Odluka o usvajanju Cjenovnika

office, startup, business-594132.jpg

Temeljem članka 8. Zakona o principima lokalne samouprave („Službene novine Federacije BiH“, broj 49/06 i 51/09), članka 91. Statuta Općine Travnik (Pročišćeni tekst- „Službene novine Općine Travnik“, broj: 11/05), a u vezi sa člankom 19. stavka (1) Zakona o komunalnim djelanostima („Službene novine SBK/KSB“, broj 13/13), Općinsko vijeće Travnik, na sjednici održanoj dana 04.05.2022. godine, donosi

ODLUKU

o usvajanju Cjenovnika komunalnih usluga JKP „Bašbunar“ d.o.o. Travnik

Članak 1.

Donosi se Odluka o usvajanju Cjenovnika komunalnih usluga JKP „Bašbunar“ d.o.o. Travnik.

Članak 2.

Odluku o usvajanju Cjenovnika komunalnih usluga JKP „Bašbunar“ d.o.o. Travnik, usvojio je i Nadzorni odbor JKP „Bašbunar“ d.o.o. Travnik, na svojoj sjednici održanoj dana 25.02.2022. godine i nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni dio.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Općine Travnik“.

Broj: 01-1-01-3-5-120/22                                                        PREDSJEDAVAJUĆA

Datum: 04.05.2022. godine                                            OPĆINSKOG VIJEĆA TRAVNIK

Travnik                                                                            Vlatka Lovrinović, dipl. teolog,v,r.