O nama

1. PRAVNI ASPEKT I OPŠTI PODACI O DRUŠTVU

1.1. REGISTRACIJA DRUŠTVA

Osnovni sud udruženog rada u Zenici po sudiji pojedincu Ajanovic Dijani, u predmetu upisa u sudski registar, dana 30.12.1989. godine donio je Rješenje broj: U/I-1894/89 da se u sudski registar registarskog suda upiše: Organizovanje Javnog Komunalnog preduzeca „Bašbunar“ Travnik, sa potpunom odgovornošcu, sa sjedištem u Travniku, Mažara Šoše 3-a, nastalog od dosadašnje Radne organizacije Komunalno preduzece „Bašbunar“ Travnik, upisanog na reg. ul. broj 1-472
Naziv i sjedište osnivaca: Skupština Opštine Travnik
Broj i datum akta o osnivanju: 01-316/89 od 14.12.1989. godine
Ukupan iznos sredstava osnivaca i svakog ulagaca: Sredstva Javnog kom. pred. cine dosadašnja sredstva RO „Bašbunar“ Travnik
Vrsta i obim odgovornosti: Osnivac ne odgovara za obaveze Javnog komunalnog preduzeca
Ovlašcenje subjekta upisa u pravnom prometu sa trecim licima: Preduzece ima neogranicena ovlaštenja u pravnom prometu sa trecim licima
Vrsta i obim odgovornosti za obaveze subjekta upisa u pravnom prometu sa trecim licima: Za svoje obaveze odgovara svojom imovinom kojom raspolaže – puna odgovornost
Lice ovlašteno za zastupanje je Hadžijusufovic Kemal, direktor bez ogranicenja osim poslova koji se odnose na: kupoprodaja nekretnina, investiciona ulaganja, kooperaciji i poslovno tehnickoj suradnji, o prodaji osnovnih sredstava, o kreditima, o otudivanju obrtnih sredstava, a koje zakljucuje uz saglasnost Radnickog savjeta.

Viši sud u Zenici po sudiji pojedincu Alihodžic Zijadi, u predmetu promjena podataka za pravni promet i uskladivanja organizacije JP sa odredbama Zakona o javnim preduzecima, dana 30.12.1995. godine donio je Rješenje broj: U/I-863/95 da se u sudski registar regastarskog suda upiše: Promjena podataka od znacaja za pravni promet i uskladivanja organizacije JP sa odredbama Zakona o javnim preduzecima, a u skladu sa Odlukom Opcine Travnik
Firma i sjedište preduzeca: JAVNO KOMUNALNO PREDUZECE „BAŠBUNAR“ TRAVNIK potpuna odgovornost
Sjedište: Travnik, Šoše Mažara, br. 3 a
Skraceni naziv: JKP „BAŠBUNAR“ TRAVNIK, p.o.
Naziv i sjedište osnivaca: Skupština Opštine Travnik
Broj i datum akta o osnivanju: 01-316/89 od 14.12.1989. godine
Ukupan iznos sredstava osnivaca i svakog ulagaca: Sredstva Javnog kom. pred. cine dosadašnja sredstva RO „Bašbunar“ Travnik
Vrsta i obim odgovornosti: Osnivac ne odgovara za obaveze Javnog komunalnog preduzeca
Ovlašcenje subjekta upisa u pravnom prometu sa trecim licima: Preduzece u pravnom prometu zakljucuje ugovore i vrši druge pravne radnje i poslove u okviru svoje pravne sposobnosti
Vrsta i obim odgovornosti za obaveze subjekta upisa u pravnom prometu sa trecim licima: Za svoje obaveze preduzece odgovara svojom imovinom, osim prirodnih bogatstva i dobara u opštoj upotrebi koja su mu data na korištenje
Imena lica ovlašcenih za zastupanje: Prestaje ovlaštenje dosadašnjem direktoru Abas Stjepanu, a ovlašcuje se novo lice za zastupanje Terzic Muhamed, direktor, bez ogranicenja ovlaštenja u okviru registrovanje djelatnosti.

Kantonalni sud u Novom Travniku po sucu-sudiji Vladimiru Žuljevicu, rješavajuci po prijavi „BAŠBUNAR», Travnik potpuna odgovornost, koga zastupa Terzic Muhamed, radi upisa u sudski registar: Proširenje djelatnosti društva, na temelju clana 40. Zakona o postupku upisa pravnih osoba u sudski registar, dana 19.05.2004. godine, donio je Rješenje
1. U sudski registar ovog suda broj 1-1853 kod subjekta upisa koji je registriran rješenjem Osnovnog suda udruženog rada u Zenici broj: U/I-1894/89 od 30.12.1989. godine, upisane su promjene podataka od zanacaja za pravni promet koje su sadržane u Registarskom listu broj 1, 4 i cine sastavni dio ovog rješenja.
2. Maticni registarski broj subjekta upisa: 1-1853
3. Broj identifikacione oznake: 1.
4. Datum upisa: 18.05.2004. godine.
5. Broj rješenja: U/I-286/04
Datum: 19.05.2004. godine.
Firma odnosno naziv subjekta upisa: JAVNO KOMUNALNO PREDUZECE „BAŠBUNAR“ Travnik potpuna odgovornost

Sjedište subjekta upisa: Travnik, Šoše Mažara br. 3 a

Skracena oznaka firme: JKP „BAŠBUNAR“ Travnik, p.o.
Oblik subjekta upisa: Javno poduzece

Opcinski sud u Travniku po sudiji pojedincu Halisi Bašagic, a rješavajuci po prijavi Javno Komunalno Preduzece „BAŠBUNAR“ društvo sa ogranicenom odgovornošcu, Travnik, Kalibunar 3 a, u predmetu upisa Uskladivanje statusa sa Zakonom o javnim preduzecima, a na temelju clanka 40. Zakona o postupku za upis pravnih osoba u sudski registar, dana 19.10.2006. godine donio je Rješenje kojim je u sudski registar ovog suda upisan subjekat upisa koji ima firmu, odnosno naziv:
Javno komunalno preduzece „Bašbunar“ društvo sa ogranicenom odgovornošcu
Skracena oznaka: JKP „BAŠBUNAR“ Travnik
Oblik subjekta upisa: društvo sa ogranicenom odgovornošcu
Sjedište: Travnik, Kalibunar 3 a
Maticni registarski broj subjekta upisa: 1 – 1853
Broj identifikacione oznake: 1
Datum upisa: 25.04.2006. godine
Broj rješenja: 051-0-Reg-06-000446
Osnivaci subjekta upisa: Opcina Travnik, Opcinsko vijece, Travnik
Iznos uplacenog temeljnog – osnovnog kapitala: 2.000,00 KM
Iznos udjela clanova društva s neogranicenom odgovornošcu: Opcina Travnik, Opcinsko vijece, visina udjela: 2.000,00 KM
Ime i prezime osoba – lica ovlaštenih za zastupanje subjekta upisa i adresa prebivališta: Muhamed Terzic, Travnik, Žitarica 5, V.D. Direktor, bez ogranicenja ovlaštenja u okviru registrovane djelatnosti.

Opcinski sud u Travniku po sudiji pojedincu Halisi Bašagic, a rješavajuci po prijavi Javno Komunalno Preduzece „BAŠBUNAR“ d.o.o. Travnik, u predmetu upisa Odluka o promjeni direktora od 17.12.2007. godine, a na temelju odredbe clana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH, dana 10.01.2008. godine donio je Rješenje broj: 051-0-Reg-07-002379, kojim su upisani podaci o Odluka o promjeni direktora od 17.12.2007. godine.
Lice ovlašteno za zastupanje subjekta upisa u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu po navedenom rješenju je Teskeredžic Edin, v.d., direktor bez ogranicenja ovlaštenja.

Opcinski sud u Travniku po sudiji Halisi Bašagic, rješavajuci po prijavi Javno Komunalno Preduzece „BAŠBUNAR“ d.o.o. Travnik, u predmetu upisa u registar promjene djelatnosti i promjene lica ovlaštenog za zastupanje u subjektu upisa, a na temelju odredbe clana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH, dana 06.04.2009. godine donio je Rješenje broj: 051-0-Reg-09-000212, kojim su upisani podaci o promjeni djelatnosti i promjeni lica ovlaštenog za zastupanje, na osnovu Odluka JKP „BAŠBUNAR“ Travnik.
Lice ovlašteno za zastupanje subjekta upisa u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu po navedenom rješenju je Baltic Kemal, adresa: Šehida br. 41, Travnik, direktor društva.
Takode, po navedenom rješenju direktor poduzeca ima ovlaštenje zakljucivati ugovore u ime JKP „Bašbunar“ Travnik cija stvarna ili procjenjena vrijednost nije veca od 50.000,00 KM, za ugovore cija vrijednost prelazi 50.000,00 KM, potrebna je predhodna pismena saglasnost Nadzornog odbora.

Opcinski sud u Travniku po sudiji Halisi Bašagic, rješavajuci po prijavi Javno Komunalno Preduzece „BAŠBUNAR“ d.o.o. Travnik, u predmetu upisa u registar promjene djelatnosti, a na temelju odredbe clana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH, dana 05.10.2011. godine donio je Rješenje broj: 051-0-Reg-11-001337, kojim su upisani podaci o promjeni djelatnosti, na osnovu Odluka JKP „BAŠBUNAR“ Travnik.

Opcinski sud u Travniku po sudiji Ivanu Matišic, rješavajuci po prijavi Javno Komunalno Preduzece „BAŠBUNAR“ d.o.o. Travnik, u predmetu upisa osnivanje Podružnice broj 1 Zelena pijaca Travnik, a na temelju odredbe clana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH, dana 11.10.2011. godine donio je Rješenje broj: 051-0-Reg-11-001336, kojim su upisani podaci o osnivanju, na osnovu Odluka JKP „BAŠBUNAR“ Travnik.

1.2. DJELATNOST DRUŠTVA

Osnovna djelatnost Društva prema Obavještenju o razvrstavanju pravnog lica prema djelatnosti je: Sakupljanje, precišcavanje i distribucija vode (šifra podrazreda djelatnosti: 41.000).

Identifikacioni broj: 4236034460009

PDV broj: 236034460009

2.JAVNO KOMUNALNO PREDUZECE
„ BAŠBUNAR „ TRAVNIK – U STECAJU

O STANJU U PREDUZECA NAKON OTVARANJA STECAJA I ISPUNJAVANJU STECAJNOG PLANA

Opcinski sud u Travniku, po sudiji Armeli Beganovic, dana 24.12.2013. godine, donio je Rješenje o otvaranju stecajnog postupka, broj: 51 0 St 078523 13 St.
Rješenjem je za stecajnog upravnika imenovan Asim Sunulahpašic, dip.ecc. iz Busovace.
Rješenjem o otvaranju stecajnog postupka koje je objavljeno u Službenim novinama
F BiH, broj: 1/14.
Stecajni plan reorganizacije potvrden je od Opcinskom suda ,dana 15.05.2014 godine.Stecajni plan ,sudu je podnio stecajni upravnik.
Rješenjem istoga suda od 09.06.2014 godine,zakljucen je stecajni postupak,i odreden nadzor nad ispunjenjem plana u trajanju od šest(6) godina,do kada je i predvideno trajanje navedenog plana.

Formirana je lista povjerilaca po kojoj su u konacnici prijavljena potraživanja iznosila 7.546.704,91 KM, priznata potraživanja u iznosu 5.572.140,98 KM, a osporena potraživanja u iznosu 1.974.564,02 KM.
Od ukupnog iznosa priznatih potraživanja, usvajanjem Stecajnog plana preduzece se obavezalo na izmirenje dugovanja za doprinose PIO/ MIO, osam zajamcenih placa zaposlenicima i po osnovu medunarodnog ugovora sa Vodovodom Lajpcig u 100%-nom iznosu, dok se ostali povjerioci namiruju u iznosu od 10,88 % priznatih potraživanja.
Time su ukupne obaveze po Stecajnom planu iznose 1.794.211 KM koje ce se izmirivati na period od 6 godina.

Po stecajnom planu reorganizacije obaveze Preduzeca prema povjeriocima za priznata potraživanja iznose 25.265 KM/ mjesecno.
Isplate po osnovu stecajnog plana zapocele su u sedmom mjesecu 2014 godine, i do danas su uredno izmirene sve dospjele obaveze prema povjeriocima.

Izabran je Odbor povjerilaca.
Odbor povjerilaca je svoju prvu sjednicu održao dana 27.03.2014. godine,i od tada se po potrebi sastaje i razmatra bina pitanja vezana za poslovanje firme.

Ono što je karakteristika poslovanja ovog preduzeca u periodu od otvaranja stecaja ( 24.12.2013 godine ),pa do zakljucenja stecajnog postupka( maj 2014 godine ), je da se u tom periodu broj zaposlenika smanjio sa 128 na 112. Dvojica zaposlenika su preminula, dvojica zaposlenika su ostvarila pravo na starosnu penziju, a 12 zaposlenika je prekinulo radni odnos u preduzecu i prijavilo se na Zavod za zapošljavanje, gdje ce do ispunjavanja uslova za starosnu penziju primati naknadu i Zavod ce im „dokupiti“ potreban staž za penziju.Ovo je u skladu sa odredbama Zakona o zbrinjavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba.
Za sve uposlenike kojima je radni odnos prestao, obaveze za PIO/MIO, poreze i druga davanja su uredno placene.

U izvještajnom periodu uredno smo vršili svoju osnovnu registrovanu djelatnost:
– vodosnabdijevanja Travnika, Turbeta i okolnih naselja;
– održavanje kanalizacione mreže u gradskim i prigradskim naseljima ;
– odvoz komunalnog otpada sa podrucja grada i prigradskih naselja te Biljanske regije;
– gradska pijaca,takodjer, nije prestajala sa radom.

Vodosnabdijevanjem je obuhvaceno 8.035 domacinstava, a uslugu odvoza smeca koristilo je 8.929 fizickih lica.
Kod pravnih lica uslugu vodosnabdijevanje koristilo je 760 subjekata, a uslugu odvoza komunalnog otpada koristilo je 851 pravno lice.

Istovremeno, uredno su za 2014. godinu, placene obaveze po osnovu netto placa, toplog obroka , doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje ( 321.207,75 KM ), osiguranje od nezaposlenosti (19.375 KM ) i doprinosi za zdravstvo ( 160.236 KM) te placene sve dospjele obaveze u ovom periodu za indirektne poreze – PDV (371.536 KM) i pripadajuce direktne poreze.

U sklopu predvidenih aktivnosti i predvidenih sredstava za ovu namjenu, investirano je:
– unutrašnja i vanjska rekonstrukcija upravne i pomocnih zgrada u krugu preduzeca, nabavka namještaja i opreme( uredjenje sanitarnih-wc prostora u zgradi, postavljenje krova od lima,izmjena prozora,izmjena unutrašnjih vrata,krecenje kompletno unutrašnjeg prostora,rekonstrukcija centralnog grijanja koje je rezultiralo velikom uštedom finansijskih sredstava,vec u prvoj grejnoj sezoni 2014/15g )
– Potpuno su renovirane i opremljene novim namještajem i prostorije za presvlacenje i odmor radnika.
– Izvršena je i nabavka velikog i malog kamiona,oba marke Mercedes, za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada, kao i cistilica za ulice njemackog proizvodjaca; nabavljena prikolica za transport malog bagera nosivosti 1,5 tona; nabavljeno više malih mašina: rucna cistilica-puhac za snijeg,rucni cistac-usisivac za trotoare,udarna bušilica-”kobra”,pumpa za ispumpavanje kod kvarova na vodovodu…
– pored navedenog,preduzece je od švedske vladine organizacije ”Sida” ,a u saradnji sa opcinom Travnik,dobilo i novo vozilo marke Iveco za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada na deponiju.
– jedna od znacajnijih investicija je nabavka fiksnog i mobilnog elektronskog mjeraca protoka vode ,proizvodjaca Enders Hauser.
– svi znacajniji objekti vodosnadbijevanja su pokriveni video nadzorom,alarmom i fizickom zaštitom,kou vrši ovlaštena zaštitarska agencija.

Za namjenu investiranja,po raznim osnovima u toku 2014 godine, uložena su sredstva u iznosu 173.280,73 KM, predvidena Planom.

Pored navedenih investicija,koje su predvidene u planu Reorganizacije i sanacije Jkp ”Bašbunar”,preduzece je samo ili u saradnji sa opcinom,cesto prisiljeno vršiti,manje ili vece zahvate na vodovodnoj mreži ,kako bi održali sistem vododosnadbijevanja stabilnim.
To ,ustvari,znaci da se ulažu,svakodnevno,veliki napori,kako bi svi gradani koji koriste našu uslugu imali 24 sata dovoljno vode za sve svoje potrebe.
Kvalitet vode za pice se svakodnevno ispituje,a za taj posao imamo potpisan ugovor sa ovlaštenom institucijom ,tj sa Zavodom za javno zdravstvo KSB,Travnik.
Naši korisnici treba da znaju da su svi znacajniji objekti za vodosnadbijevanje pod stalnim 24-satnim video nadzorom,pokriveni alarmom,kao i fizickom zaštitom,koju vrši ovlaštena zaštitarska agencija sa kojom imamo potpisan ugovor.