrednom rukovodiocu,
 • obavlja druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Posebni uslovi:

 • VSS – VII stepen – završen veterinarski fakultet ili 300 bodova po Bolonjskom sistemu obrazovanja,
 • poznavanje rada na računaru,
 • položen vozački ispit „B“ kategorije,
 • 1 godina radnog iskustva

Obavezna dokumentacija koju je kandidat dužan dostaviti:

Svojeručno potpisana prijava  sa biografijom i kontakt podacima ( adresa, broj telefona i e-mail ) i tačnom naznakom za koje se mjesto prijavljuje.

Spisak dokumentacije koju kandidat dostavlja uz prijavu:        

 • UVJERENJE O DRŽAVLJANSTVU;
 • IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH;
 • UVJERENJE / DIPLOMA O STEČENOM OBRAZOVANJU;

Kandidati su dužni uz prijavu priložiti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije naprijed navedenih dokumenata koji ne mogu biti stariji od 3 mjeseca.

Kandidati koji budu stavljeni u uži izbor bit će pozvani na intervju.

Oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 8 ( osam ) dana od dana objavljivanja u Večernjem listu, WEB stranici JKP „ Bašbunar „.

Oglas se dostavlja nadležnoj Službi Zavoda za zapošljavanje SBK/KSB.

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti osobno ili preporučenom poštom na adresu:

JKP „ Bašbunar „ Travnik, ulica Kalibunar 3a, 72270 Travnik, sa naznakom:

„PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA POPUNU RADNIH MJESTA U JKP “BAŠBUNAR” TRAVNIK”

Na poleđini koverte naznačiti ime i prezime podnosioca prijave.

                                                                                                                                      DIREKTOR

                                                                                                                    mr.sci. Abid Drobo, dipl.ing. saob.