PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU RADA SKLONIŠTA ZA NEZBRINUTE ŽIVOTINJE GOLEŠ

NADZORNI ODBOR JKP “BAŠBUNAR” TRAVNIK, DAO JE ROK OD 8 DANA, KAKO BI SE RAZMOTRILI SVI EVENTUALNI PRIJEDLOZI, SUGESTIJE, PRIMJEDBE I DOPUNE NA TEKST PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU RADA SKLONIŠTA ZA NEZBRINUTE ŽIVOTINJE GOLEŠ.

Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 28. Statuta JKP “Bašbunar” d.o.o. Travnik (S–319/06 od 07.04.2006. godine, OPU 2135/2008. od 04.03.2009.g. i OPU-IP 1148/2011 od 09.08.2011.g.), Nadzorni odbor JKP „Bašbunar“ d.o.o. Travnik, na sjednici koja je održana dana 31.05.2023. godine, d o n o s i

PRAVILNIK

o uslovima i načinu rada skloništa za životinje „Goleš“

Član 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način držanja životinja u skloništu za životinje „Goleš“ (u daljnjem tekstu: sklonište), osposobljenost zaposlenih koji sakupljaju životinje i brinu se o njima u skloništu, postupanje sa životinjama, rad skloništa te sadržaj i način vođenja evidencija u skloništu.

Član 2.

(Osnovni pojmovi)

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

a) volonter-lice koja dobrovoljno ulaže svoje lično vrijeme, trud, znanje i vještine za rad u skloništu bez isplate novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje,

b) biosigurnosne mjerenadzirani ulazak i izlazak ljudi, životinja i vozila u sklonište i iz skloništa, održavanje reda i čistoće, osiguranje zdravstvene ispravnosti vode, uklanjanje lešina životinja te provođenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u skloništu,

c) odgovorno posjedovanje životinjeobuhvata označavanje životinje, vakcinaciju, kontrolu razmnožavanja, brigu o životinji (smještaj, hrana, voda) te osiguranje zdravlja životinje,

d) korisna podna površinapodna površina koju životinja može nesmetano koristiti, u što se ne ubraja površina koju zauzimaju oprema za hranjenje i napajanje, ležaj te druga oprema i dodaci za zadovoljavanje potreba životinje,

e) socijalizacija životinjenavikavanje životinje na različite podražaje iz njezine okoline,

f) privremeni udomiteljposjednik koji drži do 20 odnosno 20 pasa ili mačaka starijih od 6 (šest) mjeseci u svrhu udomljavanja, koje mu je povjerilo na čuvanje sklonište s kojim o tome ima sklopljen ugovor,

g) kapacitet skloništaukupan broj mjesta za držanje pojedinih vrsta životinja u skloništu,

h) standardni operativni postupciniz pisanih uputa kojima se želi postići jednoobraznost izvođenja postupaka u skloništu kojima se osigurava zdravlje i dobrobit životinja.

Član 3.

(Krug skloništa)

(1) Sklonište mora biti ograđeno radi sprječavanja nekontrolisanog kretanja ljudi, životinja i vozila.

(2) Ograda skloništa mora osigurati primjerenu vizuelnu izolaciju od okoliša na način da se životinje u skloništu zaštite od uznemiravanja.

(3) Krug skloništa mora biti dovoljno prostran da osigura njegovu funkcionalnu povezanost, a sve površine koje nisu betonirane ili asfaltirane moraju biti uredno održavane.

(4) Na ulazu u sklonište mora biti postavljena tabla s nazivom skloništa, adresom, telefonskim brojem skloništa, iradnim vremenom skloništa.

(5) Ulazak lica u sklonište koja dolaze u kontakt sa životinjama mora se nadzirati i o tome se mora voditi evidencija, kroz postojeće evidencije.

Član 4.

(Uslovi za sklonište, električna energija)

(1) Sklonište mora biti izgrađeno i održavano na način da osigura primjerene uslove smještaja životinja s obzirom na vrstu i kategoriju životinja smještenih u skloništu.

(2) Sklonište se mora nalaziti na mjestu na kojem je moguće osigurati električnu energiju i vodu te odgovarajući prilazni put za motorna vozila.

(3) Sklonište mora osigurati rezervni sistem napajanja za osiguranje energije (agregat) koji pokreće sisteme koji utječu na dobrobit životinja.

Član 5.

(Voda)

(1) Sklonište mora biti snadbjeveno dovoljnom količinom vode u skladu sa potrebama skloništakoja mora biti kontrolisana u ovlaštenim laboratorijama najmanje jedanput godišnje.

(2) Ako se voda za piće namijenjena napajanju životinja u skloništu drži u spremnicima, spremnici moraju biti zatvoreni i smješteni tako da nisu direktno izloženi suncu, a u slučaju niskih temperatura zaštićeni od smrzavanja vode u njima.

(3) Spremnici iz stava 2. ovoga člana moraju se čistiti, prati i dezinficirati s takvom učestalošću da se osigura kvaliteta vode za piće.

(4) O postupcima iz stava 3. ovoga člana sklonište vodi evidenciju.

Član 6.

(Održavanje čistoće)

(1) U skloništu mora biti omogućeno efikasno održavanje, čišćenje, pranje i dezinfekcija opreme, prostora i prostorija.

(2) Površine u skloništu u zatvorenim prostorima gdje borave životinje moraju biti izrađene od materijala koji se lako čisti, pere i dezinficira, a drvene podloge moraju biti zaštićene na način koji omogućava čišćenje.

(3) Vanjski prostori na kojima se drže životinje moraju biti od materijala koji su primjereni vrsti životinja, a podloga za pse mora biti izvedena od najmanje pijeska, šljunka ili sličnog materijala.

(4) Kućice za pse mogu biti izgrađene od drvenog materijala zaštićenog zaštitnim premazom koji nije štetan za životinje te koji omogućava djelotvorno pranje, čišćenje, dezinfekciju i dezinsekciju.

(5) Svi prostori i prostorije u skloništu moraju biti očišćeni i oprani sredstvima opće namjene te prema potrebi dezinficirani.

(6) Unutar kruga skloništa mora se provoditi deratizacija i dezinsekcija dva puta godišnje. Dezinsekciju sklonište može obavljati samostalno.

(7) O provedenim mjerama iz stava 1. ovoga člana sklonište je dužno posjedovati i čuvati dokumentaciju najmanje 3 (tri) godine.

(8) Sklonište mora imati zatvoreni sistem za prikupljanje i odvođenje otpadnih voda.

Član 7.

(Zbrinjavanje leševa)

(1) Sklonište mora imati hlađenu prostoriju/prostor za odlaganje lešina ili zamrzivač.

(2) Prostorija/prostor odnosno zamrzivač iz stava 1. ovoga člana:

– mora biti zaključana i smještena u krugu skloništa tako da je onemogućen pristup neovlaštenim licima i životinjama,

– smije biti korištena samo u svrhu odlaganja leševa iz skloništa,

– mora biti redovno čišćena, prana i dezinficirana.

(3) Zamrzivač iz stava 1. ovoga člana ne može biti smješten u prostoriji ili prostorima gdje se drže životinje i hrana.

(4) Leševi životinja moraju biti redovno zbrinuti i odvoženi o čemu se dokumentacija čuva najmanje 3 (tri) godine.

Član 8.

(Briga u skloništu)

(1) Briga o životinjama u skloništu obuhvata:

– način držanja životinja, njegu, hranjenje, zdravlje i dobrobit životinja, s obzirom na potrebe životinja,

– svakodnevnu kontrolu zdravlja i dobrobiti životinja,

– osiguranje veterinarsko-zdravstvene zaštite životinja,

– zaštitu životinja od drugih životinja i ljudi kao i sprječavanje bijega životinja iz skloništa te sprječavanje ulaska drugih životinja u sklonište,

– socijalizaciju životinja.

(2) Životinjama u skloništu mora se osigurati, s obzirom na potrebe životinjske vrste, starost, stepen razvoja i stepena prilagođavanja, odgovarajuća površina, osvjetljenje (dnevno-noćni ritam), temperatura, vlažnost, prozračivanje i koncentracija plinova.

(3) Za asocijalne životinje u skloništu potrebno je osigurati odvojene prostorije.

(4) Uz brigu o životinjama iz stava 1. ovoga člana, sklonište treba osigurati i:

– edukaciju javnosti o odgovornom posjedovanju životinja,

– oglašavanje o životinjama putem službene Web stranice,

– promociju skloništa i udomljavanja životinja.

Član 9.

(Radno vrijeme)

(1) Za potrebe brige o životinjama sklonište mora osigurati najmanje:

– redovno radno vrijeme u sedmici,

– rad u jednoj smjeni,

– dežurstvo izvan radnog vremena (pasivno dežurstvo)

– telefonsko dežurstvo tokom noći za hitne slučajeve.

(2) Sklonište mora biti otvoreno za javnost u redovnom radnom vremenu najmanje 4 (četiri) sata dnevno.

(3) Posjetioci skloništa su dužni da posjete najave putem službenog e.maila i da prilikom posjete skloništu punim imenom i prezimenom se upiše u knjigu evidencije. Posjetioci sebi samostalno su dužni obezbjediti odgovarajuću opremu i preuzimaju odgovornost za eventualne nezgode u skloništu (ugrizi, ogrebotine isl)

Član 10.

(Uposleni)

(1) Sklonište mora imati najmanje 2 (dva) radnika koji brinu o životinjama koji su osposobljeni za te aktivnost.

(2) U skloništu se imenuje imenovan voditelj skloništa kao odgovorno lice za poslove skloništa.

(3) Lica koje rade u skloništu ne smiju biti pravosnažno osuđena za djela zanemarivanja, zlostavljanja, mučenja i ubijanja životinja, niti protiv njih za isto smije biti u toku sudski postupak, o čemu moraju pribaviti potrebnu dokumentaciju.

(4) Volonteri koji rade u skloništu mogu raditi samo pod nadzorom zaposlenih u skloništu i ne ubrajaju se u zaposleno osoblje, te o istima sklonište mora voditi evidenciju.

(5) Za volontere iz stava 4. ovoga člana sklonište mora osigurati interno osposobljavanje za brigu o životinjama i postupanju s njima, o čemu se mora voditi evidencija.

Član 11.

(Podaci o životinjama)

(1) Sklonište mora voditi podatke o svim životinjama u skloništu (vrsta, pol, procijenjena starost, mjesto i vrijeme pronalaska), uključujući i fotografije životinja i te podatke objavljivati putem službene Web stranice.

(2) Sklonište je u obavezi preduzimati potrebne aktivnosti s ciljem udomljavanje životinja.

(3) Sklonište mora potencijalnim udomiteljima osigurati kontakt sa životinjama koje su spremne za udomljavanje, o čemu odlučuje voditelj skloništa, a to su:

– zdravi psi cijepljeni protiv bjesnoće i označeni mikročipom te štenci mlađi od 3 (tri) mjeseca koji su nakon boravka u izolaciji označeni mikročipom i

Član 12.

(Preuzimanje životinja)

(1) U sklonište se može smjestiti i životinja o kojoj se njen vlasnik ne može ili ne želi brinuti, uz koju vlasnik mora dostaviti propisanu dokumentaciju.

(2) Vlasnik iz stava 1. ovoga člana pri smještaju životinje u sklonište mora predati životinju u skladu s uslovima preuzimanja koje određuje sklonište te ispuniti obrazac 1. koji se nalazi u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(3) Pravna i fizička lica koja udomljuju životinje iz skloništa moraju prilikom preuzimanja životinje dati svoje lilne podatke voditelju skloništa na obrascu 4. koji se nalazi u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(4) U skloništu se mora redovno voditi evidencija o preuzetim životinjama te o pravnim i fizičkim licima (naziv ili ime i prezime, JMB, adresa, telefonski broj) koja udomljuju životinje iz skloništa ili ostavljaju životinje u skloništu.

(5) Sklonište ima pravo vlasniku iz stava 1. ovoga člana naplatiti troškove brige, sterilizacije, označavanja i provođenje mjera veterinarske zaštite životinje.

Član 13.

(Hvatanje životinje)

(1) Nakon hvatanja životinje potrebno je na mjestu nalaska provjeriti je li životinja označena mikročipom te ako nije evidentirati podatke o životinji putem jedinstvenog informacijskog centra i i evidentirati potrebne podatke.

(2) Posao hvatanja životinja sklonište može povjeriti i drugom pravnom ili fizičkom licu uz prisustvo veterinara koji su zaposleni u Skloništu i komunalnog redara općine Travnik.

(3) Podaci o životinji iz stava 1. ovog člana moraju se po dolasku u sklonište, tokom tekućeg radnog dana uvesti u evidenciju skloništa.

(4) Po prijemu prijave o izgubljenoj ili napuštenoj životinji sklonište mora:

– odmah evidentirati putem jedinstvenog informacionog centra sve dostupne podatke o prijavljenoj životinji,

– osigurati njen smještaj u roku od 24 sata, osim u slučaju nedostatka prostora,

– nađenoj ozlijeđenoj životinji osigurati veterinarsku pomoć odmah, a najkasnije unutar 2 (dva) sata od prijema prijave i

– evidentirati putem jedinstvenog informacionog centra naknadno primljene podatke o izgubljenim životinjama i životinjama primljenim u sklonište najkasnije prvi sljedeći radni dan nakon primanja istih.

(5) Životinja oduzeta rješenjem veterinarskog inspektora mora se uvesti u evidenciju skloništa te se mora ispuniti obrazac 1. ovoga Pravilnika.

(6) Životinja iz stava 5. ovoga člana smješta se u sklonište na teret vlasnika, a ukoliko isti nije u mogućnosti podmiriti trošak, nastale troškove finansirat će općina te će se ista po okončanju postupka nastale troškove naplatiti od vlasnika.

Član 14.

(Izolacija)

(1) Novoprimljena životinja po dolasku u sklonište mora biti smještena u prostor za izolaciju do pregleda koji obavlja doktor veterinarske medicine (u daljnjem tekstu: veterinar), a koji se mora provesti najkasnije u roku od 24 sata po dolasku životinje.

(2) Veterinar donosi odluku o dužini boravka životinje u izolaciji.

(3) Svaka novoprimljena životinja u skloništu mora biti uvedena u evidenciju skloništa, najkasnije 24 sata po smještaju.

(4) Prostor za izolaciju mora biti očišćen, opran i dezinficiran nakon svakog izlaska životinje, a po potrebi i prije ulaska životinje u prostor izolacije.

(5) U prostoru za izolaciju mora se osigurati da:

– bilo koja tvar (urin, feces, stelja, hrana i dr.) iz jednog odjeljka ne kontaminira druge odjeljke,

–pristup prostoru izolacije ima samo zaposleno osoblje skloništa i veterinar i

– se o ulasku i izlasku životinja iz prostora za izolaciju vodi evidencija.

Član 15.

(Smještaj i površina u izolaciji)

(1) U prostoru za izolaciju životinje se moraju držati odvojeno, osim ako veterinar odredi drugačije.

(2) Površine podova u prostoru za izolaciju moraju biti izrađene od materijala koji se lako čiste, peru i dezinficiraju.

(3) U prostoru za izolaciju mora biti osigurana podna površina za:

– psa u skladu s članom 18. stav 1. tačka 1. ovoga Pravilnika,

 (4) Ako su uz prostor za izolaciju osigurani ispusti, isti među sobom moraju biti razdvojeni punom pregradom te biti od materijala koji se može čistiti, prati i dezinficirati.

(5) Korisna podna površina u prostoru za izolaciju po životinji može biti i manja ako tako odredi veterinar.

Član16.

(Prostori u skloništu)

Sklonište za životinje sastoji se od:

– prostorije/prostora za prijem stranaka i vođenje evidencija,

– prostorije za prijem i pregled životinja koji obavlja veterinar,

– prostora za njegu životinja (čišćenje, kupanje, sušenje, tretiranje protiv parazita),

– prostorije/prostora za izolaciju životinja (za novo primljene ili ozlijeđene/bolesne životinje),

– prostorije/prostora za smještaj životinja (kavezi, nastambe, odjeljci, kućice),

– prostorije/prostora za odvajanje agresivnih životinja (kavezi, nastambe, odjeljci, kućice),

– prostorije/prostora za spremanje sredstava za čišćenje i dezinfekciju koja mora biti zaključana,

– prostora za skladištenje hrane,

– prostora za pripremu i raspodjelu hrane za životinje te čišćenje i pranje posuđa, odnosno posuda za hranu i vodu,

– prostorije za osoblje,

– prostora s garderobnim ormarima za osoblje u kojem se osoblje može presvući,

– sanitarnog čvora (WC, kupaonica)

– hlađene prostorije/prostora za odlaganje lešina životinja ili zamrzivača koji se koristi u istu svrhu,

– prostora za slobodno kretanje životinja i po potrebi, njihovu socijalizaciju.

Član 17.

(Smještaj pasa)

(1) Prostor za smještaj pasa iz člana 16. stav 1. tačka 5. ovoga Pravilnika sastoji se od:

– zatvorenog prostora, primjereno zagrijanog i zračnog, sa dovoljno mjesta za rukovanje životinjama ukupne najmanje podne površine 2 m2 po životinji, na koji se nastavlja ispust natkriven do najmanje 1/3 propisane površine u odnosu na broj pasa u skladu s tačkom 2. ovoga stava te s ležajem odgovarajuće veličine za svaku životinju koji je prekriven suhom i čistom prostirkom i

– ispusta koji može biti povezan s jednim ili više zatvorenih prostora, u kojem se po jednom odraslom psu, mjereći njegovu visinu u grebenu, mora osigurati sljedeća korisna podna površina:

a) za psa do 35 cm visine treba osigurati najmanje 4 m2 podne površine, a u slučaju zajedničkog držanja pasa treba biti osigurano najmanje 2 m2 podne površine po psu,

b) za psa od 36 do 45 cm visine treba osigurati najmanje 4 m2 podne površine,

c) za psa od 46 do 55 cm visine treba osigurati najmanje 5 m2 podne površine,

d) za psa višeg od 55 cm treba osigurati najmanje 6 m2 podne površine.

(2) Kod zajedničkog držanja pasa računa se ukupna korisna podna površina na način da se površini za najvišeg psa doda 50% površine za svakog daljnjeg psa u odnosu na njegovu visinu iz stava 1. tačka 2. ovoga člana.

(3) Ispust može biti zajednički za više zatvorenih prostora ukoliko odgovara propisanoj površini po visini psa iz stava 1. i 2. ovoga člana.

(4) Kujama sa štencima ili štencima bez majke starosti do 2 mjeseca mora se osigurati odjeljak u kojem ima dovoljno mjesta za ležanje i igru, najmanje podne površine koja se odnosi na dva pojedinačna psa kako je propisano stavom 2. ovoga člana.

Član 18.

(Kućice za pse)

(1) U skloništu je dopušteno držati pse i u kućicama ukoliko u skloništu postoje objekti s prostorijama/prostorima u skladu sa članom 16. i 17. ovoga Pravilnika.

(2) Izuzetno od člana 16. stav 1. tačka 5. i člana 17. ovoga Pravilnika, zdravi odrasli psi mogu se držati i u vanjskim prostorima s kućicama kao i kuja sa štencima starijim od dva mjeseca ili štenci bez majke stariji od tri mjeseca, kad je temperatura okoliša za njih ugodna, a što je vidljivo iz njihovog općeg stanja i ponašanja.

(3) Kućice za pse moraju biti izrađene od primjerenog materijala, štititi od nepovoljnih vremenskih uslova, biti primjerene veličini psa tako da isti u njoj može ležati, stajati uspravno u prirodnom stojećem položaju, okrenuti se i njegovati.

(4) Otvori na kućici moraju biti dovoljno veliki da pas može nesmetano prolaziti te smješteni na način da životinju štite od neugodnih vremenskih uslova.

(5) U kućici mora biti osiguran suh ležaj koji se lako čisti.

(6) Prostor na kojem se nalaze kućice za pse mora biti ograđen te mora biti u skladu s podnom površinom iz člana 17. stav 1. tačka 2. i stav 2. ovoga Pravilnika koja ne uključuje površinu kućica i mora biti natkrivena do najmanje 1/3 propisane površine.

(7) Ograđeni prostor u kojem se drže životinje u kućicama mora biti odgovarajuće visine da osoblje može bez smetnje očistiti prostor i rukovati životinjama, te odgovarajuće visine i izgrađen na način da se spriječi bijeg životinja.

Član 19.

(Prostor za socijalizaciju)

(1) Prostor za slobodno kretanje i socijalizaciju pasa unutar skloništa mora biti ograđen i uređen na način da nema mogućnosti ozljeđivanja životinja te omogućiti da se psi mogu slobodno kretati i družiti primjereno svojim potrebama.

(2) Psi se moraju svakodnevno izvoditi u prostor iz stava 1. ovoga člana, u skladu sa svojim potrebama, osim ako veterinar odredi drugačije.

(3) Prostor iz stava 1. ovoga člana mora biti najmanje površine 50 m2 te se istovremeno u njemu ne smiju nalaziti asocijalne životinje.

(4) Prostor iz stava 1. ovoga člana ne može se koristiti za stalno držanje životinja.

Član 20.

(Način brige i držanja)

(1) U skloništu se mora spriječiti razmnožavanje životinja.

(2) Ženke s mladunčadi kao i bolesne i agresivne životinje moraju se smjestiti odvojeno od drugih životinja.

(3) Hrana i voda životinjama se moraju nuditi na način prilagođen njihovoj vrsti, stanju i dobi, a o izuzecima zbog zdravstvenog stanja životinja odlučuje veterinar.

(4) Životinjama u prostoru u kojem borave moraju biti na raspolaganju odgovarajući predmeti kojima se zanimaju.

(5) Životinje se ne smiju držati vezane osim po savjetu veterinara.

Član 21.

(Temperatura, svjetlo, grijanje, hlađenje i prozračivanje prostorija)

(1) U prostorijama i prostorima u skloništu u kojima borave životinje mora biti osigurano:

– dovoljno dnevnog svjetla da se životinje međusobno vide,

– mjerni instrument za pokazivanje temperature prostora,

– temperatura zraka u zatvorenom unutarnjem dijelu za smještaj pasa u rasponu od + 5°C do +27°C

(2) Štencima tokom prvih mjesec dana života treba osigurati grijanje usmjerenim izvorom topline koji osigurava temperaturu na ležaju od + 20°C do + 25°C (infracrvena svjetiljka, grijani pod i sl.), s negrijanim prostorom u koji se životinje mogu pomaknuti u slučaju da im je prevruće, odnosno, ukoliko nije osigurano grijanje usmjerenim izvorom topline, temperatura prostora u kojem se nalaze životinje ne smije biti niža od +18°C, a ležište za životinje treba biti toplinski izolirano.

(3) U prostorijama za smještaj životinja mora biti osiguran sistem prozračivanja, a po potrebi i klimatizacijski sistem, koji će osigurati dostatno prozračivanje, grijanje ili hlađenje.

(4) Izuzetno od stava 1. ovoga člana, ukoliko su u sklonište smještene životinje koje zahtijevaju poseban temperaturni režim, temperatura se mora prilagoditi potrebama životinja, a odluku o istome donosi veterinar.

(5) Na prostore s kućicama za držanje pasa ne primjenjuju se odredbe ovoga člana.

Član 22.

(Privremeni udomitelj)

(1) Privremeni udomitelj mora zadovoljavati sljedeće uslove za:

– držanje pasa u zatvorenom prostoru s ispustom ili dvorištem:

a) psi koji se drže u stambenom ili drugom zatvorenom prostoru moraju imati mogućnost izlaska u ispust ili dvorište,

b) zatvoreni dio mora biti primjereno zagrijan i zračan, s ležajem odgovarajuće veličine sa suhom i čistom prostirkom za svaku životinju te mora biti dovoljno mjesta za rukovanje životinjom, ukupne najmanje površine 2 m2

c) za štence ili kuju sa štencima zatvoreni dio mora biti u skladu s članom 17. stav 4. ovoga Pravilnika i

d) u ispustu/dvorištu moraju biti osigurane površine u skladu s članom 17. stav 1. tačka 2. i stav 2. ovoga Pravilnika

– držanje pasa u otvorenom prostoru s kućicama:

a) zdravi odrasli psi mogu se držati i u vanjskim prostorima s kućicama za pse, ukoliko je to u skladu s njihovim biološkim potrebama te ako su navikli na takve uslove držanja,

b) kućica mora zadovoljavati uslove propisane u članu 18. ovoga Pravilnika,

c) vanjski prostori s kućicama moraju biti ograđeni,

d) površina vanjskog prostora ne uključuje kućicu te mora biti u skladu s članom 17. stav 1. tačka 2. i stav 2. te članom 18. stav 5. ovoga Pravilnika

– držanje pasa u stambenom prostoru bez ispusta ili dvorišta:

a) potrebno je osigurati sljedeću najmanju korisnu podnu površinu, mjereći visinu psa u grebenu:

1) za psa do 35 cm visine treba osigurati najmanje 5 m2 podne površine,

2) za psa od 36 do 45 cm visine treba osigurati najmanje 6 m2 podne površine,

3) za psa od 46 do 55 cm visine treba osigurati najmanje 7 m2 podne površine,

4) za psa višeg od 55 cm treba osigurati najmanje 8 m2 podne površine.

b) obavezno je svim psima osigurati šetnju najmanje tri puta dnevno,

c) kuji sa štencima do starosti od dva mjeseca mora se osigurati najmanje 10 m2 korisne podne površine

(2) Privremeni udomitelj mora osigurati brigu za životinje u skladu s članom 8. stav 1., 2. i 3. te članom 20. i 21. ovoga Pravilnika.

(3) Privremeni udomitelj mora provesti mjere i organizovati smještaj u skladu s članom 17. stav 1. i stav 4. ovoga Pravilnika.

(4) Svi prostori i prostorije u kojima se drže životinje moraju biti očišćeni i oprani najmanje jednom dnevno.

(5) O privremenim udomiteljima iz stava 1. ovoga člana sklonište vodi evidenciju te potpisuje s njima ugovor o privremenom udomljavanju.

Član 23.

(Pregled, profilaksa, liječenje)

(1) Životinje u skloništu moraju biti tretirane protiv unutrašnjih i vanjskih parazita, a imuno profilaktičke i druge mjere moraju se provoditi u skladu s posebnim propisom.

(2) Osoblje skloništa mora najmanje dva puta dnevno provjeravati opće stanje životinja te sve utvrđene promjene (životinja ne jede, ne defecira, apatična je, agresivna ili drugo) upisivati u karton životinje i po potrebi izvijestiti veterinara, o čemu se vodi evidencija.

(3) O uginulim i usmrćenim životinjama u skloništu vodi se evidencija na obrascu 5. Koji se nalazi u prilogu i sastavni je dio ovog Pravilnika.

(4) Životinje u skloništu moraju biti smještene na način da se spriječi prijenos bolesti među njima i da nema kontakta između nezdružljivih životinja.

Član 24.

(Vozilo)

(1) Skloništa moraju posjedovati odgovarajuće vozilo za prijevoz životinja (u daljnjem tekstu: vozilo), a ako ne posjeduje dovoljno vlastitih vozila sklonište može prijevoz životinja povjeriti drugom fizičkom ili pravnom licu koje je registrovano za prijevoz životinja u skladu s posebnim propisima.

(2) Prostor za vozača u vozilu mora biti odvojen od prostora za životinje čvrstom fizičkom pregradom.

(3) Vozila moraju u prostoru za životinje osigurati sistem za prozračivanje tako da u svakom trenutku tokom putovanja, nezavisno o tome kreće li se vozilo ili miruje, mogu održati raspon temperature od + 5°C do + 25°C za sve životinje u vozilu.

(4) U prostoru za životinje u vozilu istovremeno sa životinjama ne smije se prevoziti drugi teret (proizvodi, sirovine i dr.), a oprema za hvatanje životinja mora biti spremljena odvojeno od životinja te se vozilo ne smije koristiti za prijevoz lešina životinja.

(5) Vozila za prijevoz životinja moraju biti očišćena i oprana nakon zadnjeg istovara životinja, a po potrebi i češće, o čemu se vodi evidencija te po potrebi dezinficirana.

Član 25.

(Standardni operativni postupci)

(1) U skloništu se moraju izraditi i provoditi standardni operativni postupci kako bi se osiguralo da se sva postupanja sa životinjama provode u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(2) U standardnim operativnim postupcima navode se odgovornosti pojedinih lica vezano za osiguranje zdravlja i dobrobiti životinja.

(3) Sa standardnim operativnim postupcima mora biti upoznato osoblje skloništa i volonteri u skloništu.

(4) Standardni operativni postupci moraju biti na vidljivom mjestu tako da su na raspolaganju svim zaposlenim u skloništu i volonterima.

(5) Standardne operativne postupke sklonište mora dati veterinarskoj inspekciji na uvid na njen zahtjev.

Član 26.

(Evidencije)

(1) Evidencije propisane ovim Pravilnikom moraju se voditi svakodnevno u knjigama i čuvati najmanje tri godine.

(2) Evidencije koje se moraju voditi u skladu sa odredbama ovoga Pravilnika voditelj skloništa dužan je dati na uvid na zahtjev nadležnog tijela ili veterinarske inspekcije, u roku koji odredi inspektor odnosno nadležno tijelo.

Član 27.

(Upisnik skloništa)

(1) Skloništa koja posjeduju rješenje o udovoljavanju uvjetima vode se u Upisniku skloništa za životinje koji se objavljuje na mrežnim stranicama nadležnog tijela.

(2) Upisnik iz stavka 1. ovoga članka sadrži sljedeće podatke: naziv skloništa, broj odobrenja, kapacitet skloništa s obzirom na vrstu životinja u skloništu, adresu te kontakt podatke (telefon, e-mail i mrežnu stranicu).

Član 30.

(Dostava podataka jedinici lokalne/područne (regionalne) samouprave)

(1) Podatke koje sklonište evidentira putem jedinstvenog informacijskog centra mora po potrebi dostavljati općini koja je osnivač Skloništa.

(2) Sklonište mora uz podatke iz stava 1. ovoga člana općini dostaviti i podatke o svim izlascima na teren, vrsti intervencije i preduzetim radnjama.

Član 31.

(Prijelazne i završne odredbe)

(1) Sklonište mora uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovoga Pravilnika u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Odredbama ovoga Pravilnika ne izuzimaju se iz primjene odredbe drugih propisa koji tretiraju ovu oblast.

Član 32.

(Stupanje na snagu)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči preduzeća.

Broj: 01-________/23

Datum: __________ 2023.                                                             PREDSJEDNIK

                                                                                            NADZORNOG ODBORA

                                                                                           Nikola Biljaka, dipl.kriminalist

Obrazac 1.

EVIDENCIJSKI LIST ŽIVOTINJE

Redni broj obrasca (redni broj /godina):

Naziv skloništa i broj odobrenja:

Primanje životinje
(član 13. stav 1. i stav 5. Pravilnika)

1.1. PODACI O LICU KOJE JE UHVATILO ŽIVOTINJU

Ime i prezime: _______________________________________

Potpis: ________________

1.2. PODACI O LICU KOJE JE PREUZELO ŽIVOTINJU U SKLONIŠTU

Ime i prezime: _______________________________________

Potpis: ________________

1.3. PODACI O LICU KOJE PRONAŠLO ŽIVOTINJU

Ime i prezime, JMB i adresa: _______________________________

Potpis: ________________

2. MJESTO I DATUM PRONALASKA ŽIVOTINJE : (adresa, lokacija)

__________________________________________________

2.1. DATUM PRONALASKA ŽIVOTINJE: ____________________

2.2. PODACI O VOZILU: vlastito – sklonište (zaokruži)

– vozilo/registarska oznaka: ______________________________

3. PODACI O ŽIVOTINJI

3.1. Životinja je označena: DA – NE

3.2. Životinja je označena:

– mikročipom – navesti boj mikročipa: ______________________

– druge oznake (npr. tetovaža, prsten) – navesti broj oznake: ______

– markicom – navesti broj markice: _________________________

– drugom oznakom – navesti/opisati: _______________________

3.2. Spol: muški – ženski – sterilizirana – ne može se utvrditi

3.3. Starost: _______ (procjena) ________ mjeseci/godina

3.4. Vrsta životinje/pasmina: _____________________________

3.5. Tjelesni pokrov (dlaka, perje, drugo (tip, boja): ______________________________________________

3.6. Reproduktivni status (ako je primjenjivo): ______________________________________________________

3.7. Bilješka o osobitostima ponašanja, zdravlju, okolišu gdje je životinja nađena: __________________________________________________________________________________________

3.8. Broj mikročipa kojim je životinja označena u skloništu ili podaci o drugoj oznaci: ______________________________________

3.9. Ime životinje pod kojim se vodi u skloništu: _________________

3.10. Broj pasoša kućnog ljubimca/svjedodžbe: ______________

Obrazac 2.

Zdravstveni karton životinje

Datum prvog pregleda: _____________

Ime, prezime i potpis ovlaštenog veterinara: __________________

Dnevnik boravka životinje u izolaciji:

 
DatumPrvi pregledEvidenciju izvršio/la
(prezime, potpis)
Drugi pregledEvidenciju izvršio/la (prezime, potpis)Zapažanje

Provedba imunoprofilaktičkih mjera:

DatumMjera

Datum trajne sterilizacije: _______________________________

Obrazac 3.

Smještaj životinje u skloništu po izlaska iz izolacije

Broj boksa/dvorišta/prostorije/prostora – datum

____________________________________________________________________________________________________

PODACI O PRIVREMENOM UDOMITELJU

1. Podaci o privremenom udomitelju

1.1. Ime i prezime: ____________________________________

1.2. JMB: ___________________________________________

1.3. Adresa: _________________________________________

1.4. Telefon/GMS: ____________________________________

1.5. E-pošta: ________________________________________

1.6. Datum smještaja: od/do_____________________________

1.7. Broj životinja o kojima skrbi privremeni udomitelj: _________

Prilog: ugovor o privremenom udomljavanju

Obrazac 4.

Udomljavanje životinje
(Zakona o zaštiti životinja (»Sl. glasnik BiH«, br. 25/2009 i 9/2018))

1. Podaci o udomitelju

1.1. Ime i prezime: ____________________________________

1.2.JMB: ___________________________________________

1.3. Adresa: _________________________________________

1.4. Telefon/GMS: ____________________________________

1.5. E-pošta: ________________________________________

2. Reproduktivni status: sterilizirana (zaokružiti): DA / NE

3. Datum udomljenja ________________

NADZORNI ODBOR JKP “BAŠBUNAR” TRAVNIK, DAO JE ROK OD 8 DANA, KAKO BI SE RAZMOTRILI SVI EVENTUALNI PRIJEDLOZI, SUGESTIJE, PRIMJEDBE I DOPUNE NA TEKST PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU RADA SKLONIŠTA ZA NEZBRINUTE ŽIVOTINJE GOLEŠ.