Zakon o komunalnim djelatnostima

Na osnovu tacke c) stava 1. clana 41., a u vezi s tackom e) stava 1. clana 18. Ustava Srednjobosanskog
kantona (“Službene novine Srednjobosanskog kantona”, broj: 1/97, 5/97, 6/97, 2/98, 7/98 – ispravak teksta, 8/98,
10/2000, 8/03, 2/04 i 14/04) te na prijedlog Vlade Srednjobosanskog kantona, Skupština Srednjobosanskog
kantona, na XXIX. sjednici održanoj 22. oktobra 2013. godine, donosi:

Z A K O N
O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA

DIO PRVI – OSNOVNE ODREDBE I POJMOVI
Clan 1.
(Predmet)
(1) Ovim zakonom odreduju se komunalne djelatnosti te nacela, nacin obavljanja i finansiranja, kao i ostala
pitanja znacajna za uspješno obavljanje komunalnih djelatnosti na podrucju Srednjobosanskog kantona (u
daljnjem tekstu: Kanton).
(2) Komunalne djelatnosti moraju biti sveobuhvatne, bez izuzetaka, za sva pravna i fizicka lica.
POGLAVLJE I. KOMUNALNE DJELATNOSTI
Odjeljak A. Pojam komunalne djelatnosti i komunalna potrošnja
Clan 2.
(Znacenje pojma komunalna djelatnost)
(1) Komunalna djelatnost, u smislu ovoga zakona, jeste pružanje komunalnih usluga od interesa za fizicka i
pravna lica, finansiranje gradenja te održavanje objekata i uredaja komunalne infrastrukture kao cjelovitog
sistema na podrucju Kantona ako je to propisano ovim zakonom.
(2) Komunalna djelatnost, kao djelatnost od posebnog društvenog interesa, dijeli se kako slijedi:
a) komunalne djelatnosti individualne komunalne potrošnje;
b) komunalne djelatnosti zajednicke komunalne potrošnje.
(3) Komunalne djelatnosti individualne komunalne potrošnje jesu komunalni proizvod, proizvod i usluga
koji se mogu izmjeriti, definisati i naplatiti od svakog korisnika usluge.
(4) Komunalne djelatnosti zajednicke komunalne potrošnje jesu komunalni proizvod i usluga koje nije
moguce izmjeriti i naplatiti od svakog korisnika usluge.
Clan 3.
(Komunalna potrošnja)
(1) Komunalne djelatnosti individualne komunalne potrošnje, u smislu ovoga zakona, jesu:
a) snabdijevanje pitkom vodom;
b) odvodenje i procišcavanje otpadnih voda;
c) snabdijevanje prirodnim plinom;
d) snabdijevanje toplotnom energijom;
e) obavljanje javnoga prijevoza putnika;
f) prikupljanje komunalnog otpada iz stambenih i poslovnih objekata te poslovnih prostora i odvoz na deponiju;
g) odlaganje komunalnog otpada;
h) održavanje javnih parkirališnih prostora i javnih garaža;
i) obavljanje pokopnih poslova;
j) održavanje tržnica i pijaca namalo;
k) obavljanje dimnjacarskih poslova;
l) higijenska, strvoderska i kafilerijska djelatnost;
m) uredenje naselja.
(2) Komunalne djelatnosti zajednicke komunalne potrošnje, u smislu ovoga zakona, jesu:
a) odvodenje atmosferskih voda;
b) održavanje cistoce na javnim površinama i gradskim ulicama;
1 Objavljen u “Služenim novinama Srednjobosanskog kantona”, broj 13/13 od 2. decembra 2013. godine
c) održavanje javnih površina;
d) održavanje grobalja i njihove pratece infrastrukture;
e) održavanje javne rasvjete;
f) pružanje kafilerijskih usluga;
g) dekorisanje;
h) održavanje javnih cesmi i fontana te javnih kupatila i javnih nužnika;
i) održavanje javnih satova;
j) zbrinjavanje komunalnog otpada nastalog u okviru djelatnosti zajednicke komunalne potrošnje;
k) cišcenje i razgrtanje snijega i leda s javnih gradskih površina i lokalnih puteva te posipanje abrazivnim
materijalom ulica i lokalnih puteva;
l) održavanje pasivnih mezarluka, grobalja, spomenika i spomen-kosturnica te pratece infrastrukture u
užem urbanom dijelu grada.
Clan 4.
(Pojmovi komunalne potrošnje)
(1) Snabdijevanje pitkom vodom poslovi su zahvatanja, procišcavanja i distribucije vode za pice
vodovodnom mrežom do mjernog instrumenta korisnika, ukljucujuci i mjerni instrument, odnosno zajednicki
mjerni instrument u objektu kolektivnog stanovanja te, ako nema mjernog instrumenta, do ulaznoga šahta.
(2) Odvodenje i procišcavanje otpadnih voda poslovi su skupljanja, odvodenja i procišcavanja otpadnih
voda od prikljucka korisnika na zajednicku kanalizacijsku mrežu, odnosno od prvog kontrolnog okna, tretman
otpadnih voda u uredaju za procišcavanje te crpljenje, kao i odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septickih jama.
(3) Snabdijevanje prirodnim plinom ili propan-butanom poslovi su distribucije prirodnoga plina plinskom
mrežom od glavne mjerno-regulacijske stanice do uredaja za mjerenje protoka plina, ukljucujuci glavnu mjernoregulacijsku
stanicu i uredaj za mjerenje kod korisnika plina, odnosno zajednicki mjerni instrument u objektu
kolektivnog stanovanja.
(4) Snabdijevanje toplotnom energijom poslovi su proizvodnje i distribucije pare, vrele vode, tople vode i
sanitarne tople vode mrežom do podstanice korisnika, ukljucujuci i podstanicu, odnosno glavni zaporni ventil
koji je ispred objekta ili u objektu, kao i zajednicki mjerni instrument utroška toplotne energije u objektu
kolektivnog i individualnog stanovanja.
(5) Obavljanje javnoga prijevoza putnika je prijevoz putnika, prema linijama na podrucju Kantona.
(6) Prikupljanje komunalnog otpada iz stambenih objekata i poslovnih prostora te odvoženje na deponiju
prikupljanje je komunalnog otpada na za to odredenim mjestima i njegovo odvoženje na deponiju.
(7) Odlaganje komunalnog otpada je obradivanje i trajno odlaganje komunalnog otpada na deponiju, te
otvaranje, saniranje i zatvaranje deponije prema posebnim propisima.
(8) Održavanje javnih parkirališnih prostora i javnih garaža poslovi su održavanja prostora i objekata u
kojima se pružaju usluge parkiranja i garažiranja motornih vozila.
(9) Obavljanje pokopnih poslova je preuzimanje i opremanje umrloga lica te prevoženje do objekta
mrtvacnice, odnosno groblja.
(10) Tržnica i pijaca namalo je odredeni zatvoreni i otvoreni prostori na kojem se pružaju usluge prometa
živežnim namirnicama i drugim proizvodima te uredivanje i održavanje tih prostora.
(11) Dimnjacarska djelatnost je provjeravanje ispravnosti i funkcionisanja dimovodnih objekata i uredaja
za loženje i cišcenje dimovoda.
(12) Uredenje naselja je uredenje fasada i ostalih vanjskih dijelova zgrada i izloga te postavljanje reklama,
natpisa, dvorišnih ograda, oglasnih stupova, ploca, javne rasvjete i spomenika, kao i oznacavanje ulica i zgrada i
sl.
(13) Odvodenje atmosferskih voda je odvodenje atmosferskih voda s javnih saobracajnih površina
uredenom kanalskom mrežom.
(14) Održavanje cistoce na javnim površinama je cišcenje i pranje asfaltiranih, betonskih, poplocanih i
zelenih javnih površina, prikupljanje i odvoženje komunalnih otpadaka s tih površina te uklanjanje snijega i leda.
(15) Održavanje javnih površina poslovi su uredivanja i redovnog održavanja zelenih i rekreativnih
površina (javnih zelenih površina, zelenih površina stambenih, odnosno urbanih gradskih cjelina, pješackih
staza, zelenih površina posebne namjene, površina za rekreaciju i fizicku kulturu na otvorenom prostoru,
zaštitnih podrucja i zaštitnih zelenih pojaseva infrastrukturnih sistema ako nije uredeno posebnim propisom,
površina uz uredenu i neuredenu rijecnu i jezersku obalu ako nije uredeno posebnim propisom), javnih
saobracajnih površina (ulica, kolnika, plocnika i rigola, puteva, prilaza, prolaza, trgova, podvožnjaka i
nadvožnjaka, mostova i stepeništa van zgrade, autobuskih stajališta ako nije uredeno posebnim propisom) i
ostalih površina koje se posebnim propisima utvrde kao javne površine.
(16) Održavanje grobalja je upravljanje, održavanje i uredivanje prostora i objekata (mrtvacnice u sklopu
groblja, kapele i slicno) za ispracaj i sahranu umrlih lica.
(17) Održavanje javne rasvjete je održavanje objekata i uredaja javne rasvjete kojom se osvjetljavaju
saobracajne i druge javne površine.
(18) Pružanje kafilerijskih usluga poslovi su stalnog i sigurnog zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih
životinja (pasa, macaka i sl.) te uklanjanje životinjskih lešina, odredenih nusproizvoda klanja, konfiskata i
valionickog otpada s javnih površina, kao i poslovi eutanazije životinja.
(19) Dekorisanje je ukrašavanje javnih površina i prostora povodom državnih i vjerskih praznika te
održavanja kulturnih, zabavnih, sportskih, sajamskih i drugih manifestacija prikladnim ukrasnim rekvizitima.
(20) Održavanje javnih cesmi i fontana, te javnih kupališta i javnih nužnika je uredivanje i održavanje
javnih cesmi i fontana, javnih kupatila i javnih nužnika.
(21) Održavanje javnih satova je osiguravanje funkcionisanja javnih satova na javnim površinama i
objektima.
(22) Održavanje pasivnih mezarluka i grobalja, spomenika i spomen-kosturnica te pratece infrastrukture u
užem urbanom dijelu grada je njihovo dovodenje u potpuno ravnopravan položaj s aktivnim mezarlucima i
grobljima u pogledu cišcenja, uredenja i saniranja te uklanjanja korova i raslinja, kao i planske sadnje cvijeca i
novih sadnica.
(23) Zbrinjavanje komunalnog otpada nastalog u okviru djelatnosti zajednicke komunalne potrošnje je
sakupljanje, transport, tretman i odlaganje otpada.
(24) Održavanje javnih gradskih površina i lokalnih puteva u zimskom periodu zaštitne su mjere protiv
stvaranja poledice (posipanjem abrazivnog materijala i soli), snježnih nanosa i smetova te cišcenje snijega s
kolnika, pješackih staza, parkirališta i saobracajne signalizacije, osiguravanje odvodnje s kolnika, uklanjanje
vozila s kolnika i blagovremeno informisanje ucesnika u saobracaju.
Odjeljak B. Nacela i osiguravanje obavljanja komunalnih djelatnosti
Clan 5.
(Javni interes komunalne djelatnosti)
(1) Komunalna djelatnost je od javnog interesa i obavlja se kao javna služba.
(2) Javnim interesom u komunalnim djelatnostima smatra se zadovoljavanje onih potreba urbanog društva
koje su nezamjenjiv uvjet života i rada gradana, državnih organa te privrednih i drugih subjekata na podrucju
Kantona.
(3) Javne službe u komunalnim djelatnostima su komunalne djelatnosti iz clana 3. ovoga zakona koje, kao
opcekorisne djelatnosti, predstavljaju sistemsku cjelinu organizovanja i obavljanja preko državnih službi,
jedinica lokalne samouprave i za to posebno osnovanih samostalnih organizacija koje je prihvatila te koje
podržava i kontroliše državna zajednica.
(4) Opcina i pravno lice koje obavlja komunalne djelatnosti obavezni su, na osnovu ovoga zakona i
posebnih propisa:
a) osigurati trajno obavljanje komunalnih djelatnosti koje kvalitetom i standardom odgovaraju utvrdenoj
cijeni koju korisnik usluga placa za njihovo izvršenje;
b) osigurati održavanje komunalnih objekata i uredaja koji su u nadležnosti komunalnih preduzeca u stanju
funkcionalne sposobnosti;
c) preduzimati mjere za ocuvanje i zaštitu okoliša;
d) osigurati javnost i transparentnost rada.
Clan 6.
(Osiguravanje obavljanja komunalne djelatnosti)
Opcina osigurava obavljanje komunalnih djelatnosti odredenih ovim zakonom.
Clan 7.
(Osiguravanje obavljanja komunalne djelatnosti
na nivou Kantona i opcine)
(1) Kanton može utvrditi da se obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti iz ovoga zakona osigurava na
nivou Kantona ako su takve prirode da se na nivou Kantona mogu obavljati ekonomicnije i efikasnije.
(2) Dvije opcine ili više opcina mogu zajednicki osigurati obavljanje komunalnih djelatnosti na jedan od
nacina propisanih clanom 8. ovoga zakona.
(3) Ako dvije opcine ili više opcina zajednicki organizuju obavljanje komunalnih djelatnosti, svoje odnose
u zajednickom osiguravanju obavljanja poslova regulišu ugovorom.
Clan 8.
(Davaoci komunalnih usluga)
(1) Komunalnu djelatnost može obavljati strano i domace pravno i fizicko lice.
(2) Znacenje pojmova iz stava (1) ovoga clana:
a) pravno lice:
1) javno preduzece,
2) domace i strano privredno društvo,
3) udruženje gradana,
4) vjerska zajednica;
b) fizicko lice:
1) obrtnik (domaci i strani).
(3) Opcina može povjeriti obavljanje komunalne djelatnost subjektima iz stavova (1) i (2) ovoga clana
polazeci od prirode komunalne djelatnosti te uvjeta i potreba jedinica lokalne samouprave u skladu sa zakonom i
propisima opcinskoga vijeca.
(4) Izuzetno, snabdijevanjem pitkom vodom stanovništva može se baviti samo javno preduzece.
Clan 9.
(Povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti)
(1) Obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti koje se finansiraju iz opcinskoga budžeta opcina obavezno
povjerava javnom preduzecu komunalnih djelatnosti, koje je odlukama opcinskoga vijeca osnovala za obavljanje
tih komunalnih djelatnosti.
(2) Ako javno komunalno preduzece ne posjeduje odgovarajuce tehnološke i ekonomske uvjete za
obavljanje povjerenih komunalnih djelatnosti, odnosno dijela pojedinih komunalnih djelatnosti, obavljanje tih
djelatnosti može se povjeriti drugom pravnom licu.
(3) Izbor drugog pravnog lica za obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti koje se finansiraju iz budžeta
obavlja se na osnovu provodenja procedura u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.
(4) Odluku o objavljivanju prikupljanja ponuda donosi opcinski nacelnik.
(5) Nakon prikupljanja ponuda, opcinski nacelnik donosi odluku o izboru subjekta kojem ce se povjeriti
obavljanje komunalnih poslova na osnovu ugovora.
(6) Na osnovu odluke iz stava (4) ovoga clana, opcinski nacelnik sklapa ugovor o povjeravanju odredenih
komunalnih poslova, koji obavezno sadrži:
a) djelatnost za koju se sklapa ugovor;
b) vrijeme na koje se sklapa ugovor;
c) vrstu i obim poslova;
d) nacin odredivanja cijene za obavljanje poslova te nacin i rok placanja;
e) garanciju izvršioca za ispunjenje ugovora.
Odjeljak C. Uvjeti za obavljanje komunalne djelatnosti
Clan 10.
(Uvjeti za obavljanje komunalne djelatnosti)
(1) Davalac komunalnih usluga iz clana 8. ovoga zakona mora ispunjavati sljedece uvjete:
a) da je registrovan za obavljanje komunalne djelatnosti;
b) posjedovati odgovarajucu opremu i sredstva rada za obavljanje komunalne djelatnosti u skladu s
propisom koji ce donijeti opcinsko vijece;
c) raspolagati odgovarajucim strucnim kadrovima koji mogu osigurati stalno i kvalitetno obavljanje
komunalne djelatnosti u skladu s propisom koji ce donijeti opcinsko vijece;
d) osigurati obavljanje komunalnih djelatnosti u skladu s odredbama ovoga zakona i drugih propisa;
e) da se cijene komunalnih usluga formiraju prema kalkulativnim parametrima koje ce usvojiti opcinsko
vijece, kojim se osigurava najmanje prosta reprodukcija u periodu od dvije godine;
f) utvrditi normative rada i utroška materijalnih sredstava te omoguciti nadležnim organima njihovu
kontrolu prema propisima koje ce donijeti opcinsko vijece;
g) primjenjivati tarifni sistem, koji ce donijeti opcinsko vijece, koji ce biti osnova za naplatu usluga;
h) kontinuirano raditi na podizanju nivoa komunalnih usluga i unapredenju komunalnih djelatnosti;
i) kontinuirano raditi na podizanju nivoa svijesti javnosti o komunalnim uslugama ili usluzi koju pruža.
(2) Prilikom donošenja propisa iz ovoga clana opcinsko vijece ce uzeti u obzir broj stanovnika, broj
pravnih lica, površinu teritorije, dužinu saobracajnica, kvalitet infrastrukture, broj zaposlenika u radnom odnosu
u komunalnim preduzecima na neodredeno vrijeme s punim radnim vremenom, i slicno.
Clan 11.
(Nivo komunalnih usluga)
(1) Davalac komunalnih usluga dužan je pružati usluge koje kvalitetom i standardom odgovaraju cijeni
koju korisnik usluga placa za njihovo pružanje.
(2) Opcinsko vijece obavezno je utvrditi standarde te kvalitet i nivo komunalnih usluga uskladivati s
cijenom.
POGLAVLJE II. PLACANJE KOMUNALNE USLUGE
Odjeljak A. Placanje i uskracivanje komunalne usluge
Clan 12.
(Obaveza placanja komunalne usluge)
(1) Korisnik komunalne usluge dužan je platiti utvrdenu cijenu za pruženu komunalnu uslugu, u
ugovorenom – propisanom roku te prijaviti i odjaviti sve promjene (promjenu adrese, broja clanova domacinstva
i površine objekta, i slicno) u roku od osam dana od nastale promjene.
(2) O sporovima izmedu korisnika i davaoca komunalne usluge odlucuje nadležni sud.
Clan 13.
(Uskracivanje komunalne usluge)
(1) Komunalna usluga ne može se uskratiti korisniku, osim:
a) ako se prikljuci na komunalnu mrežu bez prethodno pribavljenog odobrenja nadležnog organa ili
davaoca komunalne usluge;
b) ako otpocne s korištenjem komunalne usluge bez prethodnog prijavljivanja i davanja potrebnih podataka
za evidentiranje obveznika placanja kod davaoca usluga;
c) ako koristi uslugu protivno propisima ili ugovoru;
d) ako ne plati iskorištenu komunalnu uslugu tri mjeseca uzastopno ili odbija primiti racun ili vrati racun za
pruženu komunalnu uslugu bez opravdanog razloga;
e) ako neosnovano ometa druge korisnike usluga;
f) ako nenamjenski koristi komunalnu uslugu u vrijeme otežanog snabdijevanja, odnosno snabdijevanja uz
ogranicenje potrošnje (redukciju), o cemu je korisnik blagovremeno obaviješten na odgovarajuci nacin;
g) ako bez odobrenja davaoca komunalne usluge obavi prepravku ili dogradnju na instalacijama komunalne
infrastrukture;
h) ako je krivicom ili iz nehata potrošaca prostor za smještaj mjernog instrumenta potrošnje zagaden,
zakljucan ili nepristupacan;
i) ako potrošac prikljuci nove mjerne instrumente potrošnje i kanalizacijske instalacije ili obavi
rekonstrukciju postojecih, ili ako dopusti da se na njihov prikljucak prikljuci drugi objekt, a za te radove i
postupke nema pisano odobrenje davaoca usluga;
j) ako potrošac namjerno pokvari mjerni instrument potrošnje;
k) ako potrošac bez odobrenja davaoca usluge izmjesti kucni prikljucak ili mjerni instrument potrošnje ili
skine mjerni instrument potrošnje;
l) ako potrošac svoju kucnu instalaciju prikljuci na kucne instalacije drugog korisnika bez odobrenja
davaoca usluge;
m) ako potrošac instalaciju posebnoga (lokalnog) vodovoda spoji s instalacijama preko kojih se snabdijeva
vodom iz gradskog vodovoda;
n) ako službenom licu onemoguci pristup radi ocitanja mjernog instrumenta potrošnje i nakon pisane
opomene;
o) ako ovlaštenom predstavniku davaoca komunalnih usluga, odnosno nadležnom inspektoru onemoguci
ulazak u zgradu gdje je zajednicko mjerilo ili gdje mjerilo ne postoji, radi pregleda zajednickih i unutrašnjih
instalacija;
p) ako potrošac koji je bio iskljucen s komunalne mreže ponovno se sam prikljuci na komunalnu mrežu.
(2) Korisniku iz stava (1) ovoga clana uskratit ce se komunalne usluge pod uvjetom da to tehnicke
mogucnosti dopuštaju i da se njegovim iskljucenjem ne ugrožavaju drugi korisnici komunalnih usluga.
(3) Nakon prestanka razloga za uskracenje komunalne usluge, davalac komunalnih usluga je dužni, na
zahtjev korisnika komunalne usluge, najkasnije u roku od tri dana od dana podnošenja zahtjeva i placenih
stvarnih troškova za ponovno ukljucenje, nastaviti pružati komunalne usluge korisniku.
(4) Korisnik ne može otkazati korištenje komunalne usluge ako to tehnicke mogucnosti ne dopuštaju,
odnosno ako bi se time ugrozio kvalitet korištenja i standard drugih korisnika te ako bi se time negativno
utjecalo na okoliš.
Odjeljak B. Odnosi davaoca i korisnika komunalne usluge i prekid komunalne usluge
Clan 14.
(Regulisanje odnosa davaoca
i korisnika komunalne usluge)
Prava i obaveze izmedu davaoca i korisnika komunalnih usluga regulisat ce se opcinskim odlukama kojima
ce se urediti djelatnosti koje se odnose na komunalna preduzeca, a izuzetno se mogu regulisati ugovorom u
skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima.
Clan 15.
(Obavještavanje korisnika
o prekidu komunalne usluge)
Davalac komunalnih usluga dužan je u sredstvima javnog informisanja ili na drugi pogodan nacin
obavijestiti korisnike komunalnih usluga o planiranim ili ocekivanim smetnjama i prekidima koji ce nastati ili
mogu nastati u pružanju komunalnih usluga, najkasnije jedan dan prije ocekivanog prekida u pružanju tih usluga.
Clan 16.
(Prekid komunalne usluge)
(1) U slucaju nastupanja neplaniranih ili neocekivanih poremecaja ili prekida u pružanju komunalnih
usluga, odnosno u obavljanju komunalnih djelatnosti, davalac komunalnih usluga dužan je odmah o tome na
odgovarajuci nacin obavijestiti opcinski organ nadležan za komunalne poslove i istovremeno preduzeti mjere za
otklanjanje uzroka poremecaja ili prekida.
(2) Opcinski organ nadležan za komunalne poslove, nakon prijema obavještenja iz stava (1) ovoga clana,
odnosno nakon utvrdivanja poremecaja ili prekida u pružanju komunalnih usluga, dužan je odmah:
a) odrediti red prvenstva i nacin pružanja usluga onim korisnicima kod kojih bi uslijed prekida nastala
opasnost za život i rad gradana ili rad pravnih i fizickih lica ili bi nastala znacajna, odnosno nenadoknadiva šteta;
b) narediti mjere za hitnu zaštitu komunalnih objekata i druge imovine koja je ugrožena;
c) preduzeti mjere za otklanjanje nastalih posljedica i druge potrebne mjere za obavljanje komunalnih
djelatnosti;
d) utvrditi razloge i eventualnu odgovornost za poremecaj, odnosno prekid obavljanja djelatnosti i ucinjenu
štetu.
(3) Ako je prekid u pružanju komunalnih usluga nastao kao posljedica neodgovornog i nesavjesnog rada
komunalnih preduzeca, ona su dužna namiriti eventualno izazvanu štetu kod korisnika komunalnih usluga.
DIO DRUGI – SREDSTVA, PRIHODI, FINANSIRANJE, NADZOR I NADLEŽNOSTI KOMUNALNIH
DJELATNOSTI
POGLAVLJE I. SREDSTVA I PRIHODI KOMUNALNIH DJELATNOSTI
Odjeljak A. Sredstva i cijena komunalne usluge
Clan 17.
(Sredstava za obavljanje komunalnih djelatnosti)
Sredstva za obavljanje komunalnih djelatnosti osiguravaju se:
a) iz cijene komunalne usluge;
b) iz komunalne naknade;
c) iz opcinskoga budžeta;
d) iz drugih izvora, prema posebnim propisima.
Clan 18.
(Finansiranje komunalne djelatnosti)
(1) Iz prihoda ostvarenih od komunalnih usluga, iz segmenta individualne komunalne potrošnje
osiguravaju se sredstva za obavljanje sljedecih komunalnih djelatnosti:
a) snabdijevanje pitkom vodom;
b) odvodenje i procišcavanje otpadnih voda;
c) snabdijevanje prirodnim pinom;
d) snabdijevanje toplotnom energijom;
e) obavljanje javnoga prijevoza putnika;
f) prikupljanje komunalnog otpada iz stambenih i poslovnih zgrada te poslovnih prostora i odvoz na
deponiju;
g) odlaganje komunalnog otpada;
h) održavanje javnih parkirališnih prostora i javnih garaža;
i) obavljanje pokopnih poslova;
j) održavanje tržnice i pijace namalo;
k) obavljanje dimnjacarskih poslova.
(2) Iz prihoda ostvarenih od komunalnih usluga, iz segmenta zajednicke komunalne potrošnje osiguravaju
se sredstva za obavljanje sljedecih komunalnih djelatnosti:
a) odvodenje atmosferskih voda;
b) održavanje cistoce na javnim površinama i gradskim ulicama;
c) održavanje javnih površina;
d) održavanje grobalja;
e) održavanje javne rasvjete i potrošnja elektricne energije za javnu rasvjetu;
f) pružanje kafilerijske usluge;
g) dekorisanje;
h) održavanje javnih cesmi i fontana te javnih kupatila i javnih nužnika;
i) održavanje javnih satova;
j) zbrinjavanje komunalnog otpada nastalog u okviru djelatnosti zajednicke komunalne potrošnje;
k) cišcenje i razgrtanje snijega i leda s javnih gradskih površina i lokalnih puteva te posipanje abrazivnim
materijalom ulica i lokalnih puteva;
l) održavanje pasivnih mezarluka i grobalja, spomenika i spomen-kosturnica te pratece infrastrukture u
užem urbanom dijelu grada.
Clan 19.
(Cijena komunalne usluge)
(1) Cijenu i nacin placanja komunalne usluge predlaže davalac komunalne usluge, na osnovu detaljne
kalkulacije, a u skladu s odredbama clanova 10.,11. i 12. ovoga zakona.
(2) Cijena komunalne usluge sadrži sve troškove tekuceg održavanja i funkcionisanja komunalnog sistema
na koji se odnosi, troškove nabavke novih stalnih sredstava davaoca komunalne usluge te anuitete kreditnih
zaduženja za strateške projekte prema stavovima (2) i (3) clana 34. ovoga zakona.
(3) Odnos cijena komunalnih proizvoda i usluga individualne komunalne potrošnje za potrošace
domacinstva u stambenim objektima i stanovima i potrošace pravna lica subjekte u poslovnim objektima i
prostorima odredit ce opcinsko vijece svojim propisom.
(4) U cijenu komunalne usluge ukljucena je amortizacija, koja se sastoji od amortizacije stalnih sredstava
koja davaocu komunalne usluge služe kao sredstvo za rad i amortizacije stalnih sredstava infrastrukturnog
komunalnog sistema koja, po svome karakteru, moraju biti ili vec jesu javna dobra u opcoj upotrebi.
(5) Sredstva izdvojena na osnovu amortizacije davalac komunalne usluge koristi za obnavljanje stalnih
sredstava rada prema programu preduzeca, a dio amortizacije stalnih sredstava infrastrukturnog komunalnog
sistema, odnosno dobara u opcoj upotrebi koristi prema programu na koji saglasnost daje vlasnik tih sredstava u
opcoj upotrebi.
(6) Validnost kalkulacije i cijena komunalne usluge utvrduje se u skladu sa statutom javnog preduzeca.
(7) Cijena komunalne usluge za pruženu komunalnu uslugu placa se davaocu komunalne usluge.
(8) Ako organ iz stava (3) ovoga clana utvrdi cijenu usluge nižu od ekonomske cijene korištenja ili je ne
usaglasi s rastom cijena, taj organ je obavezan davaocu komunalnih usluga nadoknaditi razliku sredstava.
Clan 20.
(Obveznik placanja komunalne usluge)
Obveznik placanja cijene komunalne usluge za pruženu komunalnu uslugu je vlasnik nekretnine. Izuzetak
se može napraviti samo u slucaju ako korisnik nekretnine prihvati placanje cijene komunalne usluge umjesto
vlasnika nekretnine, a što se mora regulisati ugovorom izmedu davaoca komunalne usluge i korisnika
nekretnine.
Odjeljak B. Komunalna naknada
Clan 21.
(Komunalna naknada kao izvor sredstava)
Za pokrivanje troškova obavljanja zajednicke komunalne potrošnje, kao izvor sredstava uvodi se
komunalna naknada.
Clan 22.
(Obveznici komunalne naknade)
(1) U naselju s uredenim gradevinskim zemljištem komunalnu naknadu placa vlasnik stambenog,
proizvodnog i poslovnog prostora te gradevinskog zemljišta, ili korisnik ako je to na korisnika vlasnik prenio
ugovorom koji je ovjerila nadležna porezna uprava.
(2) Naseljem s uredenim gradevinskim zemljištem, prema stavu (1) ovoga clana, smatra se naselje
opremljeno najmanje pristupnom cestom, objektima za snabdijevanje elektricnom energijom i snabdijevanje
vodom te za odvodenje otpadnih voda prema mjesnim prilikama.
(3) Obaveza placanja komunalne naknade nastaje prvog dana sljedeceg mjeseca od pocetka korištenja
objekta ili prostora.
(4) Od obaveze placanja komunalnih naknada izuzimaju se javna komunalna preduzeca.
Clan 23.
(Pripadnost komunalne naknade)
Komunalna naknada je javni prihod opcine.
Odjeljak C. Osnove i kriteriji za odredivanje komunalne naknade
Clan 24.
(Propisivanje komunalne naknade)
(1) Opcinsko vijece, u skladu s ovim zakonom, svojom odlukom propisuje obavezu placanja komunalne
naknade za korištenje objekata i uredaja zajednicke potrošnje.
(2) Odlukom opcinskoga vijeca, kojom se uvodi obaveza placanja komunalne naknade, odreduju se osnove
i kriteriji na osnovu kojih se utvrduje iznos naknade, u zavisnosti od stepena opremljenosti naselja komunalnim
objektima i uredajima zajednicke komunalne potrošnje te kvaliteta i standarda komunalnih proizvoda i usluga.
Clan 25.
(Odredivanje komunalne naknade)
(1) Komunalna naknada odreduje se za stambeni i proizvodni prostor te prostor za druge privredne
djelatnosti prema jedinici mjere izgradene korisne površine (m2), a za otvoreni prostor – skladište, stovarište,
pijacu, kao i za drugi otvoreni prostor koji neposredno služi za obavljanje djelatnosti, prema jedinici mjere (m2)
gradevinskog zemljišta.
(2) Opcine mogu posebnim propisom uvesti obavezu placanja komunalne naknade za vlasnike podzemnih i
nadzemnih instalacija i mreža koje se nalaze u zonama iz clana 22. ovoga zakona, kao i mjernu jedinicu za
obracun te naknade.
Clan 26.
(Parametri za odredivanje iznosa komunalne naknade)
(1) Komunalna naknada utvrduje se prema jedinici mjere, na osnovu broja bodova i u zavisnosti od zone
gradevinskog zemljišta u kojoj se objekt nalazi, što je utvrdeno posebnim propisima koji ureduju gradevinsko
zemljište.
(2) Mjesecni iznos komunalne naknade za sve obveznike iz stava (1) clana 25. ovoga zakona izracunava se
množenjem pripadajucega broja bodova s vrijednošcu boda i korisnom površinom objekta, odnosno površinom
zemljišta koje neposredno služi za obavljanje proizvodnje i pružanje usluga.
(3) Vrijednost boda komunalne naknade za narednu godinu utvrduje opcinsko vijece, posebnom odlukom,
najkasnije do 31. decembra tekuce godine.
Clan 27.
(Oslobadanje od obaveze placanja komunalne naknade)
Izuzetno, opcinsko vijece može posebnim aktom osloboditi od obaveze placanja komunalne naknade
subjekte iz stava (1) clana 22. ovoga zakona, za podrucja u kojima nije organizovano pružanje komunalnih
usluga.
Clan 28.
(Rješenje o iznosu komunalne naknade)
(1) Obaveza i nacin placanja komunalne naknade za svakog pojedinog obveznika utvrduje se rješenjem
koje donosi opcinski organ nadležan za komunalne poslove.
(2) Za poslove iz stava (1) ovoga clana, kao i za vodenje ažurne baze podataka o obveznicima komunalne
naknade, opcina može ovlastiti drugo pravno lice.
Clan 29.
(Podnošenje žalbe)
Na rješenje iz stava (1) clana 28. ovoga zakona može se podnijeti žalba nadležnom opcinskom organu, ili
tijelu, u roku od 15 dana, na nacin predviden odredbama Zakona o upravnom postupku.
Clan 30.
(Interventna budžetska sredstva)
Sredstava za finansiranje obavljanja komunalnih djelatnosti iz clana 18. ovoga zakona osiguravaju se u
opcinskom budžetu ako zbog nedostatka sredstava postoji opasnost od prekida redovnog obavljanja komunalnih
djelatnosti, a koji može dovesti do dužeg zastoja ili do bitnog odstupanja od programa obavljanja komunalnih
djelatnosti, a što može dovesti do štetnih posljedica.
POGLAVLJE II. FINANSIRANJE GRAÐENJA I NABAVKA STALNIH SREDSTAVA
Odjeljak A. Finansiranje te nacin i troškovi prikljucenja
Clan 31.
(Finansiranje komunalne infrastrukture)
(1) Gradenje objekata i uredaja komunalne infrastrukture finansira se kako slijedi:
a) iz naknada koje se naplacuju na osnovu propisa o prostornom uredenju i gradevinskom zemljištu;
b) iz opcinskoga budžeta;
c) iz donacija;
d) iz drugih izvora utvrdenih posebnim propisima;
e) iz cijena komunalne usluge;
f) iz kredita.
(2) Nabavke stalnih sredstava davaoca komunalnih usluga za obavljanje komunalnih djelatnosti finansiraju
se kako slijedi:
a) iz prihoda ostvarenih od pružanja komunalnih usluga (iz segmenta individualne i zajednicke komunalne
potrošnje);
b) iz opcinskoga budžeta;
c) iz donacija;
d) iz drugih izvora utvrdenih posebnim propisima;
e) iz kredita.
(3) Opcina, u skladu s planiranim sredstvima i izvorima sredstava iz stavova (1) i (2) ovoga clana, donosi
program izgradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture te program nabavke stalnih sredstava davaoca
komunalnih usluga.
Clan 32.
(Nacin prikljucenja)
(1) Vlasnik gradevine dužan je prikljuciti svoju gradevinu na komunalnu infrastrukturu pod uvjetima
utvrdenim propisima koji regulišu oblast prostornog uredenja i gradenja, kao i drugim propisima, odnosno prema
opcinskim odlukama koje pobliže definišu tu komunalnu djelatnost, pod uvjetom da postoji kapacitet odredenog
komunalnog proizvoda i usluge za prikljucenje novih korisnika koji nece ugroziti postojece korisnike.
(2) Vlasnik ili korisnik gradevine obavezan je davaocu komunalne usluge podnijeti pisani zahtjev za
prikljucenje na gradsku vodovodnu, kanalizacijsku, toplovodnu i plinsku mrežu, s prilozima o dokazu vlasništva
ili prava korištenja, kao što su izvod iz zemljišnih knjiga, rješenje o odobrenju gradenja, kupoprodajni ugovor ili
ugovor o zakupu i slicno.
Clan 33.
(Troškovi prikljucenja)
(1) Vlasnik gradevine placa troškove prikljucenja na komunalnu infrastrukturu davaocu komunalne usluge
koji prikljucuje gradevinu na komunalnu infrastrukturu.
(2) U troškove iz stava (1) ovoga clana ukljucena je vrijednost mjernog instrumenta potrošnje, odnosno
vrijednost centralnog, odnosno glavnog mjernog instrumenta za objekt kolektivnog stanovanja, koji se unosi u
stalna sredstva davaoca komunalne usluge.
Odjeljak B. Mjerni instrumenti i održavanje
Clan 34.
(Mjerni instrumenti)
(1) Pojedinacni mjerni instrument potrošnje za stambenu jedinicu u okviru stambenog objekta kolektivnog
stanovanja spada u opremu stambene jedinice i unosi se u stalna sredstva davaoca komunalne usluge, a troškove
za njegovu prvu nabavku i ugradnju snosi vlasnik stambene jedinice.
(2) Vlasnik stambene jedinice iz stava (1) ovoga clana, prilikom nabavke, ugradnje, eksploatacije i
funkcionisanja mjernog instrumenta potrošnje dužan je pridržavati se projekta, tehnickih normativa i standarda te
uputstava davaoca komunalne usluge.
(3) Vlasnik stambene jedinice u okviru stambenog objekta održavanje mjernog instrumenta potrošnje iz
stava (1) ovoga clana povjerava davaocu komunalne usluge.
(4) Prilikom izgradnje novog objekta kolektivnog stanovanja dužnost investitora je za svaku stambenu ili
poslovnu jedinicu osigurati odvojeni prikljucak na komunalnu mrežu. U protivnom, davalac komunalne usluge
nije dužan prikljuciti novi objekt kolektivnog stanovanja. Prilikom izgradnje prikljucak i mjerilo ulaze u cijenu
stambene ili poslovne jedinice.
Clan 35.
(Održavanje kucnih instalacija)
(1) Vlasnik stambene jedinice dužan je održavati i dovesti u funkcionalno stanje, licno ili preko
ovlaštenoga upravnika, svoje kucne instalacije, kao i instalacije koje spadaju u zajednicke dijelove ili uredaje
zgrade.
(2) Davalac komunalnih usluga ne snosi odgovornost za prekid u pružanju komunalnih usluga ili za štete
do kojih dolazi zbog neispravnosti kucnih instalacija ili uredaja, cije je održavanje i dovodenje u funkcionalno
stanje u nadležnosti vlasnika stambene jedinice ili njegovog ovlaštenog upravnika.
(3) Vlasnik stambene jedinice može održavanje kucnih instalacija povjeriti, osim ovlaštenom upravniku, i
davaocu komunalnih usluga, uz odgovarajucu naknadu.
(4) Neovlaštenim licima su zabranjene bilo kakve intervencije na komunalnoj infrastrukturi i
postrojenjima.
POGLAVLJE III. ODREDBE O GROBLJIMA
Clan 36.
(1) Groblje je komunalni objekt kojim, uz saglasnost opcinskoga vijeca, upravljaju vjerske zajednice ili
javno preduzece.
(2) Pokopna djelatnost obuhvaca radnje u vezi s pokopom posmrtnih ostataka i smještanje pepela spaljenih
posmrtnih ostataka.
Clan 37.
(1) Opcinsko vijece svojim propisom odreduje nacin i uvjete uredivanja i održavanja groblja, prijenos
posmrtnih ostataka do groblja i uvjete pod kojima se pokop može obaviti izvan groblja u upotrebi.
(2) U groblju se mogu graditi mrtvacnice, prostorije za spaljivanje posmrtnih ostataka, prostorije za
posmrtne obrede i pomocni objekti.
Clan 38.
Subjekti iz stava (1) clana 36. ovoga zakona odreduju uvjete za ustupanje i naknadu za upotrebu grobnih
mjesta te uvjete za postavljanje i uklanjanje, odnosno zamjenu nadgrobnih spomenika i nadgrobnih znakova, u
skladu s propisima opcinskoga vijeca.
Clan 39.
(1) Subjekti iz stava (1) clana 36. ovoga zakona dužni su osigurati uvjete za pokop te uredno održavati i
uredivati groblja.
(2) Trava i raslinje u okviru groblja mora se kositi najmanje dva puta godišnje, a po potrebi i cešce ako je
groblje zaraslo i neuredno.
Clan 40.
(1) Groblje mora biti ogradeno, a ogradu postavljaju i održavaju subjekti iz stava (1) clana 36. ovoga
zakona.
(2) Ograda groblja se mora redovno održavati u ispravnom i urednom stanju.
POGLAVLJE IV. NADZOR
Odjeljak A. Nadzor nad primjenom Zakona i inspekcijski nadzor
Clan 41.
(Nadzor nad primjenom Zakona)
Nadzor nad provodenjem odredaba ovoga zakona provodi Ministarstvo prostornog uredenja, gradenja,
zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i opcinske službe nadležne za
komunalne poslove, svako u okviru svoje nadležnosti.
Clan 42.
(Inspekcijski nadzor)
Inspekcijski nadzor nad provodenjem odredaba ovoga zakona provodi opcinski komunalni inspektor (u
daljnjem tekstu: inspektor).
Odjeljak B. Komunalni redar
Clan 43.
(Pojam komunalni redar)
(1) Inspektoru u provodenju inspekcijskoga nadzora nad provodenjem ovoga zakona, drugih propisa i
opcih akata iz oblasti komunalne djelatnosti pomaže komunalni redar (u daljnjem tekstu: redar).
(2) Redar je službeno lice koje u obavljanju svojih aktivnosti, u svojstvu namještenika, shodno
odgovarajucim odredbama Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i
Hercegovine i podzakonskim aktima, ima ovlaštenja utvrdena ovim zakonom i opcinskim propisima iz oblasti
komunalnih djelatnosti.
Clan 44.
(Organizovanje redara)
(1) Redari se organizuju u sastavu odredene organizacijske jedinice opcinske uprave.
(2) Dvije opcine ili više opcina mogu imati zajednicke redare, i u tom slucaju se sklapa ugovor izmedu
nadležnih opcinskih organa.
Clan 45.
(Obavljanje kontrole)
(1) Redar obavlja neposrednu kontrolu nad sljedecim:
a) uredenjem naselja;
b) održavanjem cistoce i cuvanjem javnih površina;
c) korištenjem javnih površina;
d) sakupljanjem i odvozom komunalnog otpada te postupanjem sa sakupljenim komunalnim otpadom;
e) uklanjanjem snijega i leda;
f) uklanjanjem protupravno postavljenih predmeta;
g) postavljanjem i održavanjem urbane opreme na javnim površinama.
(2) Aktivnosti redara se obavljaju kao poslovi dopunske i pomocne djelatnosti da bi se poslovi osnovne
djelatnosti organa iz clanova 41. i 42. ovoga zakona mogli u cjelini pravilno i djelotvorno obavljati.
Clan 46.
(Ovlaštenja redara)
Redar ima ovlaštenje:
a) konstatovati nepravilnosti koje se odnose na aktivnosti i djelatnosti iz clana 45. ovoga zakona;
b) utvrditi identitet lica, kao i druge cinjenice i okolnosti znacajne za komunalnog inspektora, radi
pokretanja i vodenja upravnoga postupka;
c) uzimati u postupak prijave, zahtjeve i predstavke gradana i pravnih lica, koje se odnose na nepravilnosti
u vezi s obavljanjem aktivnosti i djelatnosti iz clana 45. ovoga zakona;
d) u skladu sa zakonom, preduzimati i druge radnje prema nalogu komunalnog inspektora.
Clan 47.
(Obaveze redara)
(1) Redar je dužan obaviti uvidaj na licu mjesta, konstatovati zateceno stanje, upozoriti prekršioca na
uocenu nezakonitost i nepravilnost, obavezu njihova otklanjanja te ga upozoriti na odredenje iz clana 50. ovoga
zakona.
(2) O aktivnostima iz stava (1) ovoga clana redar sacinjava službenu zabilješku.
Clan 48.
(Nepoznati pocinilac)
(1) Ako se u toku kontrole ne može utvrditi identitet lica koje je pocinilo prekršaj (nepoznati pocinilac),
redar ce o tome saciniti službenu zabilješku. Na osnovu te zabilješke, posebnim rješenjem inspektora naložit ce
se nepoznatom pociniocu posebne mjere, a primjerak toga rješenja i zakljucka o dopuštenju izvršenja dostavit ce
se na kontrolisani objekt, odnosno na kontrolisane stvari. Kasnije oštecenje, uništenje ili uklanjanje toga rješenja,
odnosno zakljucka o dopuštenju izvršenja ne utjece na valjanost dostavljanja.
(2) Troškove administrativnog izvršenja snosi pocinilac, a ako pocinilac ostane nepoznat i ne može se
utvrditi njegov identitet, troškovi padaju na teret opcinskoga budžeta.
Clan 49.
(Saradnja u radu)
(1) U svom radu redar je dužan saradivati sa inspektorom te ostalim inspekcijskim i drugim organima.
(2) Redar vodi evidenciju o obavljenim pregledima i kontrolama.
Clan 50.
(Obaveza izvještavanja inspektora)
Ako subjekt, odnosno prekršilac dobrovoljno ne otkloni uocenu nezakonitost i nepravilnost iz clana 47.
ovoga zakona, redar je dužan o tome odmah izvijestiti komunalnog inspektora.
Odjeljak C. Nadležnosti i žalbeni postupak
Clan 51.
(Nadležnosti inspektora)
(1) U obavljanju inspekcijskoga nadzora inspektor je narocito ovlašten:
a) kontrolisati pružaju li se komunalne usluge u skladu s propisanim uvjetima;
b) kontrolisati održavanje i upotrebu komunalnih objekata i uredaja;
c) kontrolisati pokopnu i dimnjacarsku djelatnost;
d) zabraniti upotrebu neispravnog komunalnog uredaja ili objekta, dok se nedostatci ne otklone;
e) narediti uklanjanje predmeta, uredaja i objekata koji su bez odobrenja ili protivno odobrenju ovlaštenog
organa postavljeni na javne površine i objekte;
f) kontrolisati održavanje i upotrebu objekata i površina, kao što su: ulicna rasvjeta, željeznicke i autobusne
stanice i stajališta, javna kupališta, bazeni, cesme i bunari, rekreacijski objekti, tržnice i pijace, septicke jame i
dvorišta.
(2) U provodenju inspekcijskoga nadzora inspektor obavlja poslove iz oblasti komunalnih djelatnosti koje
su regulisane opcinskim propisima iz clana 59. ovoga zakona.
(3) Inspektor obavlja i poslove iz clana 45. ovoga zakona ako nije postavljen redar.
(4) Inspektor rješenjem nareduje izvršenje odredenih mjera i odreduje rok za njihovo izvršenje u skladu sa
ovim zakonom i odredbama Zakona o upravnom postupku.
Clan 52.
(Žalbeni postupak)
(1) Na upravni akt koji donosi inspektor može se podnijeti žalba u roku od osam dana od dana prijema toga
akta.
(2) Žalbu podnesenu na upravni akt koji donosi inspektor koji je u obavljanju inspekcijskoga nadzora
primjenjivao odredbe ovoga zakona, u komunalnom segmentu koji nije regulisan opcinskim propisom, u drugom
stepenu rješava Ministarstvo.
(3) Žalbu podnesenu na upravni akt koji donosi inspektor koji je u obavljanju inspekcijskoga nadzora
primjenjivao opcinski propis, rješava nadležni opcinski organ, odnosno organ odreden opcinskim propisom.
(4) Žalba na rješenje koje donosi inspektor ne odgada izvršenje rješenja.
DIO TRECI – KAZNENE ODREDBE
Clan 53.
(Prekršaji)
(1) Novcanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 5.000,00 KM kaznit ce se za prekršaj pravno lice –
davalac komunalne usluge:
a) ako u sredstvima javnog informisanja ili na drugi pogodan nacin blagovremeno ne obavijesti korisnike
komunalnih usluga o planiranim ili ocekivanim smetnjama i prekidima koji mogu nastati u pružanju komunalnih
usluga (clan 15. ovoga zakona);
b) ako se ne pridržava obaveza utvrdenih stavom (1) clana 16. ovoga zakona;
c) ako uskrati komunalnu uslugu korisniku, osim slucajeva utvrdenih stavovima (1) i (4) clana 13. ovoga
zakona;
d) ako nakon prestanka razloga za uskracenje komunalne usluge ne nastavi pružati komunalne usluge u
roku utvrdenom stavom (3) clana 13. ovoga zakona.
e) ako se ne pridržava obaveza utvrdenih clanovima 39. i 40. ovoga zakona.
(2) Za prekršaj iz stava (1) ovoga clana kaznit ce se i odgovorno lice davaoca komunalne usluge novcanom
kaznom u iznosu od 200,00 KM do 1.000,00 KM.
(3) Za prekršaj iz stava (1) ovoga clana kaznit ce se i fizicko lice, davalac komunalne usluge, novcanom
kaznom u iznosu od 200,00 KM do 1.000,00 KM.
Clan 54.
(1) Novcanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 5.000,00 KM kaznit ce se za prekršaj pravno lice –
davalac komunalne usluge ako se ne pridržava odredaba utvrdenih stavom (4) clana 5. ovoga zakona.
(2) Za prekršaje iz stava (1) ovoga clana kaznit ce se i odgovorno lice davaoca komunalne usluge
novcanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 1.000,00 KM.
Clan 55.
(1) Novcanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 5.000,00 KM kaznit ce se za prekršaj pravno lice –
davalac komunalne usluge te upravitelj zgrade i pravno lice korisnik komunalne usluge:
a) ako se ne pridržava odredaba utvrdenih clanom 14. ovoga zakona;
b) ako se ne pridržava odredaba utvrdenih clanom 32. ovoga zakona.
(2) Za prekršaj iz stava (1) ovoga clana kaznit ce se i odgovorno lice davaoca komunalne usluge te
upravitelja zgrade i pravnog lica korisnika komunalne usluge novcanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do
1.000,00 KM.
(3) Za prekršaj iz stava (1) ovoga clana kaznit ce se i fizicko lice korisnik komunalne usluge novcanom
kaznom u iznosu od 300,00 KM do 1.500,00 KM.
Clan 56.
(1) Novcanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 5.000,00 KM kaznit ce se za prekršaj pravno lice kao
korisnik komunalne usluge:
a) ako se neovlašteno prikljuci na komunalnu infrastrukturu;
b) ako neovlašteno interveniše na komunalnoj infrastrukturi;
c) ako neovlašteno koristi komunalne usluge;
d) ako svojim radnjama onemoguci nesmetano korištenje komunalne usluge u zgradi;
e) ako sprijeci davaocu komunalne usluge da interveniše na komunalnoj infrastrukturi i postrojenjima te
time ostalim korisnicima ugrozi korištenje komunalne usluge;
f) ako sprijeci ulazak radi pregleda zajednickih i unutrašnjih instalacija ovlaštenom predstavniku davaoca
komunalnih usluga, upravitelju zgrade, odnosno nadležnom inspektoru;
g) ako oštecuje, odnosno uništava stalna sredstva, postrojenja i drugu komunalnu opremu te na taj nacin
nepovoljno utjece na uobicajeno pružanje komunalnih usluga ostalim korisnicima, odnosno na sam kvalitet tih
usluga.
(2) Za prekršaj iz stava (1) ovoga clana kaznit ce se i odgovorno lice pravnoga lica novcanom kaznom u
iznosu od 200,00 KM do 1.000,00 KM.
(3) Za prekršaj iz stava (1) ovoga clana kaznit ce se i fizicko lice korisnik komunalne usluge novcanom
kaznom u iznosu od 300,00 KM do 1.500,00 KM.
Clan 57.
(Zahtjev za pokretanje prekršajnoga postupka)
(1) Inspektor koji je donio rješenje u smislu stava (4) clana 51. ovoga zakona dužan je nadležnom sudu
podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnoga postupka.
(2) Ako davalac komunalnih usluga, obavljajuci javna ovlaštenja, ustanovi da je ucinjen prekršaj prema
ovom zakonu iz njegove nadležnosti, može nadležnom sudu podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnoga
postupka.
DIO CETVRTI – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Clan 58.
(Rok za osiguranje obavljanja komunalnih djelatnosti)
Opcine su dužne najkasnije u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga zakona osigurati
obavljanje komunalnih djelatnosti kroz oblike organizovanja, saglasno odredbama ovoga zakona.
Clan 59.
(Rok za donošenje propisa)
(1) Propise kojima ce se bliže regulisati obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti iz clana 3. ovoga
zakona opcine ce donijeti, odnosno uskladiti u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga zakona.
(2) Ostale propise i akte potrebne za provodenje ovoga zakona opcine ce donijeti u roku od šest mjeseci od
dana stupanja na snagu ovoga zakona.
Clan 60.
(Prestanak primjene zatecenih propisa)
(1) Danom stupanja na snagu ovoga zakona na podrucju Kantona prestaje primjena Zakona o komunalnim
djelatnostima (“Službeni list Socijalisticke Republike Bosne i Hercegovine”, broj: 20/90).
(2) Provedbeni propisi doneseni na osnovu Zakona iz stava (1) ovoga clana primjenjivat ce se ako nisu u
suprotnosti s odredbama ovoga zakona, do donošenja podzakonskih propisa na osnovu ovoga zakona.
Clan 61.
(Stupanje na snagu Zakona)
Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Srednjobosanskog
kantona”.
Broj: 01-02-437/13 PREDSJEDAVAJUCI SKUPŠTINE
31. oktobra 2013.
Travnik Josip Kvasina, s. r.