Odluka o komunalnom redu

Na temelju Clanka 8. Zakona o principima lokalne samouprave („Službene novine Federacije BiH“,broj 49/06 ), Clanka 3. Zakona o komunalnim djelatnostima („Službeni list SR BiH“, broj 20/90) i Clanka 34. Statuta Opcine Travnik (procišceni tekst „Službene novine Opcine Travnik“, broj 11/05 ), Opcinsko vijece Travnik na sjednici održanoj, dana 28.12.2009.godine, d o n o s i

O D L U K U

O KOMUNALNOM REDU

I – OPCE ODREDBE

Clanak 1.

Ovom Odlukom ureduje se komunalni red na podrucju opcine Travnik i to:

uredenje naselja,
cišcenje, održavanje, korištenje i zaštita javnih površina,
sakupljanje, odvoz i postupanje sa komunalnim otpadom,
održavanje puteva,
usluge vodosnabdjevanja i upravljanja otpadnim vodama,
držanje životinja, sistematska deratizacija i dezinsekcija,
usluge isporuke toplotne energije.

Clanak 2.

Ova Odluka primjenjuje se na:

javne saobracajne površine: ulice, puteve, trgove, javne prolaze ( kroz zgrade, izmedu zgrada ), pothodnike, nathodnike, javna stepeništa, mostove, skverove, javna parkirališta, plocnike, kao i ostale površine javnog saobracaja i saobracaja u mirovanju,
javne zelene površine: parkove, aleje, žive ograde, travnjake, obale rijeka i vodotoka, djecija igrališta, zelene površine uz puteve u naselju, uz stambene, stambeno-poslovne i javne objekte, školske objekte i ostale slicne površine,
uredene rekreacione površine: športska igrališta, javna kupališta i bazene, pješacke i biciklisticke staze, te ostale javne športske objekte i uredaje na njima, kao i prostore koji su povezani sa tim terenima,
autobusna stajališta, stajališta javnog prijevoza, taksi stajališta, benzinske crpke i prostore oko njih,
otvorene pijace i prostore oko prodajnih objekata, gradske cesme, fontane i spomen obilježja,
neuredeno i uredeno privatno i javno gradsko gradevinsko zemljište, ostalo gradevinsko zemljište
ostale nepomenute površine.

Clanak 3.

Ova Odluka primjenjuje se na teritoriji koja se nalazi unutar granica opcine Travnik.

Komunalni red na podrucju turistickog centra Babanovac – Vlašic propisat ce se posebnom Odlukom Opcinskog Vijeca.

II – UREÐENJE NASELJA

Clanak 4.

Pod uredenjem naselja podrazumijeva se: postavljanje i održavanje komunalne opreme, komunalnih objekata i uredaja, postavljanje pokretnih naprava, postavljanje i održavanje spomenika, spomen ploca, skulptura i slicnih objekata, održavanje rekreacionih površina i javnih sportskih igrališta, održavanje autobusnih stanica i stajališta, održavanje otvorenih pijaca, postavljanje izloga, tvrtki, reklama i plakata, izgradnja i održavanje javne rasvjeta, dekoracija i uredenje naselja za posebne prilike, uredenje vanjskih dijelova zgrada, zemljišta oko zgrada, ograda, vrtova, vocnjaka i slicnih površina.

KOMUNALNA OPREMA, OBJEKTI I UREÐAJI

Clanak 5.

Pod komunalnom opremom smatraju se montažni prenosivi objekti – kiosci, pokretne naprave, ljetne bašte, oprema za reklamiranje, oprema za plakatiranje, te oprema i uredaji koji se postavljaju na vanjske dijelove zgrada.

Clanak 6.

Na podrucju Opcine Travnik postavljanje komunalne opreme vrši se uz suglasnost Službe za urbanizam, gradenje, katastar i imovinsko pravne poslove (u daljem tekstu: Služba za urbanizam).

Vlasnici komunalne opreme ili pravna ili fizicke osobe kojima je ista data u zakup moraju je redovno održavati i držati u ispravnom stanju.

Zabranjeno je komunalnu opremu koristiti u druge svrhe suprotno rješenju Službe za urbanizam.

Clanak 7.

Pod komunalnim objektima i uredajima u opcoj upotrebi podrazumijevaju se korpe za smece, klupe za sjedenje, fontane, protivpožarni hidranti, telefonske govornice, table sa planom grada, javni satovi i slicni objekti i uredaji.

1.1. Korpe za smece

Clanak 8.

Korpe za ulicno sitno smece mogu se postavljati samo na mjestima koja odredi Služba za zajednicke i komunalne poslove, na prijedlog komunalnih poduzeca.

O postavljanju, održavanju i zamjeni korpi za smece brinu se komunalna poduzeca, u suradnji sa Službom za zajednicke i komunalne poslove .

Zabranjeno je postavljanje korpi za smece na mjestima na kojima ometaju sigurnost saobracaja i narušavaju estetski izgled naselja.

Zabranjeno je odlaganje kucnog smeca u ili uz ulicne korpe za smece.

Na korpama za smece mogu se postavljati odgovarajuci natpisi koji upozoravaju gradane na zaštitu okoline i poštovanje komunalnog reda u Opcini.

Zabranjeno je oštecivanje, šaranje, prljanje i premještanje korpi za smece.

1.2. Klupe za sjedenje

Clanak 9.

Postavljanje, održavanje i zamjenu klupa za sjedenje obavljaju komunalna poduzeca, u saradnji sa Službom za zajednicke i komunalne poslove .

Klupe za sjedenje mogu se postavljati samo na mjestima koja odredi Služba za zajednicke i komunalne poslove, na prijedlog komunalnih poduzeca.

Zabranjeno je oštecivanje, šaranje, prljanje i premještanje klupa, kao i sjedenje na naslonjacima klupa.

1.3. Fontane

Clanak 10.

O nacinu rada, funkcionisanja i održavanja fontana, brinu se komunalna poduzeca, u saradnji sa Službom za zajednicke i komunalne poslove .

Zabranjeno je oštecivanje, kupanje ljudi i životinja u fontanama, te ostala nenamjenska upotreba fontana.

1.4. Protivpožarni hidranti

Clanak 11.

Protupožarni hidranti za pranje javnih površina moraju se propisno oznaciti i održavati u ispravnom stanju, a održavaju ih komunalna poduzeca.

Zabranjeno je onemogucavanje pristupa, uništavanje, oštecenje ili neovlaštena upotreba protivpožarnih hidranata.

1.5. Telefonske govornice

Clanak 12.

Telefonske govornice i poštanski sanducici postavljaju se na javnim površinama i drugim mjestima prema programu pravnog osobe koje obavlja djelatnost PTT usluga i telekomunikacija, a na temelju suglasnosti Službe za urbanizam.

Pravno lice koje obavlja djelatnost telekomunikacija dužno je telefonske govornice održavati urednima i ispravnima.

U slucaju trajnog oštecenja i neupotrebljavanja telefonskih govornica usljed dotrajalosti i nefunkcionalnosti, nadležno pravno lice je dužno iste ukloniti kako ne bi narušavale izgled sredine u kojoj se nalaze.

Zabranjeno je oštecivanje, šaranje, prljanje, premještanje, plakatiranje i lomljenje telefonskih govornica.

1.6. Table s planom grada

Clanak 13.

U cilju lakšeg kretanja gradana u naseljima na podrucju grada mogu se postavljati table s planom grada.

Table s planom grada postavljaju se na mjestima na kojima se okuplja ili prolazi veci broj ljudi ( na trgovima, stalajištima javnog gradskog prijevoza i slicno ).

Table s planom grada mogu se postavljati samo na temelju suglasnosti Službe za urbanizam.

O postavljanju, održavanju i zamjeni tabli sa planom grada brine se mjerodavna turisticka zajednica.

Zabranjeno je oštecivanje, šaranje, prljanje, premještanje, plakatiranje i lomljenje tabla s planom grada.

1.7. Javni satovi

Clanak 14.

Na podrucju opcine Travnik mogu se postavljati javni satovi.

Javni satovi mogu se postavljati i na stambenim objektima, uz suglasnost Službe za urbanizam i stanara.

Javni satovi moraju biti uredni i ispravni, a njihovo održavanje vrši vlasnik.

Zabranjeno je oštecivanje, šaranje, prljanje, premještanje, plakatiranje i lomljenje javnih satova.

POKRETNE NAPRAVE

Clanak 15.

Pokretnom napravom (u daljem tekstu:naprave) u smislu ove Odluke podrazumijeva se lako prenosivi objekat koji služi za prodaju odredene robe ili za vršenje odredenih usluga: štandovi, tezge, klupe, stolovi, automati i naprave za prodaju raznih artikala, rashladni uredaji za prodaju pica, napitaka i sladoleda, ugostiteljske i druge prikolice, naprave za pecenje kestena, kokica, pomfrita, palacinaka i sl, naprave za cišcenje obuce, vaganje i slicno.

Napravom u smislu ove Odluke podrazumijevaju se i predmeti koji se postavljaju:

– u svrhu organiziranja otvorenih terasa ugostiteljskih objekata (stolice, cvjetne vaze, suncobrani, tende, pokretne ograde i ostala oprema u svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti ),

– u svrhu prezentiranja prodajnog asortimana ispred zanatskih i drugih poslovnih radnji, prezentacija dobitaka lutrije, nagradnih igara i sl.,

– u svrhu organiziranja zabava ( cirkuski šatori, luna parkovi, zabavne radnje i sl. ),

– u svrhu organiziranja manifestacija za vrijeme državnih i vjerskih praznika, godišnjica, sportskih dogadaja i drugih manifestacija, odnosno u druge svrhe reklamnog sadržaja.

Clanak 16.

Naprave iz clanka 15. ove Odluke postavljaju se na javnim i privatnim površinama na temelju suglasnosti Službe za urbanizam kojom se definiše uvjeti i nacin postavljanja.

Odobrenje za postavljanje naprava u svrhu organiziranja zabava ili manifestacija sa životinjama, izdat ce se nakon pribavljanja suglasnosti nadležnog veterinarskog poduzeca, a u skladu sa posebnim propisima.

Kriteriji i nacin postavljanja pokretnih naprava iz clanka 15. ove Odluke na javnim površinama definirani su odredbama Odluke o privremenom korištenju javnih površina na podrucju opcine Travnik („Službene novine Opcine Travnik“, broj 3/08) (u daljem tekstu: Odluka u privremenom korištenju).

Clanak 17.

Naprave se postavljaju tako da svojim položajem i smještajem što bolje odgovore svrsi i namjeni za koje se postavljaju.

Naprave se mogu prema svojoj namjeni postavljati samo na onim mjestima na kojima se zbog toga nece stvarati suvišna buka, necistoca ili ometati saobracaj, te na onim mjestima na kojima se nece umanjiti estetski izgled toga mjesta.

Naprave i njihova okolina moraju se držati urednim i u ispravnom stanju.

Zabranjeno je oštecivanje, šaranje, prljanje, premještanje, plakatiranje i lomljenje pokretnih naprava.

Clanak 18.

Na napravama iz clanka 15. ove Odluke zabranju se izlaganje i prezentiranje duhana, duhanskih preradevina i drugih zakonom zabranjenih roba.

SPOMENICI, SPOMEN PLOCE, SKULPTURE I SLICNI OBJEKTI

Clanak 19.

Spomenici, spomen ploce, skulpture i slicni objekti mogu se postavljati i uklanjati sa objekta, zemljišta i drugih prostora na podrucju opcine Travnik, samo na temelju odobrenja Službe za urbanizam, ukoliko posebnim propisom nije drugacije odredeno.

Clanak 20.

Za postavljanje spomenika podnosilac zahtjeva dužan je priložiti idejno rješenje, oznaku lokacije i obrazloženje o potrebi postavljanja predmeta.

Kada se spomenik kulture postavlja na objekat ili zemljište koji su u vlasništvu fizickog ili pravnog osobe, podnosilac zahtjeva dužan je pribaviti i suglasnost vlasnika.

Clanak 21.

Spomenici se moraju održavati urednim i zaštiti od uništavanja.

Spomenike se ne smije prljati, oštecivati, uništavati, ne smije se pisati ili crtati po njima, niti na drugi nacin narušavati njihov izgled.

Predmete iz prethodnog stavka dužan je održavati njihov vlasnik, odnosno lice po cijem je zahtjevu predmet postavljen, a ukoliko to lice nije poznato ili više ne postoji, o održavanju se brine mjerodavna služba za upravu su saradnji sa Javnom ustanovom „Zavicajni muzej“ Travnik.

REKREACIONE POVRŠINE I JAVNA SPORTSKA IGRALIŠTA

Clanak 22.

Rekreacione javne površine, športska i djecija igrališta i ostali javni športski objekti, kao i oprema na njima moraju se održavati u ispravnom stanju.

Na površinama i objektima iz prethodnog stavka moraju na vidnom mjestu biti istaknute odredbe o održavanju reda, cistoce, zaštite zelenila i slicno.

Za urednost površina i ispravnost objekata na sportskim igralištima brinu se pravna osobe koja tim površinama i objektima upravljaju, odnosno koja se tim površinama koriste.

Za urednost rekreacionih javnih površina i djecijih igrališta brine se mjerodavna služba za upravu.

Zabranjeno je oštecivanje, šaranje, prljanje, premještanje, plakatiranje i lomljenje rekreacionih javnih površina, sportskih i djecijih igrališta, javnih sportskih objekata i opreme na njima.

AUTOBUSNE STANICE I STAJALIŠTA

Clanak 23.

Autobusne stanice i stajališta i stajališta za taksi prijevoz moraju biti stalno održavane u ispravnom stanju.

Klupe i ostali predmeti kao i nasadi koji se nalaze na autobuskim stanicama i stajalištima moraju biti cisti, uredni i ispravni, a dotrajale i oštecene predmete i nasade, vlasnici, odnosno korisnici moraju odmah ukloniti i zamjeniti novim.

Za urednost autobusnih stanica brine se vlasnik, a za urednost autobusnih stajališta i taksi stajališta brine se mjerodavna služba za upravu.

Zabranjuje se ljepljenje plakata, objava, prljanje, oštecivanje i uništavanje na bilo koji nacin klupa, korpa za smece, nastrešnica stajališta na javnim površinama.

Objekte i predmete iz stavka 1. i 2. ovog Clanka održava vlasnik, odnosno korisnik objekta ili predmeta.

Clanak 24.

Javna parkirališta odreduju se na lokacijama koje odlukom odredi Opcinsko vijece.

O upravljanju, korištenju i održavanju javnih parkirališta brine se pravno lice sukladno posebnom Odlukom Opcinskog vjeca Travnik.

OTVORENE PIJACE

Clanak 25.

Lokacije otvorenih pijaca na podrucju opcine Travnik utvrduje Opcinsko vijece Travnik na prijedlog Službe za urbanizam.

Za svaku otvorenu pijacu Služba za urbanizam utvrduje urbanisticko – tehnicke uvjete kojim se utvrduju granice otvorene pijace, lokacija kioska i drugih pokretnih i nepokretnih uredaja.

Clanak 26.

Svaka pijaca mora imati Pijacni red kojeg donosi pravno lice koje upravlja pijacom uz suglasnost Službe za zajednicke i komunalne poslove .

Pijacnim redom utvrduju se narocito:

– radno vrijeme pijace,

– uvjeti za rad koje treba ispunjavati prodavac na pijaci,

– proizvodi koje je dozvoljeno prodavati na pijaci i šematski raspored prodajnih mjesta na pijaci,

– vrijeme dostave proizvoda na pijaci,

– cišcenje i odvoženje smeca, dezinfekcija

– visina naknade za korištenje pijace i

– drugi elementi neophodni za rad pijace.

Pijacni red mora biti istaknut na više mjesta na pijaci u zavisnosti od velicine pijace, o cemu odlucuje Služba za zajednicke i komunalne poslove aktom o davanju suglasnosti za pijacni red.

Pravno lice, kome je povjereno uredenje i upravljanje pijacama, dužno je pridržavati se pijacnog reda.

Clanak 27.

Zabranjeno je korištenje drugih javnih i individualnih površina izvan prostora otvorenih pijaca u svrhu prodaje ili izlaganja poljoprivrednih, prehrambenih, tekstilnih, tehnickih i drugih proizvoda bez odobrenja Službe za urbanizam.

Clanak 28.

Na otvorenim pijacama postavljaju se odgovarajuci klupe, kotejneri, korpe za otpatke i smece i posude za opuške.

Pravno lice kome je povjereno upravljanje i održavanje pijace dužno je osiguravati ispravnost i cistocu opreme i uredaja na otvorenim pijacama.

Clanak 29.

Pravno lice kome je povjereno uredenje i upravljanje pijacama, dužno je brinuti se da se u roku od jednog sata po isteku vremena odredenog za rad pijace, sa klupa, štandova i slicno ukloni sva roba koja je bila izložena za prodaju.

Pravno lice iz prethodnog stavka, dužno je najkasnije u roku od 6 (šest) sati po isteku radnog vremena pijace, svakog dana, prostor pijace ocistiti, oprati i urediti.

IZLOZI, FIRME, REKLAME I PLAKATI

7.1. Izlozi

Clanak 30.

Izlozi služe izlaganju robe i moraju biti tehnicki i estetski oblikovani, odgovarajuce osvijetljeni i u skladu sa izgledom zgrade i okoliša.

Svi izlozi moraju biti osvjetljeni sopstvenom svjetlošcu odgovarajuce snage, stim što izvor svjetlosti ne smije biti okrenut prema prednjoj strani izloga (ulicno staklo).

Fizicke zaštita izloga ne smije svojim izgledom odudarati od izgleda zgrade i objekta, a ista se može postavljati na temelju suglasnosti Službe za urbanizam.

Clanak 31.

Vlasnici odnosno korisnici izloga dužni su ih držati urednim i cistim, i u njima se ne smije držati ambalaža ili skladištiti roba.

Zabranjeno je uništavati izloge, lijepiti reklame, plakate, po njima ispisivati poruke, obavijesti, crtati, šarati ili na drugi nacin prljati i narušavati izgled.

Iznimno, dopušteno je na izlozima isticati privremene obavijesti o prigodnim djelatnostima trgovine.

Clanak 32.

Vlasnik odnosno korisnik izloga ciji se poslovni prostor ne koristi dužan ga je pokriti neprozirnim materijalom, prekriti platnom ili na drugi nacin onemoguciti pogled u unutrašnjost poslovnog prostora.

Zabranjeno je izlaganje robe ili proizvoda ( odjece, obuce, tekstila, namirnica, posude, i slicnog ) izvan izloga, odnosno poslovnog prostora na njegovim prilazima na vrata, prozore, okvire izloga, procelja zgrada i slicno.

7.2. Firme i reklame

Clanak 33.

Pravno lice odnosno fizicko lice koje obavlja samostalnu djelatnost dužno je na ulaznoj strani objekta, odnosno izloga u kojem posluje odnosno u kojem ima sjedište, istaknuti naziv firme odnosno ime pod kojim poduzece posluje, imena organa uprave i drugih državnih organa i organizacija, imena udruženja gradana, imena športskih i kulturnih društava, humanitarnih organizacija, imena radnji gradana koji samostalno licnim radom i sredstvima u svojini gradana vrše ugostiteljsku, zanatsku i zanatskoj djelatnosti slicnu djelatnost i nazivi advokatskih kancelarija, pod uslovom da su istaknuti na radnim prostorijama na kojima se po temelju posebnih propisa moraju istaci.

Inspekcijski nadzor postavljanja natpisne ploce sa nazivom tvrtke obavlja mjerodavni kantonalni inspektor.

Clanak 34.

Reklamom se smatra svako ime, naziv i njihove skracene oznake kao i svaki drugi natpis, crtež, broj, kojim vlasnik tog natpisa, crteža ili objekta reklamira svoje i druge proizvode, usluge, trgovacke, proizvodacke ili uslužne brendove i slicno.

Inspekcijski nadzor postavljanja reklama obavlja opcinska komunalna inspekcija.

Clanak 35.

Zabranjeno je pravnom licu odnosno fizickom licu koje obavlja samostalnu djelatnost da na objektu u kojem posluje ili ima sjedište, postavlja reklame bez prethodnog odobrenja Službe za urbanizam.

Za svaku reklamu pravno lice odnosno fizicko lice koje obavlja samostalnu djelatnost, obavezan je pribaviti rješenje o korištenju koje se izdaje na temelju urbanisticke suglasnosti.

Clanak 36.

Reklame, reklamni panoi, individualni putokazi i svjetleci ormarici (u daljem tekstu: reklame) na javnim površinama postavljaju se na temelju procedure propisane odredbama Odluke o privremenom korištenju.

Na svaki reklamni pano koji se nalazi na mjestima koja ne pripadaju poslovnom prostoru, odnosno samostalni reklamni pano, vlasnik je obavezan istaknuti naziv organa koji je izdao odobrenje za postavljanje, broj rješenja, datum izdavanja i rok na koji je postavljanje odobreno.

Clanak 37.

Uz zahtjev za postavljanje reklama iz clanka 34. ove Odluke, podnosilac je dužan priložiti, ako se reklama postavlja na zgradu ili neki drugi objekat, idejno rješenje reklame, tehnicki opis, kopiju katastarskog plana mjesta gdje se reklama postavlja i suglasnost vlasnika odnosno suvlasnika zgrade gdje se reklama postavlja.

U slucaju da se reklame postavljaju na zemljište, uz zahtjev je potrebno priložiti i idejno rješenje reklamnog panoa, kao i kopiju katastarskog plana.

Prilikom postavljanja reklama treba voditi racuna da se ne umanjuje preglednost raskrsnice i da se ne zaklanjaju prometni znakovi.

U slucaju da se elektricna energija za osvjetljavanje reklame koristi sa sistema javne rasvjete, korisnik je dužan pribaviti suglasnost Službe za zajednicke i komunalne poslove i placati naknadu prema prosjecnoj potrošnji elektricne energije.

Clanak 38.

Postavljanje reklama površine preko 12 m² vrši se sukladno odredabama ove Odluke, Zakona o prostornom uredenju i Zakona o gradenju.

Reklame mogu se postavljati u visini od najmanje 2,5 metara od razine plocnika, odnosno ulice, a samo izuzetno u izlozima i na manjoj visini.

Izuzetno, Služba za urbanizam može za odredene manifestacije i druge prilike periodicnog karaktera, dati odobrenje za privremeno postavljanje reklama, ali se one moraju ukloniti odmah po prestanku razloga zbog kojih su postavljeni.

Clanak 39.

Postavljanje reklamnih panoa tipa jambo i city light na javnim površinama, vrši se na nacin i po proceduri propisanoj odredbama Odluke o privremenom korištenju.

Clanak 40.

Reklame, odnosno firme vlasnika ili korisnika poslovnih prostorija na zgradi moraju biti citljivi, tehnicki i estetski oblikovani, uredni i jezicno ispravni i ne smiju svjetlom ili zvukom ometati ostale korisnike zgrade u mirnom korištenju zgrade.

Clanak 41.

Svjetleci natpisi i reklame moraju biti upaljeni, a izlozi osvjetljeni cijele noci u skladu sa režimom rada javne rasvjete, osim u slucajevima štednje elektricne energije i drugim vanrednim okolnostima.

Svaki kvar na svjetlecem natpisu ili reklami korisnik mora ukloniti najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana nastanka kvara.

Neispravne svjetlece natpise, odnosno reklame, kao i one koji se ne mogu popraviti korisnik je dužan odmah ukloniti i zamjeniti novim.

Clanak 42.

Zabranjeno je postavljanje reklama i tvrtki na drvecu, parkovskom zelenilu, na stubovima prometnih znakova, stubovima ulicne rasvjete, prometnim i drugim objektima koji imaju kulturnu i istorijsku vrijednost, vjerskim institucijama, mostovima, spomen obilježjima i slicnim objektima.

Clanak 43.

U slucaju prestanka rada ili preseljenja u drugu poslovnu prostoriju, vlasnik reklame ili firme dužan je da ih ukloni u roku od 15 (petnaest) dana od dana prestanka poslovanja, a mjesto gdje je bila istaknuta reklama, odnosno firma, da dovede u prvobitno stanje.

Ako vlasnik reklame ili firme ne postupi u skladu sa obvezom propisanom u prethodnom stavku, uklanjanje reklame ili firme izvršice pravno lice kome su povjereni ovi poslovi o trošku vlasnika.

Clanak 44.

Reklamiranje zvucnim signalima može se vršiti u vremenu od 9 – 14 sati i od 17 – 20 sati, na temelju rješenja Službe za urbanizam, uz ogranicenje nivoa buke.

Pod reklamiranjem zvucnim signalima podrazumjeva se i zvukovno oglašavanje prepoznatljivo za pojedinog prodavaca.

Rješenjem iz stavka 1. ovog Clanka odredit ce se vrijeme i podrucje na kojem se može vršiti reklamiranje, te visina naknade.

7.3. Plakati i oglasi

Clanak 45.

Plakati, oglasi, transparenti i slicne objave mogu se postavljati na oglasnim plocama, oglasnim stubovima i u oglasnim ormaricima.

Oglasne ploce, oglasne ormarice, oglasne stubove i slicne objekte postavlja mjerodavna služba za upravu u saradnji sa mjesnim zajednicama.

Služba za urbanizam odreduje mjesta za postavljanje oglasnih ploca, oglasnih ormarica, oglasnih stubova i slicnih objakta, kao i njihov oblik i velicinu.

Suglasnost za postavljanje plakata organizator priredbe ili proizvodac proizvoda koji se oglašava dužan je zatražiti u roku ne kracem od 48 (cetrdeset osam) sati prije postavljanja plakata.

Uz zahtjev se prilaže i primjerak plakata koji se oglašava kao i ukupan broj plakata koji se postavljaju.

Organizator priredbe i proizvodac proizvoda koji se oglašava dužan je ukloniti plakate sa oglasnih mjesta u roku od 8 (osam) sati po završetku priredbe.

Uredno postavljene plakate zabranjeno je prljati, oštecivati ili uništavati.

Clanak 46.

Zabranjeno je postavljanje plakata, oglasa i slicnih objava van dozvoljenih mjesta kao i ispisivanje poruka bilo kog sadržaja, a narocito: na sakralnim objektima, fasadama, stalnim ogradama, potpornim zidovima, drvecu, rasvjetnim stubovima, energetskim i drugim postrojenjima i slicnim objektima, kao i na trotoarima bez odobrenja.

Zabranjeno je postavljanje letaka i drugog reklamnog materijala na vjetrobranska stakla motornih vozila, javne i privatne površine, zajednicke prostorije u zgradama za kolektivno stanovanje, i na drugim mjestima, kao i bacanje iz zraka ( letjeosobe ), bez odobrenja.

Plakati, oglasi i slicne objave postavljene van dozvoljenih mjesta i bez odobrenja Službe za urbanizam, uklonice komunalno poduzece o trošku fizickog ili pravnog osobe koje ih je postavilo.

JAVNA RASVJETA

Clanak 47.

Javnu rasvjetu cine stubovi javne rasvjete sa rasvjetnim tijelima postavljeni na uosobema i trgovima, autobusnim stajalištima, javnim parkinzima, mostovima, stepeništima, pothodnicima, nathodnicima, objektima kulture i historijske vrijednosti, te prilazima do kruga objekata od posebnog društvenog znacaja, kao i svijetleca tijela oko spomen objekata, vjerskih objekata i drugih objekata od javnog interesa.

Javna rasvjeta mora biti izvedena sukladno sa savremenom svjetlosnom tehnikom, uzimajuci u obzir znacenje pojedinih dijelova grada i pojedinih javnih površina, saobracaj i potrebe gradana.

Rasvjetna tijela moraju biti funkcionalna i estetski oblikovana.

Izvodac radova koji u ime Opcine Travnik vrši održavanje javne rasvjete mora je redovito održavati u stanju funkcionalne sposobnosti.

Clanak 48.

Izvodac radova koji u ime Opcine Travnik vrši održavanja javne rasvjete dužan je osigurati da javna rasvjeta svijetli tokom cijele noci.

Intenzitet i režim osvjetljenja uskladuje se sa planiranim sredstvima i stvarnim potrebama pojedinih dijelova grada i naselja na podrucju Opcine Travnik.

Clanak 49.

Vrijeme ukljucivanja i iskljucivanja javne rasvjete treba se uskladiti sa godišnjim dobima i atmosferskim prilikama.

U slucaju potrebe za štednjom elektricne energije ili u drugim vanrednim okolnostima, posebnom odlukom Opcinskog nacelnika utvrditi ce se minimum potreba osiguranja javne rasvjete.

Clanak 50.

Objekti povijesne i kulturne vrijednosti moraju se osvijetliti tako da njihove arhitektonske i druge vrijednosti dolaze do punog izražaja, na nacin da izvor svijetlosti bude zašticen od prolaznika.

Clanak 51.

Zabranjeno je otudivanje, oštecivanje i uništavanje rasvjetnih stubova i rasvjetnih tijela, kao i ljepljenje i postavljanje oglasa, obavještenja, smrtovnica, reklama i drugog reklamnog materijala na iste.

Clanak 52.

Na stubove javne rasvjete mogu se izuzetno postavljati ukrasne zastavice i dekorativni elementi u vrijeme državnih i vjerskih praznika, održavanja javnih manifestacija i drugih svecanosti, te reklamni oglasnici manje površine, pod uvjetima propisanim ovom Odlukom.

Clanak 53.

Reklamni natpisi se postavljaju na stubove javne rasvjete na temelju odobrenja Službe za urbanizam.

Clanak 54.

Postupak davanja u zakup reklamnih natpisa na stubovima javne rasvjete provodi se analogno proceduri za postavljanje slobodnostojecih reklamnih panoa koja je propisana Odlukom o privremenom korištenju.

Rješenjem kojim se odobrava zakup reklamnih natpisa na stubovima javne rasvjete koje donosi Služba za urbanizam, odreduje se visina naknade koju je zakupac dužan placati, period trajanja zakupa, kao i uvjeti i nacin postavljanja i održavanja reklamnih oglasnika.

Naknada za zakup reklamnih natpisa utvrduje se proporcionalno visini naknade odredene za 1 (jedan) m² reklamne površine za postavljanje slobodnostojecih reklamnih panoa propisane Odlukom o privremenom korištenju, u zavisnosti od velicine reklamnog oglasnika i zone u kojoj se vrši njegovo postavljanje.

Zakupac odnosno privremeni korisnik stubova ulicne rasvjete za postavljanje reklamnih natpisa, obavezan je po pribavljenom odobrenju nadležne opcinske službe zakljuciti ugovor o nacinu i uvjetima postavljanja i odražavanja reklamnih natpisa na stubovima ulicne rasvjete.

Clanak 55.

Troškovi elektricne energije javne rasvjete, troškovi održavanja postojece i izgradnje nove javne rasjete u pravilu se placaju iz proracuna Opcine Travnik.

Opcinsko vjece ce svojom posebnom odlukom utvrditi podrucja koja moraju imati javnu rasvjetu, kao i eventualno ucešce gradana, fizickih i pravnih osobe u sufinanciranju troškova javne rasvjete.

DEKORACIJA I UREÐENJE NASELJA ZA POSEBNE PRILIKE

Clanak 56.

Pod dekoracijom naselja za posebne prilike podrazumjeva se prigodno ukrašavanje i osvjetljenje grada i ostalih naselja za vrijeme državnih i vjerskih praznika, znacajnih datuma, javnih manifestacija i svecanosti, u organizaciji ili pod pokroviteljstvom Opcine Travnik.

Izvršenje poslova iz prethodnog stavka vrši pravno lice kome su povjereni ti poslovi u suradnji sa organizatorom dekoracije i uredenja grada.

Clanak 57.

Pod uredenjem naselja za vrijeme državnih i vjerskih praznika podrazumjeva se postavljanje objekata, uredaja, pokretnih naprava, opreme, ukrasa, ukrasnih sijaosobe, blagdanskih i novogodišnjih drvca i slicno.

Nakon proteka praznika i manifestacije iz clanka 56. ove Odluke, predmeti se trebaju ukloniti najkasnije u roku od 3 (tri) dana i prostor dovesti u prvobitno stanje.

Clanak 58.

Na poslovnim i stambeno – poslovnim objektima do javnih prometnih i drugih površina mogu se postavljati držaci zastavka i jarboli za zastave.

Clanak 59.

Prilikom dekoracije naselja isticu se zastave i drugi prigodni transparenti i oznake, te se vrši vanredno cišcenje, polijevanje i pranje javnih površina.

Vlasnici ili korisnici poslovnih ili stambeno – poslovnih objekata i površina dužni su urediti prostorije i površine koje im pripadaju, te istaci zastave u vrijeme državnih praznika, znacajnih datuma i drugih svecanosti.

Zabranjeno je isticanje protivpropisno izradenih, necistih, pocijepanih i dotrajalih zastavka.

Clanak 60.

Nacin dekoracije naselja i praznici za koje se obavezno vrši dekoracija bit ce propisani posebnom odlukom Opcinskog vjeca Travnik.

UREÐENJE VANJSKIH DIJELOVA ZGRADA I ZEMLJIŠTA OKO ZGRADA

9.1. Uredenje fasada, krovova i ostalih dijelova zgrada

Clanak 61.

Vlasnici, suvlasnici, odnosno korisnici zgrada i poslovnih prostora dužni su redovno održavati vanjske dijelove zgrada i objekata u tehnickom, funkcionalnom i estetskom pogledu i to: fasade, balkone, terase, lode, vanjsku stolariju, krovove, izloge, vrata, prozore, oluke i ostalo.

Ako stambene, poslovne i stambeno – poslovne zgrade svojim izgledom zbog oštecenja, zapuštenosti i dotrajalosti narušavaju opci izgled ulice i naselja, opcinski komunalni inspektor naredit ce vlasnicima, suvlanicima i korisnicima da ih urede.

Clanak 62.

Prije poduzimanja radova na održavanju i uredenju fasada i ostalih vanjskih dijelova zgrada, vlasnici, suvlasnici, odnosno korisnici zgrada i poslovnih prostora, dužni su pribaviti odgovarajuce odobrenje za izvodenje radova.

Boja i izgled fasada i krovova, te ostalih dijelova zgrada, utvrduju se urbanistickom suglasnošcu ili mišljenjem Službe za urbanizam.

Clanak 63.

U postupku izdavanja odobrenja za izvodenje radova na održavanju fasada na objektu koji predstavlja spomenik kulture, obavezno se pribavlja mišljenje i odgovarajuceg organa mjerodavnog za poslove zaštite i korištenje kulturno – povijesnog i prirodnog nasljeda.

Vlasnici, suvlasnici, odnosno korisnici zgrada i poslovnih prostora u urbanim naseljima, izgradenih do donošenja ove Odluke, a koji nemaju fasadu, dužni su u roku od 1 (jedne) godine od dana donošenja ove Odluke, urediti fasadu što ce kontrolisati gradevinski inspektor.

Vlasnici, suvlasnici, odnosno korisnici zgrada i poslovnih prostora u urbanim naseljima, izgradenih nakon donošenja ove Odluke, a koji nemaju fasadu, dužni su u roku od 6 (šest) mjeseci, urediti fasadu i gradevinsku parcelu što ce kontrolisati gradevinski inspektor.

Clanak 64.

Zabranjeno je uništavati procelja zgrade, te po njima ispisivati poruke, obavijesti, crtati, šarati i na drugi ih nacin prljati i oštecivati.

9.2. Uredenje ograda, vrtova, vocnjaka i slicnih površina

Clanak 65.

Ogradivanje javnih površina i postavljanje ograda uz javnu površinu namijenjenih za individualno stanovanje, vrši se po odobrenju Službe za urbanizam i pod uvjetima utvrdenim urbanistickom suglasnoscu.

Ograde od ukrasne živice uz javne saobracajne površine i druge površine moraju se redovno održavati, tako da estetski lijepo izgledaju i ne ugrožavaju sigurnost saobracaja.

Ukrasna živica uz javne saobracajne površine u zoni raskrsnice ne smije biti viša od pola metra.

Clanak 66.

Ograde uz javne površine moraju biti izgradene tako da se uklapaju u okoliš, te ne smiju biti izvedene od bodljikave žice, šiljaka i slicno.

Vrata i kapije ulicnih ograda ne smiju se otvarati prema ulici.

Clanak 67.

Dvorišta, vrtove, vocnjake, livade i druge slicne površine ispred zgrade i oko zgrade, te neizgradena gradevinska zemljišta, a posebno uz javne površine vlasnici, odnosno korisnici moraju održavati urednim.

Clanak 68.

Vlasnici odnosno korisnici zelenih površina uz stambene, poslovne i stambeno – poslovne objekte, neizgradenih gradevinskih zemljišta, livada, kao i drugih slicnih površina, moraju ih održavati na nacin da trava ne bude viša od 20 cm, uklanjati šikaru, pljeviti grmlje, rezati suhe grane, uklanjati smece i gradevinski otpad.

Vlasnici i korisnici površina na kojima se nalaze alergogene biljke (ambrozija, i slicno ), dužni su ih uklanjati redovno, do potpunog uništenja.

Zabranjeno je vršiti paljenje vatre u naseljenim mjestima i to: trave, lišca, ogranaka, piljevine, stajskog otpada, sijena isl., plasticnih materijala, kartonske ambalaže i drugih vrsta kucnog smeca.

III – KORIŠTENJE, CIŠCENJE, ODRŽAVANJE I ZAŠTITA JAVNIH POVRŠINA

JAVNE POVRŠINE
Clanak 69.

Opcina Travnik u skladu sa svojim mjeodavnostima vrši korištenje, održavanje, cišcenje i zaštitu javnih površina.

Javne površine mogu biti: javne saobracajne površine, javne zelene površine i ostale javne površine.

1.1. Cišcenje i održavanje javnih prometnih površina

Clanak 70.

Javne saobracajne površine (u daljem tekstu: javne površine) moraju se redovno održavati i cistiti, sukladno uvjetima koji su utvrdeni Programom održavanja cistoce javnih površina.

Održavanje javnih površina može biti redovito i zimsko održavanje.

Poslove održavanja cistoce javnih površina Opcina Travnik u pravilu povjerava komunalnim poduzecima.

Clanak 71.

Redovito održavanje javnih površina se u pravilu vrši od 15.03. do 15.11. tekuce godine.

U redovito održavanje javnih površina spada cišcenje (cišcenje uosobe, aleja, pješackih staza itd.) i pranje javnih površina (pranje gradskih i prigradskih uosobe, trgova, trotoara itd.).

Cišcenje javnih površina u pravilu se vrši tokom dana, a pranje javnih površina u periodu od 22,00 do 06,00 sati.

Clanak 72.

Zimsko održavanje javnih površina se u pravilu vrši od 01.01. do 15.03. i od 15.11. do 31.12. tekuce godine.

U zimsko održavanje javnih površina spada cišcenje od snijega i leda trotoara, pješackih staza, aleja, trgova i slicno.

Asfaltirane, pokockane, betonirane i poplocane javne površine ne smiju se prati ako je vanjska temperatura zraka niža od 5 °C, ili ako je javna površina prekrivena susnježicom, snijegom ili ledom.

Clanak 73.

Izvanredno cišcenje i održavanje javnih površina vrši se po nalogu nadležne inspekcije ili organa policije, kada zbog vremenskih neprilika, prometnih nezgoda ili drugih slicnih dogadaja javna površina bude prekomjerno zaprljana ili oštecena, tako da time ugrožava sigurnost saobracaja.

Clanak 74.

Program održavanja cistoce javnih površina donosi nacelnik Opcine na temelju usuglašenog prijedloga Službe za zajednicke i komunalne poslove i poduzeca kome su povjereni ti poslovi.

Obveza Službe i poduzeca je da najkasnije do 15.02. tekuce godine dostave nacelniku Opcine usaglašen prijedlog Programa, a nacelnik isti donosi najkasnije do 01.03. tekuce godine.

Nakon donošenja Programa zakljucuje se ugovor kojim se definiraju medusobna prava i obveze izmedu opcine Travnik i komunalnog poduzeca u pogledu održavanja cistoce javnih površina.

Clanak 75.

Organizatori manifestacija i skupova koje se održavaju na javnim površinama obvezni su, tijekom i nakon održavanja manifestacija i skupova, osigurati cišcenje javnih površina na kojima se manifestacija održava, kao i pristupnih prilaza.

Korištenje javne površine za potrebe iz stavka 1. ovog clanka rješenjem odobrava Služba za urbanizam.

Rješenjem kojim se odobrava privremeno korištenje javne površine Služba za urbanizam utvrditi ce obvezu da iste budu ocišcene najkasnije u roku 8 sati po završetku manifestacije ili okupljanja.

Ako površine iz stavka 1. ovog clanka ne budu ocišcene u datom roku, po nalogu komunalnog ili saobracajnog inspektora, ocistiti ce ih nadležno poduzece ili drugo pravno lice, a na teret organizatora manifestacije.

Clanak 76.

Pravne ili fizicke osobe koja obavljaju poslovnu djelatnost u objektima koja se nalaze uz javnu površinu dužni su svakodnevno dovesti javnu površinu (trotoare, pješacke staze, odnosno dio ulice za pješake gdje staze ne postoje), u cisto i uredno stanje.

Obveza uredivanja javne površine odnosi se na prostor ispred poslovnog objekta do ulice širine do 2 (dva) m ispred objekta, cijelom dužinom objekta.

1.2. Odvodnja atmosferskih i otpadnih voda sa javnih površina

Clanak 77.

Ulicne slivnike, kao i uredaje za odvodnju atmosferskih i otpadnih voda sa javnih površina u pravilu održavaju komunalna poduzeca.

Poduzeca iz prethodnog stavka su dužna redovno cistiti i održavati slivnike i slivnicke veze propusnim i ispravnim, radi sprecavanja nakupljanja atmosferskih i otpadnih voda na javnim površinama.

Clanak 78.

Zabranjeno je neovlašteno otvaranje i zatvaranje, nenamjensko korištenje i otudivanje poklopaca, rešetki i drugih dijelova slivnika, šahtova, i ostalih otvora na javnim površinama.

Otvorene slivnicke kanale za odvodnju atmosferskih voda uz javne površine zabranjeno je premoštavati ili zatrpavati bez odobrenja Službe za zajednicke i komunalne poslove, uz prethodno pribavljeno mišljenje komunalnog poduzeca.

Clanak 79.

Svi otvori ( šahtovi, okna i slivnici ) na javnim površinama moraju se izvoditi prema važecim propisima i standardima, te održavati u ispravnom stanju.

O održavanju otvora (šahtova, poklopaca i slicno ) vodovodne i kanalizacione mreže, elektricnih, kablovskih, telefonskih i drugih instalacija postavljenih na javnim površinama, vode brigu i održavaju ih poduzeca odnosno pravna osobe koja su vlasnici istih, a koja im služe za redovnu upotrebu ili komunalna poduzeca kojoj je povjereno održavanje (ulicni slivnici )

Clanak 80.

Svi otvori moraju biti zatvoreni poklopcima na kojima trebaju, po pravilu, biti sigurosni zatvaraci.

Poklopci moraju biti od rebrastog i hrapavog otpornog materijala, uradeni na nacin da se izbjegne klizanje.

Dotrajali i izlizani poklopci moraju se redovno mijenjati.

U vrijeme izvodenja bilo kakvih radova u otvorima, isti se moraju ograditi posebnim pregradama na nacin da sprijecavaju prilaz prolaznicima i obilježiti vidljivim znacima upozorenja i saobracanim znacima, te po završetku radova moraju se propisno zatvoriti.

Clanak 81.

U cilju zaštite javnih površina, zabranjuje se:

svako oštecivanje, prljanje i šaranje prometnih površina, trotoara, parkinga, trgova i drugih javnih površina koje služe za saobracaj vozila i kretanje pješaka,
ispuštanje ulja i svih vrsta otpadnih tekucina
oštecivanje, uništavanje i otudivanje vodovodnih, kanalizacionih, elektricnih, telefonskih i drugih instalacija postavljenih na javnim površinama, javnih fontana, hidranata i drugih instalacija,
vršenje utovara i istovara gradevinskog i drugog materijala i obavljanja drugih slicnih radnji bez prethodnog preduzimanja mjera zaštite javnih površina,
preduzimanje bilo kakvih radnji (prijevoz, utovar, istovar, montiranje – demontiranje i slicno), koji mogu da ugroze saobracaj, onemoguce nesmetan prolaz gradana kolovozom i trotoarom, ukoliko za takvu radnju ne postoji posebno odobrenje nadležne opcinske službe za upravu,
cijepanje i pilanje drva, razbijanje kamena i obavljanje slicnih grubih radova na kolovozu i trotoaru, kao i cišcenje snijega i leda oštrim predmetima kojim se oštecuju kolovoz i trotori,
kretanje kolovozom i trotoarom gradevinskih i drugih vozila i mašina, koja na pogonskim tockovima imaju oštre metalne trake ( gusjenicari ) koji mogu da oštete kolovoz i trotoar,
pisanje masnim bojama i lakovima raznih tekstova po kolovozu i trotoarima, ukoliko za takve radnje ne postoji posebno odobrenje mjerodavne opcinske službe za upravu,
postavljanje reklamnih panoa, natpisa na trotoarima, trgovima, uosobema i drugim javnim površinama, ukoliko za to nema posebnog odobrenja opcinske službe za urbanizam,
prljanje i šaranje saobracajne i turisticke signalizacije kao i njihovo oštecivanje, uništavanje i otudivanje,
popravak, servisiranje, pranje i ostavljanje neispravnih vozila na javnim površinama,
uklanjanje i oštecivanje ivicnjaka, betoniranje i postavljanje drugog materijala izmedu ivicnjaka i kolovoza, bez odobrenja opcinska službe za urbanizam,
zagadivanje i bacanje otpada u vodotoke i na obale vodotoka,
donošenje, odlaganje, bacanje i istresanje komunalnog otpada na lokacije izvan svog mjesta prebivališta (ulice, naselja itd), odnosno izvan predvidenog mjesta odlaganja (smetljarnika ili zajednickog kontenera),
oštecenje i uklanjanje zaštitnih stubica, žardinjera sa cvijecem isl.

JAVNE ZELENE POVRŠINE

Clanak 82.

Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se posebno:

košenje trave,
održavanje pješcanih staza, parkovskog mobilijara i druge opreme na javnim zelenim površinama u ispravnom stanju,
obnova uništenog i dotrajalog biljnog materijala, te sjeca i uklanjanje sasušenih grana,
uklanjanje otpalog granja, lišca i drugih otpadaka,
obnavljanje, a po potrebi rekonstrukcija javne zelene površine,
održavanje djecijih igrališta na javnim zelenim površinama,
obrezivanje i oblikovanje stabala i grmlja,
okopavanje biljaka,
dubrenje i prehranjivanje biljaka,
postavljanje zaštitnih ograda od prikladnog materijala, odnosno sadnja živice na mjestima ugroženim od uništavanja,
održavanje posuda sa ukrasnim biljem,
preventivno djelovanje na sprijecavanju biljnih bolesti, uništavanje biljnih štetocina, te kontinuirano provodenje zaštite zelenila,
zalijevanje biljaka u sušnom periodu,
skidanje snijega sa grana i
ostale radnje i poslovi prema utvrdenom Programu održavanja javnih zelenih površina, koji su potrebni.

Pokošena trava, grane, lišce i drugi otpaci moraju se odmah ukloniti sa javne zelene površine.

Clanak 83.

Program održavanja javnih zelenih površina donosi nacelnik Opcine na temelju usaglašenog prijedloga Službe za Zajednicke i komunalne poslove i poduzeca kome su povjereni ti poslovi.

Obveza Službe i poduzeca je da najkasnije do 15.02. tekuce godine dostave nacelniku Opcine usaglašen prijedlog Programa, a nacelnik isti donosi najkasnije do 01.03. tekuce godine.

Nakon donošenja Programa zakljucuje se ugovor kojim se definiraju medusobna prava i obveze izmedu opcine Travnik i komunalnog poduzeca u pogledu održavanja cistoce javnih zelenih površina.

Poslove održavanja cistoce javnih zelenih površina opcina Travnik u pravilu povjerava komunalnim poduzecima.

Clanak 84.

Programom održavanja javnih zelenih površina trebaju biti obuhvaceni svi parkovi, aleje i zelene površine uz prometnice, pješacke staze itd.

Ukoliko se na podrucju koje je obuhvaceno programom uredenja nove javne zelene površine iste ce se poceti odmah održavati u skladu za raspoloživim budžetskim sredstvima koja su predvidena za ove namjene.

Clanak 85.

Radi stvaranja kvalitetne osnove i priprema Programa održavanja javnih zelenih površina, Služba za zajednicke i komunalne poslove i Služba za urbanizam, dužne su uspostaviti katastar javnih zelenih površina uz upotrebu projekta GIS – a.

Katastar javnih zelenih površina je registar sistematizovanih informacija i podataka o javnim zelenim površinama, njihovoj površini i kvaliteti, sa kartografskim prikazom.

Osnova za izradu katastra javnih zelenih površina su digitalizovani katastarski planovi.

Clanak 86.

Radi ažurnih podataka katastra javnih zelenih površina, svaki investitor je dužan podatke o izvedenim radovima na javnim zelenim površinama dostaviti opcinskim službama iz clanka 85. ove Odluke.

Dostavljeni podaci moraju sadržavati lokaciju ucrtanu na kopiji katastarskog plana, specifikaciju izvedenih radova i posadenog biljnog materijala, parkovske opreme i opreme djecijih igrališta i drugog.

Clanak 87.

Vlasnici ili korisnici individualnih ili kolektivnih stambenih objekata, kao i poslovnih objekata obvezni su osigurati obnovu, uredivanje, održavanje i zaštitu zelene površine na zemljištu koje pripada objektu, odnosno zelenim površinama koje su u okviru ogradene okoline objekata.

Zelene površine iz predhodnog stavka, vlasnici ili korisnici , odnosno posjednici zemljišta moraju uredivati i održavati u skladu sa odredbama ove Odluke.

Clanak 88.

Ako pravne ili fizicke osobe ne ispunjavaju obveze uredenja, održavanja i zaštite zelene površine, na nacin kako je to propisano odredbama ove Odluke, snose odgovornost u slucaju nastanka štete trecim osobama, a komunalna inspekcija može rješenjem narediti uredenje, održavanje ili zaštitu zelene površine.

Clanak 89.

Na javnim zelenim površinama zabranjeno je uzgajanje vocaka i povrtnih biljaka i bilo kakvo njihovo obradivanje u poljoprivredne svrhe, osim u vanrednim situacijama.

Nacin i uvjete upotrebe javnih zelenih površina u poljoprivredne svrhe u vanrednim situacijama propisuje nacelnik opcine na prijedlog Službe za zajednicke i komunalne poslove .

Clanak 90.

Zabranjeno je bez odobrenja Službe za urbanizam:

vršiti rekonstrukciju postojecih i izgradnju novih zelenih površina,
ogradivati i postavljati bilo kakve uredaje, objekate, naprave, reklamne panoe i slicno na javnim zelenim površinama,
odlagati gradevinski materijal,
kampirati i postavljati šatore, i
rezati grane i vrhove drveca, obarati i uklanjanjati drvece, te vaditi panjeve.

Clanak 91.

Zabranjeno je na javnim zelenim površinama:

rezati i skidati grane i vrhove sa ukrasnog drveca i bilja;
guliti kore stabala, zasijecati, zarezivati, savijati, kidati, zabadati noževe, zabijati eksere i vijke, stavljati plakate na drvece i slicno;
penjati se po drvecu;
neovlašteno skidati plodove sa drveca i grmlja, kidati i brati cvijece, vaditi cvijetne i travnate busenove, te kidati grane sa grmlja i drveca;
neovlašteno sakupljati i odnositi suho granje, kore, mladice, i zakonom zašticeno ostalo bilje;
uništavati travnjake, iskopavati i odnositi zemlju, humus i biljke;
napasati životinje na javnim zelenim površinama;
oštecivati i izvaljivati stabla i grmlja;
oštecivati stabla raznim materijalima prilikom gradnje, utovara, istovara i dopreme gradevinskog materijala, drva, uglja i slicno;
oštecivati opremu (ograde, uredaje za rekreaciju, vodovoda, javne rasvjete, parkovskih klupa i drugih uredaja i opreme), te ih prljati, zagadivati i oštecivati na bilo koji nacin;
ispuštati otpadne vode, kiselinu, ulje i fekalije na javne zelene površine;
voziti bicikl, motocikl, automobil ili teretni motorno vozilo, osim ako se ta vozila krecu u svrhu održavanja javne zelene površine;
parkirati vozila na javnoj zelenoj površini;
ložiti vatre i potpaljivati stabla;
rezati, odnosno prekidati korijen stabala;
prati, cistiti i opravljati vozila na javnim zelenim površinama;
istovarati i skladištiti razni materijal, ogrijevno drvo, ugalj, otpadno drvo, željezo i slicno,
bacati otpadke u bazene i fontane;
hvatati i uznemiravati ptice i ostale životinje, kao i skidati i oštecivati gnijezda;
upotrebljavati u druge namjene površine namijenjene za djeciju igru i koristiti sprave za igru od strane odraslih osoba, kao i upotrebljavati ove sprave suprotno njihovoj namjeni, i
ležati i spavati na parkovskim klupama, sjediti na naslonima klupa i na drugi nacin nenamjenski koristiti i oštecivati opremu.

Clanak 92.

Vozila parkirana na javnoj zelenoj površini uklonice se i premjestiti na za to odredeno mjesto o trošku vlasnika vozila.

Lice koje nacini štetu na javnim zelenim površinama svojim radnjama, upotrebom vozila i slicno, obavezno je nadoknaditi pricinjenu štetu.

Stvarna šteta procjenjuje se prema hortikulturnoj vrijednosti pojedine biljke ili oštecenog objekta ili površine, a prema cjenovniku poduzeca kome je povjereno održavanje javnih zelenih površina ili prema procjeni ovlaštenog vještaka.

ODRŽAVANJE I UKLANJANJE STABALA NA JAVNIM POVRŠINAMA

Clanak 93.

Stabla na javnim površinama u blizini stambenih objekata moraju se redovno održavati tako da ne smetaju stanovanju, te da u vecoj mjeri ne zaklanjaju dnevno svjetlo.

Stabla i grane stabala ne smiju smetati i zaklanjati javnu rasvjetu, vzracne vodove i kablove, saobracajnu signalizaciju i ugrožavati sigurnost saobracaja.

Ukoliko grane stabala ili cijela stabla zaklanjaju ili predstavljaju smetnju normalnom funkcionisanju javnih službi ili stanovanju, grane se moraju orezivati, a stabla se moraju uklanjati.

Clanak 94.

Redovito uklanjanje stabala na javnim površinama u pravilu vrši komunalno poduzece kome su povjereni poslovi održavanja javnih površina u skladu sa usvojenim Programima.

Ukoliko komunalno poduzece ne raspolaže potrebnom mehanizacijom može se angažovati neko drugo poduzece.

Izvanredno uklanjanje stabala vrši se po nalogu mjerodavne komunalne inspekcije, Službe za civilnu zaštitu i Službe za zajednicke i komunalne poslove u slucajevima kada je uklanjanje stabla neophodno kako bi se sprijecilo ugrožavanje sigurnost gradana i njihove imovine, zbog vremenskih neprilika, nezgoda ili drugih slicnih dogadaja.

Odobrenje za redovito i izvanredno uklanjanje stabala na javnim površinama donosi služba za urbanizam.

Clanak 95.

Rješenjem iz predhodnog clanka ukoliko postoji potreba odreduje se obveza i obim zamjenske sadnje, biljna vrsta, lokacija i vrijeme izvodenja zamjenske sadnje.

Obim zamjenske sadnje odreduje se na temelju promjera stabla koje se sijece.

Ako zbog pomanjkanja prostora zamjenska sadnja nije moguca, sadnja ce se izvršiti na najbližoj mogucoj lokaciji.

Ukoliko se radi o endemskom vrstama drveca, prije davanja odobrenja za uklanjanje stabala Služba za zajednicke i komunalne poslove dužna je zatražiti mišljenje Zavicajnog muzeja Travnik.

Clanak 96.

Stabla i grane koja se nalaze na zemljištu u privatnom vlasništvu pravnih ili fizickih osoba moraju se održavati na nacin da ne ugrožavaju sigurnost ljudi i imovine na bilo koji nacin ili da ometaju odvijanje saobracaja i prolaz pješaka, ili da ne smiju smetati i zaklanjati javnu rasvjetu, vazdušne vodove i kablove.

Opcinska inspekcija (komunalni i prometni inspektor) može po službenoj dužnosti narediti uklanjanje stabala ili orezivanje grana koja se nalaze na zemljištu u privatnom vlasništvu pravnih ili fizickih osobe, ako prave smetnje iz stavka 1. ili ako postoji opasnost od ugrožavanja zdravlja i nanošenja štete imovini gradana ili drugih osobe nakasnije u roku od 7 (sedam) dana od kada je konstatovana opasnost.

KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA ZA OSTALE NAMJENE

Clanak 97.

Javne površine ili neizgradeno gradevinsko zemljište može se privremeno koristiti za utovar, istovar, i smještaj gradevinskog materijala, podizanje skela, polaganje tracnica za kran i druge gradevinske mašine, te popravke vanjskih dijelova zgrade i slicne gradevinske radove, u skladu sa propisima o sigurnosti saobracaja i uz predhodno pribavljeno odobrenje za korištenje javne površine od nadležne opcinske službe.

Clanak 98.

Odobrenje za korištenje javne površine za radove iz clanka 97. ove Odluke na zahtjev izvodaca radova ili investitora izdaje Služba za urbanizam.

Odobrenjem se utvrduju uvjeti i nacin istovara i smještaja gradevinskog materijala, mjere sigurnosti, rok važenja odobrenja, nacin održavanja deponije materijala i drugi uvjeti.

Clanak 99.

Prilikom izvodenja radova oznacenih u clanku 97. ove Odluke, mora se osigurati prohodnost trotoara i kolovoza, osim u slucajevima kada to obim radova ne dozvoljava.

U slucajevima iz prethodnog stavka dužnost je investitora ili izvodaca da osigura alternativni prolaz pješaka i motornih vozila.

Clanak 100.

Izvodac kome je izdato odobrenje za izvodenje radova iz clanka 97. ove Odluke, dužan je preduzimati i mjere protiv prljanja i oštecivanja zauzete površine i to:

gradilište ograditi propisanom ogradom u visini od 2,20 m i nocu osvjetliti;
gradilište urediti tako se ne ometa prilaz pješaka i vozila,
pri izvodenju gradevinskih radova izvodac je dužan postaviti na skele zaštitne zavjese od jute ili slicnih materijala;
ocistiti javne površine oko gradilišta od svih vrsta gradevinskog ili drugog materijala, blata i slicno, a cije je taloženje na javnim površinama posljedica izvodenja radova;
polijevati trošni materijal za vrijeme rušenja gradevinskih objekata kako bi sprijecilo stvaranje blata i prašine;
cistiti ulicne slivnike u neposrednoj blizini gradilišta;
deponovati gradevinski materijal u okviru gradilišta tako da se ne ometa saobracaj i slobodno otjecanje vode, odnosno da se materijal ne raznosi po javnim površinama;
prati i cistiti vozila prije njihovog izlaska sa gradilišta, te polijevati i prati prilazne puteve do gradilišta;
nakon završetka radova, izvodac radova je dužan u roku od 24 (dvadeset cetiri) sata sa javne površine ukloniti opremu i materijal i istu dovesti u prethodno stanje.

Clanak 101.

U slucaju da se investitor, odnosno izvodac radova ne pridržava mjera navedenih u clanku 99. i 100. ove Odluke, komunalni i prometni inspektor zabranit ce dalje izvodenje radova dok se uoceni nedostatci ne otklone.

Clanak 102.

Zauzeti dio javne površine mora se ograditi urednom ogradom uvažavajuci propise iz oblasti zaštite na radu, koja se mora posebno oznaciti i po potrebi osvijetliti.

Gradevinski materijal na gradilištu mora uvijek biti uredno složen i to tako da ne sprijecava oticanje oborinskih voda.

Clanak 103.

Izvodac gradevinskih radova dužan je osigurati da se zemlja na gradilištu ne rasipa, a ostali rastresiti materijal treba držati u sanducima i ogradama.

Mješanje betona i maltera dozvoljeno je u posudama ili na limovima.

Ako se gradnja iz bilo kog razloga na duže vrijeme obustavi, komunalna inspekcija može narediti da se sa javne površine uklone skele i drugi materijal.

Javna površina se po pravilu ne može koristiti za odlaganje zemlje, šuta i drugog otpadnog gradevinskog materijala, osim za onoliko materijala koliko se može odvesti u toku jednog dana.

Clanak 104.

Ako se gradevinski materijal odlaže uz drvece, stabla se moraju zaštiti tako da se deblo stabla zaštiti oplatama koje ne smiju biti bliže 15 (petnaest) cm od kore stabla.

Clanak 105.

Izvodac radova je dužan korištenu javnu površinu vratiti u prvobitno stanje, te najkasnije 24 (dvadeset cetiri) sata po završetku radova i uklanjanja opreme sa javne površine, obavijestiti Službu za zajednicke i komunalne poslove i Službu za inspekcijski nadzor da mu javna površina više nije potrebna.

Služba za inspekcijski nadzor ce izvršiti pregled zauzete javne površine, te ako se ustanovi da postoje oštecenja donijece rješenje o obavezi dovodenja zauzete površine u prvobitno stanje.

Clanak 106.

Izvodac radova dužan je višak zemlje sa iskopa i otpadni gradevinski materijal, odlagati na za tu svrhu predvidena odlagališta – deponije.

Površinu za odlaganje viška zemlje iz iskopa i otpadnog gradevinskog materijala privremenog i trajnog karaktera, odreduje Opcinsko Vjece na prijedlog Službe za urbanizam.

Zemlju i otpadni gradevinski materijal odložen izvan odlagališta, uklonice pravno lice kome su povjereni ovi poslovi o trošku osobe koje je izvršilo odlaganje.

Clanak 107.

Utovar i istovar robe i drugih materijala u pravilu se mora se obavljati izvan javnih površina.

U opravdanim slucajevima radi nedostatka prostora može se privremeno obaviti na javnim površinama, osim na mjestima gdje je to zabranjeno.

Roba se mora uredno složiti, tako da ne smeta saobracaj i mora se ukloniti najkasnije u roku od 2 (dva) sata nakon istovara.

Clanak 108.

Na javnim površinama ispred poslovnih prostora ne smije se odlagati ambalaža i slicno.

Ispred radnji, prodavnica i skladišta ne smije se odlagati roba na javne površine bez odobrenja Službe za urbanizam.

PREKOPAVANJE JAVNIH POVRŠINA

Clanak 109.

Prekopavanje javnih površina vrši se radi radi gradnje, rekonstrukcije, sanacije, zamjene ili uklanjanja podzemnih instalacija (TV i kablovskih vodova, termotehnicke instalacije vrelovoda, toplovoda, parovoda i kondeznih vodova, komunalne i druge infrastrukture), te postavljanja kablovskog i zracnog prikljucka na nisko – naponsku i telefonsku mrežu, prikljucka na komunalne infrastrukture ( vodovod, sistem odvodnje otpadnih voda, gasovod i drugo ), kao i nadzemnih objekata ( stubovi, reklamni panoi, table i slicno ).

Javne površine mogu se prekopavati samo prema odobrenju Službe za zajednicke i komunalne poslove.

Clanak 110.

Odobrenje za izvodenje radova iz clanka 109. ove Odluke izdaje se na zahtjev izvodaca ili investitora radova.

Zahtjev za izdavanje rješenja iz stavka 1. ovog clanka, mora narocito sadržavati opis radova, vrijeme potrebno za obavljanje radova i zauzimanje javne saobracajne i druge površine, tehnicku dokomentaciju, prijedlog privremene regulacije saobracaja ako se zbog radova mora ograniciti saobracaj.

Clanak 111.

Podnositelj zahtjeva za izdavanje odobrenja za prekopavanje javne površine (investitor ili izvodac radova ) po pribavljenom odobrenju od Službe za zajednicke i komunalne poslove, dužan je obavjestiti vlasnike ostalih podzemnih instalacija na mjestu gdje se vrši prekop, o mjestu, vremenu i nacinu postavljanja novih podzemnih instalacija i objekata, rekonstrukcije i popravka kvara na postojecim podzemnim instalacijama.

Postavljanje i održavanje podzemnih i nadzemnih instalacija može vršiti samo vlasnik istih, uz obvezu dovodenje javne površine u prvobitno stanje.

Clanak 112.

Rješenjem kojim se odobrava prekopavanje odredit ce se trajanje radova na izvršenju i sanaciji prekopaane površine, nacin zauzimanja javne površine, vrijeme izvodenja radova, nacin postupanja sa materijalom iz iskopa, obaveza konsultovanja sa drugim poduzecima ( JP Elektroprivereda BIH, BH Telecom, Unis Energetika, JKP „Bašbunar“, JKP „Trebišnjica, SRC „Vlašic“) o postojanju njihovih instalacija na mjestu izvodenja radova kako se isti ne bi oštetili, nacin postupanja postojecim insatalacijama, sadnim materijalom i slicno, privremena regulacija saobracaja, rok i mjere koje izvodac, odnosno investitor površine, objekata i uredaja koji su njen sastavni dio treba preduzeti, kao i eventualna sanacija oštecenih nasada, nadzor i garancija za izvedene radove, nacin obavještavanja javnosti o radovima ako je to potrebno, uredenje zelene površine i nasada na njoj ukoliko se ista oštecuje, kao i ostali uvjeti za dovodenje javne površine u prvobitno stanje.

Rješenjem kojim se odobrava prekopavanje javne površine ce se odrediti i visina naknade koju je podnosilac zahtjeva dužan platiti, a koja se utvrduje posebnim propisom.

Clanak 113.

Izuzetno od clanka 109. stavak 2. ove Odluke, u narocito žurnim slucajevima, a radi otklanjanja kvara koji mogu izazvati velike štete i neposrednu opasnost za živote ljudi i imovine, radove je moguce izvoditi i bez rješenja mjerodavne službe.

Obveza investitora, odnosno izvodaca radova je da po sanaciji kvara, a najkasnije pocetkom slijedeceg radnog dana o tome obavijesti nadležnu opcinsku službu i naknadno pribavi odobrenje.

Izuzetno od clanka 111. stavak 2. ove odluke u žurnim slucajevima, radi otklanjanja kvara koji može izauzvati velike štete i neposrednu opasnost za život ljudi i imovine radove može po nalogu inspektora obaviti i drugo tehnicki opremljeno poduzece

Clanak 114.

Svako prekopavanje javnih prometnih, zelenih i drugih javnih površina, u svrhu polaganja podzemnih instalacija ( telefonska mreža, elektro mreža, kablovska televizija, plin, toplovodne instalacije i drugo ), mora se evidentirati u Službi za urbanizam.

Služba za urbanizam, dužna je uspostaviti katastar podzemnih instalacija, u roku od 1 godine od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Clanak 115.

Prilikom otpocinjanja prekopavanja javnih površina, kao i prilikom završavanja i vracanja zemljišta u prvobitno stanje, investitor ili izvodac dužni su usmeno ili pismeno obavijestit Službu za ZiK koja je dužna zapisnicki konstatovati trenutno stanje javne površine i Službu za inspekcijski nadzor.

Clanak 116.

Ukoliko pri intervenciji bude prouzrokovana šteta na podzemnim ili nadzemnim instalacijama drugih vlasnika instalacija, obaveza investitora i izvodaca radova je da nadoknadi nastalu štetu.

Clanak 117.

Prekopavanje kolovoza po širini vrši se u etapama, tako da jedna strana kolovoza bude osposobljena za nesmetano odvijanje saobracaja uz obavezno obilježavanje mjesta izvodenja radova propisanom saobracajnom signalizacijom.

Ukoliko je nephodno prekopavanje trotoara po širini, izvodac radova je dužan da odgovarajucim sredstvima osigura bezbjedan prolaz pješaka preko iskopa.

Izvodac radova je dužan da obezbjedi i nesmetan prilaz poslovnim prostorima, stambenim i drugim javnim objektima.

Clanak 118.

Prekopavanje javnih površina na užem gradskom podrucju u pravilu se vrši vremenskom periodu od 16,00 sati do 22,00 sata.

U periodu od 01. 01. do 29.02. i od 01.12. do 31.12 tekuce godine ne može se vršiti prekopavanje javnih površina.

Izuzetno, ukoliko se radi o otklanjanju hitnih kvarova na postojecim instalacijama i objektima, prekopavanje se može vršiti i mimo vremenskog perioda navedenog u stavu 1. i 2. ovog clanka.

MJESEC POBOLJŠANJA ESTETSKOG IZGLEDA GRADA I OSTALIH NASELJA NA PODRUCJU OPCINE TRAVNIK

Clanak 119.

S ciljem poboljšanja estetskog izgleda grada i ostalih naselja na podrucju Opcine Travnik nacelnik Opcine Travnik na prijedlog Službe za zajednicke i komunalne poslove može jedan mjesec u godini proglasiti mjesecom poboljšanja estetskog izgleda (u daljem tekstu: mjesec cistoce).

U pravilu se mjesecom cistoce proglašava mjesec travanj tekuce godine.

Nacelnik Opcine donosi odluku o proglašavanju odredenog mjeseca mjesecom cistoce i sa istom upoznaje gradane putem sredstavka informiranja.

Clanak 120.

Obveza Službe za zajednicke i komunalne poslove je da najkasnije do 31.03. tekuce godine u saradnji sa komunalnim poduzecima, MZ, NVO, osnovnim i srednjim školama utvrdi prijedlog Plana aktivnosti u mjesecu cistoce.

Uz Plan aktivnosti Služba za zajednicke i komunalne poslove dostavlja nacelniku Opcine i Plan potreba za sadnicama cvjeca, korpama za smece, parkovskim klupama i slicno.

Clanak 121.

U tijeku mjeseca cistoce pored dodatnih aktivnosti komunalnih poduzeca ucešce u planiranim aktivnostima trebaju uzeti i gradani Opcine Travnik, ucenici osnovnih i srednjih škola, clanovi NVO itd..

IV – SAKUPLJANJE, ODVOZ I POSTUPANJE SA SAKUPLJENIM KOMUNALNIM OTPADOM

VRSTE KOMUNALNOG OTPADA

Clanak 122.

Komunalnim otpadom smatraju se sve otpadne materije koje nastaju kao posljedica životnih aktivnosti i to:

smece na javnim površinama
kucno smece i
krupni otpad.

Clanak 123.

Smecem na javnim površinama smatraju se svi otpaci koji nastaju kao posljedica životnih aktivnosti na tim površinama.

Sakupljanje i odvoz smeca na javnim površinama vrše komunalna poduzeca na nacin predviden Programom održavanja cistoce javnih površina.

Clanak 124.

Kucnim smecem, u smislu ove Odluke smatraju se cvrsti otpadi koji nastaju u stanovima, zajednickim prostorima stambenih zgrada, poslovnim prostorima, individualnim stambenim objektima, garažama i dvorištima, a koji se po svojoj velicini mogu odlagati u posude za kucno smece.

Kucnim smecem ne smatraju se: zemlja, pilota i otpaci od drveta, otpaci i ostaci gradevinskog materijala, šljaka, podrumsko, dvorišno i tavansko smece u vecim kolicinama, kao i drugi krupni otpaci koji nastaju u procesu industrijske, zanatske, gradevinske, poljoprivredne ili druge proizvodnje i slicno.

Clanak 125.

Krupnim otpadom u smislu ove Odluke smatraju se cvrsti otpaci koji nastaju u stanovima, zajednickim prostorijama stambenih zgrada, individualnim stambenim objektima i poslovnim prostorima, a koji se po svojoj velicini, kolicini ili postanku ne smatraju kucnim smecem u smislu iz prethodnog clanka, a narocito: kucanski aparati, pokucstvo, sanitarni uredaji, kartonska ambalaža u vecim kolicinama ili vecim dimenzijama, olupine, vozila i slicno, te njihovi dijelovi.

Krupni otpad prestavljaju i otpaci gradevinskog materijala i šuta.

Zabranjuje se odlaganje krupnog otpada u posude za smece.

Krupni otpad se deponuje na posebno utvrdene lokacije uz placanje posebne naknade usluge vanrednog odvoza komunalnom preduzecu.

SAKUPLJANJE I ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA

Clanak 126.

Na podrucju opcine Travnik vrši se organizovan odvoz kucnog smeca i krupnog otpada.

Poslovi organizovanog prikupljanja i odvoza kucnog smeca i krupnog otpada na podrucju opcine Travnik povjeravaju se poduzecima JKP „Bašbunar“ d.o.o. Travnik, JKP „Trebišnjica“ d.o.o. Nova Bila – Travnik i SRC „Vlašic“ d.o.o. Travnik (u daljem tekstu: komunalna poduzeca).

Zabranjuje se komunalnim poduzecima sa podrucja drugih opcina sakupljanje i odvoz kucnog smeca i krupnog otpada sa podrucja opcine Travnik.

Clanak 127.

Sakupljanje i odvoz kucnog smeca na gradskom podrucju vrši se 3 (tri) puta sedmicno, a po potrebi i cešce.

Plan odvoza smeca na gradskom podrucju utvrduje nadležno poduzece i sa istim na primjeren nacin je dužno upoznati korisnike usluga.

Clanak 128.

Utvrduje se obaveza organizovanog sakupljanja i odvoza kucnog smeca i na ostalim podrucjima opcine Travnik.

MZ su u obvezi da na primjeren nacin uticu na stanovništvo na svom podrucju da se ukljuce u organizovan odvoz kucnog smeca.

Odvoz kucnog smeca van gradskog podrucja u pravilu se vrši 1 (jedan) put sedmicno.

Plan odvoza smeca utvrduju komunalna poduzeca i u obavezi su na primjeren nacin obavjestiti korisnike usluga.

Plan odvoza sadrži: dan kada se vrši odvoz kužnog smeca sa pojedinog podrucja, sat i nacin odlaganja.

Ukoliko zbog nepristupacnog terena ili širine prometnice nije moguc pristup vozilu komunalnog poduzeca koje vrši odvoz kucnog smeca, komunalno poduzece je u obavezi, u saradnji sa nadležnom MZ, utvrditi mjesto odlaganja kucnog smeca i o tome obavjestiti korisnike usluga.

Clanak 129.

Na gradskom podrucju kucno smece se odlaže u kontejnere odgovarajuce zapremine i posude za smece koje moraju biti jednobrazne.

Vlasnici poslovnih objekata (trgovine, caffe – i, zanatske radnje itd.) su u obvezi izvršiti nabavku odgovarajuce posude za smece u skladu sa proizvedenim kolicinama otpada.

Novo izgradenim ili otvoreni poslovnim i stambenim objektima nece biti izdata upotrebna dozvola ukoliko ne budu imala rješeno pitanje odlaganja komunalnog otpada tj. ukoliko nemaju predviden prostor ili odgovarajuce posude za odlaganje komunalnog otpada.

U zapisniku o prijemu objekata mora biti navedeno na koji je nacin (gdje odlaže i da li ima zakljucen ugovor sa komunalnim poduzecem) vlasnik ili korisnik novootvorenog objekta riješio odlaganje komunalnog otpada. Kopija zapisnika dostavlja se komunalnom inspektoru.

Komunalna poduzeca su u obvezi najkasnije u roku od 60 (šestdeset) dana, nakon donošenja ove Odluke dati preporuku korisnicima iz stavka 2. ovog clanka, o vrsti i velicini posude za smece koju su u obvezi nabaviti u zavisnosti od proizvedenih kolicina otpada.

Clanak 130.

Kucno smece van gradskog podrucja se odlaže u odgovarajuce posude ili vrece za smece, a nabavka i dostavljanja vreca za smece korisnicima usluga je obaveza komunalnih poduzeca.

Korisnici usluga, na podrucjima gdje se odlaganje smeca vrši putem vreca za smece, su u obavezi istu zavezati kako bi se sprijecilo ispadanje smeca i širenje neugodnih mirisa.

Clanak 131.

Radnici koji odvoze kucno smece dužni su pažljivo rukovati sa posudama za smece, tako da se smece ne rasipa i ne prlja okolinu, kao i da se posude za smece ne oštecuju.

Svako oštecenje ili prljanje, prouzrokovano odvozom kucnog smeca, radnici su dužni odmah ukloniti, te pokupiti rasuto smece i površinu pomesti.

Nakon pražnjenja posuda za smece radnici koji obavljaju posao iz prethodnog stavka dužni su posude za kucno smece vratiti na mjesto i zatvoriti poklopac na posudi.

Smece rasuto prilikom odlaganja dužni su cistiti radnici koji odvoze smece, a cijena ce biti ukljucena u ukupne troškove odvoza smeca.

Zabranjeno je svako prebiranje i prekopavanje smeca.

Clanak 132.

Smece i drugi otpad koji nastaje u djelatnosti zdravstvenih i veterinarskih ustanova iste su dužne prikupljati i odlagati na nacin odredenim posebnim propisima.

Zabranjeno je odlaganje ostataka sanitetskog i bolnickog otpada nastalog u radu zdravstvenih i veterinarskih ustanova u posude za odlaganje kucnog smeca.

Clanak 133.

Proizvodaci kucnog smeca na podrucju opcine Travnik su u obvezi koristiti usluge organizovanog odvoza smeca.

Svi vlasnici, odnosno korisnici stambenih i poslovnih prostora, kao i privremeno zauzetih javnih površina dužni su placati mjesecnu naknadu na ime prikupljanja i odvoza smeca mjerodavnom poduzecu.

Svim fizickim i pravnim osobama, proizvodacima komunalnog otpada zabranjeno je donošenje, odlaganje, bacanje i istresanje otpada na druge lokacije izvan svog mjesta prebivališta (ulice, mjesne zajednice, naselje …), odnosno, izvan svog predvidenog mjesta odlagališta (vlastitog privrednog objekta, zajednickog smetljarnika ili zajednickog vanjskog kontejnera).

Visina naknade se utvrduje na temelju Kriterija za utvrdivanje visine cijene komunalnih usluga.

Kriterije donosi Opcinsko vijece Travnik na prijedlog Nadzornog odbora komunalnih poduzeca.

Davalac usluga i korisnik usluga Ugovorom utvrduju medusobna prava i obveze.

Clanak 134.

Lokacije za postavljanje kontejnera utvrduje Opcinsko vijece Travnik na prijedlog nacelnika Opcine i komunalnih poduzeca.

Konteneri se odlažu u prostore za smece ili na zato posebno pripremljene površine.

Clanak 135.

Organiziran odvoz krupnog otpada vrši se u pravilu dva (2) puta godišnje i to u mjesecu travnju i mjesecu listopadu.

Komunalna poduzeca u koordinaciji sa Službom za zajednicke i komunalne poslove i Službom za urbanizam utvrduju lokacije za odlaganje krupnog otpada i o tome obavještavaju korisnike usluga putem sredstavka lokalnog informiranja.

Krupni otpad se odlaže na za to posebno odredenu lokaciju, koju utvrduje Opcinsko vijece Travnik na prijedlog Službe za urbanizam.

Za odvoz krupnog otpada u vremenu iz stavka 1. ovog clanka korisnici usluga ne placaju naknadu.

Korisnik usluga može tražiti od komunalnih poduzeca odvoz krupnog otpada i van perioda iz stavka 1. ovog clanka, i za to placa odgovarajucu naknadu koju utvrdi komunalno poduzece.

POSTUPANJE SA PRIKUPLJENIM KOMUNALNIM OTPADOM

Clanak 136.

Obveza komunalnih poduzeca je da cim se stvore uvjeti prikupljenog otpada odvaja korisni materijali (papir, staklo, plastika i sl.), a ostatak se odvozi na predvidernu deponiju komunalnog otpada.

Komunalni otpad sa podrucja opcine Travnik se odvozi i odlaže na regionalnu deponiju „Mošcanica“ Zenica, dok Opcinsko vijece Travnik ne donose drugaciju Odluku.

V – ODRŽAVANJE PUTEVA

Clanak 137.

Opcina Travnik u okviru svojih mjerodavnosti vrši poslove održavanje lokalnih puteva, gradskih i prigradskih uosobe i nekategorisanih puteva (u daljem tekstu: održavanje puteva).

Održavanje puteva može biti zimsko održavanje puteva i redovito održavanje puteva.

ZIMSKO ODRŽAVANJE PUTEVA

Clanak 138.

Zimsko održavanje puteva na podrucju opcine Travnik vrši se na temelju Pravilnika o održavanju javnih cesta (« Službene novine FBiH «, br.48/03) i Operativnog programa zimskog održavanja.

Zimsko održavanje se u pravilu vrši od 15.11. tekuce godine do 15.03. naredne godine.

U slucaju vecih snježnih padavina van perioda iz stavka 2. ovog clanka nacelnik opcine može na prijedlog Službe za zajednicke i komunalne poslove angažovati izabrane izvodace na uklanjanju padavina.

Operativni program zimskog održavanja donosi Opcinsko vjece i istim se utvrduju standardi održavanja, putevi i dužine dionica.

Clanak 139.

Snijeg sa javnih prometnih površina uklanja se kontinuirano u cilju stalne prohodnosti, u rokovima propisanim odredbama Pravilnika i Programa iz clanka 138. stavak 1. ove Odluke.

Na ostalim javnim površinama, a u svrhu osiguranja prohodnosti i nesmetanog korištenja tih površina uklanjanje snijega i leda vrši se prema utvrdenim prioritetima iz Operativnog programa zimskog održavanja.

Clanak 140.

Izabrani izvodaci radova na poslovima zimskog održavanja puteva dužni su da:

osiguraju normalno odvijanje saobracaja i kretanje pješaka na javnim prometnim površinama prema utvrdenim prioritetima,
posipaju trotoare i kolovoz dozvoljenim posipnim materijalom,
ciste i po potrebi odvoze snijeg i led po prestanku padavina, prema utvrdenim prioritetima.

Clanak 141.

Snijeg i led se ciste i uklanjaju do ivice trotoara prema kolovozu na nacin da se omoguci nesmetan saobracaj i prolaz pješaka, te prilaz stambenim i poslovnim objektima i javnim institucijama.

Cišcenje snijega i leda se obavlja uz vodenje brige da se na bilo koji nacin ne ošteti trotoar, ivicnjaci, kolovoz ili druga javna površina.

Na trotoarima i javnim prometnim površinama gdje nema trotoara, a koje služe za kretanje i zadržavanje pješaka, snijeg i led se moraju cistiti cijelom dužinom tih površina u širini potrebnoj za nesmetan prolaz pješaka.

Clanak 142.

Javne saobracajne površine mogu se, radi sprecavanja nastanka leda i radi sprecavanja klizanja, posipati odgovarajucim materijalom.

Zabranjeno je trotoar i kolovoz koji ima sistem odvodnje, odnosno koji je izgraden od asfalta, betona ili kocke, posipati materijalom granulacije promjera veceg od 4 (cetiri) milimetra.

Zabranjeno je javne saobracajne površine uz drvorede posipati solju, a površine uz drvorede posipaju se samo sredstvima koja imaju atest ili deklaraciju o neškodljivosti za stabla.

Clanak 143.

Izabrani izvodaci radova na poslovima zimskog održavanja puteva u obavezi su ukloniti posipni materijal najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana, a u izuzetnim slucajevima 30 (trideset) dana nakon prestanka poslova zimskog održavanja.

Clanak 144.

Snijeg i led na prilazu individualnim i kolektivnim stambenim i poslovnim objektima, kao i snijeg sa drveca pokraj tih objekata, koje izlazi na javne saobracajne površine i površine koje služe za kretanje ili zadržavanje pješaka, dužni su ocistiti vlasnici ili korisnici tih objekata.

Vlasnici ili korisnici objekata iz stavka 1. ovog Clanka dužni su nakon prestanka padavina ocistiti snijeg i ukloniti led i na pješackim stazama, odnosno dijelu ulice za pješake gdje staze ne postoje cijelom dužinom svoga objekta, širine potrebne za nesmetan prolaz pješaka, najviše do 1 m prema kolovozu.

Clanak 145.

O uklanjanju snijega i leda sa autobusnih stajališta, oznacenih javnih parkirališta, taksi stajališta, tržnica, otvorenih pijaca i slicnih prostora, te sportskih objekata i objekata javnih institucija, brinu se pravna osobe koja upravljaju tim površinama, odnosno koja te površine i objekte koriste.

O uklanjanju snijega i leda s plocnika uz kioske i pokretne naprave brinu se vlasnici, odnosno korisnici kioska i pokretnih naprava.

Clanak 146.

Vlasnici ili korisnici individualnih i kolektivnih stambenih i poslovnih objekata ili njihovi upravitelji, koji se nalaze uz javne saobracajne površine i površine namjenjene kretanju ili zadržavanju pješaka, moraju na krovovima imati ugradene snjegobrane.

Snijeg i led sa krovova objekta iz stavka 1. ovog clanka, dužni su cistiti i uklanjati vlasnici ili korisnici tih objekata.

Vlasnici ili korisnici individualnih i kolektivnih stambenih objekata i poslovnih objekata koji se grade ili su u trošnom i ruševnom stanju obavezni su pored cišcenja snijega i leda sa krovova i postavljanja snjegobrana, postaviti posebne znakove upozorenja radi osiguranja sigurnosti za kretanje i prolaz pješaka.

Clanak 147.

Izabrani izvodaci radova na poslovima zimskog održavanja, odgovorna su za štetu nastalu trecim osobama zbog neispunjavanja navedenih obaveza koje su predvidene ugovorom.

Clanak 148.

Zabranjeno je:

iznošenje i gomilanje snijega iz dvorišta, bašta i drugih slobodnih površina na ulice i trotoare,
bacanje snijega i leda ispred zgrada i poslovnih objekata na ulicu,
zatrpavanje snijegom i ledom slivnika i drugih otvora,
deponovanje snijega i leda na javne površine,
parkiranje vozila na prometnicama, na ili uz trotoare na nacin da se onemoguci rad zimske službe,
sankanje i klizanje na javnim saobracanim površinama.

VI – USLUGE VODOSNABDIJEVANJA I UPRAVLJANJA OTPADNIM VODAMA

USLUGE VODOSNABDJEVANJA

Clanak 149.

Gradani opcine Travnik koriste vodu za pice iz javnih i mjesnih vodovoda.

Javnim vodovodima na podrucju opcine Travnik upravljaju komunalna poduzeca.

Komunalna poduzeca vrše održavanje i upravljanje javnim vodovodima na nacin predviden Zakonom o vodama.

Nacin upravljanja, održavanja i korištenja mjesnih vodovoda biti ce regulisan posebnom Odlukom Opcinskog vijeca, nakon donošenja Zakona o vodama KSB/SBK.

Clanak 150.

Kucnom vodovodnom mrežom u smislu ove Odluke smatraju se instalacije, uredaji i oprema za snabdjevanje vodom iz javnog vodovoda iza ugradenog mjernog uredaja.

Kucnu vodovodnu mrežu održava vlasnik objekta ili potrošac.

Clanak 151.

Korisnici usluga iz javnih vodovoda obavezni su placati naknadu za korištenje usluga vodosnabdijevanja.

Cijena usluge vodosnabdijevanja se utvrduje na temelju Kriterija koje donosi Opcinsko vijece Travnik na prijedlog Nadzornog odbora komunalnih poduzeca.

Clanak 152.

Komunalno poduzece koje upravlja javnim vodovodima dužno je da:

redovito i neprekidno osigurava dovoljnu kolicinu higijensko ispravne vode za pice,
stalno kontroliše kvalitet i zdravstvenu ispravnost vode za pice, u skladu sa propisima i standardima za pitku vodu,
održava u ispravnom stanju objekte, uredaje i vodovodnu mrežu javnog vodovoda,
vodi propisanu evidenciju o objektima i uredajima javnog vodovoda u obimu i na nacin kako je propisano posebnim propisima i standardima,
u slucaju prekida snabdjevanja vodom za pice i druge namjene blagovremeno obavijesti potrošace o uzrocima prekida, kao i o roku otklanjanja smetnji,
kod rekonstrukcije ili velikih opravki vodovodnog objekta najmanje 24 sata ranije obavijesti potrošace o prekidu snabdijevanja vodom, putem sredstavka javnog informisanja, a neposredno zdravstvene ustanove,
u slucaju prekida snabdijevanja vodom za pice više od 4 sata potrošace snabdjeti pitkom vodom putem cisterni,
predlaže i preduzima mjere u slucaju nestašice vode za pice u ogranicenju ili zabrani trošenja i njihovo sprovodenje.

Clanak 153.

Potrošaci vode dužni su sa komunalnim poduzecem zakljuciti ugovor o pružanju usluga isporuke vode, kojim ce se regulisati uvjeti prikljucenja na javnu vodovodnu mrežu, nacin placanja usluga i ostala medusobna prava i obveze.

Clanak 154.

Komunalno poduzece ima pravo i dužnost, da:

vrši ocitovanje potrošnje sa vodomjera,
iskljuci potrošaca sa javne vodovodne mreže ako je prikljucak izvršen bez odobrenja, kod otkaza potrošnje vode zbog veceg kvara ili smetnji na kucnoj vodovodnoj mreži, nepropisnog skloništa, ogranicenja potrošnje vode, ako postupa suprotno pojedinacnim zabranama navedenih u clanku 156., te i drugim slucajevima propisanim ovim i drugim odlukama i propisima, ili ako ne plati racun za izvršene usluge 2 (dva) mjeseca,
pregleda kucne vodovodne objekte, uredaje i instalacije u prisustvu vlasnika, potrošaca ili njegovog predstavnika, a u slucaju utvrdivanja kvara, odnosno nekontrolisane potrošnje,
ugraduje i održava mjerne uredaje,
otvara i zatvara ulicne ventile radi snabdijevanja vodom za pice stanovništva jedne ulice ili naselja.

Vlasnik, suvlasnik odnosno korisnik kucne vodovodne mreže, vodovodnih objekata, dužan je omoguciti komunalnom preduzecu, obavljanje poslova iz stavka 1. ovog Clanka.

Komunalno poduzece ce vršiti naplatu troškova iskljucenja sa vodovodne mreže i troškove ponovnog prikljucenja na vodovodnu mrežu, prema cjenovniku komunalnih usluga.

Clanak 155.

Izvori, bunari i bazeni moraju biti propisno izgradeni i zašticeni od vanjskog zagadivanja i moraju imati zaštitnu zonu, koju odreduje posebnom odlukom Opcinsko vijece (širina zaštitne zone, udaljenost stambenih, poslovnih i gospodarskih objekata, grobalja, deponija smeca, septickih jama, dubrišta i pristup stoke) nakon donošenja Zakona o vodama KSB/SBK.

Clanak 156.

U cilju održavanja, korištenja i zaštite vodovodnih objekata, uredaja i instalacija, zabranjeno je:

vršiti prikljucak na javnu vodovodnu mrežu bez odobrenja,
zatvarati ili otvarati ulicne ventile na vodovodnoj mreži,
koristiti vodu sa javnih hidranata, osim vozila Teritorijalne vatrogasne jedinice, koja ce korištenje vode i vodovodnih objekata naknadno prijaviti preduzecu ili pravnom licu koje upravlja vodovodnim sistemom,
koristiti vodu za pice za vrijeme ogranicenja potrošnje vode (zalijevanje bašta, pranje vozila, pranje tepiha i slicno),
spajanje na kucni prikljucak ispred vodomjera i preprodaja vode u cilju sticanja imovinske koristi,
nepravilno održavanje skloništa za vodomjer.

UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA

Clanak 157.

Kanalizacija se dijeli na javnu i kucnu kanalizaciju.

Javnom kanalizacijom smatra se primarna i sekundarna kanalizaciona mreža, uredaji i objekti na njoj, a koju obuhvata mrežu kolektora sa ulaznim šahtovima i slivnicima, mrežu sekundarnih kanala sa ulaznim šahtovima i ulaznim slivnicima, crpna mjesta, uredaji za cišcenje, kanalizacioni prikljucci i drugi uredaji i objekti na mreži.

Kucna kanalizacija obuhvata sve ostale komunalne objekte i uredaje i to vertikalne i horizontalne vode, uredaje za odvodenje i taloženje otpadnih voda, sabirne kanale od zgrade ili drugog objekta do prvog revizionog okna iza regulacione linije.

Clanak 158.

Upravljanje i održavanje javne kanalizacije vrši komunalno poduzece.

Služba za urbanizam dužna je u saradnji sa komunalnim preduzecima uspostaviti katastar javne kanalizacije, u roku od 1 godine od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Clanak 159.

Na podrucju grada i drugim naseljima gdje je izgradena javna kanalizacija, dužnost je svakog vlasnika ili korisnika objekta da se prikljuci na kanalizacionu mrežu preko kanalizacionog prikljucka.

Suglasnost za prikljucak na javnu kanalizaciju daje komunalno poduzece.

Clanak 160.

Zabranjeno je odvoditi ili bacati u javnu kanalizaciju:

industrijske otpadne vode bez prethodnog precišcavanja i neutralisanja,
radioaktivne materije nastale upotrebom u industriji, zdravstvenim ustanovama i drugim objektima,
smece, krupni otpad, pijesak, zemlja, pepeo i slicne materije koje uticu na funkcionalnost javne kanalizacije.

Clanak 161.

Na podrucjima opcine Travnik na kojima ne postoji izgradena javna kanalizacija, nacin upravljanja otpadnim vodama propisati ce se posebnom Odlukom Opcinskog vijeca Travnik, nakon donošenja Zakona o vodama KSB/SBK.

Clanak 162.

Korisnici usluga koji koriste javnu kanalizaciju obavezni su placati naknadu za korištenje usluga.

Cijena usluge korištenja javne kanalizacije se utvrduje na temelju Kriterija koje donosi Opcinsko vijece Travnik na prijedlog Nadzornog odbora komunalnih opoduzeca.

Korisnik usluga i komunalno poduzece ugovorom definišu medusobna prava i obaveze.

VII – DRŽANJE ŽIVOTINJA, SISTEMATSKA DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA

DRŽANJE ŽIVOTINJA

Clanak 163.

Na gradskom podrucju opcine Travnik (ulice: Bosanska, Šehida, Mehmed paše Kukavice, Hadži Ali-bega, Hasana Pašica, Vezirska, Erika Brandisa, Kulina Bana, Kalibunar, Derviš efendije Korkuta, Antuna Mavraka, Cabruša, Fatmic, Zenjak, Lukacka, kulturno istorijskoj zoni, uosobe Bosanska u Turbetu i na djelu uz magistralni put koji prolazi kroz naselje Nova Bila) zabranjeno je držanje domacih životinja i zvijeri (papkara, kopitara, pernate živine i slicno).

Izuzetno od prethodnog stavka dozvoljeno je držanje pasa, macaka, ptica i drugih kucnih ljubimaca, te raznih izložbenih malih životinja koje se uzgajaju u okviru sportskih društava, ukoliko se njihovim držanjem ne ugrožavaju susjedni korisnici stanova i objekata i ukoliko nisu ugroženi higijenski, sanitarni ili drugi uvjeti gradskog prostora.

Držanje pasa, macaka, ptica i drugih kucnih ljubimaca u višestambenim objektima dozvoljeno je uz suglasnost vlasnika i korisnika stambenih i poslovnih objekata i prostora uz osiguranje higijensko – sanitarnih uvjeta.

Clanak 164.

Zabranjeno je držanje i napasanje životinja na javnim površinama.

Šetanje pasa dozvoljeno je samo uz korištenje zaštitnih kaiševa (maske) na glavi pasa.

Clanak 165.

Uklanjanje pasa, macaka i drugih životinja lutalica i bez vlasnika, a po ukazanoj potrebi vrši poduzece kome se povjere ovi poslovi.

Uklanjanje životinja lutalica vrši se u pravilu hvatanjem u nocnim satima i isti se u saradnji sa Veterinarskom stanicom odlažu na stocna groblja.

Nacin postupanja sa životinjama lutalicama bliže je propisan Pravilnikom kantonalnog ministarstva, kao i posebnom odlukom Opcinskog vjeca Travnik.

SISTEMATSKA DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA

Clanak 166.

Sistematska deratizacija podrazumijeva postavljanje odgovarajuceg mamca za uništavanje pacova, miševa i drugih glodara, prikupljanje i odstranjivanje uginulih životinja.

Sistamatska dezinsekcija podrazumijeva prskanje ili zamagljivanje odgovarajucim sredstvima u cilju uništavanja komaraca, muha i drugih insekata.

Sistematska deratizacija i dezinsekcija se vrši u slucajevima masovne pojave glodara i insekata koji bi mogli ugroziti zdravlje ljudi i životinja i nanijeti štetu na podrucju grada i gradskih naselja.

Clanak 167.

Obim, nacin, vrijeme izvodenja i ostali uvjeti obavezne deratizacije i dezinsekcije utvrduje se operativnim planom i naredbom koju donosi Opcinski nacelnik na prijedlog opcinskog štaba civilne zaštite.

Sistematska deratizacija stambeno – poslovnih objekata, javnih i drugih objekata, javnih površina i kanalizacije obavlja se jedanput godišnje, a po potrebi i više puta.

Clanak 168.

Sistematsku deratizaciju i dezinsekciju vrši poduzece ili drugo pravno lice kome su povjereni poslovi, a koje je dužno prije pocetka izvodenja radova obavjestiti gradane putem sredstava javnog informiranja o vremenu i nacinu provodenja deratizacije i dezinsekcije sa potrebnim uputstvima o zaštiti gradana i životinja.

Nakon završene sistematske deratizacije poduzece ili drugo pravno lice kome su povjereni poslovi dužno je da ukloni glodare i ostatke otrova i drugih sredstavka štetnih i opasnih po zdravlje ljudi i životinja.

Clanak 169.

Svi gradani i pravne osobe su dužni omoguciti i dozvoliti pristup u sve objekte i na sve površine na kojima se vrši sistematska deratizacija i dezinsekcija osobama koja vrše povjerene poslove i pružiti im potrebna obavještenja.

Clanak 170.

Troškove sistematske deratizacije i dezinsekcije snose vlasnici ili korisnici, stambenih, stambeno – poslovnih objekata, javnih površina i instalacija kojima su date na upravljanje i održavanje.

VIII – USLUGE ISPORUKE TOPLOTNE ENERGIJE

Clanak 171.

Isporuka toplotne energije za zagrijavanje stanova, individualnih kuca i poslovnih prostora je komunalna djelatnost od posebnog znacaja za opcinu Travnik.

Isporukom toplotne energije upravlja poduzece kojem je Opcina Travnik Sporazumom dodijelila ovu komunalnu djelatnost na upravljanje tj. distributer toplotne energije.

Clanak 172.

Isporuka toplotne energije od izvora prema korisnicima se obavlja kroz podzemne i nadzemne cijevne vodove izvedene u skladu sa tehnickim normativima i propisima u ovisnosti o vrsti medija koji se transportuje kroz cijevne vodove, a koji služi za prenos toplotne energije od izvora do potrošaca.

Clanak 173.

Komunalna infrastruktura za snabdijevanje toplotnom energijom, koja je u vlasništvu distributera, sastoji se od:

primarne cijevne mreže (vrelovoda 130/75°C) od izlaza iz postrojenja za proizvodnju toplotne enrgije do toplotno-izmjenjivackih podstanica po objektima koji se snabdijevaju toplotnom energijom,
sekundarne cijevne mreže (toplovoda 90/70°C) od toplotno izmjenjivackih podstanica do 1 (jednog) m do objekata koji se snabdijevaju toplotnom energijom,
parovoda i kondeznog voda za distribuciju pare i povrat kondenzata od izlaza iz postrojenja za proizvodnju do toplotno-izmjenjivackih podstanica i ulaza u industrijsku zonu.

Clanak 174.

Distributer toplotne energije vrši upravljanje i održavanje sistema za distribuciju toplotne energije od izvora do objekata koji su predmet grijanja na nacin predviden Pravilnikom o opcim i tehnickim uvjetima za snabdijevanje toplotnom energijom gradskog podrucja Travnika kojeg donosi organ upravljanja distributera.

Clanak 175.

Kucnim termotehnickim instalacijama za prijenos i korištenje toplotne energije se smatraju slijedece instalacije:

zajednicke instalacije od 1 (jednog) m od ulaza u objekat do zapornih organa na grejnom tijelu ili zakljucno sa mjerilom potrošnje toplotne energije,
vlastite instalacije koje ukljucuju veze za grejna tijela sa ventilima i grejnim tijelima ili kompletne instalacije iza mjerila potrošnje toplotne energije zakljucno sa grejnim tijelom.

Clanak 176.

Zajednicke kucne instalacije održavaju svi korisnici samostalno ili preko neke ugovorne organizacije ili preko upravitelja u skladu sa Zakonom o održavanju zajednickih dijelova zgrade.

Vlastite kucne instalacije održava svaki korisnik vlasnik instalacija.

Clanak 177.

Korisnici usluge korištenja toplotne energije obavezni su placati naknadu za korištenje usluge, i to:

tamo gdje postoje mjerila utroška toplotne energije prema potrošnji, u skladu sa Pravilnikom,
tamo gdje ne postoje mjerila utroška toplotne energije prema m² korisne stambene površine ili površine poslovnog prostora, u skladu sa Pravilnikom,

Cijene usluge isporuke toplotne energije donosi organ upravljanja distributera, u skladu sa

Pravilnikom.

Clanak 178.

Distributer toplotne energije dužan je da:

neprekidno i redovno osigurava dovoljne kolicine toplotne energije za grijanje prikljucenih objekata na nacin predviden Pravilnikom,
održava u ispravnom stanju instalacije za distribuciju toplotne enrgije od izvora do 1 (jednog) m od objekata koji se snabdijevaju toplotnom energijom,
vodi propisanu evidenciju radnih parametara na temelju kojih se utvrduje kvalitet pružene usluge iz svojih postrojenja,
u slucaju prekida isporuke toplotne energije obavijesti korisnike o uzrocima prekida i roku
otklanjanja smetnji pismeno ili putem sredstavka javnog informisanja,

u toku ljetnih mjeseci kada se ova usluga ne vrši obavi sve remonte na postrojenjima i distributivnoj mreži kako bi omogucio kvalitetnu uslugu u zimskom periodu tj. periodu korištenja toplotne enrgije,

Clanak 179.

Distributer toplotne energije dužan je sa svim korisnicima zakljuciti Ugovor o pružanju usluga isporuke toplotne energije, kojim ce se regulisati uvjeti prikljucenja, nacin placanja i ostala medusobna prava i obveze, sukladno sa Pravilnikom.

Clanak 180.

Distributer toplotne energije ima pravo obustaviti isporuku toplotne energije pod uvjetom da to tehnicke mogucnosti dozvoljavaju i da se ne ugrožavaju drugi korisnici usluge:

ako korisnik nedopušteno oduzima toplotnu energiju odnosno radni fluid nosioca toplotne energije,
ako namjerno oštecuje uredaje i instalacije u postrojenjima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije,
ako bez odobrenja davaoca usluge promijeni stanje mjernih, regulacionih i sigurnosnih uredaja ili ako skine postavljene plombe sa mjernih, regulacionih, sigurnosnih i drugih uredaja,
ako ne dozvoli pristup osobama ovlaštnim od strane davaoca usluge u prostorije toplotne podstanice i uredaja za ozracivanje sekundarne instalacije,
ako je stanje vlastitih i zajednickih kucnih instalacija takvo da njihov rad predstavlja opasnost za okolinu ili postrojenja davaoca usluge,
ako dodaje ili izmješta grejna tijela, te o tim i slicnim promjenama na sekundarnoj instalaciji ne dobije pismenu suglasnost davaoca usluge
ako postrojenjem za korištenje toplotne energije manipuliše tako da prouzrokuje smetnje drugim korisnicima ili stvara teškoce na postrojenjima davaoca usluge,
ako se postrojenja za korištenje toplotne energije ne održavaju u ispravnom stanju i po uputstvima o upotrebi,
ako ne plati isporucenu toplotnu energiju dva mjeseca uzastopno sa pripadajucim kamatama.

Clanak 181.

Distributer toplotne energije ima pravo i dužnost da:

vrši ocitavanja mjerila potrošnje toplotne energije,
pregleda kucne instalacije i uredaje u prisustvu vlasnika ili njegovog ovlaštenog predstavnika u slucaju kvara, primjedbi na kvalitet grijanja i utvrdivanja eventualnog neovlaštenog trošenja toplotne energije,

Clanak 182.

Korisnik usluge u objektima kolektivnog stanovanja ne može otkazati korištenje toplotne energije, ako to tehnicke mogucnosti ne dozvoljavaju, odnosno ako bi se time ugrozio kvalitet usluge i standard drugim korisnicima, te ako bi se time negativno uticalo na okoliš kao i sigurnost objekata.

Clanak 183.

Suglasnost na prikljucenje novih potrošaca na daljinski sistem grijanja daje distributer toplotne energije sukladno Pravilnikom.

Clanak 184.

Svi objekti kolektivnog stanovanja, ustanove, poslovni prostori, privatne individualne stambene jedinice kao i drugi objekti koji gravitiraju daljinskom sistemu grijanja i nalaze se u urbanom dijelu grada Travnika moraju koristiti daljinski sistem grijanja kao izvor toplotne energije, tj. moraju se prikljuciti na sistem daljinskog grijanja, kada se za to stvore tehnicki uvjeti ako ne posjeduju alternativni izvor toplotne energije koji nije štetan za okoliš.

Clanak 185.

U objektima kolektivnog stanovanja koji su prikljuceni na daljinski sistem grijanja zabranjuje se korištenje bilo kojeg drugog izvora toplotne enrgije kako što je elektricna energija, drvo, ugalj, plin iz individualnih spremnika i slicno iz razloga sigurnosti objekta i ekoloških razloga.

U ovakvim objektima je zabranjeno i odlaganje drveta i uglja za ogrijev u svim prostorijama zajednickog korištenja, stubištima, balkonima kao i na vanjskim javnim površinama i svim drugim površinama koje nisu namijenjene za deponovanje ogrijeva.

Clanak 186.

Kod gradnje novih objekata svi investitori su dužni da postupe sukladno sa Pravilnikom.

IX – MJERE ZA PROVOÐENJE KOMUNALNOG REDA

Clanak 187.

Nadzor nad provodenjem komunalnog reda propisanog ovom Odlukom provodi Služba za zajednicke i komunalne poslove, Služba za inspekcijski nadzor i komunalno-ekološka kontrola (ekološka policija).

Inspekcijski nadzor nad provedbom ove Odluke vrše komunalni inspektori, prometni inspektor u djelu koji se odnosi na javne površine namjenjene za saobracaj i njihov pripadajuci dio koje su u nadležnosti opcine, a gradevinski inspektor u provedbi clanka 63. ove Odluke.

Inspektorima u obavljanju poslova pomaže ekološka policija.

Ako inspektor ili ekološki policajac u svome radu naidu na otpor, mogu zatražiti pomoc nadležne policijske uprave.

Clanak 188.

Inspektori su državni službenici sa posebnim ovlaštenjima.

Inspektor ima iskaznicu kojom dokazuje svoje službeno svojstvo, identitet i ovlaštenja predvidena zakonom.

Clanak 189.

Inspektori provode poslove inspekcijskog nadzora samostalno u ime Opcine, postupaju i donose akte u okviru dužnosti i ovlaštenja utvrdenih Zakonom, ovom Odlukom i drugim propisima.

Inspektori podnose izvješce o svom radu pomocniku nacelnika za inspekcijski nadzor i nacelniku opcine.

Clanak 190.

Fizicke i pravne osobe dužne su mjerodavnim inspektorima u provedbi njihovih ovlaštenja omoguciti nesmetano obavljanje nadzora, pristup do prostorija, objekata, zemljišta, naprava i uredaja, dati licne podatke i pružiti druga potrebna obavještenja o predmetima nadzora.

Zabranjeno je ometanje opcinskih inspektora u radu, bilo: omalovažavanjem, psovanjem, vrijedanjem, prijetnjom, nasrtajem i drugim obosobama pritiska.

Clanak 191.

U obavljanju inspekcijskog nadzora inspektori su ovlašteni:

nadzirati da li se komunalne usluge pružaju u skladu sa propisanim uvjetima,
nadzirati održavanje i korištenje komunalnih objekata i uredaja,
rješenjem narediti fizickim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda,
narediti uklanjanje protupravno postavljenih predmeta, objekata, uredaja i reklama,
zabraniti obavljanje radova,
zabraniti upotrebu komunalnih objekata, uredaja i naprava ukoliko postoje nedostaci sve dok se oni ne uklone
narediti vracanje javne površine u prvobitno stanje,
narediti otklanjanje nepravilnosti koje nisu sukladni sa Odlukom
izdati prekršajni nalog i izreci kaznu,
preduzeti zaštitne mjere oduzimanja stvari kojima se cini prekršaj ili kad je to potrebno u javnom interesu odmah ukloniti predmete sa javne površine ili izvršiti sanaciju javne površine,
podnositi zahtjeve za pokretanje krivicnog, prekršajnog i drugih postupaka.

Ako fizicke ili pravne osobe ne postupe po nalogu mjerodavnih inspektora, potrebne radnje obavit ce se na njihov trošak preko trece osobe.

Mjerodavni inspekor ima ovlaštenja da naredi žurno obustavljanje radova i uklanjanje raznih predmeta, robe, gradevinskog materijala, smeca i drugog otpada sa javne površine i sl. ukoliko ugrožavaju sigurnost gradana, narušavaju izgled grada, ometaju ili ugrožavaju sigurnost odvijanja saobracaja.

Ukoliko je potrebno poduzeti žurne mjere zbog utvrdenih nepravilnosti navedenih u stavku 3 ovog clanka mjerodavni inspektor ce nakon obavljenog uvidaja i utvrdivanja svih cinjenica na zapisnik, povjeriti trecem licu poslove sanacije javne površine i njeno vracanje u prvobitno stanje ili ce uz asistenciju služnenika PU tražiti od JKP Bašbunar uklanjanje predmeta, robe, gradevinskog materijala, smeca, drugog otpada i sl. sa javne površine.

Troškove izvodenja radova i naknade bilo kakve štete snosi odgovorna osoba koja se nije pridržavala odredbi Odluke o komunalnom redu tj. pravna ili fizicka osoba zbog cijih radnji je bilo neophodno poduzeti žurne mjere.

Clanak 192.

U vršenju svojih ovlaštenja inspektor donosi rješenja kojim nalaže pravnim i fizickim osobama odredene radnje s ciljem provodenja komunalnog reda na podrucju opcine Travnik.

Protiv rješenja inspektora može se izjaviti žalba u roku od 8 (osam) dana od dana prijema rješenja.

Žalba iz prethodnog stavka se podnosi nacelniku Opcine Travnik i izjavljena žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Clanak 193.

U vršenju svojih poslova ekološka policija je ovlaštena je da:

upozorava fizicke i pravne osobe na prekršaje sukladno sa ovom Odlukom i drugim propisima iz oblasti komunalne djelatnosti,
pomaže inspektorima u obavljanju njihovih poslova i iste obavještava i ukazuje na prisutne probleme iz oblasti komunalne djelatnosti,
vrši kontrolu izvršavanja usluga iz oblasti zajednicke komunalne potrošnje, kontaktira sa komunalnim poduzecem i drugim pravnim osobama kojima je povjereno obavljanje poslova iz oblasti komunalne djelatnosti i sa predstavnicima mjesnih zajednica, u cilju bržeg rješavanja komunalne problematike,
obavlja i druge poslove koji su mu povjereni.

IX – KAZNENE ODREDBE

Clanak 194.

Novcanom kaznom od 500,00 do 5.000,00 konvertibilnih maraka kaznit ce se pravna osoba, a novcanom kaznom u iznosu od 100,00 do 500,00 konvertibilnih maraka odgovorno lice u pravnom licu za prekršaj, kako slijedi:

ako postavi komunalnu opremu bez suglasnosti Službe za urbanizam ili ako istu redovno ne održava i drži u ispravnom stanju (Clanak 6.),
ako odlaže kucno smece u ili uz ulicne korpe za smece ( Clanak 8 )
ako postavlja komunalne objekte i uredaje u suprotnosti sa odredbama ove Odluke,
ako postavljanje naprava vrši u suprotnosti sa Clanakom 16. i 17. i 18 odluke,
ako postupa suprotno odredbama Clanka 19 i 21. odluke,
ako ne vrši održavanje rekreacionih javnih površina za koje je zadužen (Clanak 22.),
ako oštecuje ili prlja i sl. Rekreacione javne površine (Clanak 22.),
ako ne vrši održavanje autobusnih stanica na nacin predviden Clanakom 23.,
ako postupa suprotno Clanku 24. odluke,
ako oštecuje ili prlja autobusna, taksi stajališta i javna parkirališta (Clanak 23 i 24.),
ako ne donese pijacni red, ako isti nije propisno istaknut i ako se ne pridržava pijacnog reda (Clanak 26.),
ako koristi javne površine izvan prostora otvorene pijace bez odobrenja (Clanak 27.),
ko oštecuje ili uništava predmete postavljene na otvorenim pijacama (Clanak 28),
ako postupa suprotno odredbama Clanka 29. odluke,
ako postupa suprotno odredbama Clanka 30, 31. i 32,.
ako nema istaknutu firmu ili reklamu ili ako je ista postavljena bez odobrenja (Clanak 33. i 35.)
ako postupa suprotno odredbama Clanka 36, 37, 38, i 40. odluke
ako ne uklone kvar na reklami u propisanom roku Clanak 41. odluke,
ako postavi reklamu na zabranjenom mjestu Clanak 42. Odluke
ako postupa suprotno odredbama Clanka 44. odluke
ako nakon prestanka poslovanja ne uklone reklamu u propisanom roku (Clanak 43.),
ako postavljaju plakate, oglase i slicno u suprotnosti sa odredbama Clanka 45. i Clanka 46. odluke,
ako ne vrši održavanje javne rasvjete u skladu sa Clanak 47, 48, 49 i 50
ako postupi suprotno Clanku 51. odluke,
ako postavi reklame na subove javne rasvjete bez odobrenja (Clanak 53.),
ko ne ucestvuje u sufinansiranju troškova javne rasvjete (Clanak 55.),
ako postupa suprotno Clanku 59. odluke,
ako ne održava u cistom i urednom stanju vanjske dijelove zgrade ili ako radove vrši bez odobrenja (Clanak 61. i Clanak 62.),
ako se ne pridržava Clanka 63 i 64 odluke
ako postavlja i održava ograde suprotno Clanku 65. i Clanku 66.,
ako vrtove, vocnjake i druge slicne površine ispred zgrade (ogradene ili neogradene) te ograde, i neizgradena zemljišta uz javne površine ne drže urednim (Clanak 67. i Clanak 68. ),
ako ne vrši cišcenje i održavanje javnih prometnih površina u skladu sa utvrdenim Programom (Clanak 70.),
ako nakon održane manifestacije organizator ne ocisti javnu površinu (Clanak 75.),
ako postupa suprotno Clanku 76. odluke,
ako postupa suprotno odredbama Clanka 77., Clanka 78., 79. i Clanka 80.,
ako postupa suprotno pojedinacnim zabranama iz Clanka 81. odluke,
ako ne vrši održavanje javnih zelenih površina na nacin predviden Programom (Clanak 83.),
ako ne vrši održavanje zelene površine na nacin predviden Clankom 87. odluke
ako vrši radnje iz Clanka 90. i Clanka 91. odluke,
ako ne postupa u skladu sa Clankom 96. odluke,
ako ne postupa u skladu sa odredabama Clanka 97, 99, 100, 102, 103 i 104,
ako odlaganje zemlje sa iskopa i otpadnog gradevinskog materijala vrši van predvidenih mjesta (Clanak 106.),
ako vrši utovar i istovar robe suprotno Clanku 107. odluke
ako odlaže ambalažu i robu ispred poslovnog prostora na javnoj površini (Clanak 108.)
ako vrši prekopavanje javne površine bez odobrenja (Clanak 109.),
ako ne vrati prokopanu javnu površinu u prvobitno stanje (Clanak 112.)
ako ne obavijesti nadležnu službu o pocetku izvodenja radova ili ukoliko ne nadoknadi pricinjenu štetu na drugim instalacijama (Clanak 115 i 116),
ako postupa suprotno Clanku 117 i 118. odluke,
ako odlaže krupni otpad ili otpad iz Clanka 124. stav 2 na javnu površinu ili u posude za kucno smece ( Clanak 125 )
ako postupa u suprotnosti sa odredbama Clanka 127. i 128.,
ako ne nabavi odgovarajucu posudu za smece (Clanak 129. )
ako ne koristi usluge organizovanog odvoza kucnog smeca ili ne placa naknadu komunalnom preduzecu ili odlaže komunalni otpad izvan svog predvidenog mjesta odlagališta (Clanak 133.)
ako ne ispunjavaju obaveze koje su predvidene Clankom 141. i 142 odluke,
ako ne uklone posipni materijal u roku koji je predviden Clankom 143. odluke,
ako ne vrše uklanjanje snijega i leda na nacin predviden Clankom 144, 145 i 146. odluke,
ako cini radnje koje su zabranjene (Clanak 148.)
ako ne održava kucnu vodovodnu mrežu ( 150.)
ako ne vrši obaveze iz Clanka 153. odluke,
ako ne omoguci komunalnom preduzecu obavljanje poslova iz Clanka 154. Odluke
ako se ne pridržava zabrana navedenih u Clanku 156 Odluke
ako izvrši prikljucak bez suglasnosti ili ne izvrši prikljucak na kanalizacionu mrežu putem kanalizacionog prikljucka (Clanak 159.)
ako cini radnje koje su zabranjene (Clanak 160.)
ako držanje životinja vrši u suprotnosti sa odredbama Clanka 163. Odluke
ako kod vršenja sistematske deratizacije i dezinsekcije postupa suprotno Clanaku 169. Odluke
ako kao vlasnik ili korisnik objekta ne održava u ispravnom stanju zajednicke ili vlastite kucne instalacije (Clanak 176 )
distributer toplotne energije ako se ne pridržava svojih dužnosti navedenih u Clanku 178
distributer toplotne energije ukoliko obustavi isporuku toplotne energije suprotno uvjetima navedenim u Clanku 180
ako kao vlasnik ili korisnik objekta, kod kojeg su ispunjeni uvjeti iz Clanka 180, ne dozvoljava distributeru toplotne energije izvodenje radova radi obustave isporuke toplotne enregije ( Clanak 180 )
ako kao vlasnik ili korisnik objekta ne dozvoljava distributeru toplotne energije ocitovanje mjerila potrošnje ili pregled kucnih instalacija (Clanak 181 )
ako se ne pridržava odredaba Clanka 185
ako ometa opcinskog inspektora u radu ili postupa suprotno odredbama navedenim u Clanaku 190. Odluke,
ako ne omoguci komunalnom inspektoru i ekološkom polivajcu vršenje radnji iz Clanka 191. i Clanka 193. Odluke.

Za prekršaje utvrdene u stavku 1. ovog Clanka kaznit ce se i pojedinac koji samostalno obavlja djelatnost osobnim radom (samostalni gospodarstvenik), novcanom kaznom od 200 do 2.000 KM.

Clanak 195.

Novcanom kaznom u iznosu od 20,00 KM do 200,00 KM kaznit ce se gradanin :

ako postavi komunalnu opremu bez suglasnosti Službe za urbanizam ili ako istu redovno ne održava i drži u ispravnom stanju (Clanak 6.),
ako odlaže kucno smece u ili uz ulicne korpe za smece ( Clanak 8. ),
ako oštecuje, šara, uništava i premješta komunalne objekte i uredaje (Clanak 8., 9., 10., 11., 12., 13., i 14. odluke),
ako izvrši postavljanje naprava na javnim površinama bez odobrenja (Clanak 16.),
ako postupa suprotno Clanku 16, 17. i 18. odluke,
ako postupa suprotno odredbama Clanka 19. i 21. odluke,
ako oštecuje, prlja isl. Rekreacione javne površine (Clanak 22.),
ako oštecuje i prlja autobusna stajališta, taksi i javna parkirališta (Clanak 23 i 24.),
ako ne poštuje utvrdeni pijacni red (Clanak 26.),
ako koristi javne površine izvan prostora otvorene pijace bez odobrenja (Clanak 27.),
ko oštecuje ili uništava predmete postavljene na otvorenim pijacama (Clanaku 28),
ako vlasnik odnosno korisnik izloga postupa suprotno Clanaku 30., 31. i 32.,
ako postavi reklamu bez odobrenja (Clanak 35.),
ako postupa suprotno odredbama Clanka 36, 37 , 38 i 40 . odluke,
ako ne uklone kvar na reklami u propisanom roku (Clanak 41.),
ako postavi reklamu na zabranjenom mjestu Clanak 42. odluke,
ako postupi suprotno Clanku 43. odluke,
ako postupa suprotno odredbama Clanka 44. Odluke,
ako postavljaju plakate, oglase i slicno u suprotnosti sa odredbama Clanka 45. i Clanka 46. odluke,
ako postupi suprotno Clanku 51. odluke,
ako postavi reklame na subove javne rasvjete bez odobrenja (Clanak 53.),
ko ne ucestvuje u sufinansiranju troškova javne rasvjete (Clanak 55),
ako ne postupi u skladu sa Clankom 59. odluke,
ako ne održava u cistom i urednom stanju vanjske dijelove zgrade ili ako radove vrši bez odobrenja (Clanak 61. i Clanak 62.),
ako se ne pridržava Clanka 63 i 64 odluke,
ako postavi ogradu suprotno Odluci (Clanak 65. i Clanak 66.),
ako ne postupa po Clanaku 67. i 68. odluke,
ako ne vrši održavanje javne površine u skladu sa Clankom 76. odluke,
ako neovlašteno otvara, zatvara, nenamjenski koristi ili otudi poklopce, rešetke i druge djelove slivnika, šahtova i ostalih otvora na javnim površinama (Clanak 78.),
ako postupa suprotno pojedinacnim zabranama iz Clanka 81. odluke,
ako ne vrši održavanje zelene površine na nacin predviden Clanakom 87. odluke,
ako koristi javnu zelenu površinu u poljoprivredne svrhe (Clanak 89.),
ako cini radnje koje su zabranjene (Clanak 90. i Clanak 91.),
ako ne vrši održavanje stabala i grana na nacin predviden Clankom 96. Odluke,
ako ne postupa u skladu sa odredabama Clanka 97, 99, 100, 102, 103 i 104,
ako vrši odlaganje zemlje i otpadnog gradevinskog materijala van predvidenih mjesta (Clanak 106.),
ako vrši utovar i istovar robe suprotno Clanku 107. odluke,
ako odlaže ambalažu i robu ispred poslovnog prostora na javnoj površini (Clanak 108.),
ako vrši prekopavanje javne površine bez odobrenja (Clanak 109.),
ako ne vrati prokopanu javnu površinu u prvobitno stanje (Clanak 112.),
ako ne obavijesti nadležnu službu o pocetku izvodenja radova ili ukoliko ne nadoknadi pricinjenu štetu na drugim instalacijama (Clanak 115 i 116),
ako postupa suprotno Clanku 117 i 118. odluke,
ako odlaže krupni otpad ili otpad iz Clanka 124. stav 2. na javnu površinu ili u posude za kucno smece ( Clanak 125 ),
ako ne nabavi odgovarajucu posudu za smece (Clanak 129. ),
ako nije preduzeo potrebne radnje da sprijeci ispadanje smeca i neugodne mirise (Clanak 130. stavak 2.),
ako vrši prebiranje i prekopavanje smeca (Clanak 131. stavak 5.),
ako ne koristi usluge organizovanog odvoza kucnog smeca ili ne placa naknadu komunalnom preduzecu ili odlaže komunalni otpad izvan svog predvidenog mjesta odlagališta (Clanak 133.),
ako ne postupa u skladu sa Clankom 144., 145. i 146. odluke,
ako cini radnje koje su zabranjene (Clanak 148.),
ako ne održava kucnu vodovodnu mrežu ( Clanak 150.),
ako ne vrši obaveze iz Clanka 153. odluke,
ako ne omoguci komunalnom preduzecu obavljanje poslova iz Clanka 154. odluke,
ako cini radnje koje su zabranjene (Clanak 156.),
ako izvrši prikljucak bez suglasnosti ili ne izvrši prikljucak na kanalizacionu mrežu putem kanalizacionog prikljucka (Clanak 159.),
ako cini radnje koje su zabranjene (Clanak 160.),
ako držanje životinja vrši u suprotnosti sa odredbama Clanka 163. odluke,
ako vrši držanje i napasanje životinja na javnim površinama (Clanak 164.),
ako kod vršenja sistematske deratizacije i dezinsekcije postupa suprotno Clanaku 169. odluke,
ako kao vlasnik ili korisnik objekta ne održava u ispravnom stanju zajednicke ili vlastite kucne instalacije (Clanak 176 )
ako kao vlasnik ili korisnik objekta, kod kojeg su ispunjeni uvjeti iz Clanka 180, ne dozvoljava distributeru toplotne energije izvodenje radova radi obustave isporuke toplotne enregije (Clanak 180)
ako kao vlasnik ili korisnik objekta ne dozvoljava distributeru toplotne energije ocitovanje mjerila potrošnje ili pregled kucnih instalacija (Clanak 181 )
ako se ne pridržava odredaba Clanka 185
ako ometa opcinskog inspektora u radu ili postupa suprotno odredbama navedenim u Clanaku 190. Odluke,
ako ne omoguci komunalnom inspektoru i ekološkom poosobejcu vršenje radnji iz Clanka 191. i Clanka 193. Odluke.

Clanak 196.

Novcanom kaznom iz Clanka 195. stav 1. kaznit ce se roditelji, usvoljitelj odnosno staratelji, maloljetnika koji je pocinio neki od prekršaja iz istog Clanka.

X – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREBE

Clanak 197.

Opcinski nacelnik dužan je da donese sve akte predvidene ovom Odlukom u roku od 90 (devedeset) dana od dana stupanja Odluke na snagu.

Clanak 198.

Poduzece ili druga pravna osobe kojima je povjereno obavljanje poslova sukladno sa ovom Odlukom, dužni su u roku od 60 (šestdeset) dana od dana stupanja na snagu ove Odluke organizirati obavljanje svoje djelatnosti sukladno odredbama ove Odluke.

Clanak 199.

Odluku o osnivanju ekološke policije donosi Opcinsko vjece Travnik.

Odlukom ce se definirati nacin organiziranja ekološke policije i nacin financiranja.

Clanak 200.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o komunalnom redu („Službene novine Opcine Travnik“, broj 11/06).

Clanak 201.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom novinama Opcine Travnik“.

Broj: 01-1-1-4-588/09 PREDSJEDATELJ

Nadnevak;28.12.2009. godine OPCINSKOG VIJECA TRAVNIK

Ljupko Sucic,v.r.