Konkurs za izbor i imenovanje direktora JKP Bašbunar Travnik

Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 14. Statuta JKP “Bašbunar „ Travnik i Odluke Nadzornog odbora broj:
4242/21 od 11.06.2021. godine, Nadzorni odbor JKP “Bašbunar „ Travnik, objavljuje
JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje direktora
JKP “Bašbunar „ Travnik
I PREDMET JAVNOG KONKURSA
Raspisuje se konkurs za izbor i imenovanje direktora JKP ” Bašbunar „ Travnik.
II OPIS POZICIJE
Direktor Preduzeća je nadležan i odgovoran:

 • organizuje i vodi poslove preduzeća,
 • zaključuje ugovore u ime preduzeća do iznosa utvđenog Statutom,
 • izvještava Skupštinu i Nadzorni odbor, po zaključku
 • provodi odredbe Statuta i Etičkog kodeksa,
 • vrši izradu i odgovoran je za realizaciju planova poslovanja, priprema pravilnik o javnim
  nabavkama i odgovoran je za zakonit postupak provođenja javnih nabavki,
 • odlućuje o prijemu zaposlenika, tj. zaključivanju i otkazivanju ugovora o radu, prema pravilima
  utvrđenim Zakonom o radu, Zakonom o javnim preduzećima, Zakonom o privrednim društvima te
  Općim i Kolektivnim ugovorom i drugim propisima na osnovu zakona,
 • zastupa preduzeće prema trećim licima u unutrašnjem i vanjskom prometu,
 • vrši i druge poslove od interesa za zakonit rad preduzeća prema odredbama odgovarajućih zakona i
  drugih propisa.
  III MANDAT
  Izbor i imenovanje se vrši na period od 4 godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja.
  IV USLOVI ZA IMENOVANJE
  A) Opći uvjeti:
  o da je državljanin BiH,
  o da je stariji od 18 godina, a mlađi od 65 godina na dan imenovanja,
  o da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i
  Hercegovini, u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
  o da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup i da se protiv njega ne vodi krivični
  postupak,
  o da se na njih ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,
  o da mu pravosnažnom presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti za poziciju direktora,
  B) Posebni uvjeti:
 • VII stepen – završen pravni fakultet ili drugi fakultet društvenih nauka, ekonomski fakultet ili
  fakultet tehničkog smjera ili najmanje 240 ECTS bodova Bolonjskog sistema studiranja pravnog ili
  drugog fakulteta društvenih nauka, ekonomskog ili tehničkog smjera.
 • Najmanje 5 godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u oblasti komunalne privrede ili
  društvenih djelatnosti.
  Uz prijavu kandidati su obavezni dostaviti:
  o Prijava sa kraćom biografijom (CV) sa adresom i kontakt telefonom,
  o Original ili ovjerena kopija rodnog lista i uvjerenja o državljanstvu,
  o Original ili ovjerena kopija diplome o stečenoj školskoj spremi,
  o Uvjerenje o radnom stažu,
  o Potvrdu nadležnog suda da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup od nadležnog suda
  (ne starija od 3 mjeseca),
  Konkurs za podnošenje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana posljednje objave, a isti će biti objavljen u
  Službenim novinama FBiH, dnevnim novinama „Dnevni avaz „ i web stranici Preduzeća.
  Prijava se dostavlja Nadzornom odboru sa potrebnom dokumentacijom lično ili putem pošte, sa naznakom:
  JKP „Bašbunar „ Travnik – ulica Kalibunar 3a, 72270 Travnik, sa naznakom:
  „ Prijava za konkurs za izbor i imenovanje direktora „ – ne otvarati “
  Predsjednik Nadzornog odbora
  Nikola Biljaka