Cjenovnik

Na osnovu člana 12. Zakona o komunalnim djelatnostima („Službeni list SR BiH“, broj 20/90 ), člana 10. stav 1. tačka 3. Statuta             JKP „Bašbunar“ d.o.o. Travnik, (broj: S – 319/06; OPU 2135/2008) ičlana 15. stav 2. Pravilnika o kriterijima za utvrđivanje cijena komunalnih usluga JKP „Bašbunar“ d.o.o. Travnik, Nadzorni odbor JKP„Bašbunar“ d.o.o. Travnik, na 48. sjednici održanoj dana 16.07.2010.godine,  d o n o s i:

C J E N O V N I K

 KOMUNALNIH USLUGA JKP „BAŠBUNAR“ d.o.o. TRAVNIK

I           IZNOS NAKNADA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH USLUGA                           

Naknada za obavljanje komunalnih usluga utvrđuju se u slijedećim iznosima:

r.b.Vrsta naknadeCijena bez PDV-aPDV 17%Cijena sa PDV-om 
1.Naknada za korisnike koji imaju ugrađen vodomjer-PRAVNA LICA2,00 KM/m³0,34 KM/ m³2,34 KM m³ 
2.Naknada za korisnike koji imaju ugrađen vodomjer-FIZIČKA LICA0,80 KM/m³0,14 KM/ m³0,94 KM m³ 
3.Naknada (paušal) za korisnike koji nemaju ugrađen vodomjer-FIZIČKA LICA (6 m³/član domaćinstva)4,80 KM/član domaćinstva0,82 KM/član domaćinstva5,62 KM/član domaćinstva 
4.Naknada za bolnice1,28 KM/m³0,22 KM/ m³1,50 KM m³ 
r.b.Vrsta naknadeCijena bez PDV-aPDV 17%Cijena sa PDV-om 
1.Naknada za korisnike koji imaju ugrađen vodomjer-PRAVNA LICA1,00 KM/m³0,17 KM/ m³1,17 KM m³ 
2.Naknada za korisnike koji imaju ugrađen vodomjer-FIZIČKA LICA0,40 KM/m³0,07 KM/ m³0,47 KM m³ 
3.Naknada (paušal) za korisnike koji nemaju ugrađen vodomjer-FIZIČKA LICA (6 m³/član domaćinstva)2,40 KM/član domaćinstva0,41 KM/član domaćinstva2,81 KM/član domaćinstva 
4.Naknada za bolnice0,64 KM/m³0,11 KM/ m³0,75 KM m³ 
r.b.Vrsta naknadeCijena bez PDV-aPDV 17%Cijena sa PDV-om
1.Naknada za priključak na vodovodnu mrežu-FIZIČKA LICA307,69 KM52,31 KM360,00 KM
2.Naknada za priključak na vodovodnu mrežu-PRAVNA LICA NAPOMENA: za stambene objekte sa više poslovnih prostora li stanova, naknada se povećava za   340,00 KM za svaki naredni prostor ili stan, a građevinski i drugi radovi se obračunavaju po predračunu  393,16 KM 547,01 KM  66,84 KM 92,99 KM  460,00 KM 640,00 KM  
3.Naknada za priključak za privredne subjekte u privatnoj i državnoj svojini:      8,00 KM/m²       1,36 KM/m²         9,36 KM/m²
r.b.Vrsta naknadeCijena bez PDV-aPDV 17%Cijena sa PDV-om
1.Naknada za priključak na kanalizacionu mrežu-FIZIČKA LICA153,85 KM26,15 KM180,00 KM
2.Naknada za priključak na kanalizacionu mrežu-PRAVNA LICA NAPOMENA: za stambene objekte sa više poslovnih prostora li stanova, naknada se obračunava u vrijednosti 50% visine naknade za priključak na vodovodnu mrežu  196,58 KM 273,50 KM  33,42 KM 46,50 KM  230,00 KM 320,00 KM  
r.b.Profil vodomjeraCijena bez PDV-aPDV 17%Cijena sa PDV-om
1.Ø   15 mm 1,50 KM/mjesec0,25 KM/mjesec 1,75 KM/mjesec
2.Ø   20 mm  2,00 KM/mjesec0,34 KM/mjesec 2,34 KM/mjesec
3.Ø   25 mm  3,90 KM/mjesec0,66 KM/mjesec 4,56 KM/mjesec
4.Ø   30 mm  5,00 KM/mjesec0,85 KM/mjesec 5,85 KM/mjesec
5.Ø   40 mm  8,10 KM/mjesec1,38 KM/mjesec 9,48 KM/mjesec
6.Ø   50 mm16,60 KM/mjesec2,82 KM/mjesec19,42 KM/mjesec
7.Ø   80 mm26,70 KM/mjesec4,53 KM/mjesec31,23 KM/mjesec
8.Ø   100 mm43,10 KM/mjesec7,33 KM/mjesec50,43 KM/mjesec
r.b.Vrsta uslugeCijena bez PDV-aPDV 17%Cijena sa PDV-om
1.Ugradnja vodomjera profila 0,5 cola i ¾ cola  59,83 KM10,17 KM 70,00   KM
2.Ugradnja vodomjera profila 1 col128,21 KM21,79 KM150,00  KM
3.Ugradnja vodomjera profila 2 cola521,36 KM88,64 KM 610,00 KM
4.Ugradnja vodomjera sa dodatnim modulima za prijenos podataka putem radija, naknada se utvrđuje prema tržišnoj vrijednosti vodomjera i opreme na dan ugradnje   
r.b.Vrsta troškovaCijena bez PDV-aPDV 17%Cijena sa PDV-om
1.Naknada troškova isključenja i ponovnog priključenja bespravnih korisnika    100,00 KM   50,00 KM    17,00 KM   8,50 KM    117,00 KM   58,50 KM
2.Naknada troškova isključenja i ponovnog priključenja neredovnih platiša        b)   FIZIČKA LICA    70,09 KM 35,04 KM    11,91 KM   5,96 KM    82,00 KM 41,00 KM
r.b.Vrsta naknadeCijena bez PDV-aPDV 17%Cijena sa PDV-om
1.Naknada za PRAVNA LICA100,00 KM17,00 KM117,00 KM
2.Naknada za FIZIČKA LICA  50,00 KM  8,50 KM  58,50 KM
r.b.Vrsta naknadeCijena bez PDV-aPDV 17%Cijena sa PDV-om
1.Naknada za stambene objekte u kojima trenutno niko ne boravi5,00 KM0,85 KM5,85 KM
r.b.Vrsta naknadeCijena bez PDV-aPDV 17%Cijena sa PDV-om
1.Naknada za PRAVNA LICA 1,20 KM/m²0,20 KM/m² 1,40 KM/m²
2.Naknada za FIZIČKA LICA     3,00 KM/član domaćinstva  0,51 KM/član domaćinstva   3,51 KM/član domaćinstva
  1,50 KM/član domaćinstva0,25 KM/član domaćinstva 1,75 KM/član domaćinstva  
  1,00 KM/član domaćinstva  0,17 KM/član domaćinstva   1,17 KM/član domaćinstva  
3.Naknada za odvoz komunalnog otpada za bolnice  2,00 KM/vreća0,34 KM/vreća  2,34 KM/vreća
4.Naknada za odvoz građevinskog otpada (šuta)23,93 KM/m³4,07 KM/m³28,00 KM/m³
r.b.Vrsta radovaCijena bez PDV-aPDV 17%Cijena sa PDV-om
1.Rad građevinskih mašina 
a) rad rovokopača 60,00 KM/h10,20 KM/h 70,20 KM/h
b) rad kompresora 50,00 KM/h  8,50 KM/h 58,50 KM/h
c) rad mašine za nabijanje materijala (žaba) 70,00 KM/h11,90 KM/h 81,90 KM/h
d) rad traktora 50,00 KM/h  8,50 KM/h 58,50 KM/h
e) rad valjka 60,00 KM/h10,20 KM/h 70,20 KM/h
f) rad mašine za rezanje asvalta    5,00 KM/h  0,85 KM/h  5,85 KM/h
g) rad smetljara100,00 KM/h17,00 KM/h117,00 KM/h
h) upotreba cisterne (5 m³ vode) (naknada za upotrebu cisterne se uvećava za troškove transporta)  20,00 KM/h  3,40 KM/h  23,40 KM/h
i) rad pumpe za odštopavanje kanalizacije100,00 KM/h17,00 KM/h117,00 KM/h
2.Usluga pražnjenja septičkih jama 
a) pražnjenje septičke jame po cisterni od 3 m³100,00 KM/h17,00 KM/h117,00 KM/h
b) rad pumpe za pražnjenje septičkih jama  60,00 KM/h10,20 KM/h  70,20 KM/h
3.Usluge transporta 
a) prijevoz tereta kamionom do 10 km   5,00 KM/km  0,85 KM/km   5,85 KM/km
b) prijevoz tereta kamionom od 10 km do 30 km   3,50 KM/km  0,59 KM/km   4,09 KM/km
c) prijevoz tereta kamionom preko 30 km   2,00 KM/km  0,34 KM/km   2,34 KM/km
4.Usluge asvaltiranja 
a) priprema terena i asvaltiranje 25,00 KM/m² 4,25 KM/m² 29,25 KM/m²
b) asvaltiranje bez pripreme terena18,00 KM/m² 3,06 KM/m² 21,06 KM/m²
5.Usluge rada radnika   
a) VKV majstor11,00 KM/h 1,87 KM/h 12,87 KM/h
b) KV majstor  8,00 KM/h 1,36 KM/h   9,36 KM/h
C) NK majstor  5,00 KM/h 0,85 KM/h   5,85 KM/h
6.Rad geofona za otkrivanje podzemnih radova (na cjenu se dodaju troškovi prijevoza do mjesta kvara)30,00 KM/h 5,10 KM/h 35,10 KM/h
r.b.Vrsta uslugeCijena bez PDV-aPDV 17%Cijena sa PDV-om
1.Prvi red prodajnih stolova (dnevno)      2,99 KM/m²0,51 KM/m²    3,50 KM/m²
2.Ostali prodajni stolovi (dnevno)      2,56 KM/m²0,44 KM/m²    3,00 KM/m²
3.Rezervacija stola (mjesečno, izuzev prvog reda)    38,46 KM/m² mjesečno6,54 KM/m² mjesečno  45,00 KM/m² mjesečno
4.Ulazak motornih vozila u krug pijace       2,56 KM/vozilo0,44 KM/vozilo    3,00 KM/vozilo
5.Rezervacija stola za sezonski rad (3 do 6 mjeseci)-                 (prodaja suhomesnatih proizvoda, mliječnih proizvoda isl.)1.000,00 KM/sto170,00 KM/sto1.170,00 KM/sto
r.b.Vrsta uslugeCjena
1.Otkup paira i kartonske ambalaže od trećih lica60% od cijene utvrđene Pravilnikom
2.Otkup najlona60% od cijene utvrđene Pravilnikom

II          PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Stupanjem na snagu ovog cjenovnika prestaje da važi cjenovnik komunalnih usluga JKP „Bašbunar“ d.o.o. Travnik, broj 05-1-1705.3/06 od 06.09.2006. godine na koji je saglasnost dalo Općinsko vijeće Travnik Odlukom broj OV-01-02-633/06-1 od 24.08.2006. godine i Odluka o izmjenama i dopunama cjenovnika komunalnih usluga broj: 05-1-NO-2399.2/08 od 27.10.2008. godine na koji je Općinsko vijeće Travnik dalo saglasnost Odlukom broj 01-1-1-4-27/09 od 23.01.2009. godine, te Cjenovnik usluga zelene pijace broj 05-1-NO-1434.3/08 od 26.06.2008. godine.                                                                                                              

Broj:05-2-4544/10                                                                                                                                             PREDSJEDNIK

Datum:23.12.2010. godine                                                                                                                       NADZORNOG ODBORA

                                                                                                                                                         Stipo Nakić, dipl.pravnik

Na ovaj cjenovnik Općinsko vijeće Travnik, je dalo saglasnost, Odlukom broj : 01-1-01-3-2-686/10  od 21.12.2010. godine, na sjednici Općinskog vijeća Travnik, održanoj dana 21.12.2010. godine.

Broj:01-1-01-3-2-690/10                                                                                                                       PREDSJEDAVAJUĆI

Datum:21.12.2010.godine                                                                                                                       OPĆINSKOG VIJEĆA TRAVNIK

                                                                                                                                                                         Ljupko Sučić