Odluka o komunalnom redu

Na osnovu člana 8. Zakona o principima lokalne samouprave („Službene novine Federacije
BiH“, broj 49/06 i 51/09), člana 59. stav 1. Zakona o komunalnim djelatnostima („Službene novine
SBK/KSB“, broj 13/13), člana 31. stav 2. Zakona o privremenom korištenju javnih površina na području
Srednjobosanskog kantona (“Službene novine SBK/KSB” broj 14/16) i člana 91. Statuta Općine
Travnik (prečišćeni tekst „Službene novine Općine Travnik“, broj 11/05 ), Normativno pravni odbor na
sjednici održanoj, dana 20.09.2018.godine, u t v r đ u j e


Prečišćeni tekst


O D L U K E


o komunalnom redu
UI – OPĆE ODREDBE


Član 1.


Ovom Odlukom utvrđuje se način održavanja komunalnog reda na području općine Travnik i to:

 • uređenje naselja,
 • čišćenje, održavanje, korištenje i zaštita javnih površina,
 • sakupljanje, odvoz i deponovanje komunalnog otpada,
 • održavanje cesta,
 • usluge vodosnabdjevanja i upravljanja otpadnim vodama,
 • držanje životinja, sistematska deratizacija i dezinsekcija.

Član 2.


Ova Odluka primjenjuje se na:

 1. javne saobraćajne površine: ulice, ceste, trgove, javne prolaze (kroz zgrade, između zgrada),
  pothodnike, nadhodnike, javna stepeništa, mostove, skverove, javna parkirališta, pločnike, kao
  i ostale površine javnog saobraćaja i saobraćaja u mirovanju,
 2. javne zelene površine: parkove, aleje, žive ograde, travnjake, obale rijeka i vodotoka, dječija
  igrališta, zelene površine uz: ceste u naselju, stambene i stambeno-poslovne objekte, školske
  objekte i ostale slične površine,
 3. uređene rekreacione površine: sportska igrališta, javna kupališta i bazeni, pješačke i
  biciklističke staze, te ostale javne sportske objekte i uređaje na njima, kao i prostore koji su
  povezani sa tim objektima,
 4. autobusne stanice i stajališta javnog prijevoza, taksi stajališta, benzinske pumpe i prostore
  oko njih,
 5. otvorene pijace i prostore oko prodajnih objekata, gradske česme, fontane i spomen obilježja,
 6. neuređeno i uređeno privatno i javno gradsko građevinsko zemljište, ostalo građevinsko
  zemljište
 7. ostale nepomenute površine.

Član 3.


Ova Odluka primjenjuje se na teritoriji koja se nalazi unutar granica općine Travnik.
Komunalni red na području turističkog centra Babanovac-Vlašić propisat će se posebnom
Odlukom Općinskog Vijeća.


UII – UREĐENJE NASELJA


Član 4.


Pod uređenjem naselja podrazumijeva se: postavljanje i održavanje komunalne opreme,
objekata i uređaja, postavljanje pokretnih naprava, postavljanje i održavanje spomenika, spomen
ploča, skulptura i sličnih objekata, održavanje rekreacionih površina i javnih sportskih igrališta,
održavanje autobusnih stanica i stajališta, održavanje otvorenih pijaca, postavljanje izloga, natpisnih
ploča sa nazivom firmi, reklama i plakata, izgradnja i održavanje javne rasvjeta, dekoracija i uređenje
naselja za posebne prilike, uređenje vanjskih dijelova zgrada, zemljišta oko zgrada, ograda, vrtova,
voćnjaka i sličnih površina.

KOMUNALNA OPREMA, OBJEKTI I UREĐAJI


Član 5.


Pod komunalnom opremom smatraju se montažni prenosivi objekti–kiosci, pokretne naprave,
ljetne bašte, oprema za reklamiranje, oprema za plakatiranje, te oprema i uređaji i to tende, roloi,
zaštitne rešetke, kamere, alarmni i klima uređaji, oprema i uređaji tele komunikacijskih i kablovskih
operatera, ventilatori, antene i drugi predmeti od: metala, stakla, plastike, najlona ili drveta.Član 6.


Na području Općine Travnik postavljanje komunalne opreme vrši se uz odobrenje Službe za
urbanizam, građenje, katastar i imovinsko pravne poslove (u daljem tekstu: Služba za urbanizam) i
Službe nadležne za komunalne poslove, pojedinačno, shodno zakonima koji regulišu komunalnu
oblast”.
Vlasnici komunalne opreme ili pravna ili fizička lica kojima je ista data u zakup moraju je
redovno održavati i držati u ispravnom stanju.
Zabranjeno je komunalnu opremu koristiti u druge svrhe suprotno rješenju nadležne Službe.

Član 7.


Pod komunalnim objektima i uređajima u općoj upotrebi podrazumijevaju se korpe za smeće,
klupe za sjedenje, fontane, protivpožarni hidranti, telefonske govornice, table sa planom grada, javni
satovi i slični objekti i uređaji.


1.1. Korpe za smeće

Član 8.


Korpe za ulično sitno smeće mogu se postavljati samo na mjestima koja utvrdi Služba za
zajedničke i komunalne poslove, na prijedlog komunalnih preduzeća.
O postavljanju, održavanju i zamjeni korpi za ulično sitno smeće brinu se komunalna
preduzeća, u saradnji sa Službom za zajedničke i komunalne poslove .
Zabranjeno je postavljanje korpi za smeće na mjestima na kojima ometaju bezbjednost
saobraćaja i narušavaju estetski izgled naselja.
Na korpama za smeće mogu se postavljati odgovarajući natpisi koji upozoravaju građane na
zaštitu okoline i poštovanje komunalnog reda u Općini.
Zabranjeno je oštećivanje, šaranje, prljanje i premještanje korpi za smeće, kao i odlaganje
kućnog smeća u ulične korpe ili pored uličnih korpi za smeće.


1.2. Klupe za sjedenje


Član 9.


Postavljanje, održavanje i zamjenu klupa za sjedenje obavljaju komunalna preduzeća, u
saradnji sa Službom za zajedničke i komunalne poslove .
Klupe za sjedenje mogu se postavljati samo na mjestima koja odredi Služba za zajedničke i
komunalne poslove, na prijedlog komunalnih preduzeća.
Zabranjeno je oštećivanje, šaranje, prljanje i premještanje klupa, kao i sjedenje na
naslonjačima klupa.
Broj 13 – Stranica 7 SLUŽBENE NOVINE
OPĆINE TRAVNIK
Septembar / Rujan 2018. god.


1.3. Fontane


Član 10.


O načinu rada, funkcionisanja i održavanja fontana, brinu se komunalna preduzeća, u saradnji
sa Službom za zajedničke i komunalne poslove .
Zabranjeno je oštećivanje, kupanje ljudi i životinja u fontanama, te ostala nenamjenska
upotreba fontana.


1.4. Protivpožarni hidranti


Član 11.


Protivpožarni hidranti koji su između ostalog namjenjeni za pranje javnih površina moraju se
propisno označiti i održavati u ispravnom stanju, a održavaju ih komunalna preduzeća.
Zabranjeno je onemogućavanje pristupa, uništavanje, oštećenje ili neovlaštena upotreba
protivpožarnih hidranata.
1.5. Telefonske govornice

Član 12.


Telefonske govornice i poštanski sandučići postavljaju se na javnim površinama i drugim
mjestima prema programu pravnog lica koje obavlja djelatnost PTT usluga i telekomunikacija, a na
osnovu odobrenja Službe za urbanizam.
Pravno lice koje obavlja djelatnost telekomunikacija dužno je telefonske govornice održavati
urednima i ispravnima.
U slučaju trajnog oštećenja i neupotrebljavanja telefonskih govornica usljed dotrajalosti i
nefunkcionalnosti, nadležno pravno lice je dužno iste ukloniti kako ne bi narušavale izgled sredine u
kojoj se nalaze.
Zabranjeno je oštećivanje, šaranje, prljanje, premještanje, plakatiranje i lomljenje telefonskih
govornica.


1.6. Table s planom grada


Član 13.


U cilju lakšeg kretanja građana u naseljima na području grada mogu se postavljati table s
planom grada.
Table s planom grada postavljaju se na mjestima na kojima se okuplja ili prolazi veći broj ljudi
(na trgovima, stajalištima javnog gradskog prijevoza i slično).
Table s planom grada mogu se postavljati samo na osnovu saglasnosti Službe za urbanizam.
O postavljanju, održavanju i zamjeni tabli sa planom grada, brine se nadležna turistička
zajednica.
Zabranjeno je oštećivanje, šaranje, prljanje, premještanje, plakatiranje i lomljenje tabla s
planom grada.


1.7. Javni satovi


Član 14.


Na području općine Travnik mogu se postavljati javni satovi.
Javni satovi mogu se postavljati i na stambenim objektima, uz saglasnost Službe za
urbanizam i stanara.
Javni satovi moraju biti uredni i ispravni, a njihovo održavanje vrši vlasnik.
Zabranjeno je oštećivanje, šaranje, prljanje, premještanje, plakatiranje i lomljenje javnih
satova.

POKRETNE NAPRAVE


Član 15.


Pokretnom napravom (u daljem tekstu:naprave) u smislu ove Odluke podrazumijeva se lako
prenosivi objekat koji služi za prodaju određene robe ili za vršenje određenih usluga: štandovi, tezge,
klupe, stolovi, automati i naprave za prodaju raznih artikala, rashladni uređaji za prodaju pića, napitaka
i sladoleda, ugostiteljske i druge prikolice, naprave za pečenje kestena, kokica, pomfrita, palačinaka,
naprave za čišćenje obuće, vaganje i slično.
Napravom u smislu ove Odluke podrazumijevaju se i predmeti koji se postavljaju u svrhu:

 • organizovanja otvorenih terasa ugostiteljskih objekata (stolice, cvjetne vaze, suncobrani,
  tende, pokretne ograde i ostala oprema u svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti),
 • prezentiranja prodajnog asortimana ispred zanatskih i drugih poslovnih radnji, prezentacija
  dobitaka lutrije, nagradnih igara i sl.,
 • organizovanja zabava ( cirkuski šatori, luna parkovi, zabavne radnje i sl. ),
 • organizovanja manifestacija za vrijeme državnih praznika i vjerskih blagdana, obilježavanja
  značajnih datuma, sportskih događaja i drugih manifestacija, odnosno u druge svrhe reklamnog
  sadržaja.

Član 16.

Naprave iz člana 15. ove Odluke postavljaju se na javnim i privatnim površinama na osnovu
odobrenja Službe za zajedničke i komunalne poslove kojim se definiše uslovi i način postavljanja.
Odobrenje za postavljanje naprava u svrhu organizovanja zabava ili manifestacija sa životinjama,
izdat će se nakon predhodno pribavljene veterinarsko – zdravstvene saglasnosti Kantonalnog
ministarstva.“
Kriteriji i način postavljanja pokretnih naprava iz člana 15. ove Odluke na javnim površinama
definisani su odredbama zakona o privremenom korištenju javnih površina na području
Srednjobosanskog kantona („Službene novine SBK/KSB“, broj 14/16) (u daljem tekstu: Zakon o
zauzimanju javnih površina).


Član 17.


Naprave se postavljaju tako da svojim položajem i smještajem što bolje odgovore svrsi i
namjeni za koje se postavljaju.
Naprave se mogu prema svojoj namjeni postavljati samo na onim mjestima na kojima se zbog
toga neće stvarati suvišna buka, nečistoća ili ometati saobraćaj, te na onim mjestima na kojima se
neće umanjiti estetski izgled toga mjesta.
Naprave i njihova okolina moraju se držati urednim i u ispravnom stanju.
Zabranjeno je oštećivanje, šaranje, prljanje, premještanje, plakatiranje i lomljenje pokretnih
naprava.


Član 18.


Na napravama iz člana 15. ove Odluke zabranju se izlaganje i prezentiranje duhana,
duhanskih prerađevina i drugih zakonom zabranjenih roba.

 1. SPOMENICI, SPOMEN PLOČE, SKULPTURE I SLIČNI OBJEKTI

Član 19.


Spomenici, spomen ploče, skulpture i slični objekti mogu se postavljati i uklanjati sa objekta,
zemljišta i drugih prostora na području općine Travnik, samo na osnovu odobrenja Službe za
urbanizam, ukoliko posebnim propisom nije drugačije određeno.


Član 20.


Za postavljanje spomenika podnosilac zahtjeva dužan je priložiti idejno rješenje, oznaku
lokacije i obrazloženje o potrebi postavljanja predmeta.
Kada se spomenik kulture postavlja na objekat ili zemljište koji su u vlasništvu fizičkog ili
pravnog lica, podnosilac zahtjeva dužan je pribaviti i saglasnost vlasnika.


Član 21.


Spomenici se moraju održavati urednim i zaštiti od uništavanja.
Spomenike se ne smije prljati, oštećivati, uništavati, ne smije se pisati ili crtati po njima, niti na
drugi način narušavati njihov izgled.
Predmete iz prethodnog stava dužan je održavati njihov vlasnik, odnosno lice po čijem je
zahtjevu predmet postavljen, a ukoliko to lice nije poznato ili više ne postoji, o održavanju se brine
nadležna služba za upravu su saradnji sa Javnom ustanovom „Zavičajni muzej“ Travnik.

REKREACIONE POVRŠINE I JAVNA SPORTSKA IGRALIŠTA


Član 22.


Rekreacione javne površine, sportska i dječija igrališta i ostali javni sportski objekti, kao i
oprema na njima moraju se održavati u ispravnom stanju.
Na površinama i objektima iz prethodnog stava moraju na vidnom mjestu biti istaknute
odredbe o održavanju reda, čistoće, zaštite zelenila i slično.
Za urednost površina i ispravnost objekata na sportskim igralištima brinu se pravna lica koja
tim površinama i objektima upravljaju, odnosno koja se tim površinama koriste.
Za urednost rekreacionih javnih površina i dječijih igrališta brine se nadležna služba za upravu
putem komunalnog preduzeća.
Zabranjeno je oštećivanje, šaranje, prljanje, premještanje, plakatiranje i lomljenje rekreacionih
javnih površina, sportskih i dječijih igrališta, javnih sportskih objekata i opreme na njima.

AUTOBUSNE STANICE I STAJALIŠTA


Član 23.


Autobusne stanice i stajališta i stajališta za taksi prijevoz moraju biti stalno održavane u
ispravnom stanju.
Klupe i ostali predmeti kao i nasadi koji se nalaze na autobusnim stanicama i stajalištima
moraju biti čisti, uredni i ispravni, a dotrajale i oštećene predmete i nasade, vlasnici, odnosno korisnici
moraju odmah ukloniti i zamjeniti novim.
Za urednost autobusnih stanica brine se vlasnik, a za urednost autobusnih stajališta i taksi
stajališta brine se nadležna služba za upravu.
Zabranjuje se ljepljenje plakata, objava, prljanje, oštećivanje i uništavanje na bilo koji način
klupa, korpa za smeće, nastrešnica stajališta na javnim površinama.

Član 24.


Javna parkirališta određuju se na lokacijama koje odobri Služba za urbanizam.
O upravljanju, korištenju i održavanju javnih parkirališta brine se pravno lice u skladu sa
posebnom Odlukom Općinskog vjeća Travnik.

OTVORENE PIJACE


Član 25.


Lokacije otvorenih pijaca na području općine Travnik utvrđuje Općinsko vijeće Travnik, na
prijedlog Službe za urbanizam.
Za svaku otvorenu pijacu Služba za urbanizam utvrđuje urbanističko – tehničke uslove kojim
se utvrđuju granice otvorene pijace, lokacija kioska i drugih pokretnih i nepokretnih uređaja.


Član 26.


Svaka pijaca mora imati Pijačni red kojeg donosi pravno lice koje upravlja pijacom uz
saglasnost Službe za razvoj, privredu i vanprivredu.
Pijačnim redom utvrđuju se naročito:

 • radno vrijeme pijace,
 • uslovi za rad koje treba ispunjavati prodavač na pijaci,
 • proizvodi koje je dozvoljeno prodavati na pijaci i šematski raspored prodajnih mjesta na
  pijaci,
 • vrijeme dostave proizvoda na pijacu,
 • čišćenje i odvoženje smeća, dezinfekcija,
 • visina naknade za korištenje pijace,
 • drugi elementi neophodni za rad pijace.
  Pijačni red mora biti istaknut na više mjesta na pijaci u zavisnosti od veličine pijace, o čemu
  odlučuje Služba za razvoj, privredu i vanprivredu aktom o davanju saglasnosti za pijačni red.
  Pravno lice, kome je povjereno uređenje i upravljanje pijacama, dužno je pridržavati se
  pijačnog reda.

Član 27.


Zabranjeno je korištenje drugih javnih i individualnih površina izvan prostora otvorenih pijaca u
svrhu prodaje ili izlaganja poljoprivrednih, prehrambenih, tekstilnih, tehničkih i drugih proizvoda bez
odobrenja nadležne službe za upravu.


Član 28.


Na otvorenim pijacama postavljaju se odgovarajući klupe, kontejneri, korpe za otpatke i smeće
i posude za opuške.
Pravno lice kome je povjereno upravljanje i održavanje pijace dužno je osiguravati ispravnost i
čistoću opreme i uređaja na otvorenim pijacama.


Član 29.


Pravno lice kome je povjereno uređenje i upravljanje pijacama, dužno je brinuti se da se u
roku od jednog sata po isteku vremena određenog za rad pijace, sa klupa, štandova i slično ukloni sva
roba koja je bila izložena za prodaju.
Pravno lice iz prethodnog stava, dužno je najkasnije u roku od 6 (šest) sati po isteku radnog
vremena pijace, svakog dana, prostor pijace očistiti, oprati i urediti.

 1. IZLOZI, FIRME, REKLAME I PLAKATI
  7.1. Izlozi

Član 30.

 1. Izlozi služe izlaganju robe i moraju biti tehnički i estetski oblikovani, odgovarajuće osvijetljeni i
  u skladu sa izgledom zgrade i okoliša.
  Svi izlozi moraju biti osvjetljeni sopstvenom svjetlošću odgovarajuće snage, stim što izvor
  svjetlosti ne smije biti okrenut prema prednjoj strani izloga (ulično staklo).
  Fizička zaštita izloga ne smije svojim izgledom odudarati od izgleda zgrade i objekta, a ista se
  može postavljati na osnovu saglasnosti Službe za urbanizam.

Član 31.


Vlasnici odnosno korisnici izloga dužni su ih držati urednim i čistim, i u njima se ne smije držati
ambalaža ili skladištiti roba.
Zabranjeno je uništavati izloge, lijepiti reklame, plakate, po njima ispisivati poruke, obavijesti,
crtati, šarati ili ih na drugi način prljati i narušavati izgled.
Iznimno, dopušteno je na izlozima isticati privremene obavijesti o prigodnim djelatnostima
trgovine.


Član 31a.


Vlasnik odnosno korisnik izloga čiji se poslovni prostor ne koristi dužan ga je pokriti
neprozirnim materijalom, prekriti platnom ili na drugi način onemogućiti pogled u unutrašnjost
poslovnog prostora.
Zabranjeno je izlaganje robe ili proizvoda (odjeće, obuće, tekstila, namirnica, posuđa i sličnog)
izvan izloga, odnosno, poslovnog prostora na njegovim prilazima, na vrata, prozore, okvire izloga,
pročelja zgrada i slično, bez saglasnosti nadležne službe.“
7.2. Firme i reklame


Član 32.


Pravno lice odnosno fizičko lice koje obavlja samostalnu djelatnost dužno je na ulaznoj strani
objekta, odnosno izloga u kojem posluje odnosno u kojem ima sjedište, istaknuti naziv firme odnosno
ime pod kojim preduzeće posluje, imena organa uprave i drugih državnih organa i organizacija, imena
udruženja građana, imena sportskih i kulturnih društava, humanitarnih organizacija, imena radnji
građana koji samostalno ličnim radom i sredstvima u svojini građana vrše ugostiteljsku, zanatsku i
zanatskoj djelatnosti sličnu djelatnost i nazivi advokatskih kancelarija, pod uslovom da su istaknuti na
radnim prostorijama na kojima se po osnovu posebnih propisa moraju istaći.
Inspekcijski nadzor postavljanja natpisne ploče sa nazivom firme obavlja nadležni kantonalni
inspektor.


Član 33.


Reklamom se smatra svako ime, naziv i njihove skraćene oznake kao i svaki drugi natpis,
crtež, broj, kojim vlasnik tog natpisa, crteža ili objekta reklamira svoje i druge proizvode, usluge,
trgovačke, proizvođačke ili uslužne brendove i slično.
Inspekcijski nadzor postavljanja reklama obavlja općinska komunalna inspekcija.


Član 34.


Zabranjeno je pravnom licu odnosno fizičkom licu koje obavlja samostalnu djelatnost da na
objektu u kojem posluje ili ima sjedište, postavlja reklame bez prethodnog odobrenja Službe za
urbanizam.


Član 35.


Reklame, reklamni panoi, individualni putokazi i svjetleći ormarići (u daljem tekstu: reklame)
na javnim površinama postavljaju se na osnovu procedure propisane odredbama zakona o
zauzimanju javnih površina.
Na svaki reklamni pano koji se nalazi na mjestima koja ne pripadaju poslovnom prostoru,
odnosno samostalni reklamni pano, vlasnik je obavezan istaknuti naziv organa koji je izdao odobrenje
za postavljanje.


Član 36.


Uz zahtjev za postavljanje reklama iz člana 34. ove Odluke, podnosilac je dužan priložiti, ako
se reklama postavlja na zgradu ili neki drugi objekat, idejno rješenje reklame, tehnički opis, kopiju
katastarskog plana mjesta gdje se reklama postavlja i saglasnost vlasnika odnosno suvlasnika zgrade
gdje se reklama postavlja.
U slučaju da se reklame postavljaju na zemljište, uz zahtjev je potrebno priložiti i idejno
rješenje reklamnog panoa, kao i kopiju katastarskog plana.
Prilikom postavljanja reklama treba voditi računa da se ne umanjuje preglednost raskrsnice i
da se ne zaklanjaju saobraćajni znakovi.

Zabranjeno je korištenje električne energije sa sistema javne rasvjete za osvjetljavanje
reklama.


Član 37.


Postavljanje reklama površine preko 12 m² vrši se u skladu sa odredabama ove Odluke,
Zakona o prostornom uređenju i Zakona o građenju.
Reklame mogu se postavljati u visini od najmanje 2,5 metara od nivoa pločnika, odnosno
ulice, a samo izuzetno u izlozima i na manjoj visini.
Izuzetno, Služba za urbanizam može za određene manifestacije i druge prilike periodičnog
karaktera, dati odobrenje za privremeno postavljanje reklama, ali se one moraju ukloniti odmah po
prestanku razloga zbog kojih su postavljeni.


Član 38.


Postavljanje reklamnih panoa tipa jambo i city light na javnim površinama, vrši se na način i po
proceduri propisanoj odredbama Zakona o zauzimanju javnih površina.


Član 39.


Reklame, odnosno firme vlasnika ili korisnika poslovnih prostorija na zgradi moraju biti čitljivi,
tehnički i estetski oblikovani, uredni i jezično ispravni i ne smiju svjetlom ili zvukom ometati ostale
korisnike zgrade u mirnom korištenju zgrade.


Član 40.


Svjetleći natpisi i reklame moraju biti upaljeni, a izlozi osvjetljeni cijele noći u skladu sa
režimom rada javne rasvjete, osim u slučajevima štednje električne energije i drugim vanrednim
okolnostima.
Svaki kvar na svjetlećem natpisu ili reklami korisnik mora ukloniti najkasnije u roku od 3 (tri)
dana od dana nastanka kvara.
Neispravne svjetleće natpise, odnosno reklame, kao i one koji se ne mogu popraviti korisnik je
dužan odmah ukloniti i zamjeniti novim.


Član 41.


Zabranjeno je postavljanje reklama i firmi na drveću, parkovskom zelenilu, na stubovima
saobraćajnih znakova, stubovima ulične rasvjete, saobraćajnim i drugim objektima koji imaju kulturnu i
istorijsku vrijednost, vjerskim institucijama, mostovima, spomen obilježjima i sličnim objektima.


Član 42.


U slučaju prestanka rada ili preseljenja u drugu poslovnu prostoriju, vlasnik reklame ili firme
dužan je da ih ukloni u roku od 15 (petnaest) dana od dana prestanka poslovanja, a mjesto gdje je bila
istaknuta reklama, odnosno firma, da dovede u prvobitno stanje.
Ako vlasnik reklame ili firme ne postupi u skladu sa obavezom propisanom u prethodnom
stavu, uklanjanje reklame ili firme izvršiće pravno lice kome su povjereni ovi poslovi o trošku vlasnika.


Član 43.


Reklamiranje zvučnim signalima može se vršiti u vremenu od 9-14 sati i od 17-20 sati, na
osnovu rješenja Službe za urbanizam, uz ograničenje nivoa buke.
Pod reklamiranjem zvučnim signalima podrazumjeva se i zvukovno oglašavanje koje je
prepoznatljivo za pojedinog prodavača.
Rješenjem iz stava 1. ovog člana odredit će se vrijeme i područje na kojem se može vršiti
reklamiranje, te visina naknade.

7.3. Plakati i oglasi


Član 44.


Plakati, oglasi, transparenti i slične objave mogu se postavljati na oglasnim pločama, oglasnim
stubovima i u oglasnim ormarićima.
Oglasne ploče, oglasne ormariće, oglasne stubove i slične objekte postavlja nadležna služba
za upravu u saradnji sa mjesnim zajednicama.
Služba za urbanizam određuje mjesta za postavljanje oglasnih ploča, oglasnih ormarića,
oglasnih stubova i sličnih objakta, kao i njihov oblik i veličinu.
Saglasnost za postavljanje plakata organizator priredbe ili proizvođač proizvoda koji se
oglašava dužan je zatražiti u roku ne kraćem od 48 (četrdeset osam) sati prije postavljanja plakata.
Uz zahtjev se prilaže i primjerak plakata koji se oglašava kao i ukupan broj plakata koji se
postavljaju.
Organizator priredbe i proizvođač proizvoda koji se oglašava dužan je ukloniti plakate sa
oglasnih mjesta u roku od 24 (dvadeset četiri) sata po završetku priredbe.
Uredno postavljene plakate zabranjeno je prljati, oštećivati ili uništavati.


Član 45.


Zabranjeno je postavljanje plakata, oglasa i sličnih objava van dozvoljenih mjesta kao i
ispisivanje poruka bilo kog sadržaja, a naročito: na sakralnim objektima, fasadama, stalnim ogradama,
potpornim zidovima, drveću, rasvjetnim stubovima, energetskim i drugim postrojenjima i sličnim
objektima, kao i na trotoarima bez odobrenja.
Zabranjeno je postavljanje letaka i drugog reklamnog materijala na vjetrobranska stakla
motornih vozila, javne i privatne površine, zajedničke prostorije u zgradama za kolektivno stanovanje, i
na drugim mjestima, kao i bacanje iz vazduha ( letjelica ), bez odobrenja.
Plakati, oglasi i slične objave postavljene van dozvoljenih mjesta i bez odobrenja Službe za
urbanizam, ukloniće komunalno preduzeće o trošku fizičkog ili pravnog lica koje ih je postavilo.

JAVNA RASVJETA


Član 46.


Javnu rasvjetu čine stubovi javne rasvjete sa rasvjetnim tijelima postavljeni na ulicama i
trgovima, autobusnim stajalištima, javnim parkinzima, mostovima, stepeništima, pothodnicima,
nathodnicima, objektima kulture i historijske vrijednosti, te prilazima do kruga objekata od posebnog
društvenog značaja, kao i svijetleća tijela oko spomen objekata, vjerskih objekata i drugih objekata od
javnog interesa.
Javna rasvjeta mora biti izvedena u skladu sa savremenom svjetlosnom tehnikom, uzimajući u
obzir značaj pojedinih dijelova grada i pojedinih javnih površina, saobraćaj i potrebe građana.
Rasvjetna tijela moraju biti funkcionalna i estetski oblikovana.
Izvođač radova koji u ime Općine Travnik vrši održavanje javne rasvjete mora je redovno
održavati u stanju funkcionalne sposobnosti, te 4 (četiri) puta godišnje čistiti rasvjetna tjela.


Član 47.


Izvođač radova koji u ime Općine Travnik vrši održavanja javne rasvjete dužan je osigurati da
javna rasvjeta ispravno svijetli.
Intenzitet i režim osvjetljenja usklađuje se sa planiranim sredstvima i stvarnim potrebama
pojedinih dijelova grada i naseljenih mjesta na području Općine Travnik.


Član 48.


Vrijeme uključivanja i isključivanja javne rasvjete treba se uskladiti sa godišnjim dobima i
atmosferskim prilikama.
U slučaju potrebe za štednjom električne energije ili u drugim vanrednim okolnostima,
posebnom odlukom Općinskog načelnika utvrditi će se minimum potreba osiguranja javne rasvjete.

Član 49.


Objekti istorijske i kulturne vrijednosti moraju se osvijetliti tako da njihove arhitektonske i druge
vrijednosti dolaze do punog izražaja, na način da izvor svijetlosti bude zaštićen od prolaznika.


Član 50.


Zabranjeno je otuđivanje, oštećivanje i uništavanje rasvjetnih stubova i rasvjetnih tijela, kao i
lijepljenje i postavljanje oglasa, obavještenja, smrtovnica, reklama i drugog reklamnog materijala na
iste, kao i neovlašteno priključenje ili korištenje električne energije i opreme sa sistema javne rasvjete.


Član 51.


Na stubove javne rasvjete mogu se izuzetno postavljati ukrasne zastavice i dekorativni
elementi u vrijeme državnih i vjerskih praznika, održavanja javnih manifestacija i drugih svečanosti, te
reklamni oglasnici manje površine, pod uslovima propisanim ovom Odlukom.


Član 52.


Reklamni natpisi se postavljaju na stubove javne rasvjete na osnovu odobrenja Službe za
urbanizam.
Postupak davanja u zakup reklamnih natpisa na stubovima javne rasvjete provodi se analogno
proceduri za postavljanje slobodnostojećih reklamnih panoa koja je propisana Zakonom o zauzimanju
javnih površina.
Rješenjem kojim se odobrava zakup reklamnih natpisa na stubovima javne rasvjete koje
donosi Služba za urbanizam, određuje se visina naknade koju je zakupac dužan plaćati, period
trajanja zakupa, kao i uslovi i način postavljanja i održavanja reklamnih oglasnika.
Naknada za zakup reklamnih natpisa utvrđuje se proporcionalno visini naknade određene za
1 (jedan) m² reklamne površine za postavljanje slobodnostojećih reklamnih panoa propisane Odlukom
o zauzimanju javnih površina, u zavisnosti od veličine reklamnog oglasnika i zone u kojoj se vrši
njegovo postavljanje.
Zakupac odnosno privremeni korisnik stubova ulične rasvjete za postavljanje reklamnih
natpisa, obavezan je po pribavljenom odobrenju nadležne općinske službe zaključiti ugovor o načinu i
uslovima postavljanja i odražavanja reklamnih natpisa na stubovima ulične rasvjete.


Član 53.


Izvođač radova koji u ime općine Travnik vrši redovno održavanje javne rasvjete, obavezan je
Službi za inspekcijski nadzor općine Travnik prijaviti slučaj nelegalnog priključenja i korištenja
električne energije sa sistema javne rasvjete od strane pravnih lica, fizičkih lica i građana.
Po nalogu nadležnog općinskog inspektora izvođač radova iz stava 1. ovog člana dužan je
izvršiti radove na otpajanju nelegalnih priključaka sa sistema javne rasvjete ili izvršiti kontrolu
izvedenih radova od strane drugih ovlaštenih lica.


Član 54.


Troškovi električne energije javne rasvjete, troškovi održavanja postojeće i izgradnje nove
javne rasjete u pravilu se plaćaju iz budžeta Općine Travnik.
Općinsko vjeće će svojom posebnom odlukom utvrditi područja koja moraju imati javnu
rasvjetu, kao i eventualno učešće građana, fizičkih i pravnih lica u sufinansiranju troškova javne
rasvjete.

DEKORACIJA I UREĐENJE NASELJA ZA POSEBNE PRILIKE


Član 55.


Pod dekoracijom naselja za posebne prilike podrazumjeva se prigodno ukrašavanje i
osvjetljenje grada i ostalih naselja za vrijeme državnih praznika i vjerskih blagdana, značajnih datuma,
javnih manifestacija i svečanosti, u organizaciji ili pod pokroviteljstvom Općine Travnik.

Izvršenje poslova iz prethodnog stava vrši pravno lice kome su povjereni ti poslovi u saradnji
sa organizatorom dekoracije i uređenja grada.
Javna preduzeća, Javne ustanove i državna preduzeća trebaju u vrijeme državnih praznika
sami istaknuti državna obilježja.


Član 56.


Pod uređenjem naselja za vrijeme državnih praznika i vjerskih blagdana podrazumjeva se
postavljanje objekata, uređaja, pokretnih naprava, opreme, ukrasa, ukrasnih sijalica, blagdanskih i
novogodišnjih drvca i slično.
Nakon proteka praznika i manifestacije iz člana 55. ove Odluke, predmeti se trebaju ukloniti
najkasnije u roku od 3 (tri) dana i prostor dovesti u prvobitno stanje.


Član 57.


Na poslovnim i stambeno – poslovnim objektima do javnih saobraćajnih i drugih površina mogu
se postavljati držači zastava i jarboli za zastave.


Član 58.


Prilikom dekoracije naselja ističu se zastave i drugi prigodni transparenti i oznake, te se vrši
vanredno čišćenje, polijevanje i pranje javnih površina.
Vlasnici ili korisnici poslovnih ili stambeno–poslovnih objekata i površina dužni su urediti
prostorije i površine koje im pripadaju, te istaći zastave u vrijeme državnih praznika, značajnih datuma
i drugih svečanosti.
Zabranjeno je isticanje protivpropisno izrađenih, nečistih, pocijepanih i dotrajalih zastava.


Član 59.


Način dekoracije naselja i praznici za koje se obavezno vrši dekoracija bit će propisani
posebnom odlukom Općinskog vjeća Travnik.

UREĐENJE VANJSKIH DIJELOVA ZGRADA I ZEMLJIŠTA OKO ZGRADA
10.1. Uređenje fasada, krovova i ostalih dijelova zgrada


Član 60.


Upravitelji zgrada, prisilni upravitelji zgrada, predstavnici etažnih vlasnika i etažni vlasnici
zgrada i poslovnih prostora dužni su redovno održavati vanjske dijelove zgrada i objekata u
tehničkom, funkcionalnom i estetskom pogledu i to: fasade, balkone, terase, lođe, vanjsku stolariju,
krovove, izloge, vrata, prozore, oluke i ostalo.
Oprema i uređaji na vanjskim dijelovima građevine koje su u cjelosti ili sastavnim van gabarita
te građevine, a građevina graniči sa javnom površinom, mogu se postavljati samo uz saglasnost
Službe za urbanizam. Klima uređaji postavljeni na vanjski dio građevine moraju biti ugrađeni na način
da se kondenzat direktno ne ispušta na javnu površinu.
Ako stambene, poslovne i stambeno–poslovne zgrade svojim izgledom zbog oštećenja,
zapuštenosti i dotrajalosti narušavaju opći izgled ulice i naselja, općinski komunalni inspektor naredit
će prisilnim upraviteljima zgrada, predstavnicima etažnih vlasnika i etažnim vlasnicima da ih urede.


Član 61.


Prije preduzimanja radova na održavanju i uređenju fasada i ostalih vanjskih dijelova zgrada,
upravitelji zgrada, prisilni upravitelji zgrada, predstavnici etažnih vlasnika i etažni vlasnici zgrada i
poslovnih prostora, dužni su pribaviti odgovarajuće odobrenje za izvođenje radova.
Boja i izgled fasada i krovova, te ostalih dijelova zgrada, utvrđuju se urbanističkom
saglasnošću ili mišljenjem Službe za urbanizam.


Član 62.


U postupku izdavanja odobrenja za izvođenje radova na održavanju fasada na objektu koji
predstavlja spomenik kulture ili je sastavni dio ambijentalne cjeline, obavezno se pribavlja i mišljenje
odgovarajućeg organa nadležnog za poslove zaštite i korištenje kulturno–istorijskog i prirodnog
nasljeđa.
Upravitelji zgrada, prisilni upravitelji zgrada, predstavnici etažnih vlasnika i etažni vlasnici
zgrada i poslovnih prostora u urbanim naseljima, izgrađenih do donošenja ove Odluke, a koji nemaju
fasadu, dužni su u roku od 1 (jedne) godine od dana donošenja ove Odluke, urediti fasadu što će
kontrolisati građevinski inspektor.
Upravitelji zgrada, prisilni upravitelji zgrada, predstavnici etažnih vlasnika i etažni vlasnici
zgrada i poslovnih prostora u urbanim naseljima, izgrađenih nakon donošenja ove Odluke, a koji
nemaju fasadu, dužni su u roku od 6 (šest) mjeseci, urediti fasadu i građevinsku parcelu što će
kontrolisati građevinski inspektor.


Član 63.


Zabranjeno je uništavati prednje djelove zgrade, te po njima ispisivati poruke, obavijesti, crtati,
šarati i na drugi ih način prljati i oštećivati.
10.2. Uređenje ograda, vrtova, voćnjaka i sličnih površina


Član 64.


Ograđivanje javnih površina i postavljanje ograda uz javnu površinu, vrši se po odobrenju
Službe za urbanizam i pod uslovima utvrđenim urbanističkom suglasnošću.
Ograde od ukrasne živice uz javne saobraćajne površine i druge površine moraju se redovno
održavati, tako da estetski lijepo izgledaju i ne ugrožavaju bezbjednost saobraćaja.
Ograda uz javnu površinu – put koja se uređuje kao ogradna živica, vlasnik ili korisnik
zemljišta dužan je redovno obrezivati na način da živica svojom širinom ne prelazi javnu površinu i
visinom bude u skladu sa visinom okolnih ograda
Ukrasna živica uz javne saobraćajne površine u zoni raskrsnice ne smije biti viša od pola
metra.


Član 65.


Ograde uz uređene javne površine moraju biti izgrađene tako da se uklapaju u okoliš, te ne
smiju biti izvedene od bodljikave žice, šiljaka, najlona, platna i slično što narušava estetski izgled ulice
i/ili okoliša.
Vrata i kapije uličnih ograda ne smiju se otvarati prema ulici.


Član 66.


Dvorišta, vrtove, voćnjake, livade i druge slične površine ispred zgrade i oko zgrade, te
neizgrađena građevinska zemljišta, a posebno uz javne površine vlasnici, odnosno korisnici moraju
održavati urednim.


Član 67.


Vlasnici odnosno korisnici zelenih površina uz stambene, poslovne i stambeno-poslovne
objekte, neizgrađenih građevinskih zemljišta, livada, kao i drugih sličnih površina, moraju ih održavati
na način da trava ne bude viša od 20 (dvadeset) cm, uklanjati šikaru, pljeviti grmlje, rezati suhe grane,
uklanjati smeće i građevinski otpad.
Vlasnici i korisnici površina na kojima se nalaze alergogene biljke (ambrozija, i slično), dužni
su ih uklanjati redovno, do potpunog uništenja.
Zabranjeno je vršiti paljenje vatre u naseljenim mjestima i to: trave, lišća, ogranaka, piljevine,
stajskog otpada, sijena isl., plastičnih materijala, kartonske ambalaže i drugih vrsta kućnog smeća.


UIII – KORIŠTENJE, ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE I ZAŠTITA JAVNIH POVRŠINA

 1. JAVNE POVRŠINE

Član 68.


Općina Travnik u skladu sa svojim nadležnostima koristi javne površine, te vrši održavanje,
čišćenje i zaštitu javnih površina.
Javne površine mogu biti: javne saobraćajne površine, javne zelene površine i ostale javne
površine.
1.1. Čišćenje i održavanje javnih saobraćajnih površina


Član 69.


Javne saobraćajne površine (u daljem tekstu: javne površine) moraju se redovno održavati i
čistiti, u skladu sa uslovima koji su utvrđeni Programom održavanja čistoće javnih površina.
Održavanje javnih površina može biti redovno i zimsko održavanje.
Poslove održavanja ćistoće javnih površina Općina Travnik povjerava komunalnim
preduzećima.


Član 70.


Redovno održavanje javnih površina se u pravilu vrši od 15.03. do 15.11. tekuće godine.
U redovno održavanje javnih površina spada čišćenje (čišćenje ulica, aleja, pješačkih staza
itd.) i pranje javnih površina (pranje gradskih i prigradskih ulica, trgova, trotoara itd.).
Čišćenje javnih površina u pravilu se vrši tokom dana, a pranje javnih površina u periodu od
22,00 do 06,00 sati.


Član 71.


Zimsko održavanje javnih površina se u pravilu vrši od 01.01. do 15.03. i od 15.11. do 31.12.
tekuće godine.
U zimsko održavanje javnih površina spada čišćenje od snijega i leda sa kolovoza, trotoara,
pješačkih staza, aleja, trgova i drugih površina od javnog značaja.
Asfaltirane, pokockane, betonirane i popločane javne površine ne smiju se prati ako je vanjska
temperatura zraka niža od 5 °C, ili ako je javna površina prekrivena susnježicom, snijegom ili ledom.


Član 72.


Vanredno čišćenje i održavanje javnih površina vrši se po nalogu nadležne inspekcije ili
organa policije, kada zbog vremenskih neprilika, saobraćajnih nezgoda ili drugih sličnih događaja
javna površina bude prekomjerno zaprljana ili oštećena, tako da time ugrožava bezbjednost
saobraćaja.


Član 73.


Program održavanja čistoće javnih površina donosi načelnik Općine na osnovu usaglašenog
prijedloga Službe za zajedničke i komunalne poslove i preduzeća kome su povjereni ti poslovi.
Obaveza Službe i preduzeća je da najkasnije do 15.12. tekuće godine dostave načelniku
Općine usaglašen prijedlog Programa, a načelnik isti donosi najkasnije do 31.12. tekuće godine.
Služba za zajedničke i komunalne poslove je u obavezi dostaviti primjerak potpisanog
Programa održavanje čistoće javnih površina Službi za inspekcijski nadzor.
Nakon donošenja Programa zaključuje se ugovor kojim se definišu međusobna prava i
obaveze između općine Travnik i komunalnog preduzeća u pogledu održavanja ćistoće javnih
površina.


Član 74.


Organizatori manifestacija i skupova koje se održavaju na javnim površinama obavezni su,
tokom i nakon održavanja manifestacija i skupova, osigurati čišćenje javnih površina na kojima se
manifestacija održava, kao i pristupnih prilaza.
Korištenje javne površine za potrebe iz stava 1. ovog člana rješenjem odobrava nadležna
Služba za upravu.
Rješenjem kojim se odobrava privremeno korištenje javne površine nadležna Služba utvrditi
će obavezu da iste budu očišćene najkasnije u roku 24 (dvadeset četiri) sata po završetku
manifestacije ili okupljanja.
Ako površine iz stava 1. ovog člana ne budu očišćene u datom roku, po nalogu komunalnog
inspektora, očistiti će ih nadležno preduzeće ili drugo pravno lice, o trošku organizatora manifestacije.


Član 75.


Pravna ili fizička lica koja obavljaju poslovnu djelatnost u objektima koja se nalaze uz javnu
površinu dužni su svakodnevno dovesti javnu površinu (trotoare, pješačke staze, odnosno dio ulice za
pješake gdje staze ne postoje), u čisto i uredno stanje.
Obaveza uređivanja javne površine odnosi se na prostor ispred poslovnog objekta do ulice
širine do 2 (dva) m ispred objekta, cijelom dužinom objekta.


1.2. Odvodnja atmosferskih i otpadnih voda sa javnih površina


Član 76.


Ulične slivnike, kao i uređaje za odvodnju atmosferskih i otpadnih voda sa javnih površina
održavaju komunalna preduzeća.
Preduzeća iz prethodnog stava su dužna redovno čistiti i održavati slivnike i slivničke veze
propusnim i ispravnim, radi sprečavanja nakupljanja atmosferskih i otpadnih voda na javnim
površinama.


Član 77.


Zabranjeno je neovlašteno otvaranje i zatvaranje, nenamjensko korištenje i otuđivanje
poklopaca, rešetki i drugih dijelova slivnika, šahtova i ostalih otvora na javnim površinama.
Otvorene slivničke kanale za odvodnju atmosferskih voda uz javne površine zabranjeno je
premoštavati ili zatrpavati bez odobrenja Službe za zajedničke i komunalne poslove, uz prethodno
pribavljeno mišljenje komunalnog preduzeća.


Član 78.


Svi otvori (šahtovi, okna i slivnici) na javnim površinama moraju se izvoditi prema važećim
propisima i standardima, te održavati u ispravnom stanju.
O održavanju otvora (šahtova, poklopaca i slično) vodovodne i kanalizacione mreže,
električnih, kablovskih, telefonskih i drugih instalacija postavljenih na javnim površinama, vode brigu i
održavaju ih preduzeća odnosno pravna lica koja su vlasnici istih, a koja im služe za redovnu upotrebu
ili komunalna preduzeća kojima je povjereno održavanje (ulični slivnici).


Član 79.


Svi otvori moraju biti zatvoreni poklopcima na kojima trebaju, po pravilu biti sigurosni
zatvarači.
Poklopci moraju biti od rebrastog i hrapavog otpornog materijala, urađeni na način da se
izbjegne klizanje.
Dotrajali, oštećeni i nedostajući poklopci šahtova i slivnika koje održavaju komunalna
preduzeća moraju se redovno mijenjati.
U vrijeme izvođenja bilo kakvih radova u otvorima, isti se moraju ograditi posebnim
pregradama na način da spriječavaju prilaz prolaznicima i obilježiti vidljivim znacima upozorenja i
saobraćanim znacima, te po završetku radova moraju se propisno zatvoriti.


Član 80.


U cilju zaštite javnih površina, zabranjuje se:

 1. svako oštećivanje, prljanje i šaranje saobraćajnih površina, trotoara, parkinga, trgova i
  drugih javnih površina koje služe za saobraćaj vozila i kretanje pješaka,
 2. ispuštanje ulja i svih vrsta otpadnih tekućina,
 3. oštećivanje, uništavanje i otuđivanje vodovodnih, kanalizacionih, električnih, telefonskih i
  drugih instalacija postavljenih na javnim površinama te javnih fontana, hidranata i drugih instalacija,
 4. vršenje utovara i istovara građevinskog i drugog materijala i obavljanja drugih sličnih radnji
  bez prethodnog preduzimanja mjera zaštite javnih površina,
 5. preduzimanje bilo kakvih radnji (prijevoz, utovar, istovar, montiranje – demontiranje i sl.),
  koji mogu da ugroze saobraćaj, onemoguće nesmetan prolaz građana kolovozom i trotoarom, ukoliko
  za takvu radnju ne postoji posebno odobrenje nadležne općinske službe za upravu,
 6. cijepanje i pilanje drva, razbijanje kamena i obavljanje sličnih grubih radova na kolovozu i
  trotoaru, kao i čišćenje snijega i leda oštrim predmetima kojim se oštećuju kolovoz i trotori,
 7. kretanje kolovozom i trotoarom građevinskih i drugih vozila i mašina, koja na pogonskim
  točkovima imaju oštre metalne trake ( gusjeničari ) koji mogu da oštete kolovoz i trotoar,
 8. pisanje masnim bojama i lakovima raznih tekstova po kolovozu i trotoarima, ukoliko za
  takve radnje ne postoji posebno odobrenje nadležne općinske službe za upravu,
 9. postavljanje reklamnih panoa, natpisa na trotoarima, trgovima, ulicama i drugim javnim
  površinama, ukoliko za to nema posebnog odobrenja službe za urbanizam,
 10. postavljanje šupa, kaveza, kučica, drvarnica i sličnih objekata,
  11 prljanje i šaranje saobraćajne i turističke signalizacije kao i njihovo oštećivanje, uništavanje
  i otuđivanje,
 11. popravak, servisiranje, pranje i ostavljanje neispravnih vozila na javnim površinama,
 12. uklanjanje i oštećivanje ivičnjaka, betoniranje i postavljanje drugog materijala između
  ivičnjaka i kolovoza ili na samom kolovozu, bez odobrenja službe za urbanizam,
 13. zagađivanje i bacanje otpada u vodotoke i na obale vodotoka,
 14. donošenje, odlaganje, bacanje i istresanje komunalnog otpada na lokacije izvan svog
  mjesta prebivališta (ulice, naselja itd), odnosno izvan predviđenog mjesta odlaganja (smetljarnika ili
  zajedničkog kontenera),
 15. oštečenje i uklanjanje zaštitnih stubića, žardinjera sa cvijećem isl.,
 16. istovar i skladištenje raznih materijala (ogrijevno drvo, ugalj, otpadno drvo, građevinski
  materijal, željezo, komunalni i kruti otpad i sl.),
 17. odlaganje gajbi, postavljanje raznih naprava od drveta, metala, plastike, kartonskih kutija i
  drugih predmeta na javnoj površini,
 18. bilo kakvo izlaganje i prodaja robe, postavljanje pokretnih objekata, tezgi, stolova ili stolica
  i drugih predmeta na javnim površinama,
 19. postavljanje – gradnja stubova i pločnika, te postavljanje saksija, reklamnih naprava,
  improviziranih ograda i lanaca na javnoj površini ili na kolovozu, bez odobrenja nadležne Službe
 20. JAVNE ZELENE POVRŠINE
 21. Član 81.
  Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se:
 22. košenje trave,
 23. održavanje pješčanih staza, parkovskog mobilijara i druge opreme na javnim zelenim površinama u
  ispravnom stanju,
 24. obnova uništenog i dotrajalog biljnog materijala, te sječa i uklanjanje sasušenih grana i stabala,
 25. uklanjanje otpalog granja, lišća i drugih otpadaka,
 26. obnavljanje, a po potrebi rekonstrukcija javne zelene površine,
 27. održavanje dječijih igrališta na javnim zelenim površinama,
 28. obrezivanje i oblikovanje stabala i grmlja,
 29. okopavanje biljaka,
 30. đubrenje i prehranjivanje biljaka,
 31. postavljanje zaštitnih ograda od prikladnog materijala, odnosno sadnja živice na mjestima
  ugroženim od uništavanja,
 32. održavanje posuda sa ukrasnim biljem,
 33. preventivno djelovanje na spriječavanju biljnih bolesti, uništavanje biljnih štetočina, te kontinuirano
  provođenje zaštite zelenila,
 34. zalijevanje biljaka u sušnom periodu,
 35. skidanje snijega sa grana,
 36. ostale radnje i poslovi koji su predviđeni Programom održavanja javnih zelenih površina.
  Član 82.
  Program održavanja javnih zelenih površina donosi načelnik Općine na osnovu usaglašenog
  prijedloga Službe za Zajedničke i komunalne poslove i preduzeća kome su povjereni ti poslovi.
  Obaveza Službe i preduzeća je da najkasnije do 15.12. tekuće godine dostave načelniku
  Općine usaglašen prijedlog Programa, a načelnik isti donosi najkasnije do 31.12. tekuće godine.
  Služba za zajedničke i komunalne poslove je u obavezi dostaviti primjerak potpisanog
  Programa održavanje javnih zelenih površina Službi za inspekcijski nadzor.
  Nakon donošenja Programa zaključuje se ugovor kojim se definišu međusobna prava i
  obaveze između općine Travnik i komunalnog preduzeća u pogledu održavanja javnih zelenih
  površina.
  Poslove održavanja javnih zelenih površina općina Travnik povjerava komunalnim
  preduzećima.
  Član 83.
  Programom održavanja javnih zelenih površina treba biti obuhvaćeno održavanje svih
  parkova, aleja i zelenih površina uz saobraćajnice, pješačke staze itd.
  Ukoliko se na području koje je obuhvaćeno Programom urede nove javne zelene površine iste
  će se početi odmah održavati u skladu za raspoloživim budžetskim sredstvima koja su predviđena za
  ove namjene.
  Član 84.
  Radi stvaranja kvalitetne osnove i priprema Programa održavanja javnih zelenih površina,
  Služba za zajedničke i komunalne poslove i Služba za urbanizam, dužne su uspostaviti katastar javnih
  zelenih površina uz upotrebu projekta GIS–a.
  Katastar javnih zelenih površina je registar sistematizovanih informacija i podataka o javnim
  zelenim površinama, njihovoj površini i kvaliteti, sa kartografskim prikazom.
  Osnova za izradu katastra javnih zelenih površina su digitalizovani katastarski planovi.
  Član 85.
  Radi ažurnih podataka katastra javnih zelenih površina, svaki investitor je dužan podatke o
  izvedenim radovima na javnim zelenim površinama dostaviti općinskim službama iz člana 84. ove
  Odluke.
  Dostavljeni podaci moraju sadržavati lokaciju ucrtanu na kopiji katastarskog plana,
  specifikaciju izvedenih radova i posađenog biljnog materijala, parkovske opreme i opreme dječijih
  igrališta i drugog.
  Član 86.
  Vlasnici ili korisnici individualnih ili kolektivnih stambenih objekata, kao i poslovnih objekata
  obavezni su osigurati obnovu, uređivanje, održavanje i zaštitu zelene površine na zemljištu koje
  pripada objektu, odnosno zelenim površinama koje su u okviru ograđene okoline objekata.
  Zelene površine iz predhodnog stava, vlasnici ili korisnici, odnosno posjednici zemljišta moraju
  uređivati i održavati u skladu sa odredbama ove Odluke.
  Član 87.
  Ako pravna ili fizička lica ne ispunjavaju obaveze uređenja, održavanja i zaštite zelene
  površine, na način kako je to propisano odredbama ove Odluke, snose odgovornost u slučaju
  nastanka štete trećim licima, a komunalna inspekcija može rješenjem narediti uređenje, održavanje ili
  zaštitu zelene površine.

  Član 88.
  Na javnim zelenim površinama zabranjeno je uzgajanje voćaka i povrtnih biljaka i bilo kakvo
  njihovo obrađivanje u poljoprivredne svrhe, osim u vanrednim situacijama.
  Način i uslove upotrebe javnih zelenih površina u poljoprivredne svrhe u vanrednim
  situacijama propisuje načelnik općine na prijedlog Službe za zajedničke i komunalne poslove i Službe
  za razvoj, privredu i vanprivredu.
  Član 89.
  Zabranjeno je bez odobrenja Službe za urbanizam:
 37. vršiti rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih javnih zelenih površina,
 38. ograđivati i postavljati bilo kakve uređaje, objekte, naprave, reklamne panoe i slično na javnim
  zelenim površinama,
 39. odlagati građevinski materijal,
 40. kampirati i postavljati šatore,
 41. rezati grane i vrhove drveća, obarati i uklanjanjati drveće, te vaditi panjeve.
  Član 90.
  Zabranjeno je na javnim zelenim površinama:
 42. rezati i skidati grane i vrhove sa ukrasnog drveća i bilja;
 43. guliti i zasijecati kore stabala, zabadati noževe, zabijati eksere i vijke u stablo, stavljati plakate na
  drveće i slično;
 44. penjati se po drveću;
 45. neovlašteno skidati plodove sa drveća i grmlja, kidati i brati cvijeće, vaditi cvijetne i travnate
  busenove, te kidati grane sa grmlja i drveća;
 46. neovlašteno sakupljati i odnositi suho granje, kore, mladice, i zakonom zaštićeno ostalo bilje;
 47. uništavati travnjake, iskopavati i odnositi zemlju, humus i biljke;
 48. napasati životinje na javnim zelenim površinama;
 49. oštećivati i izvaljivati stabla i grmlja;
 50. oštećivati stabla raznim materijalima prilikom gradnje, utovara, istovara i dopreme građevinskog
  materijala, drva, uglja i slično;
 51. oštećivati opremu (ograde, uređaje za rekreaciju, vodovoda, javne rasvjete, parkovskih klupa i
  drugih uređaja i opreme), te ih prljati, zagađivati i oštećivati na bilo koji način;
 52. ispuštati otpadne vode, kiselinu, ulje i fekalije na javne zelene površine;
 53. voziti bicikl, motocikl, automobil ili teretni motorno vozilo, osim ako se ta vozila kreću u svrhu
  održavanja javne zelene površine;
 54. parkirati vozila na javnoj zelenoj površini;
 55. ložiti vatre i potpaljivati stabla;
 56. rezati, odnosno prekidati korijen stabala;
 57. prati, čistiti i popravljati vozila na javnim zelenim površinama;
 58. istovarati i skladištiti razni materijal, ogrijevno drvo, ugalj, otpadno drvo, željezo, komunalni i kruti
  otpad i slično,
 59. bacati otpadke u bazene i fontane;
 60. hvatati i uznemiravati ptice i ostale životinje, kao i skidati i oštećivati gnijezda;
 61. upotrebljavati u druge namjene površine namijenjene za dječiju igru i koristiti sprave za igru od
  strane odraslih osoba, kao i upotrebljavati ove sprave suprotno njihovoj namjeni,
 62. ležati i spavati na parkovskim klupama, sjediti na naslonima klupa i na drugi način nenamjenski
  koristiti i oštećivati opremu.
  Član 91.
  Vozila parkirana na javnoj zelenoj površini ukloniće se i premjestiti na za to određeno mjesto
  o trošku vlasnika vozila.
  Lice koje načini štetu na javnim zelenim površinama svojim radnjama, upotrebom vozila i
  slično, obavezno je nadoknaditi pričinjenu štetu.
  Stvarna šteta procjenjuje se prema hortikulturnoj vrijednosti pojedine biljke ili oštećenog
  objekta ili površine, a prema cjenovniku preduzeća kome je povjereno održavanje javnih zelenih
  površina ili prema procjeni ovlaštenog vještaka.
 63. ODRŽAVANJE I UKLANJANJE STABALA NA JAVNIM POVRŠINAMA
  Član 92.
  Stabla na javnim površinama u blizini stambenih objekata moraju se redovno održavati tako
  da ne smetaju stanovanju, te da u većoj mjeri ne zaklanjaju dnevno svjetlo.
  Stabla i grane stabala ne smiju smetati i zaklanjati javnu rasvjetu, vazdušne vodove i kablove,
  saobraćajnu signalizaciju i ugrožavati bezbjednost saobraćaja.
  Ukoliko grane stabala ili cijela stabla zaklanjaju ili predstavljaju smetnju normalnom
  funkcionisanju javnih službi ili stanovanju, te predstavljaju potencijalnu opasnost za građane, grane se
  moraju orezivati, a stabla se moraju uklanjati.
  Član 93.
  Redovno uklanjanje stabala na javnim površinama u pravilu vrši komunalno preduzeće kome
  su povjereni poslovi održavanja javnih površina u skladu sa usvojenim Programima.
  Ukoliko komunalno preduzeće ne raspolaže potrebnom mehanizacijom može se angažovati
  neko drugo preduzeće, nakon provedene procedure koja je predviđena Zakonom o javnim
  nabavkama.
  Vanredno uklanjanje stabala vrši se po nalogu nadležne komunalne inspekcije, Službe za
  civilnu zaštitu i Službe za zajedničke i komunalne poslove u slučajevima kada je uklanjanje stabla
  neophodno kako bi se spriječilo ugrožavanje bezbjednosti građana i njihove imovine, zbog vremenskih
  neprilika, nezgoda ili drugih sličnih događaja.
  Odobrenje za redovno i vanredno uklanjanje stabala na javnim površinama donosi Služba za
  urbanizam, uz predhodno pribavljeno stručno mišljenje Kantonalne uprave za šume.
  U izuzetnim slučajevima (ako stabla predstavljaju opasnost po građane i njihovu imovinu te
  ugrožavaju normalno odvijanje saobraćaja), vanredno uklanjanje stabala se može izvršiti bez
  pribavljenog odobrenja Službe za urbanizam.
  Član 94.
  Rješenjem kojim se odobravaju radnje iz predhodnog člana, određuje se obaveza i obim
  zamjenske sadnje, biljna vrsta, lokacija i vrijeme izvođenja zamjenske sadnje.
  Obim zamjenske sadnje određuje se na osnovu promjera stabla koje se siječe.
  Ako zbog manjka prostora zamjenska sadnja nije moguća, sadnja će se izvršiti na najbližoj
  mogućoj lokaciji.
  Ukoliko se radi o endemskom vrstama drveća, prije davanja odobrenja za uklanjanje stabala
  Služba za urbanizam dužna je zatražiti mišljenje Zavičajnog muzeja Travnik.
  Član 95.
  Stabla i grane koja se nalaze na zemljištu u privatnom vlasništvu pravnih ili fizičkih lica moraju
  se održavati na način da ne ugrožavaju bezbjednost ljudi i imovine na bilo koji način ili da ometaju
  odvijanje saobraćaja i prolaz pješaka, ili da ne smiju smetati i zaklanjati javnu rasvjetu, vazdušne
  vodove i kablove.
  Općinska inspektori (komunalni i okolišno-vodni) mogu po službenoj dužnosti narediti
  uklanjanje stabala ili orezivanje grana koja se nalaze na zemljištu u privatnom vlasništvu pravnih ili
  fizičkih lica, ako prave smetnje iz stava 1. ili ako postoji opasnost od ugrožavanja zdravlja i nanošenja
  štete imovini građana ili drugih lica nakasnije u roku od 7 (sedam) dana od kada je konstatovana
  opasnost.
 64. KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA ZA OSTALE NAMJENE
  Član 96.
  Javne površine ili neizgrađeno građevinsko zemljište može se privremeno koristiti za utovar,
  istovar, i smještaj građevinskog materijala, podizanje skela, polaganje tračnica za kran i druge
  građevinske mašine, te popravke vanjskih dijelova zgrade i slične građevinske radove, uz uvažavanje
  propisa o bezbjednosti saobraćaja i uz predhodno pribavljeno odobrenje za korištenje javne površine
  od nadležne općinske službe.
  Član 97.
  Odobrenje za korištenje javne površine za radove iz člana 96. ove Odluke na zahtjev izvođača
  radova ili investitora izdaje Služba za zajedničke i komunalne poslove.
  Odobrenjem se utvrđuju uslovi i način istovara i smještaja građevinskog materijala, mjere
  bezbjednosti, rok važenja odobrenja, način održavanja deponije materijala i drugi uslovi.
  Član 98.
  Prilikom izvođenja radova označenih u članu 96. ove Odluke, mora se osigurati prohodnost
  trotoara i kolovoza, osim u slučajevima kada to obim radova ne dozvoljava.
  U slučajevima iz prethodnog stava dužnost je investitora ili izvođača da obezbjedi alternativni
  prolaz pješaka i motornih vozila.
  Član 99.
  Izvođač kome je izdato odobrenje za izvođenje radova iz člana 96. ove Odluke, dužan je
  preduzimati i mjere protiv prljanja i oštećivanja zauzete površine i to:
 65. gradilište ograditi propisanom ogradom u visini od 2,20 m i noću osvjetliti;
 66. gradilište urediti tako se ne ometa prilaz pješaka i vozila,
 67. pri izvođenju građevinskih radova izvođač je dužan postaviti na skele zaštitne zavjese od jute
  ili sličnih materijala;
 68. očistiti javne površine oko gradilišta od svih vrsta građevinskog ili drugog materijala, blata i
  slično, a čije je taloženje na javnim površinama posljedica izvođenja radova;
 69. polijevati trošni materijal za vrijeme rušenja građevinskih objekata kako bi spriječilo stvaranje
  blata i prašine;
 70. čistiti ulične slivnike u neposrednoj blizini gradilišta;
 71. deponovati građevinski materijal u okviru gradilišta tako da se ne ometa saobraćaj i slobodno
  otjecanje vode, odnosno da se materijal ne raznosi po javnim površinama;
 72. prati i čistiti vozila prije njihovog izlaska sa gradilišta, te polijevati i prati prilazne puteve do
  gradilišta;
 73. nakon završetka radova, izvođač radova je dužan u roku od 24 (dvadeset četiri) sata sa javne
  površine ukloniti opremu i materijal i istu dovesti u prethodno stanje.
  Član 100.
  U slučaju da se investitor, odnosno izvođač radova ne pridržava mjera navedenih u članu 98. i
 74. ove Odluke, općinski komunalni inspektor zabranit će dalje izvođenje radova dok se uočeni
  nedostatci ne otklone.
  Član 101.
  Zauzeti dio javne površine mora se ograditi urednom ogradom uvažavajući propise iz oblasti
  zaštite na radu, koja se mora posebno označiti i po potrebi osvijetliti.
  Građevinski materijal na gradilištu mora uvijek biti uredno složen i to tako da ne spriječava
  oticanje oborinskih voda.
  Član 102.
  Izvođač građevinskih radova dužan je osigurati da se zemlja na gradilištu ne rasipa, a ostali
  rastresiti materijal treba držati u sanducima i ogradama.
  Mješanje betona i maltera dozvoljeno je u posudama ili na limovima.
  Ako se gradnja iz bilo kog razloga na duže vrijeme obustavi, općinska komunalna inspekcija
  može narediti da se sa javne površine uklone skele i drugi materijal.
  Javna površina se po pravilu ne može koristiti za odlaganje zemlje, šuta i drugog otpadnog
  građevinskog materijala, osim za onoliko materijala koliko se može odvesti u toku jednog dana.
  Broj 13 – Stranica 24 SLUŽBENE NOVINE
  OPĆINE TRAVNIK
  Septembar / Rujan 2018. god.
  Član 103.
  Ako se građevinski materijal odlaže uz drveće, stabla se moraju zaštiti tako da se deblo stabla
  zaštiti oplatama koje ne smiju biti bliže 15 (petnaest) cm od kore stabla.
  Član 104.
  Izvođač radova je dužan korištenu javnu površinu vratiti u prvobitno stanje, te najkasnije 24
  (dvadeset četiri) sata po završetku radova i uklanjanja opreme sa javne površine, obavijestiti Službu
  za zajedničke i komunalne poslove i Službu za inspekcijski nadzor da mu javna površina više nije
  potrebna.
  Služba za inspekcijski nadzor će izvršiti pregled zauzete javne površine, te ako se ustanovi da
  postoje oštećenja donijeće rješenje o obavezi dovođenja zauzete površine u prvobitno stanje.
  Član 105.
  Izvođač radova dužan je višak zemlje sa iskopa i otpadni građevinski materijal, odlagati na za
  tu svrhu predviđeno odlagalište – deponiju.
  Površinu za odlaganje viška zemlje iz iskopa i otpadnog građevinskog materijala privremenog
  i trajnog karaktera, određuje Općinsko Vjeće na prijedlog nadležne Službe.
  Zemlju i otpadni građevinski materijal odložen izvan odlagališta, ukloniće pravno lice kome su
  povjereni ovi poslovi o trošku lica koje je izvršilo odlaganje.
  Član 106.
  Utovar i istovar robe i drugih materijala u pravilu se mora se obavljati izvan javnih površina.
  U opravdanim slučajevima radi nedostatka prostora može se privremeno obaviti na javnim
  površinama, osim na mjestima gdje je to zabranjeno.
  Roba se mora uredno složiti, tako da ne smeta saobraćaj i mora se ukloniti najkasnije u roku
  od 2 (dva) sata nakon istovara.
  Član 107.
  Na javnim površinama ispred poslovnih prostora ne smije se odlagati ambalaža i slično.
  Ispred radnji, prodavnica i skladišta ne smije se odlagati roba na javne površine bez odobrenja
  Službe za urbanizam.
 75. PREKOPAVANJE JAVNIH POVRŠINA
  Član 108.
  Prekopavanje javnih površina vrši se radi radi gradnje, rekonstrukcije, sanacije, zamjene ili
  uklanjanja podzemnih instalacija (TV i kablovski vodovi, termotehničke instalacije vrelovoda,
  toplovoda, parovoda i kondenznih vodova, komunalne i druge infrastrukture), te postavljanja
  kablovskog i zračnog priključka na nisko–naponsku i telefonsku mrežu, priključka na komunalne
  infrastrukturu ( vodovod, sistem odvodnje otpadnih voda, plinovod i drugo ), kao i nadzemnih objekata
  ( stubovi, reklamni panoi, table i slično ).
  Javne površine mogu se prekopavati samo na osnovu odobrenja Službe za zajedničke i
  komunalne poslove.
  Član 109.
  Odobrenje za izvođenje radova iz člana 108. ove Odluke izdaje se na zahtjev investitora ili
  izvođača radova.
  Zahtjev za izdavanje rješenja iz stava 1. ovog člana, mora sadržavati opis radova, vrijeme
  potrebno za obavljanje radova i zauzimanje javne saobraćajne i druge površine, tehničku
  Broj 13 – Stranica 25 SLUŽBENE NOVINE
  OPĆINE TRAVNIK
  Septembar / Rujan 2018. god.
  dokumentaciju, prijedlog privremene regulacije saobraćaja ako se zbog radova mora ograničiti
  saobraćaj.
  Član 110.
  Podnosilac zahtjeva za izdavanje odobrenja za prekopavanje javne površine (investitor ili
  izvođač radova ) po pribavljenom odobrenju od Službe za zajedničke i komunalne poslove, dužan je
  obavjestiti vlasnike ostalih podzemnih instalacija na mjestu gdje se vrši prekop, o mjestu, vremenu i
  načinu postavljanja novih podzemnih instalacija i objekata, rekonstrukcije i popravka kvara na
  postojećim podzemnim instalacijama.
  Postavljanje i održavanje podzemnih i nadzemnih instalacija može vršiti samo vlasnik istih, uz
  obavezu dovođenje javne površine u prvobitno stanje.
  Član 111.
  Rješenjem kojim se odobrava prekopavanje odredit će se trajanje radova na izvršenju i
  sanaciji prekopane površine, način zauzimanja javne površine, vrijeme izvođenja radova, način
  postupanja sa materijalom iz iskopa, obaveza konsultovanja sa drugim preduzećima (JP
  Elektroprivereda BIH, BH Telecom, Unis Energetika, JKP „Bašbunar“, JKP „Trebišnjica“, SRC „Vlašić“)
  o postojanju njihovih instalacija na mjestu izvođenja radova kako se isti ne bi oštetili, način postupanja
  sa postojećim insatalacijama, sadnim materijalom i slično, privremena regulacija saobraćaja, rok i
  mjere koje izvođač, odnosno investitor površine, objekata i uređaja koji su njen sastavni dio treba
  preduzeti, kao i eventualna sanacija oštećenih nasada, nadzor i garancija za izvedene radove, način
  obavještavanja javnosti o radovima ako je to potrebno, uređenje zelene površine i nasada na njoj
  ukoliko se ista oštećuje, kao i ostali uvjeti za dovođenje javne površine u prvobitno stanje.
  Rješenjem kojim se odobrava prekopavanje javne površine će se odrediti i visina naknade
  koju je podnosilac zahtjeva dužan platiti, a koja se utvrđuje posebnim propisom.
  Član 112.
  Izuzetno od člana 108. stav 2. ove Odluke, u naročito hitnim slučajevima, a radi otklanjanja
  kvara koji mogu izazvati velike štete i neposrednu opasnost za živote ljudi i imovine, radove je moguće
  izvoditi i bez rješenja nadležne službe.
  Obaveza investitora, odnosno izvođača radova je da po sanaciji kvara, a najkasnije početkom
  slijedećeg radnog dana o tome obavijesti nadležnu općinsku službu i naknadno pribavi odobrenje.
  Izuzetno od člana 110. stav 2. ove odluke u hitnim slučajevima, radi otklanjanja kvara koji
  može izazvati velike štete i neposrednu opasnost za život ljudi i imovine radove može po nalogu
  inspektora obaviti i drugo tehnički opremljeno preduzeće

Član 113.
Svako prekopavanje javnih saobraćajnih, zelenih i drugih javnih površina, u svrhu polaganja
podzemnih instalacija (telefonska mreža, elektro mreža, kablovska televizija, plin, toplovodne
instalacije i drugo ), mora se evidentirati u Službi za urbanizam.
Služba za urbanizam, dužna je uspostaviti katastar podzemnih instalacija.
Član 114.
Prije otpočinjanja prekopavanja javnih površina, kao i prilikom završavanja i vraćanja zemljišta
u prvobitno stanje, investitor ili izvođač dužni su usmeno ili pismeno obavijestit Službu za zajedničke i
komunalne poslove i Službu za inspekcijski nadzor koja je dužna zapisnički konstatovati trenutno
stanje javne površine.
Član 115.
Ukoliko pri intervenciji bude prouzrokovana šteta na podzemnim ili nadzemnim instalacijama
drugih vlasnika instalacija, obaveza investitora odnosno izvođača radova je da nadoknadi nastalu
štetu.
Broj 13 – Stranica 26 SLUŽBENE NOVINE
OPĆINE TRAVNIK
Septembar / Rujan 2018. god.
Član 116.
Prekopavanje kolovoza po širini vrši se u etapama, tako da jedna strana kolovoza bude
slobodna za nesmetano odvijanje saobraćaja uz obavezno obilježavanje mjesta izvođenja radova
propisanom saobraćajnom signalizacijom.
Ukoliko je nephodno prekopavanje trotoara po širini, izvođač radova je dužan da
odgovarajućim sredstvima osigura bezbjedan prelaz pješaka preko iskopa.
Izvođač radova je dužan da obezbjedi i nesmetan prilaz poslovnim prostorima, stambenim i
drugim javnim objektima.
Član 117.
Prekopavanje javnih površina na užem gradskom području u pravilu se vrši vremenskom
periodu od 16,00 sati do 22,00 sata.
U periodu od 01. 01. do 29.02. i od 01.12. do 31.12 tekuće godine ne može se vršiti
prekopavanje javnih površina.
Izuzetno, ukoliko se radi o otklanjanju hitnih kvarova na postojećim instalacijama i objektima,
prekopavanje se može vršiti i u vremenskim periodima iz stava 2. ovog člana, kao i van vremena koje
predviđeno stavom 1. ovog člana.

 1. MJESEC POBOLJŠANJA ESTETSKOG IZGLEDA GRADA I OSTALIH NASELJA NA
  PODRUČJU OPĆINE TRAVNIK
  Član 118.
  S ciljem poboljšanja estetskog izgleda grada i ostalih naselja na području Općine Travnik
  načelnik Općine Travnik na prijedlog Službe za zajedničke i komunalne poslove može jedan mjesec u
  godini proglasiti mjesecom poboljšanja estetskog izgleda (u daljem tekstu: mjesec čistoće).
  U pravilu se mjesecom čistoće proglašava mjesec april tekuće godine.
  Načelnik Općine donosi odluku o proglašavanju određenog mjeseca mjesecom čistoće i sa
  istom upoznaje građane putem sredstava informisanja.
  Član 119.
  Obaveza Službe za zajedničke i komunalne poslove je da najkasnije do 31.03. tekuće godine
  u saradnji sa komunalnim preduzećima, MZ, NVO, osnovnim i srednjim školama utvrdi prijedlog Plana
  aktivnosti u mjesecu čistoće na koji načelnik općine daje saglasnost.
  Uz Plan aktivnosti Služba za zajedničke i komunalne poslove dostavlja načelniku Općine i
  Plan potreba za sadnicama cvjeća, korpama za smeće, parkovskim klupama i slično.
  Član 120.
  U toku mjeseca čistoće pored dodatnih aktivnosti komunalnih preduzeća učešće u planiranim
  aktivnostima trebaju uzeti i građani Općine Travnik, učenici osnovnih i srednjih škola, članovi NVO itd..
  UIV – SAKUPLJANJE, ODVOZ I POSTUPANJE SA SAKUPLJENIM KOMUNALNIM OTPADOM
 2. VRSTE KOMUNALNOG OTPADA
  Član 121.
  Komunalnim otpadom smatraju se sve otpadne materije koje nastaju kao posljedica životnih
  aktivnosti i to:
 3. smeće na javnim površinama,
 4. kućno smeće,
 5. krupni otpad.
  Broj 13 – Stranica 27 SLUŽBENE NOVINE
  OPĆINE TRAVNIK
  Septembar / Rujan 2018. god.
  Član 122.
  Smećem na javnim površinama smatraju se svi otpaci koji nastaju kao posljedica životnih
  aktivnosti na tim površinama.
  Sakupljanje i odvoz smeća na javnim površinama vrše komunalna preduzeća na način
  predviđen Programom održavanja čistoće javnih površina.
  Član 123.
  Kućnim smećem, u smislu ove Odluke smatraju se čvrsti otpadi koji nastaju u stanovima,
  zajedničkim prostorima stambenih zgrada, poslovnim prostorima, individualnim stambenim objektima,
  garažama i dvorištima, a koji se po svojoj veličini mogu odlagati u posude za kućno smeće.
  Kućnim smećem ne smatraju se: zemlja, pilota i otpaci od drveta, otpaci i ostaci građevinskog
  materijala, šljaka, podrumsko, dvorišno i tavansko smeće u većim količinama, kao i drugi krupni otpaci
  koji nastaju u procesu industrijske, zanatske, građevinske, poljoprivredne ili druge proizvodnje i slično.
  Član 124.
  Krupnim otpadom u smislu ove Odluke smatraju se čvrsti otpaci koji nastaju u stanovima,
  zajedničkim prostorijama stambenih zgrada, individualnim stambenim objektima i poslovnim
  prostorima, a koji se po svojoj veličini, količini ili postanku ne smatraju kućnim smećem u smislu
  prethodnog člana, a naročito: kućanski aparati, pokućstvo, sanitarni uređaji, kartonska ambalaža u
  većim količinama ili većim dimenzijama.
  Krupni otpad predstavljaju i otpaci građevinskog materijala i šuta, olupine vozila i slično, te
  njihovi dijelovi.
  Zabranjuje se odlaganje krupnog otpada u posude za smeće i na javne površine.
  Krupni otpad se deponuje na posebno utvrđene lokacije uz plaćanje posebne naknade usluge
  vanrednog odvoza komunalnom preduzeću.
 6. SAKUPLJANJE I ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA
  Član 125.
  Na području općine Travnik vrši se organizovan odvoz kućnog smeća i krupnog otpada.
  Poslovi organizovanog prikupljanja i odvoza kućnog smeća i krupnog otpada na području
  općine Travnik povjeravaju se preduzećima JKP „Bašbunar“ d.o.o. Travnik, JKP „Trebišnjica“ d.o.o.
  Nova Bila–Travnik i SRC „Vlašić“ d.o.o. Travnik (u daljem tekstu:komunalna preduzeća) ili nekom
  drugom preduzeću koje odredi općina Travnik.
  Zabranjuje se komunalnim preduzećima sa područja drugih općina sakupljanje i odvoz kućnog
  smeća i krupnog otpada sa područja općine Travnik.
  Član 126.
  Sakupljanje i odvoz kućnog smeća na gradskom području vrši se 3 (tri) puta sedmično, a po
  potrebi i češće.
  Plan odvoza smeća na gradskom području utvrđuje nadležno preduzeće i sa istim na
  primjeren način je dužno upoznati korisnike usluga.
  Član 127.
  Utvrđuje se obaveza organizovanog sakupljanja i odvoza kućnog smeća i na ostalim
  područjima općine Travnik.
  Mjesne zajednice su u obavezi da na primjeren način utiču na stanovništvo na svom području
  da se uključe u organizovan odvoz kućnog smeća.
  Odvoz kućnog smeća van gradskog područja u pravilu se vrši 1 (jedan) put sedmično.
  Plan odvoza smeća utvrđuju komunalna preduzeća i u obavezi su na primjeren način
  obavjestiti korisnike usluga.
  Plan odvoza sadrži: dan kada se vrši odvoz kućnog smeća sa pojedinog područja, sat i način
  odlaganja.
  Broj 13 – Stranica 28 SLUŽBENE NOVINE
  OPĆINE TRAVNIK
  Septembar / Rujan 2018. god.
  Ukoliko zbog nepristupačnog terena ili širine saobraćajnice nije moguć pristup vozilu
  komunalnog preduzeća koje vrši odvoz kućnog smeća, komunalno preduzeće je u obavezi, u saradnji
  sa nadležnom MZ, utvrditi mjesto odlaganja kućnog smeća i o tome obavjestiti korisnike usluga.
  Član 128.
  Na gradskom području kućno smeće se odlaže u kontejnere odgovarajuće zapremine i
  posude za smeće koje moraju biti jednobrazne.
  Vlasnici ili korisnici poslovnih objekata (privredna društva, ugostiteljski objekti, obrtničke radnje
  itd.) su u obavezi izvršiti nabavku odgovarajuće posude za smeće u skladu sa proizvedenim
  količinama otpada.
  Novoizgrađenim ili otvorenim poslovnim i stambenim objektima neće biti izdata upotrebna
  dozvola ukoliko ne budu imali rješeno pitanje odlaganja komunalnog otpada tj. ukoliko nemaju
  predviđen prostor ili odgovarajuće posude za odlaganje komunalnog otpada.
  U zapisniku o prijemu objekata mora biti navedeno na koji je način (gdje odlaže i da li ima
  zaključen ugovor sa komunalnim preduzećem) vlasnik ili korisnik novootvorenog objekta riješio
  odlaganje komunalnog otpada, a kopija zapisnika dostavlja se komunalnom inspektoru.
  Komunalna preduzeća su u obavezi najkasnije u roku od 60 (šestdeset) dana, nakon
  donošenja ove Odluke dati preporuku korisnicima iz stava 2. ovog člana, o vrsti i veličini posude za
  smeće koju su u obavezi nabaviti u zavisnosti od proizvedenih količina otpada.

Član 129.
Kućno smeće van gradskog područja se odlaže u odgovarajuće posude ili vreće za smeće.
Korisnici usluga, na područjima gdje se odlaganje smeća vrši putem vreća za smeće, su u
obavezi istu zavezati kako bi se spriječilo ispadanje smeća i širenje neugodnih mirisa.
Član 130.
Radnici koji odvoze kućno smeće dužni su pažljivo rukovati sa posudama za smeće, tako da
se smeće ne rasipa i ne prlja okolinu, kao i da se posude za smeće ne oštećuju.
Svako oštećenje ili prljanje, prouzrokovano odvozom kućnog smeća, radnici su dužni odmah
ukloniti, te pokupiti rasuto smeće i površinu pomesti.
Nakon pražnjenja posuda za smeće radnici koji obavljaju posao iz prethodnog stava dužni su
posude za kućno smeće vratiti na mjesto i zatvoriti poklopac na posudi.
Smeće rasuto prilikom odlaganja dužni su čistiti radnici koji odvoze smeće, a cijena će biti
uključena u ukupne troškove odvoza smeća.
Zabranjeno je svako prebiranje i prekopavanje smeća.
Član 131.
Smeće i drugi otpad koji nastaje u djelatnosti zdravstvenih i veterinarskih ustanova iste su
dužne prikupljati i odlagati na način određeni posebnim propisima.
Zabranjeno je odlaganje ostataka sanitetskog i bolničkog otpada nastalog u radu zdravstvenih
i veterinarskih ustanova u posude za odlaganje kućnog smeća.
Član 132.
Proizvođači kućnog smeća na području općine Travnik su u obavezi koristiti usluge
organizovanog odvoza smeća.
Svi vlasnici, odnosno korisnici stambenih i poslovnih prostora, kao i privremeno zauzetih
javnih površina dužni su plaćati mjesečnu naknadu na ime prikupljanja i odvoza smeća nadležnom
poduzeću.
Svim fizičkim i pravnim osobama, proizvođačima komunalnog otpada zabranjeno je
donošenje, odlaganje, bacanje i istresanje otpada na druge lokacije izvan svog mjesta prebivališta
(ulice, mjesne zajednice, naselja), odnosno, izvan svog predviđenog mjesta odlaganja (vlastitog
stambenog ili privrednog objekta, zajedničkog smetljarnika ili zajedničkog vanjskog kontejnera).
Visina naknade na ime prikuplanja i odvoza komunalnog otpada se utvrđuje na osnovu
kalkulativnih parametara koje utvrđuje općinsko vjeće Travnik.
Broj 13 – Stranica 29 SLUŽBENE NOVINE
OPĆINE TRAVNIK
Septembar / Rujan 2018. god.
Visinu naknade i način plaćanja predlažu komunalna preduzeća na osnovu detaljne kalkulacije
u skladu sa odredbama člana 10., 11. i 12. Zakona o komunalnim djelatnostima SBK/KSB.
Davalac usluga i korisnik usluga Ugovorom utvrđuju međusobna prava i obaveze.
Član 133.
Lokacije za postavljanje kontejnera utvrđuje Općinsko vijeće Travnik na prijedlog načelnika
Općine i komunalnih preduzeća.
Kontejneri se odlažu u prostore za smeće ili na zato posebno pripremljene površine.
Član 134.
Organizovan odvoz krupnog otpada vrši se u pravilu dva (2) puta godišnje i to u mjesecu
aprilu i mjesecu oktobru.
Komunalna preduzeća u koordinaciji sa Službom za zajedničke i komunalne poslove i
Službom za urbanizam utvrđuju lokacije za odlaganje krupnog otpada i o tome obavještavaju korisnike
usluga putem sredstava lokalnog informisanja.
Krupni otpad se odlaže na za to posebnu lokaciju, koju utvrđuje Općinsko vijeće Travnik.
Zabranjeno je vršiti odlaganje krupnog otpada izvan lokacije koja je za to predviđena.
Za odvoz krupnog otpada u vremenu iz stava 1. ovog člana korisnici usluga ne plaćaju
naknadu.
Korisnik usluga može tražiti od komunalnih preduzeća odvoz krupnog otpada i van perioda iz
stava 1. ovog člana, i za to plaća odgovarajuću naknadu koju utvrdi komunalno preduzeće.

 1. POSTUPANJE SA PRIKUPLJENIM KOMUNALNIM OTPADOM
  Član 135.
  Obaveza komunalnih preduzeća je da prikupljeni otpad odvoze na predviđenu deponiju
  komunalnog otpada.
  Komunalni otpad sa područja općine Travnik se odvozi i odlaže na regionalnu deponiju
  „Moščanica“ Zenica, dok Općinsko vijeće Travnik ne donose drugačiju Odluku.
  UV – ODRŽAVANJE CESTA
  Član 136.
  Općina Travnik u okviru svojih nadležnosti vrši poslove održavanje lokalnih cesta, gradskih i
  prigradskih ulica i nerazvrstanih cesta (u daljem tekstu: održavanje cesta).
  Održavanje cesta može biti zimsko održavanje cesta i redovno održavanje cesta.
 2. ZIMSKO ODRŽAVANJE CESTA
  Član 137.
  Zimsko održavanje cesta na području općine Travnik vrši se na osnovu Pravilnika o
  održavanju javnih cesta («Službene novine FBiH«, br.69/10) i Operativnog programa zimskog
  održavanja cesta.
  Zimsko održavanje cesta se u pravilu vrši od 15.11. tekuće godine do 15.03. naredne godine.
  U slučaju većih snježnih padavina van perioda iz stava 2. ovog člana načelnik općine može na
  prijedlog Službe za zajedničke i komunalne poslove angažovati izabrane izvođače na uklanjanju
  snježnih padavina.
  Operativni program zimskog održavanja donosi Općinsko vjeće i istim se utvrđuju standardi
  održavanja, ceste koje će biti predmet održavanja i dužine dionica.
  Broj 13 – Stranica 30 SLUŽBENE NOVINE
  OPĆINE TRAVNIK
  Septembar / Rujan 2018. god.
  Član 138.
  Snijeg sa javnih saobraćajnih površina uklanja se kontinuirano u cilju stalne prohodnosti, u
  rokovima propisanim odredbama Pravilnika i Operativnog programa iz člana 137. stav 1. ove Odluke.
  Na ostalim javnim površinama, a u svrhu osiguranja prohodnosti i nesmetanog korištenja tih
  površina uklanjanje snijega i leda vrši se prema utvrđenim prioritetima iz Operativnog programa
  zimskog održavanja.
  Član 139.
  Izabrani izvođači radova na poslovima zimskog održavanja cesta dužni su da:
 3. osiguraju normalno odvijanje saobraćaja i kretanje pješaka na javnim saobraćajnim površinama
  prema utvrđenim prioritetima,
 4. posipaju trotoare i kolovoz dozvoljenim posipnim materijalom,
 5. čiste i po potrebi odvoze snijeg i led po prestanku padavina, prema utvrđenim prioritetima.
  Član 140.
  Snijeg i led se čiste i uklanjaju do ivice trotoara prema kolovozu na način da se omogući
  nesmetan saobraćaj i prolaz pješaka, te prilaz stambenim i poslovnim objektima i javnim institucijama.
  Čišćenje snijega i leda se obavlja uz vođenje brige da se na bilo koji način ne ošteti trotoar,
  ivičnjaci, kolovoz ili druga javna površina.
  Na trotoarima i javnim saobraćajnim površinama gdje nema trotoara, a koje služe za kretanje i
  zadržavanje pješaka, snijeg i led se moraju čistiti cijelom dužinom tih površina u širini potrebnoj za
  nesmetan prolaz pješaka.
  Član 141.
  Javne saobraćajne površine mogu se, radi sprečavanja nastanka leda i radi sprečavanja
  klizanja, posipati odgovarajućim materijalom.
  Zabranjeno je trotoar i kolovoz koji ima sistem odvodnje, odnosno koji je izgrađen od asfalta,
  betona ili kocke, posipati materijalom granulacije promjera većeg od 4 (četiri) milimetra.
  Zabranjeno je javne saobraćajne površine uz drvorede posipati solju, a površine uz drvorede
  posipaju se samo sredstvima koja imaju atest ili deklaraciju o neškodljivosti za stabla.
  Član 142.
  Izabrani izvođači radova na poslovima zimskog održavanja cesta u obavezi su ukloniti posipni
  materijal najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana, a u izuzetnim slučajevima 30 (trideset) dana nakon
  prestanka poslova zimskog održavanja.
  Član 143.
  Snijeg i led na prilazu individualnim i kolektivnim stambenim i poslovnim objektima, kao i
  snijeg sa drveća pokraj tih objekata, koje izlazi na javne saobraćajne površine i površine koje služe za
  kretanje ili zadržavanje pješaka, dužni su očistiti vlasnici ili korisnici tih objekata.
  Vlasnici ili korisnici objekata iz stava 1. ovog člana dužni su nakon prestanka padavina očistiti
  snijeg i ukloniti led i na pješačkim stazama, odnosno dijelu ulice za pješake gdje staze ne postoje
  cijelom dužinom svoga objekta, širine potrebne za nesmetan prolaz pješaka, najviše do 1 (jedan) m
  prema kolovozu.
  Član 144.
  O uklanjanju snijega i leda sa autobusnih stajališta, javnih parkirališta, taksi stajališta, tržnica,
  otvorenih pijaca i sličnih prostora, te sportskih objekata i objekata javnih institucija, brinu se pravna lica
  koja upravljaju tim površinama, odnosno koja te površine i objekte koriste.
  O uklanjanju snijega i leda s trotoara uz kioske i pokretne naprave brinu se vlasnici, odnosno
  korisnici kioska i pokretnih naprava.
  Broj 13 – Stranica 31 SLUŽBENE NOVINE
  OPĆINE TRAVNIK
  Septembar / Rujan 2018. god.
  Član 145.
  Vlasnici ili korisnici individualnih i kolektivnih stambenih i poslovnih objekata, koji se nalaze uz
  javne saobraćajne površine i površine namjenjene kretanju ili zadržavanju pješaka, moraju na
  krovovima imati ugrađene snjegobrane.
  Snijeg i led sa krovova objekta iz stava 1. ovog člana, dužni su čistiti i uklanjati vlasnici ili
  korisnici tih objekata.
  Član 146.
  Izabrani izvođači radova na poslovima zimskog održavanja, odgovorni su za štetu nastalu
  trećim licima zbog neispunjavanja navedenih obaveza koje su predviđene ugovorom.
  Član 147.
  Zabranjeno je:
 6. iznošenje i gomilanje snijega iz dvorišta, bašta i drugih slobodnih površina na ulice i trotoare,
 7. bacanje snijega i leda ispred zgrada i poslovnih objekata na ulicu,
 8. zatrpavanje snijegom i ledom slivnika i drugih otvora,
 9. deponovanje snijega i leda na javne površine,
 10. parkiranje vozila na saobraćajnicama, na ili uz trotoare na način da se onemogući rad zimske
  službe,
 11. sankanje i klizanje na javnim saobraćanim površinama.
  UVI – USLUGE VODOSNABDIJEVANJA I UPRAVLJANJA OTPADNIM VODAMA
 12. USLUGE VODOSNABDJEVANJA
  Član 148.
  Građani općine Travnik koriste vodu za piće iz javnih i mjesnih vodovoda.
  Javnim vodovodima na području općine Travnik upravljaju komunalna preduzeća.
  Komunalna preduzeća vrše održavanje javnih vodovoda i upravljaju javnim vodovodima na
  način predviđen Zakonom o vodama („Službene novine SBK/KSB“, broj 11/09).
  Način upravljanja, održavanja i korištenja mjesnih vodovoda biti će regulisan posebnom
  Odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa Zakonom o vodama SBK/KSB.
  Član 149.
  Kućnom vodovodnom mrežom u smislu ove Odluke smatraju se instalacije, uređaji i oprema
  za snabdjevanje vodom iz javnog vodovoda iza ugrađenog mjernog uređaja.
  Kućnu vodovodnu mrežu održava vlasnik objekta ili potrošač.
  Član 150.
  Korisnici usluga koji koriste vodu za piće iz javnih vodovoda obavezni su plaćati naknadu za
  korištenje usluga vodosnabdijevanja.
  Visina naknade na ime korištenja usluga iz predhodnog stava se utvrđuje na osnovu
  kalkulativnih parametara koje utvrđuje općinsko vjeće Travnik.
  Visinu naknade i način plaćanja predlažu komunalna preduzeća na osnovu detaljne kalkulacije
  u skladu sa odredbama člana 10., 11. i 12. Zakona o komunalnim djelatnostima SBK/KSB.

Član 151.
Komunalno preduzeće koje upravlja javnim vodovodima dužno je da:

 1. redovno i neprekidno osigurava dovoljnu količinu higijensko ispravne vode za piće,
 2. stalno kontroliše kvalitet i zdravstvenu ispravnost vode za piće, u skladu sa propisima i standardima
  za pitku vodu,
 3. održava u ispravnom stanju objekte, uređaje i vodovodnu mrežu javnog vodovoda,
  Broj 13 – Stranica 32 SLUŽBENE NOVINE
  OPĆINE TRAVNIK
  Septembar / Rujan 2018. god.
 4. vodi propisanu evidenciju o objektima i uređajima javnog vodovoda u obimu i na način kako je
  propisano posebnim propisima i standardima,
 5. u slučaju prekida snabdjevanja vodom za piće i druge namjene blagovremeno obavijesti potrošače
  o uzrocima prekida, kao i o roku otklanjanja smetnji,
 6. kod rekonstrukcije ili velikih opravki vodovodnog objekta najmanje 24 (dvadeset četiri) sata ranije
  obavijesti potrošače o prekidu snabdijevanja vodom, putem sredstava javnog informisanja, a
  neposredno zdravstvene ustanove,
 7. u slučaju prekida snabdijevanja vodom za piće više od 4 (četiri) sata potrošače snabdjeti pitkom
  vodom putem cisterni,
 8. predlaže i preduzima mjere u slučaju nestašice vode za piće u ograničenju ili zabrani trošenja i
  njihovo sprovođenje.
  Član 152.
  Potrošači vode dužni su sa komunalnim preduzećem zaključiti ugovor o pružanju usluga
  isporuke vode, kojim će se regulisati uslovi priključenja na javnu vodovodnu mrežu, način plaćanja
  usluga i ostala međusobna prava i obaveze.
  Član 153.
  Komunalno preduzeće ima pravo i dužnost, da:
 9. vrši očitavanje potrošnje sa vodomjera,
 10. isključi potrošača sa javne vodovodne mreže ako je priključak izvršen bez odobrenja, kod
  otkaza potrošnje vode zbog većeg kvara ili smetnji na kućnoj vodovodnoj mreži, nepropisnog
  skloništa za vodomjer, ograničenja potrošnje vode, ako postupa suprotno pojedinačnim
  zabranama navedenih u članu 156., te i drugim slučajevima propisanim ovim i drugim
  odlukama i propisima, ili ako ne plati račun za izvršene usluge 3 (tri) mjeseca,
 11. pregleda kućne vodovodne objekte, uređaje i instalacije u prisustvu vlasnika, potrošača ili
  njegovog predstavnika, a u slučaju utvrđivanja kvara, odnosno nekontrolisane potrošnje,
 12. ugrađuje i održava mjerne uređaje,
 13. otvara i zatvara ulične ventile radi snabdijevanja vodom za piće stanovništva jedne ulice ili
  naselja.
  Vlasnik, suvlasnik odnosno korisnik kućne vodovodne mreže i vodovodnih objekata, dužan je
  omogućiti komunalnom preduzeću, obavljanje poslova iz stava 1. ovog člana.
  Komunalno preduzeće će vršiti naplatu troškova isključenja sa vodovodne mreže i troškove
  ponovnog priključenja na vodovodnu mrežu, prema cjenovniku komunalnih usluga.
  Član 154.
  Izvori, bunari i bazeni moraju biti propisno izgrađeni i zaštićeni od vanjskog zagađivanja i
  moraju imati zaštitnu zonu, koju određuje posebnom odlukom Općinsko vijeće (širina zaštitne zone,
  udaljenost stambenih, poslovnih i gospodarskih objekata, grobalja, deponija smeća, septičkih jama,
  đubrišta i pristup stoke) u skladu sa Zakonom o vodama SBK/KSB.
  Član 155.
  U cilju održavanja, korištenja i zaštite vodovodnih objekata, uređaja i instalacija, zabranjeno je:
 14. vršiti priključak na javnu vodovodnu mrežu bez odobrenja,
 15. zatvarati ili otvarati ulične ventile na vodovodnoj mreži,
 16. koristiti vodu sa javnih hidranata, osim vozila Teritorijalne vatrogasne jedinice, koja će
  korištenje vode i vodovodnih objekata naknadno prijaviti preduzeću ili pravnom licu koje
  upravlja vodovodnim sistemom,
 17. koristiti vodu za piće za vrijeme ograničenja potrošnje vode (zalijevanje bašta, pranje vozila,
  pranje tepiha i slično),
 18. spajanje na kućni priključak ispred vodomjera i preprodaja vode u cilju sticanja imovinske
  koristi,
 19. nepravilno održavanje skloništa za vodomjer.
  Broj 13 – Stranica 33 SLUŽBENE NOVINE
  OPĆINE TRAVNIK
  Septembar / Rujan 2018. god.
 20. UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA
  Član 156.
  Kanalizacija se dijeli na javnu i kućnu kanalizaciju.
  Javnom kanalizacijom smatra se primarna i sekundarna kanalizaciona mreža, uređaji i objekti
  na njoj, a koju obuhvata mrežu kolektora sa ulaznim šahtovima i slivnicima, mrežu sekundarnih kanala
  sa ulaznim šahtovima i ulaznim slivnicima, crpna mjesta, uređaji za čišćenje, kanalizacioni priključci i
  drugi uređaji i objekti na mreži.
  Kućna kanalizacija obuhvata sve ostale komunalne objekte i uređaje i to vertikalne i
  horizontalne vodove, uređaje za odvođenje i taloženje otpadnih voda, sabirne kanale od zgrade ili
  drugog objekta do prvog revizionog okna iza regulacione linije.
  Član 157.
  Upravljanje i održavanje javne kanalizacije vrše komunalna preduzeća.
  Služba za urbanizam dužna je u saradnji sa komunalnim preduzećima uspostaviti katastar
  javne kanalizacije.
  Član 158.
  Na području grada i drugim naseljima gdje je izgrađena javna kanalizacija, dužnost svakog
  vlasnika ili korisnika objekta je da se priključi na kanalizacionu mrežu preko kanalizacionog priključka.
  Izgrađene objekte, instalacije i uređaje javne kanalizacije investitor predaje na upravljanje i
  održavanje, zajedno sa svom dokumentacijom (projekat, urbanistička saglasnost, građevinska
  dozvola, upotrebna dozvola isl.) nadležnom komunalnom preduzeću najkasnije u roku od 6 (šest)
  mjeseci od dana izgradnje.
  Saglasnost za priključak na javnu kanalizaciju daje komunalno preduzeće.
  Član 159.
  Zabranjeno je odvoditi ili bacati u javnu kanalizaciju:
 21. industrijske otpadne vode bez prethodnog prečišćavanja i neutralisanja,
 22. radioaktivne materije nastale upotrebom u industriji, zdravstvenim ustanovama i drugim objektima,
 23. smeće, krupni otpad, pijesak, zemlja, pepeo i slične materije koje utiču na funkcionalnost javne
  kanalizacije.
  Član 160.
  Na područjima općine Travnik na kojima ne postoji izgrađena javna kanalizacija, način
  upravljanja otpadnim vodama propisati će se Odlukom o odvodnji otpadnih voda na području općine
  Travnik, u skladu sa Zakonom o vodama SBK/KSB.
  Član 161.
  Korisnici usluga koji koriste javnu kanalizaciju obavezni su plaćati naknadu za korištenje
  usluga.
  Visina naknade na ime korištenja javne kanalizacije se utvrđuje na osnovu kalkulativnih
  parametara koje utvrđuje općinsko vjeće Travnik.
  Visinu naknade i način plaćanja predlažu komunalna preduzeća na osnovu detaljne kalkulacije
  u skladu sa odredbama člana 10., 11. i 12. Zakona o komunalnim djelatnostima SBK/KSB.
  Davalac usluga i korisnik usluga Ugovorom utvrđuju međusobna prava i obaveze.
  Broj 13 – Stranica 34 SLUŽBENE NOVINE
  OPĆINE TRAVNIK
  Septembar / Rujan 2018. god.
  UVII – DRŽANJE ŽIVOTINJA, SISTEMATSKA DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA
 24. DRŽANJE ŽIVOTINJA
  Član 162.
  Na gradskom području općine Travnik (ulice: Bosanska, Šehida, Mehmed paše Kukavice,
  Hadži Ali-bega, Hasana Pašića, Vezirska, Erika Brandisa, Kulina Bana, Kalibunar, Derviš efendije
  Korkuta, Antuna Mavraka, Čabruša, Fatmić, Zenjak, Lukačka, kulturno istorijskoj zoni, ulica Bosanska
  u Turbetu i na cjelom magistralnom putu m5 koji prolazi kroz općinu Travnik od ulaza do izlaza na
  udaljenosti 10 (deset) m od magistralnog puta) zabranjeno je držanje domaćih životinja i zvijeri
  (papkara, kopitara, pernate živine i slično).
  Izuzetno od prethodnog stava dozvoljeno je držanje pasa, mačaka, ptica i drugih kućnih
  ljubimaca, te raznih izložbenih malih životinja koje se uzgajaju u okviru sportskih društava, ukoliko se
  njihovim držanjem ne ugrožavaju susjedni korisnici stanova i objekata i ukoliko nisu ugroženi
  higijenski, sanitarni ili drugi uslovi gradskog prostora.
  Držanje pasa, mačaka, ptica i drugih kućnih ljubimaca u višestambenim objektima dozvoljeno
  je uz saglasnost vlasnika i korisnika stambenih i poslovnih objekata i prostora uz obezbjeđenje
  higijensko – sanitarnih uslova.
  Član 163.
  Zabranjeno je držanje i napasanje životinja na javnim površinama.
  Šetanje pasa dozvoljeno je samo uz korištenje povodca i zaštitnih kaiševa (maske) na glavi
  pasa.
  Član 164.
  Način postupanja sa napuštenim životinjama bliže je propisan Zakonom o zaštiti i dobrobiti
  životinja („Službeni glasnik BiH“ broj 12/09).
  Uklanjanje pasa , mačaka i drugih životinja lutalica bez vlasnika, a po ukazanoj potrebi, vrši
  preduzeće kojem su povjereni poslovi.
 25. SISTEMATSKA DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA
  Član 165.
  Sistematska deratizacija podrazumijeva postavljanje odgovarajućeg mamca za uništavanje
  pacova, miševa i drugih glodara, te prikupljanje i odstranjivanje uginulih životinja.
  Sistematska dezinsekcija podrazumijeva prskanje ili zamagljivanje odgovarajućim sredstvima
  u cilju uništavanja komaraca, muha i drugih insekata.
  Sistematska deratizacija i dezinsekcija se vrši u slučajevima masovne pojave glodara i
  insekata koji bi mogli ugroziti zdravlje ljudi i životinja i nanijeti štetu na području grada i gradskih
  naselja.
  Član 166.
  Obim, način, vrijeme izvođenja i ostali uslovi obavezne deratizacije i dezinsekcije utvrđuje se
  operativnim planom i naredbom koju donosi Općinski načelnik na prijedlog općinskog štaba civilne
  zaštite.
  Sistematska deratizacija stambeno – poslovnih objekata, javnih i drugih objekata, javnih
  površina i kanalizacije obavlja se jedanput godišnje, a po potrebi i više puta.
  Član 167.
  Sistematsku deratizaciju i dezinsekciju vrši preduzeće ili drugo pravno lice kome su povjereni
  poslovi, a koje je dužno prije početka izvođenja radova obavjestiti građane putem sredstava javnog
  informisanja o vremenu i načinu provođenja deratizacije i dezinsekcije sa potrebnim uputstvima o
  zaštiti građana i životinja.
  Broj 13 – Stranica 35 SLUŽBENE NOVINE
  OPĆINE TRAVNIK
  Septembar / Rujan 2018. god.
  Nakon završene sistematske deratizacije preduzeće ili drugo pravno lice kome su povjereni
  poslovi dužno je da ukloni glodare i ostatke otrova i drugih sredstava štetnih i opasnih po zdravlje ljudi
  i životinja.
  Član 168.
  Svi građani i pravna lica su dužni omogućiti i dozvoliti pristup u sve objekte i na sve površine
  na kojima se vrši sistematska deratizacija i dezinsekcija licima koja vrše povjerene poslove i pružiti im
  potrebna obavještenja.
  Član 169.
  Troškove sistematske deratizacije i dezinsekcije snose vlasnici ili korisnici, stambenih,
  stambeno-poslovnih objekata, javnih površina i instalacija kojima su date na upravljanje i održavanje.
  UVIII – USLUGE ISPORUKE TOPLOTNE ENERGIJE I DIMNJAČARSKIH POSLOVA
  Član 170.
  Način i uslovi isporuka toplotne energije za zagrijavanje stanova, individualnih kuća i poslovnih
  prostora, kao i sva ostala pitanja vezana za isporuku toplotne energije bit će definisana posebnom
  odlukom općinskog vjeća Travnik.
  Način i uslovi dimnjačarske djelatnosti bit će definisano posebnom odlukom.
  UIX – MJERE ZA PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA
  Član 171.
  Nadzor nad provođenjem odredbi ove Odluke vrši Služba za zajedničke i komunalne poslove.
  Inspekcijski nadzor nad provođenjem ove Odluke vrši Služba za inspekcijski nadzor putem
  komunalnih inspektora i okolišno-vodnog inspektora u dijelu koji se odnosi na oblast voda i zaštite
  okoliša, a građevinskog inspektora u provedbi člana 62. ove Odluke.
  Inspektorima u obavljanju poslova pomažu komunalni redari.
  Ako inspektor ili komunalni redar u svome radu naiđu na otpor, mogu zatražiti pomoć
  nadležne policijske uprave.
  Član 172.
  Inspektori su državni službenici sa posebnim ovlaštenjima.
  Inspektor ima iskaznicu kojom dokazuje svoje službeno svojstvo, identitet i ovlaštenja
  predviđena zakonom.
  Član 173.
  Inspektori provode poslove inspekcijskog nadzora samostalno u ime Općine, postupaju i
  donose akte u okviru dužnosti i ovlaštenja utvrđenih Zakonom, ovom Odlukom i drugim propisima.
  Inspektori podnose izvještaj o svom radu pomoćniku načelnika Službe za inspekcijski nadzor i
  načelniku općine.
  Član 174.
  Fizička i pravna lica dužna su nadležnim inspektorima u provođenju njihovih ovlaštenja
  omogućiti nesmetano obavljanje nadzora, pristup do prostorija, objekata, zemljišta, naprava i uređaja,
  dati lične podatke i pružiti druga potrebna obavještenja o predmetima nadzora.
  Zabranjeno je ometanje općinskih inspektora u radu, bilo: omalovažavanjem, psovanjem,
  vrijeđanjem, prijetnjom, nasrtajem i drugim oblicima pritiska.
  Broj 13 – Stranica 36 SLUŽBENE NOVINE
  OPĆINE TRAVNIK
  Septembar / Rujan 2018. god.
  Član 175.
  U obavljanju inspekcijskog nadzora inspektori su ovlašteni:
 26. nadzirati da li se komunalne usluge pružaju u skladu sa propisanim uslovima,
 27. nadzirati održavanje i korištenje komunalnih objekata i uređaja,
 28. rješenjem narediti fizičkim i pravnim licima radnje u svrhu održavanja komunalnog reda,
 29. narediti uklanjanje protupravno postavljenih predmeta, objekata, uređaja i reklama,
 30. zabraniti obavljanje radova,
 31. zabraniti upotrebu komunalnih objekata, uređaja i naprava ukoliko postoje nedostaci sve dok
  se oni ne otklone,
 32. narediti vraćanje javne površine u prvobitno stanje,
 33. narediti otklanjanje nepravilnosti koje nisu u skladu sa Odlukom,
 34. izdati prekršajni nalog i izreći kaznu,
 35. preduzeti zaštitne mjere oduzimanja stvari kojima se čini prekršaj ili kad je to potrebno u
  javnom interesu odmah ukloniti predmete sa javne površine ili izvršiti sanaciju javne površine,
 36. podnositi zahtjeve za pokretanje krivičnog, prekršajnog i drugih postupaka.
  Ako fizička ili pravna lica ne postupe po nalogu nadležnih inspektora, potrebne radnje obavit
  će se na njihov trošak preko trećeg lica.
  Nadležni inspekor ima ovlaštenja da naredi hitno obustavljanje radova i uklanjanje raznih
  predmeta, naprava od drveta, metala, plastike, kartonskih kutija isl., građevinskog materijala, smeća i
  drugog otpada sa javne površine i sl. ukoliko ugrožavaju sigurnost građana, narušavaju izgled
  grada, ometaju ili ugrožavaju sigurnost odvijanja saobraćaja.
  Ukoliko je potrebno poduzeti hitne mjere zbog utvrđenih nepravilnosti navedenih u stavu 3
  ovog člana nadležni inspektor će nakon obavljenog uviđaja i utvrđivanja svih činjenica na zapisnik,
  povjeriti trećem licu poslove sanacije javne površine i njeno vraćanje u prvobitno stanje ili će uz
  asistenciju služnenika PU tražiti od nadležnog komunalnog preduzeća uklanjanje predmeta, naprava
  od drveta, metala, plastike, kartonskih kutija isl., građevinskog materijala, smeća, drugog otpada i sl.
  sa javne površine.
  Troškove izvođenja radova i naknade bilo kakve štete snosi odgovorno lice koje se nije
  pridržavalo odredba Odluke o komunalnom redu tj. pravna ili fizička osoba zbog čijih radnji je bilo
  neophodno poduzeti hitne mjere.
  Zaštitne mjere iz tačke 10. stav 1. ovog člana bit će regulisane posebnim Pravilnikom o načinu
  i postupku raspolaganja oduzetim predmetima.
  Član 176.
  U vršenju svojih ovlaštenja inspektor donosi rješenja kojim nalaže pravnim i fizičkim licima
  određene radnje s ciljem provođenja komunalnog reda na području općine Travnik.
  Protiv rješenja inspektora može se izjaviti žalba u roku od 8 (osam) dana od dana prijema
  rješenja.
  Žalba iz prethodnog stava se podnosi načelniku Općine Travnik i izjavljena žalba ne odlaže
  izvršenje rješenja.
  Član 177.
  U vršenju svojih poslova komunalni redari su ovlašteni da provode mjere koje su predviđene
  članom 44., 45., 46., 47., 48., 49. i 50. Zakona o komunalnim djelatnostima SBK/KSB..
  UIX – KAZNENE ODREDBE
  Član 178.
  Novčanom kaznom od 500,00 do 5.000,00 konvertibilnih maraka kaznit će se pravno lice, a
  novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 500,00 konvertibilnih maraka odgovorno lice u pravnom licu
  za prekršaj, kako slijedi:
 37. ako postavi komunalnu opremu bez saglasnosti Službe za urbanizam ili ako istu redovno ne
  održava i drži u ispravnom stanju (član 6.),
 38. ako odlaže kućno smeće u ili uz ulične korpe za smeće ( član 8 )
 39. ako postavlja komunalne objekte i uređaje u suprotnosti sa odredbama ove Odluke,
  Broj 13 – Stranica 37 SLUŽBENE NOVINE
  OPĆINE TRAVNIK
  Septembar / Rujan 2018. god.
 40. ako postavljanje naprava vrši u suprotnosti sa članom 16. i 17. i 18 odluke,
 41. ako postupa suprotno odredbama člana 19 i 21. odluke,
 42. ako ne vrši održavanje rekreacionih javnih površina za koje je zadužen (član 22.),
 43. ako oštećuje ili prlja i sl. Rekreacione javne površine (član 22.),
 44. ako ne vrši održavanje autobusnih stanica na način predviđen članom 23.,
 45. ako postupa suprotno članu 24. odluke,
 46. ako oštečuje ili prlja autobusna, taksi stajališta i javna parkirališta (član 23 i 24.),
 47. ako ne donese pijačni red, ako isti nije propisno istaknut i ako se ne pridržava pijačnog reda
  (član 26.),
 48. ako koristi javne površine izvan prostora otvorene pijace bez odobrenja (član 27.),
 49. ko oštečuje ili uništava predmete postavljene na otvorenim pijacama (članu 28),
 50. ako postupa suprotno odredbama člana 28. stav 2. i člana 29. odluke,
 51. ako postupa suprotno odredbama člana 30, 31. i 31a Odluke,
 52. ako nema istaknut naziv firme ili reklamu ili ako je ista postavljena bez odobrenja (član 32. i
 53. odluke)
 54. ako postupa suprotno odredbama člana 35, 36, 37, i 39. odluke
 55. ako ne uklone kvar na reklami u propisanom roku član 40. odluke,
 56. ako postavi reklamu na zabranjenom mjestu članu 41. Odluke
 57. ako postupa suprotno odredbama člana 43. odluke
 58. ako nakon prestanka poslovanja ne uklone reklamu u propisanom roku (član 42.),
 59. ako postavljaju plakate, oglase i slično u suprotnosti sa odredbama člana 44. i člana 45.
  odluke,
 60. ako ne vrši održavanje javne rasvjete u skladu sa članom 46., 47., 48. i 49.,
 61. ako postupi suprotno članu 50. odluke,
 62. ako postavi reklame na stubove javne rasvjete bez odobrenja ili ne zaključi ugovor (član 52.),
 63. ako ne učestvuje u sufinansiranju troškova javne rasvjete (član 54.),
 64. ako izvođač radova redovnog održavanja javne rasvjete, ne postupi u skladu sa obavezama iz
  člana 53. Odluke,
 65. ako postupa suprotno članu 58. odluke,
 66. ako ne održava u čistom i urednom stanju vanjske dijelove zgrade, ako radove vrši bez
  odobrenja ili ako opremu i uređaje postavlja bez odobrenja i na nepropisan način (član 60. i
  član 61.),
 67. ako se ne pridržava člana 62. i 63. odluke
 68. ako postavlja i održava ograde suprotno članu 64. i članu 65.,
 69. ako vrtove, vočnjake i druge slične površine ispred zgrade (ograđene ili neograđene) te
  ograde, i neizgrađena zemljišta uz javne površine ne drže urednim (član 66. i član 67. ),
 70. ako ne vrši čišćenje i održavanje javnih saobraćajnih površina u skladu sa utvrđenim
  Programom (član 69.),
 71. ako nakon održane manifestacije organizator ne očisti javnu površinu (član 74.),
 72. ako postupa suprotno članu 75. odluke,
 73. ako postupa suprotno odredbama člana 76., člana 77., 78. i člana 79.,
 74. ako postupa suprotno pojedinačnim zabranama iz člana 80. odluke,
 75. ako ne vrši održavanje javnih zelenih površina na način predviđen Programom (član 82.),
 76. ako ne vrši održavanje zelene površine na način predviđen članom 86. odluke
 77. ako vrši radnje iz člana 89. i člana 90. odluke,
 78. ako ne postupa u skladu sa članom 95. odluke,
 79. ako ne postupa u skladu sa odredbama člana 96., 98., 99., 101., 102. i 103.,
 80. ako odlaganje zemlje sa iskopa i otpadnog građevinskog materijala vrši van predviđenih
  mjesta (član 105.),
 81. ako vrši utovar i istovar robe suprotno članu 106. odluke
 82. ako odlaže ambalažu i robu ispred poslovnog prostora na javnoj površini (član 107.)
 83. ako vrši prekopavanje javne površine bez odobrenja (član 108.),
 84. ako ne vrati prokopanu javnu površinu u prvobitno stanje (član 110.)
 85. ako ne obavijesti nadležnu službu o početku izvođenja radova ili ukoliko ne nadoknadi
  pričinjenu štetu na drugim instalacijama (član 114. i 115.),
 86. ako postupa suprotno članu 116. i 117. odluke,
 87. ako odlaže krupni otpad ili otpad iz člana 123. stav 2 na javnu površinu ili u posude za kućno
  smeće ( član 124. )
 88. ako postupa u suprotnosti sa odredbama člana 126. i 127.,
 89. ako ne nabavi odgovarajuću posudu za smeće (član 128. )
  Broj 13 – Stranica 38 SLUŽBENE NOVINE
  OPĆINE TRAVNIK
  Septembar / Rujan 2018. god.
 90. ako ne koristi usluge organizovanog odvoza kućnog smeća ili ne plaća naknadu komunalnom
  preduzeću ili odlaže komunalni otpad izvan svog predviđenog mjesta odlagališta (član 132.),
 91. ako krupni otpad odlaže suprotno odredbama člana 134.,
 92. ako postupa suprotno odredbama člana 135.,
 93. ako ne ispunjavaju obaveze koje su predviđene članom 139., 140. i 141. Odluke,
 94. ako ne uklone posipni materijal u roku koji je predviđen članom 142. odluke,
 95. ako ne vrše uklanjanje snijega i leda na način predviđen članom 143., 144. i 145. odluke,
 96. ako čini radnje koje su zabranjene (član 147.)
 97. ako ne održava kućnu vodovodnu mrežu ( 149.)
 98. ako postupa suprotno odredbama člana 151. Odluke,
 99. ako ne vrši obaveze iz člana 152. odluke,
 100. ako ne omogući komunalnom preduzeću obavljanje poslova iz člana 153. Odluke,
 101. ako se ne pridržava zabrana navedenih u članu 155. Odluke,
 102. ako izvrši priključak bez saglasnosti ili ne izvrši priključak na kanalizacionu mrežu putem
  kanalizacionog priključka (član 158.),
 103. ako čini radnje koje su zabranjene (član 159.),
 104. ako držanje životinja vrši u suprotnosti sa odredbama člana 162. Odluke,
 105. ako kod vršenja sistematske deratizacije i dezinsekcije postupa suprotno članu 168. Odluke,
 106. ako ometa općinskog inspektora u radu ili postupa suprotno odredbama navedenim u članu
 107. Odluke,
 108. ako ne omogući komunalnom inspektoru i komunalnom redaru vršenje radnji iz člana 190. i
  člana 177. Odluke.
  Za prekršaje utvrđene u stavu 1. ovog člana kaznit će se i pojedinac koji samostalno obavlja
  djelatnost ličnim radom (samostalni privrednik), novčanom kaznom od 300,00 do 2.000,00 KM.
  Član 179.
  Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 300,00 KM kaznit će se građanin :
 109. ako postavi komunalnu opremu bez saglasnosti Službe za urbanizam ili ako istu redovno ne
  održava i drži u ispravnom stanju (član 6.),
 110. ako odlaže kućno smeće u ili uz ulične korpe za smeće ( član 8. ),
 111. ako oštećuje, šara, uništava i premješta komunalne objekte i uređaje (član 8., 9., 10., 11., 12.,
  13., i 14. odluke),
 112. ako izvrši postavljanje naprava na javnim površinama bez odobrenja (član 16.),
 113. ako postupa suprotno članu 16, 17. i 18. odluke,
 114. ako postupa suprotno odredbama člana 19. i 21. odluke,
 115. ako oštečuje, prlja isl. Rekreacione javne površine (član 22.),
 116. ako oštečuje i prlja autobusna stajališta, taksi i javna parkirališta (član 23 i 24.),
 117. ako ne poštuje utvrđeni pijačni red (član 26.),
 118. ako koristi javne površine izvan prostora otvorene pijace bez odobrenja (član 27.),
 119. ko oštečuje ili uništava predmete postavljene na otvorenim pijacama (članu 28.),
 120. ako vlasnik odnosno korisnik izloga postupa suprotno članu 30., 31. i 31a Odluke,
 121. ako postavi reklamu bez odobrenja (član 34.),
 122. ako postupa suprotno odredbama člana 35., 36. , 37. i 40 . odluke,
 123. ako ne uklone kvar na reklami u propisanom roku (član 40.),
 124. ako postavi reklamu na zabranjenom mjestu članu 41. odluke,
 125. ako postupi suprotno članu 42. odluke,
 126. ako postupa suprotno odredbama člana 43. Odluke,
 127. ako postavljaju plakate, oglase i slično u suprotnosti sa odredbama člana 44. i člana 45. odluke,
 128. ako postupi suprotno članu 50. odluke,
 129. ako postavi reklame na subove javne rasvjete bez odobrenja ili ne zaključi ugovor (član 52.),
 130. ko ne učestvuje u sufinansiranju troškova javne rasvjete (član 54),
 131. ako ne postupi u skladu sa članom 58. odluke,
 132. ako ne održava u čistom i urednom stanju vanjske dijelove zgrade,ako radove vrši bez
  odobrenja ili ako opremu i uređaje postavlja bez odobrenja i na nepropisan način (član 60. i član
  61.),
 133. ako se ne pridržava člana 62. i 63. odluke,
 134. ako postavi i održava ogradu suprotno članu 64 i 65 Odluke,
 135. ako ne postupa po članu 66. i 67. odluke,
 136. ako ne vrši održavanje javne površine u skladu sa članom 75. odluke,
  Broj 13 – Stranica 39 SLUŽBENE NOVINE
  OPĆINE TRAVNIK
  Septembar / Rujan 2018. god.
 137. ako neovlašteno otvara, zatvara, nenamjenski koristi ili otuđi poklopce, rešetke i druge djelove
  slivnika, šahtova i ostalih otvora na javnim površinama (član 77.),
 138. ako postupa suprotno pojedinačnim zabranama iz člana 80. odluke,
 139. ako ne vrši održavanje zelene površine na način predviđen članom 86. odluke,
 140. ako koristi javnu zelenu površinu u poljoprivredne svrhe (član 88.),
 141. ako čini radnje koje su zabranjene (član 89. i član 90.),
 142. ako ne vrši održavanje stabala i grana na način predviđen članom 95. Odluke,
 143. ako ne postupa u skladu sa odredabama člana 96., 98., 99., 101., 102. i 103.,
 144. ako vrši odlaganje zemlje i otpadnog građevinskog materijala van predviđenih mjesta (član
  105.),
 145. ako vrši utovar i istovar robe suprotno članu 106. odluke,
 146. ako odlaže ambalažu i robu ispred poslovnog prostora na javnoj površini (član 107.),
 147. ako vrši prekopavanje javne površine bez odobrenja (član 108.),
 148. ako ne vrati prokopanu javnu površinu u prvobitno stanje (član 110.),
 149. ako ne obavijesti nadležnu službu o početku izvođenja radova ili ukoliko ne nadoknadi pričinjenu
  štetu na drugim instalacijama (član 114. i 115.),
 150. ako postupa suprotno članu 116. i 117. odluke,
 151. ako odlaže krupni otpad ili otpad iz člana 123. stav 2. na javnu površinu ili u posude za kućno smeće ( član
 152. ),
 153. ako ne nabavi odgovarajuću posudu za smeće (član 128. ),
 154. ako nije preduzeo potrebne radnje da spriječi ispadanje smeća i neugodne mirise (član 129. stav 2.),
 155. ako vrši prebiranje i prekopavanje smeća (član 130. stav 5.),
 156. ako ne koristi usluge organizovanog odvoza kućnog smeća ili ne plaća naknadu komunalnom preduzeću
  ili odlaže komunalni otpad izvan svog predviđenog mjesta odlagališta (član 132.),
 157. ako krupni otpad odlaže suprotno odredbama člana 134. Odluke,
 158. ako ne postupa u skladu sa članom 143., 144. i 145. odluke,
 159. ako čini radnje koje su zabranjene (član 147.),
 160. ako ne održava kućnu vodovodnu mrežu ( član 149.),
 161. ako ne vrši obaveze iz člana 152. odluke,
 162. ako ne omogući komunalnom preduzeću obavljanje poslova iz člana 153. odluke,
 163. ako čini radnje koje su zabranjene (član 155.),
 164. ako izvrši priključak bez saglasnosti ili ne izvrši priključak na kanalizacionu mrežu putem kanalizacionog
  priključka (član 158.),
 165. ako čini radnje koje su zabranjene (član 159.),
 166. ako držanje životinja vrši u suprotnosti sa odredbama člana 162. odluke,
 167. ako vrši držanje i napasanje životinja na javnim površinama (član 163.),
 168. ako kod vršenja sistematske deratizacije i dezinsekcije postupa suprotno članu 168. odluke,
 169. ako ometa općinskog inspektora u radu ili postupa suprotno odredbama navedenim u članu 174. Odluke,
 170. ako ne omogući komunalnom inspektoru i komunalnom redaru vršenje radnji iz člana 175. i člana 177.
  Odluke.
  Član 180.
  Novčanom kaznom iz člana 179. stav 1. kaznit će se roditelji, usvoljitelji odnosno staratelji, maloljetnika
  koji je počinio neki od prekršaja iz istog člana.
  UX – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREBE
  Član 181.
  Općinski načelnik dužan je da donese sve akte predviđene ovom Odlukom u roku od 6 (šest) mjeseci od
  dana stupanja Odluke na snagu.
  Član 182.
  Preduzeće ili druga pravna lica kojima je povjereno obavljanje poslova u skladu sa ovom Odlukom, dužni
  su u roku od 60 (šestdeset) dana od dana stupanja na snagu ove Odluke organizovati obavljanje svoje djelatnosti
  u skladu sa odredbama ove Odluke.
  Član 183.
  Odluku o osnivanju komunalnih redara donosi Općinsko vjeće Travnik.
  Odlukom će se definisati način organizovanja komunalnih redara i način finansiranja.
  Broj 13 – Stranica 40 SLUŽBENE NOVINE
  OPĆINE TRAVNIK
  Septembar / Rujan 2018. god.
  Član 184.
  Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o komunalnom redu
  («Službene novine Općine Travnik», broj 4/18) i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
  komunalnom redu ( „Službene novine Općine Travnik“, broj 9/18).
  Član 185.
  Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama
  Općine Travnik“.
  Član 186.
  Prečišćeni tekst Odluke obuhvata Odluku o komunalnom redu («Službene novine Općine
  Travnik», broj 4/18) i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu ( „Službene novine
  Općine Travnik“, broj 9/18).
  Broj:01-1-01-3-3-283/18
  Nadnevak.20.09.2018. godine
  P R E D S J E D N I K
  NORMATIVNO – PRAVNOG ODBORA
  Esad Pašalić, dipl. pravnik,s.r.
  Broj 13 – Stranica 41 SLUŽBENE NOVINE
  OPĆINE TRAVNIK
  Septembar / Rujan 2018. god.
  Izdavač/nakladnik:Općina Travnik, Konatur bb
  Odgovorni urednik:Daul Aida, tajnik/sekretar Općine – priprema Lidija Gržić telefon:511 685
  E-mail: aida.daul@opcinatravnik.com.ba;lidija.grzic@opcinatravnik.com.ba